Chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ tự hào truyền thống vẻ vang của Đội, tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>70 năm đ&atilde; tr&ocirc;i qua, nhưng ngọn lửa Điện Bi&ecirc;n năm xưa v&agrave; truyền thống 83 năm của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh vẫn lu&ocirc;n rực s&aacute;ng v&agrave; ch&aacute;y bỏng trong c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng của những ng&agrave;y th&aacute;ng Năm&nbsp;lịch sử kỷ niệm 83 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15-5-1941 - 15-5-2024), kỷ niệm 134 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024), 65 năm Ng&agrave;y mở đường Hồ Ch&iacute; Minh (19-5-1959 - 19-5-2024), s&aacute;ng 26-5, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 83 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15-5-1941 - 15-5-2024) v&agrave; Hội qu&acirc;n &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn ho&aacute; Tao Đ&agrave;n (Quận 1).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/A_MG_0439.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave; t&ecirc;n chuỗi hoạt động tập trung v&agrave;o việc tuy&ecirc;n truyền v&agrave; gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố, gồm triển khai sinh hoạt Đại đội, Tiểu đo&agrave;n với chủ điểm &quot;Tiếp sức Điện Bi&ecirc;n - Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&quot;, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t huy kho t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền c&oacute; chủ đề &quot;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot;. Đồng thời, thiết lập c&aacute;c chuy&ecirc;n trang v&agrave; chuy&ecirc;n mục &quot;Chiến sĩ nhỏ Điện Bi&ecirc;n&quot; tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin của tổ chức Đội tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, gồm b&aacute;o Đội, c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh măng non&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tự h&agrave;o 83 năm truyền thống của Đội ta</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng &ocirc;n lại &yacute; nghĩa, truyền thống Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. 83 năm qua, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo thế hệ thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;nh gi&aacute;: &ldquo;Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 83 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15-5-1941 - 15-5-2024) v&agrave; hội qu&acirc;n &quot;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot; c&oacute; sự tham gia của hơn 2.500 đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ti&ecirc;u biểu đại diện hơn 800.000 đội vi&ecirc;n, 1,8 triệu thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; v&agrave; đang tiếp nối truyền thống của c&aacute;c thế hệ đi trước như anh Kim Đồng, anh Dương Văn Nội, Vừ A D&iacute;nh, Nguyễn B&aacute; Ngọc, L&ecirc; Văn T&aacute;m... C&aacute;c em đều l&agrave; những đội vi&ecirc;n, thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, r&egrave;n luyện tốt theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&quot;Tiếp nối truyền thống đ&oacute;, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c đ&atilde; thi đua, r&egrave;n luyện, khẳng định khẩu hiệu &quot;Chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n năm xưa đ&aacute;nh giỏi - Chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n h&ocirc;m nay học tốt&quot; - đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n chia sẻ.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/DSC02086.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non l&agrave; Phần mềm: &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Hệ thống quản l&yacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh hỗ trợ, kết quả học tập của c&aacute;c em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 v&agrave; c&aacute;c em nhận học bổng do tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp thực hiện.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/IMG_0778.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nghi thức c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Được sự ủy quyền của Trung ương Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n dương 03 chỉ huy Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024; Tuy&ecirc;n dương 74 gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu l&agrave; những chỉ huy Đội học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm v&agrave; t&iacute;ch cực thi đua thực hiện tốt 5 Điều B&aacute;c Hồ dạy, l&agrave; những thủ lĩnh nhỏ tuổi nhưng rất năng động, bản lĩnh; Tuy&ecirc;n dương 70 tiểu đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu trong chiến dịch &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;. Để t&aacute;i hiện lại kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua lập c&ocirc;ng năm xưa, Bộ Chỉ huy chiến dịch &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; trao tặng l&agrave; cờ Quyết chiến quyết thắng cho 70 Tiểu đo&agrave;n đ&atilde; t&iacute;ch cực, tham gia tốt trong c&aacute;c hoạt động.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/giaithuong%20kimdong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng đồng ch&iacute;&nbsp;</font><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hải Nam - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n tặng bằng khen cho c&aacute;c gương chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/tuyenduong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>74 gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024 được tuy&ecirc;n dương tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ghi nhận, biểu dương những cố gắng của tổ chức Đội c&aacute;c cấp v&agrave; đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu: &ldquo;Từ khi th&agrave;nh lập đến nay, h&agrave;ng triệu đội vi&ecirc;n, thiếu nhi cả nước với tinh thần &quot;tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ, t&ugrave;y theo sức của m&igrave;nh&quot; kh&ocirc;ng những lu&ocirc;n nỗ lực học tập, nghi&ecirc;n cứu, tham gia t&iacute;ch cực, đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước ph&ugrave; hợp v&agrave;o từng giai đoạn v&agrave; thời kỳ c&aacute;ch mạng. Tiếp nối truyền thống đ&oacute;, nhiều tổ chức Đội tại cơ sở đ&atilde; tự quản, s&aacute;ng tạo để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; m&ocirc;i trường tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, nhiều tấm gương được ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/DSC02170.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường&nbsp;ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c khối diễu h&agrave;nh của c&aacute;c Đại đo&agrave;n (cụm thi đua) đ&atilde; t&aacute;i hiện c&aacute;c lực lượng trong chiến dịch Điện Bi&ecirc;n Phủ: Cờ chiến dịch &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;; Khối Diễu h&agrave;nh của Ban Chỉ huy Chiến dịch to&agrave;n Th&agrave;nh phố: Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n T&acirc;y Bắc (cụm thi đua số 3), t&aacute;i hiện lực lượng c&ocirc;ng binh v&agrave; hậu cần - vận tải; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Long Ch&acirc;u (cụm thi đua số 1), t&aacute;i hiện lực lượng ph&aacute;o binh; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Chiến Thắng (cụm thi đua số 2), t&aacute;i hiện lực lượng d&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến v&agrave; qu&acirc;n y; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Vinh Quang (cụm thi đua số 4), t&aacute;i hiện lực lượng đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc T&acirc;y Bắc; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Việt Bắc (c&aacute;c đơn vị sự nghiệp: Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, B&aacute;o Tuổi Trẻ, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, v&agrave; Tổng đo&agrave;n Sao Bắc Đẩu), t&aacute;i hiện lực lượng ph&oacute;ng vi&ecirc;n chiến trường, văn c&ocirc;ng; Diễu h&agrave;nh của đội h&igrave;nh Nghi thức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh của 22 quận, huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/B_MG_0469.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif">Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia diễu h&agrave;nh tại chương tr&igrave;nh</font></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/B_MG_0496.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia diễu h&agrave;nh tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/NTP60154.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 15px 20px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <h3><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giải thưởng Kim Đồng l&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh nhằm động vi&ecirc;n kịp thời những đội vi&ecirc;n, chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi ở cơ sở</strong>.</span></span></h3> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">03 chỉ huy Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024:</span></span></p> <p><span style="color:#FF0000"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Bạn Đặng Trần Huyền Thư, Chi đội&nbsp;9/6, Li&ecirc;n đội THCS Hoa Lư, Th&agrave;nh phố Thủ Đức;<br /> 2. Bạn Trần Minh Như, Chi đội&nbsp;9A9, Li&ecirc;n đội THCS Colette, Quận 3;<br /> 3. Bạn Phan L&ecirc; Gia H&acirc;n, Chi đội&nbsp;9A2, Li&ecirc;n đội THCS V&acirc;n Đồn, Quận 4.</span></span></strong></em></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&Iacute;CH THẢO - THẠCH ANH</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;