Thông tin báo chí Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh (KIDS FEST) lần 2, năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (KIDS FEST) năm 2024 l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a d&agrave;nh cho thiếu nhi được tổ chức nh&acirc;n dịp Quốc tế Thiếu nhi (01/6) v&agrave; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2024. Với chuỗi c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, vui chơi, giải tr&iacute; v&agrave; chăm lo về vật chất v&agrave; tinh thần cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đồng thời, th&ocirc;ng qua lễ hội kết nối c&aacute;c nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động phục vụ thiếu nhi v&agrave; gia đ&igrave;nh, từ đ&oacute; t&ocirc;n vinh vai tr&ograve; của gia đ&igrave;nh trong đời sống x&atilde; hội tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37019/he%20TN%202024.jpg" style="height:390px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Hội nghị th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; Lễ hội Thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2024</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Thời gian: </strong>Từ ng&agrave;y 31/5 đến ng&agrave;y 02/6/2024 <em>(03 ng&agrave;y, thứ S&aacute;u, thứ Bảy, Chủ nhật).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Lễ khai mạc</em></strong>: 18g00, ng&agrave;y 31/5/2024 <em>(thứ S&aacute;u)</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Lễ bế mạc: </em></strong>18g00, ng&agrave;y 02/6/2024 <em>(Chủ nhật).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>-&nbsp; Địa điểm:</strong> Khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;<em>(số 36, đường L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, phường V&otilde; Thị S&aacute;u, Quận 3)</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Th&ocirc;ng điệp</em></strong>: <strong>Trẻ em h&ocirc;m nay - Thế giới ng&agrave;y mai</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c hoạt động: </strong>Lễ hội Thiếu nhi - Kids fest năm 2024 sẽ được truyền tải ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, trang&nbsp; Fanpage Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; 22 Nh&agrave; Thiếu nhi quận, huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức. Kids fest 2024 sẽ được tổ chức với c&aacute;c kh&ocirc;ng gian v&agrave; chuỗi hoạt động trải nghiệm cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. Kh&ocirc;ng gian trải nghiệm: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.1. Khu vực chụp ảnh v&agrave; c&aacute;c điểm &ldquo;check - in&rdquo;: </strong>M&ocirc; h&igrave;nh cổng ch&agrave;o lễ hội - Khối Rubik.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.2. Khu vực Khoa học s&aacute;ng tạo: </strong>C&aacute;c hoạt động điều khiển robot, đua xe sa b&agrave;n, th&iacute; nghiệm khoa học vui, kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng nghệ số, STEAM, c&aacute;c s&acirc;n chơi trải nghiệm khoa học v&agrave; lập tr&igrave;nh, vẽ tranh bằng c&ocirc;ng nghệ AI, kh&eacute;o tay s&aacute;ng tạo, c&aacute;c tr&ograve; chơi giải tr&iacute; tr&iacute; tuệ (boardgame); giải đấu mở rộng Rubik Cube, Đấu trường Yo Yo...</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.3. Khu vực tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, trải nghiệm văn ho&aacute;:</strong> c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian (t&ograve; he, xếp l&aacute; dừa nghệ thuật), giới thiệu phong tục văn ho&aacute; Việt Nam, c&aacute;c s&acirc;n chơi m&uacute;a sạp, cờ người.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.4. C&aacute;c hoạt động vận động, thể thao: </strong>giải đấu &ldquo;B&eacute; b&ograve; si&ecirc;u tốc&rdquo; <em>(b&eacute; dưới 12 th&aacute;ng tuổi)</em>, giải đấu &ldquo;Đua xe Ch&ograve;i si&ecirc;u tốc&rdquo; <em>(b&eacute; từ 02 - 04 tuổi).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.5. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật:</strong> C&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật <em>(h&aacute;t, m&uacute;a ballet, nhảy hiện đại, đờn ca t&agrave;i tử, kịch thiếu nhi, biểu diễn thời trang thiếu nhi, ...)</em>, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng h&aacute;t họa mi&rdquo;, Li&ecirc;n hoan L&acirc;n sư rồng; S&acirc;n chơi &ldquo;Vũ điệu đam m&ecirc;; s&acirc;n chơi giao lưu c&aacute;c Ban nhạc k&egrave;n thiếu nhi....</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.6. Khu vực văn ho&aacute; đọc: </strong>giới thiệu, trưng b&agrave;y v&agrave; b&aacute;n c&aacute;c đầu s&aacute;ch d&agrave;nh cho thiếu nhi, s&aacute;ch về phương ph&aacute;p nu&ocirc;i dạy con c&aacute;i, về x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh; workshop &ldquo;S&aacute;ch v&agrave; bạn&rdquo; (chia sẻ &yacute; nghĩa của việc đọc s&aacute;ch, gặp gỡ giao lưu t&aacute;c giả t&aacute;c phẩm..).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.7. C&aacute;c hoạt động &ldquo;Sống xanh&rdquo;:</strong> c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng bền vững v&agrave; lối sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường; c&acirc;y xanh trong gia đ&igrave;nh, c&ocirc;ng sở; thu gom pin cũ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.8. Khu vực mua sắm:</strong> c&aacute;c sản phẩm qu&agrave; lưu niệm, handmade, dụng cụ học tập, tr&ograve; chơi s&aacute;ng tạo, quần &aacute;o trẻ em, b&aacute;nh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, ph&aacute;t triển của thiếu nhi...</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.9. Khu vực ẩm thực: </strong>c&aacute;c m&oacute;n ăn, nước uống, khu vực d&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh trải nghiệm thực hiện v&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn .</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.10. C&aacute;c hoạt động Chia sẻ y&ecirc;u thương: </strong>Hội thu tặng phẩm <em>(th&uacute; b&ocirc;ng, dụng cụ học tập, cặp, s&aacute;ch ...) </em>tặng thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại tỉnh Điện Bi&ecirc;n trong khu&ocirc;n khổ H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; - năm 2024 <em>(th&aacute;ng 6/2024)</em> v&agrave; tặng thiếu nhi tại V&ugrave;ng biển, đảo T&acirc;y Nam của Tổ quốc <em>(th&aacute;ng 9/2024)</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.11. </strong>C&aacute;c hoạt động giới thiệu c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m, c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo năng khiếu thuộc hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; giới thiệu c&aacute;c chế độ ưu đ&atilde;i, s&acirc;n chơi, hội trại, hoạt động phục vụ thiếu nhi trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.12. </strong>C&aacute;c hoạt động tham quan, trải nghiệm &ldquo;Kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo;, di t&iacute;ch kiến tr&uacute;c nghệ thuật cấp Th&agrave;nh phố &ldquo;Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố&rdquo; v&agrave; Nh&agrave; truyền thống Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. 13. C&aacute;c hoạt động giao lưu v&agrave; kết nối: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- C&aacute;c hoạt động workshop gắn kết gia đ&igrave;nh: </em></strong>Workshop &ldquo;L&agrave;m bạn c&ugrave;ng con&rdquo;: gặp gỡ, giao lưu chuy&ecirc;n gia về c&aacute;ch nu&ocirc;i dạy con trẻ d&agrave;nh cho phụ huynh;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Workshop &ldquo;Sắc m&agrave;u tuổi thơ&rdquo;: </em></strong>vẽ s&aacute;ng tạo nghệ thuật tr&ecirc;n c&aacute;c nhiều chất chất liệu xung quanh để trở th&agrave;nh những vật dụng trang tr&iacute; hữu &iacute;ch;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Workshop &ldquo;Nhiếp ảnh v&agrave; đam m&ecirc;&rdquo;: </em></strong>hướng dẫn chụp h&igrave;nh ch&acirc;n dung, cảnh vật, sự kiện.. d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; phụ huynh đam m&ecirc; chụp ảnh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Workshop &ldquo;Đầu bếp nh&iacute;&rdquo;:</em></strong> hướng dẫn l&agrave;m b&aacute;nh ...</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Workshop kh&eacute;o tay hay l&agrave;m: </em></strong>hướng dẫn đan m&oacute;c, th&ecirc;u tay.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Workshop</em></strong> &ldquo;Hạnh ph&uacute;c quanh em&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;4. Chương tr&igrave;nh chi tiết: (Lịch hoạt động đ&iacute;nh k&egrave;m)L&nbsp;</em></strong><strong><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Aa2QsMz97f_MOZeRhIe2Dr3VX-f-zWgG?usp=drive_link">Đường dẫn t&agrave;i liệu</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37019/KF%20AVT,%20COVER-04%20(1).png" style="height:228px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Một số điểm mới của năm 2024 so với năm 2023: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- S&acirc;n khấu kịch thiếu nhi (Vở kịch &ldquo;Colora -&nbsp;Xứ sở rực rỡ&rdquo; &ldquo;Rago h&agrave;nh tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n&rdquo; - Dự &aacute;n: Bảo vệ m&ocirc;i trường sống th&ocirc;ng qua c&aacute;c nh&acirc;n vật th&uacute; rừng &ndash; S&acirc;n khấu kịch Ban Mai).</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c workshop &ldquo;L&agrave;m bạn c&ugrave;ng con&rdquo; (gặp gỡ, giao lưu chuy&ecirc;n gia về c&aacute;ch nu&ocirc;i dạy con trẻ d&agrave;nh cho phụ huynh); workshop &ldquo;Sắc m&agrave;u tuổi thơ&rdquo; (vẽ s&aacute;ng tạo nghệ thuật tr&ecirc;n c&aacute;c nhiều chất chất liệu xung quanh để trở th&agrave;nh những vật dụng trang tr&iacute; hữu &iacute;ch), workshop chuy&ecirc;n đề t&acirc;m l&yacute; &ldquo;Hạnh ph&uacute;c quanh em&rdquo;, workshop &ldquo;S&aacute;ch v&agrave; bạn&rdquo; (&Yacute; nghĩa của việc đọc s&aacute;ch, gặp gỡ giao lưu t&aacute;c giả) v&agrave; workshop &ldquo;Nhiếp ảnh v&agrave; đam m&ecirc;&rdquo; hướng dẫn chụp h&igrave;nh ch&acirc;n dung, cảnh vật, sự kiện...</p> <p style="text-align: justify;">- Mini show Kids: Tự h&agrave;o &aacute;o d&agrave;i Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">- Li&ecirc;n hoan giao lưu v&agrave; biểu diễn cờ người.</p> <p style="text-align: justify;">- Giải đấu &ldquo;Đua xe Ch&ograve;i si&ecirc;u tốc&rdquo; (b&eacute; từ 02 - 04 tuổi).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- </em></strong>N&eacute;t mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền năm nay l&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ được trải nghiệm, tương t&aacute;c với c&aacute;c nh&acirc;n vật hoạt h&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch tr&ecirc;n n&ecirc;n tảng Filter Facebook; đăng k&yacute; v&eacute; Kids Fest 2024 th&ocirc;ng qua c&aacute;c thử th&aacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh mạng x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;