Diễn đàn 'Hành động vì sinh viên - Action for Students'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 21-5, hưởng ứng Ng&agrave;y thế giới về đa dạng văn h&oacute;a v&igrave; đối thoại v&agrave; ph&aacute;t triển (21/5), tại Trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh kết nối trực tuyến đến c&aacute;c điểm cầu quốc tế, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Diễn đ&agrave;n giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n quốc tế v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i năm 2024 - World Young Leader Conference in HCMC.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Chi%20Ha.jpg" style="height:400px; width:600px" /> </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ đề của diễn đ&agrave;n l&agrave; &quot;H&agrave;nh động v&igrave; sinh vi&ecirc;n - Action for Students&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự Diễn đ&agrave;n c&oacute; l&atilde;nh đạo Ủy ban người Việt Nam tại nước ngo&agrave;i TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng L&agrave;o miền Nam Việt Nam, l&atilde;nh đạo c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n quốc tế, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i v&agrave; hơn 600 c&aacute;n bộ Hội, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n trực tiếp tại Trường ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; khoảng 600 sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng dự. Trong khi đ&oacute; s&aacute;u tổ chức sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước trong khu vực ASEAN c&ugrave;ng đại diện 10 tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở c&aacute;c nước (Anh, &Uacute;c, Nga, Đức, Th&aacute;i Lan, Singapore...) tham gia trực tuyến tại c&aacute;c điểm cầu.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Thao%20luan%20SV.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Điều h&agrave;nh diễn đ&agrave;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm đ&aacute;ng ghi nhận đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; diễn đ&agrave;n do sinh vi&ecirc;n điều h&agrave;nh. To&agrave;n bộ hoạt động trong kh&acirc;u tổ chức, thực hiện do sinh vi&ecirc;n thực hiện. Theo nh&agrave; b&aacute;o Trần Quốc Linh (B&aacute;o Tuổi Trẻ), c&oacute; thể thấy sự chững chạc của sinh vi&ecirc;n khi hoạt động kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; sinh vi&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;m&agrave; c&ograve;n đại diện c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tham gia v&agrave; mọi việc được kh&aacute; trơn tru.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ đầu cầu TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bạn V&otilde; Lập Ph&uacute;c (Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chọn biểu trưng của ASEAN v&agrave; biểu trưng của danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; để chia sẻ rằng sinh vi&ecirc;n Việt Nam n&oacute;i chung, sinh vi&ecirc;n TP.HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng rất quan t&acirc;m t&igrave;m hiểu về tổ chức chung của khu vực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Vo%20Lap%20Phuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Ph&uacute;c, trong bộ chỉ số thanh ni&ecirc;n ASEAN c&oacute; ti&ecirc;u ch&iacute; về nhận thức của thanh ni&ecirc;n. &quot;C&oacute; thể tự tin n&oacute;i rằng những Sinh vi&ecirc;n 5 tốt trưởng th&agrave;nh đang g&oacute;p phần v&agrave;o lực lượng thanh ni&ecirc;n ASEAN, v&agrave; mỗi sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;đang sẵn s&agrave;ng phấn đấu, r&egrave;n luyện, trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n ASEAN&quot; - Ph&uacute;c ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, sinh vi&ecirc;n Trần Thị Kiều Anh (Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM) n&oacute;i về hoạt động t&igrave;nh nguyện m&agrave; bao thế hệ sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; thực hiện v&agrave; để lại nhiều dấu ấn x&atilde; hội tốt đẹp, được người d&acirc;n nhiều nơi đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n bạn Phạm Ngọc&nbsp;Qu&yacute;&nbsp;(Hội Sinh vi&ecirc;nTrường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;n&oacute;i về những sản phẩm s&aacute;ng tạo do ch&iacute;nh sinh vi&ecirc;n l&agrave;m ra, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave; chuyển đổi số gắn với đặc t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; nhạy b&eacute;n của sinh vi&ecirc;n thế hệ Z hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ograve;n chủ động tham gia v&agrave; thiết kế c&aacute;c hoạt động để sinh vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội tiếp cập, giao lưu với c&aacute;c s&acirc;n chơi học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học quốc tế. Đ&acirc;y l&agrave; chia sẻ của &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot; Đặng L&ecirc; Minh Khang - hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Những n&eacute;t chấm ph&aacute; ấy tạo ra bộ mặt năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; dồi d&agrave;o năng lượng của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Dai%20bieu%20quoc%20te%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Dai%20bieu%20Quoc%20te.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đại biểu sinh vi&ecirc;n&nbsp;từ c&aacute;c nước trao đổi tại Diễn đ&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hội Sinh vi&ecirc;n l&agrave;m cầu nối</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&agrave;o mừng 06 tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n một số quốc gia như Singapore, Philippines, Brunei, Laos, Malaysia, Cambodia v&agrave; 10 Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Đức, &Yacute;, Vương quốc Anh, Li&ecirc;n bang Nga, Th&aacute;i Lan, Bỉ, &Uacute;c, &Aacute;o, Singapore, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Sinh vi&ecirc;n tại Ph&aacute;p đ&atilde; d&agrave;nh t&igrave;nh cảm, thời gian qu&yacute; b&aacute;u tham gia v&agrave; chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; cũng nhấn mạnh, với tinh thần vươn ra biển lớn, hội nhập c&ugrave;ng thế giới, lần đầu ti&ecirc;n Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Diễn đ&agrave;n n&agrave;y, vừa l&agrave; cơ hội để c&oacute; thể gặp gỡ, kết nối v&agrave; giao lưu với c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n một số quốc gia tr&ecirc;n thế giới, gắn kết với c&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i, đồng thời mong muốn được lắng nghe, t&igrave;m hiểu v&agrave; những cơ hội hợp t&aacute;c trong tương lai với c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n một số nước, c&aacute;c tổ chức của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại c&aacute;c quốc gia; nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả, s&aacute;ng tạo trong việc tư vấn, đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chia sẻ của đại diện c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n quốc tế, c&aacute;c kh&aacute;ch mời giới thiệu về hoạt động v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn c&oacute; th&ecirc;m gắn kết, chia sẻ hoạt động c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố thời gian tới. Cũng vậy, đại diện tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại một số nước trong phần ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh cũng mong muốn c&ugrave;ng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại c&aacute;c nước rất sẵn l&ograve;ng hỗ trợ, kết nối v&agrave; chia sẻ với du học sinh trong nước khi c&aacute;c bạn qua học tập tại nước sở tại, sao cho c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh cộng đồng du học sinh Việt Nam li&ecirc;n kết v&agrave; hoạt động mạnh mẽ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Từ hoạt động n&agrave;y c&oacute; thể n&oacute;i đ&atilde; thấy cơ hội hợp t&aacute;c, đặc biệt trong m&ocirc; h&igrave;nh trao quyền cho sinh vi&ecirc;n, h&agrave;nh động chung của giới trẻ v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của x&atilde; hội, mỗi quốc gia. Sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng khắp nơi tr&ecirc;n thế giới để mang đến sự thay đổi t&iacute;ch cực hơn cho mọi người&quot; - đồng ch&iacute; Thu H&agrave; n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>L.DG</strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tổng hợp từ: Văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; B&aacute;o Tuổi Trẻ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;