Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="detail__cnt-top d-defaul" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <h2><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(TP.HCM )năm 2024 diễn ra trong 2 ng&agrave;y 18 v&agrave; 19-5-2024 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.</span></span></strong></h2> </div> <div class="detail-cmain" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div class="detail-content afcbc-body" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: Inter; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(26, 26, 26); margin-top: 10px; width: 604px; max-width: 100%;"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;</div> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z5452441303362d7d08e7222da5987600060dd8d096f43-17160151177941944418005.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Teen Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) sáng tạo công cụ học tập môn Hóa với sự hỗ trợ của AI - Ảnh: NVCC."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_716182099569754112" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z5452441303362d7d08e7222da5987600060dd8d096f43-17160151177941944418005.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 1." /></a></span></span></div> <p><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Teen Trường THPT Nguyễn Ch&iacute; Thanh (quận T&acirc;n B&igrave;nh) s&aacute;ng tạo c&ocirc;ng cụ học tập m&ocirc;n H&oacute;a với sự hỗ trợ của AI - Ảnh: NVCC.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo TP.HCM lần thứ 15 năm 2024 do&nbsp;<a class="seo-suggest-link link-inline-content" href="https://muctim.tuoitre.vn/bau-anh-ngo-minh-hai-lam-bi-thu-thanh-doan-tphcm-101240513124356997.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); outline: 0px;" target="_blank" title="Bầu anh Ngô Minh Hải làm bí thư Thành Đoàn TP.HCM">Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM</a>&nbsp;tổ chức. Ng&agrave;y hội c&oacute; hơn 300 m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm tham gia triển l&atilde;m, 30 hoạt động s&aacute;ng tạo được tổ chức, đ&oacute;n khoảng 10.000 lượt tham quan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị Trần Thu H&agrave; - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. HCM - ph&aacute;t biểu trong Lễ khai mạc của li&ecirc;n hoan: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; dịp để thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo. Đồng thời, c&aacute;c bạn cũng c&oacute; cơ hội vận dụng t&agrave;i năng, kiến thức đ&atilde; học ở trường v&agrave;o c&aacute;c cuộc thi, hoạt động trong ng&agrave;y hội&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn L&ecirc; L&acirc;m &Aacute;nh Xu&acirc;n (<a class="seo-suggest-link link-inline-content" href="https://muctim.tuoitre.vn/thay-co-truong-thpt-cu-chi-san-se-yeu-thuong-mua-covid-63697.htm" target="_blank" title="Thầy cô trường THPT Củ Chi ">Trường THPT Củ Chi</a>, huyện Củ Chi) h&agrave;o hứng: &quot;M&igrave;nh rất vui khi được tham gia li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y. C&aacute;c gian h&agrave;ng triển l&atilde;m s&aacute;ng tạo, cuộc thi đua xe năng lượng mặt trời... gi&uacute;p m&igrave;nh bổ sung th&ecirc;m nhiều kiến thức, c&aacute;ch ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o cuộc sống&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z54524040977965741bdd39a7c77c4e9d2feda6ba804ff-17160154141981561871637.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: inline !important; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Teen Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP. Thủ Đức) trưng bày sáng tạo về game AI - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_716183346431475712" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z54524040977965741bdd39a7c77c4e9d2feda6ba804ff-17160154141981561871637.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 3." /></a></span></span></p> <p><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Teen Trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n (TP. Thủ Đức) trưng b&agrave;y s&aacute;ng tạo về game AI - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></span></em></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z5452404334438638e8ff7544df1f6e878c2a443b0f8e5-17160162340811421015662.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Các gian hàng triển lãm sáng tạo thu hút teen các trường THPT tham quan - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_716186785823813632" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z5452404334438638e8ff7544df1f6e878c2a443b0f8e5-17160162340811421015662.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 4." /></a></span></span></div> <p><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c gian h&agrave;ng triển l&atilde;m s&aacute;ng tạo thu h&uacute;t teen c&aacute;c trường THPT tham quan - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></em></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/edit-z5452404023014366cf30b65dea75c544f2023ad186003-1716017214408100346829.jpeg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Học sinh tham gia hoạt động Vui học cùng tiết học STEM - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_716190896019435520" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/edit-z5452404023014366cf30b65dea75c544f2023ad186003-1716017214408100346829.jpeg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 5." /></a></span></span></div> <p><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Học sinh tham gia hoạt động Vui học c&ugrave;ng tiết học STEM - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hai ng&agrave;y diễn ra sự kiện, c&aacute;c giải thưởng, cuộc thi, hội thảo tọa đ&agrave;m khoa học v&agrave; s&acirc;n chơi khoa học s&aacute;ng tạo thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết, tổng kết cuộc thi&nbsp;<a class="seo-suggest-link link-inline-content" href="https://muctim.tuoitre.vn/hoc-cach-thiet-ke-tour-du-lich-tphcm-tai-vong-chung-ket-giai-le-quy-don-101240512223222131.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); outline: 0px;" target="_blank" title="Học cách thiết kế tour du lịch TP.HCM tại vòng chung kết giải Lê Quý Đôn">Thiết kế</a>&nbsp;vi mạch cho đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh được tổ chức v&agrave; trao giải ngay trong ng&agrave;y hội. Giải thưởng Thiết kế chế tạo ứng dụng (63 sản phẩm) cũng được nhiều teen quan t&acirc;m, t&igrave;m hiểu.</span></span></p> <div id="InreadPc" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-jnvk0c1v" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-jnvk0cro" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z5452404488367be5e4930037485b1f54dec5db0d3c974-1716015680574418493716.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Mô hình sự vận động của các hành tinh trong hệ mặt trời của thầy trò Trường THCS Tô Ký (huyện Hóc Môn) - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_716184461964283904" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z5452404488367be5e4930037485b1f54dec5db0d3c974-1716015680574418493716.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 6." /></a></span></span></div> <p><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh sự vận động của c&aacute;c h&agrave;nh tinh trong hệ mặt trời của thầy tr&ograve; Trường THCS T&ocirc; K&yacute; (huyện H&oacute;c M&ocirc;n) - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cuộc thi Thiết kế kết cấu chịu lực c&oacute; sự tham gia của nhiều nh&oacute;m teen THPT. C&aacute;c bạn thiết kế chiếc cầu sao cho chịu được sức nặng cao nhất. Cuộc thi thu h&uacute;t 37 đội tham gia với 185 th&iacute; sinh đăng k&yacute;.</span></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z545240489093110b5d56c16231f42deaad7dfd03c2b2a-17160158784312043671659.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Teen đội nón bảo hiểm, sau đó đặt các quả tạ bên dưới để tính khối lượng mà thiết kế chịu được - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_716185294864977920" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z545240489093110b5d56c16231f42deaad7dfd03c2b2a-17160158784312043671659.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 7." /></a></span></span></div> <p><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Teen đội n&oacute;n bảo hiểm, sau đ&oacute; đặt c&aacute;c quả tạ b&ecirc;n dưới để t&iacute;nh khối lượng m&agrave; thiết kế chịu được - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></span></em></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z54524048597191754ae9b98bb5aa6f36a398b05b84526-17160159448741615919833.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Sản phẩm của nhóm teen Trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) chịu được 130 kg - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 8." class="lightbox-content" id="img_716185570242007040" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z54524048597191754ae9b98bb5aa6f36a398b05b84526-17160159448741615919833.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 8." /></a></span></span></em></div> <p><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sản phẩm của nh&oacute;m teen Trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) chịu được 130 kg - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></span></em></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi đua xe thế năng, Thử th&aacute;ch em l&agrave; nh&agrave; th&ocirc;ng th&aacute;i, Thả trứng kh&ocirc;ng vỡ... cũng được học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quan t&acirc;m v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; theo d&otilde;i.</span></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/5/18/z5452404761926b085b1f7b6351b8de39c9c30ce393a45-1716016133921118110629.jpg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); cursor: zoom-in; display: block; outline: 0px !important;" target="_blank" title="Gian hàng của CLB các nhà khoa học trẻ TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN THẢO."><img alt="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 9." class="lightbox-content" id="img_716186365479055360" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2024/5/18/z5452404761926b085b1f7b6351b8de39c9c30ce393a45-1716016133921118110629.jpg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; border-radius:14px; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:604px" title="Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM- Ảnh 9." /></a></span></span></div> <p><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gian h&agrave;ng của CLB c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ TP.HCM - Ảnh: NGUY&Ecirc;N THẢO.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c hội thảo, tọa đ&agrave;m khoa học như&nbsp;<a class="seo-suggest-link link-inline-content" href="https://muctim.tuoitre.vn/sinh-vien-to-chuc-talkshow-van-hoa-khong-vang-hoa-68531.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); outline: 0px;" target="_blank" title="Sinh viên tổ chức talkshow 'Văn hóa không vắng hoa'">talkshow</a>&nbsp;&quot;Gi&aacute;o dục STEM trong Chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng 2018&quot;, tọa đ&agrave;m &quot;X&acirc;y dựng thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n trong thời đại số&quot;... cũng sẽ diễn ra trong khu&ocirc;n khổ sự kiện.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter" id="ObjectBoxContent_1716015047633" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; flex-direction: column; margin: 0px auto 15px; position: relative; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: 604px; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; max-width: 100%; border: 1px solid rgb(242, 209, 170); padding: 10px; background-color: rgb(255, 251, 242); color: rgb(51, 51, 51);"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 15 năm tổ chức, Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo trở th&agrave;nh hoạt động thường ni&ecirc;n. Li&ecirc;n hoan tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học tập v&agrave; trao đổi kiến thức về học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&aacute;ng tạo giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Hội, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m v&agrave; thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute; triển l&atilde;m, giới thiệu, chuyển giao c&aacute;c đề t&agrave;i, sản phẩm s&aacute;ng tạo, m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUY&Ecirc;N THẢO (MTO)</strong></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;