Lan tỏa niềm tin và tinh thần quyết tâm xây dựng đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 17-5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Học tập chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024, sinh hoạt ch&iacute;nh trị, tư tưởng về nội dung b&agrave;i viết &ldquo;Tự h&agrave;o v&agrave; tin tưởng dưới l&aacute; cờ của Đảng, quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng một nước Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh, văn minh, văn hiến anh h&ugrave;ng&rdquo; của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/TS%20Vu%20Trung%20Kien.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>TS. Vũ Trung Ki&ecirc;n (Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II) b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị diễn ra tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 142 điểm cầu tại c&aacute;c đơn vị, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham dự hội nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề, TS. Vũ Trung Ki&ecirc;n - Ph&oacute; Trưởng Khoa X&acirc;y dựng Đảng, Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II đ&atilde; trao đổi chuy&ecirc;n đề &ldquo;Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H&ocirc;̀ Chí Minh v&ecirc;̀ d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m n&oacute;i, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, d&aacute;m đổi mới s&aacute;ng tạo, d&aacute;m đương đầu với kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, d&aacute;m h&agrave;nh động v&igrave; lợi &iacute;ch chung&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; chuy&ecirc;n đề &ldquo;Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/c62e018b-d118-4249-922a-c208c26ba7eb.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu tham dự Hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc triển khai đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, tư tưởng về nội dung b&agrave;i viết &ldquo;Tự h&agrave;o v&agrave; tin tưởng dưới l&aacute; cờ của Đảng, quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng một nước Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh, văn minh, văn hiến anh h&ugrave;ng&rdquo; của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng nhằm mục đ&iacute;ch l&agrave;m cho to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố nhận thức s&acirc;u sắc, khơi dậy niềm tự h&agrave;o, niềm tin son sắt của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại, d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c vấn đề được tập trung nghi&ecirc;n cứu trong đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, tư tưởng l&agrave; những th&ocirc;ng điệp b&agrave;i viết của Tổng B&iacute; thư về đường lối c&aacute;ch mạng Việt Nam dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, bao gồm đường lối c&aacute;ch mạng Việt Nam qua thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với c&aacute;c nhiệm kỳ đại hội của Đảng; l&yacute; luận đường lối x&acirc;y dựng đất nước trong thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam, đặc biệt l&agrave; l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn qua gần 40 năm thực hiện đổi mới to&agrave;n diện đất nước; l&yacute; luận phương thức l&atilde;nh đạo, cầm quyền của Đảng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục th&ocirc;ng điệp b&agrave;i viết của Tổng b&iacute; Thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai tr&ograve; to lớn của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Người đ&atilde; t&igrave;m ra con đường cứu nước đ&uacute;ng đắn, tổ chức, gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện Đảng ta l&agrave;m n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch vĩ đại trong 94 năm qua, ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống c&aacute;ch mạng, triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong thời gian tớ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng v&agrave; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị l&agrave; hoạt động tiếp nối Đại hội &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; lần thứ VIII năm 2024.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-size:14px">H&igrave;nh ảnh ghi nhận c&aacute;c điểm cầu:</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/2.1.jpg" style="height:358px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/3.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/8.jpg" style="height:315px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/9.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/11.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/14.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37011/25df8360-97e3-4c8c-a48b-ab20cf1d0eb1.jpg" style="height:340px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">VĨNH THUẬN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;