Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh trở lại với nhiều màu sắc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 25-5-2024, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c nội dung Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (KIDS FEST) năm 2024 - sự kiện văn h&oacute;a d&agrave;nh cho thiếu nhi được tổ chức nh&acirc;n dịp Quốc tế Thiếu nhi (01-6) v&agrave; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2024 với chuỗi hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, vui chơi, giải tr&iacute; v&agrave; chăm lo về vật chất v&agrave; tinh thần cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Trẻ em h&ocirc;m nay -&nbsp;Thế giới ng&agrave;y mai&rdquo;, KIDS FEST hứa hẹn&nbsp;l&agrave; s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, bổ &iacute;ch v&agrave; thiết thực d&agrave;nh cho thiếu&nbsp;nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;với c&aacute;c hoạt động ca m&uacute;a nhạc, biểu diễn nghệ thuật v&agrave;&nbsp;những trải nghiệm khoa học c&ugrave;ng nhiều s&acirc;n chơi gắn kết gia đ&igrave;nh diễn ra xuyết suốt trong 03 ng&agrave;y từ&nbsp;31-5 đến 02-6. Th&ocirc;ng qua lễ hội, Ban Tổ chức sẽ&nbsp;kết nối c&aacute;c nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động phục vụ thiếu nhi v&agrave; gia đ&igrave;nh, từ đ&oacute; t&ocirc;n vinh vai tr&ograve; của gia đ&igrave;nh trong đời sống x&atilde; hội tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin một số nội dung trọng t&acirc;m tại Lễ hội, đồng ch&iacute; H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, năm 2024 l&agrave; năm thứ hai Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức một s&acirc;n chơi lớn v&agrave;o dịp h&egrave; cho thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Với 12 kh&ocirc;ng gian trải nghiệm về tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, đấu trường Robot, nhiếp ảnh, s&acirc;n chơi sống xanh, tranh t&agrave;i Rubik... tại Lễ hội sẽ gi&uacute;p thiếu nhi trải nghiệm l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Một điểm mới của Lễ hội Thiếu nhi năm 2024 so với năm 2023 l&agrave; sự c&oacute; mặt của loại h&igrave;nh s&acirc;n khấu kịch thiếu nhi do&nbsp;S&acirc;n khấu kịch Ban Mai thực hiện, c&aacute;c workshop trải nghiệm v&agrave;&nbsp;Li&ecirc;n hoan giao lưu v&agrave; biểu diễn cờ người... hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm ấn tượng cho thiếu nhi v&agrave; phụ huynh&quot;&nbsp;- Đồng ch&iacute; H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20H%C3%A0%20T%C3%A0i%20S%C3%A1u.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cho biết th&ecirc;m, nhiều &yacute; kiến của thiếu nhi trong chương tr&igrave;nh L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gặp gỡ thiếu nhi v&agrave; c&aacute;c kỳ họp Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố qua c&aacute;c năm đ&atilde; được tiếp thu, hiện thực h&oacute;a trong Lễ hội Thiếu nhi năm 2024 như c&aacute;c s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu, trải nghiệm văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, s&acirc;n chơi tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Ngo&agrave;i ra, th&ocirc;ng qua Lễ hội sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi hiểu r&otilde; hơn về kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; kh&ocirc;ng gian Nh&agrave; truyền thống Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh - một di t&iacute;ch kiến tr&uacute;c nghệ thuật cấp Th&agrave;nh phố&quot;, đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/NBT00563.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh chia sẻ tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trao đổi tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố b&agrave;y tỏ Lễ hội Thiếu nhi năm 2024 sẽ được mở rộng hơn về quy m&ocirc;, thu h&uacute;t nhiều thiếu nhi tham gia hơn v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em trải nghiệm,vui chơi thực chất ngo&agrave;i kh&ocirc;ng gian mở, hạn chế tiếp cận c&aacute;c thiết bị điện tử; Ban Tổ chức Lễ hội dự kiến sẽ thu h&uacute;t 15.000 lượt thiếu nhi tham gia th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền cụ thể về Lễ hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Lễ hội Thiếu nhi sẽ l&agrave; hoạt động mở m&agrave;n cho chuỗi c&aacute;c hoạt động h&egrave; năm 2024 của thiếu nhi Th&agrave;nh phố&quot; - Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n nhấn mạnh v&agrave; cho biết th&ocirc;ng qua Lễ hội, Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ kết nối phụ huynh, thiếu nhi với hệ thống c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n, gi&uacute;p thiếu nhi tiếp cận nhiều hơn với c&aacute;c hoạt động h&egrave; của tổ chức Đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/NBT00584.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/anhcongtrieubaotuoitre.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/banamvoh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/baophunu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/daitiengnoitphcm.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37021/NBT00596.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi tại Hội nghị</em></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin chi tiết về Lễ hội, xin mời xem tại:&nbsp;<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/37019">http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/37019</a></span></span></div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&Iacute;CH THẢO, THẠCH ANH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;