Thông tin báo chí các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Năm 2024, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; nhằm cụ thể h&oacute;a Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 v&agrave; chủ đề &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, hướng đến kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024), 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n trong việc tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, giải quyết c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội, Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c địa phương đang quan t&acirc;m; tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đ&ocirc; thị văn minh; đảm bảo quốc ph&ograve;ng, an ninh. </strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37032/HN%20thong%20tin%20bao%20chi.jpg" style="height:309px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Hội nghị th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024</em></span></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện được tổ chức để tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n chia sẻ, r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh lớp thanh ni&ecirc;n sống đẹp, c&oacute; bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, c&oacute; sức khỏe, c&oacute; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Th&agrave;nh phố, thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, th&agrave;nh lập v&agrave; kết nối c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện sau khi kết th&uacute;c chiến dịch; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đo&agrave;n, Hội, ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện &ldquo;Hội rộng hơn, Đo&agrave;n chất lượng hơn&rdquo;; khẳng định vị tr&iacute;, vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n, Hội trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>I. C&Aacute;C NG&Agrave;Y CAO ĐIỂM, CHỈ TI&Ecirc;U, C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH CHUNG CỦA C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH, CHIẾN DỊCH T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave;:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024:</strong> Ng&agrave;y <strong>02/6/2024</strong> <em>(Chủ nhật) </em>tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m <em>(TP. Thủ Đức).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2.&nbsp; Lễ hội qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024:</strong> Ng&agrave;y <strong>04/8/2024</strong> <em>(Chủ nhật)</em> trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện lần thứ 17 năm 2024 v&agrave; Chương tr&igrave;nh tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, dự kiến tổ chức tại&nbsp; C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m <em>(TP. Thủ Đức) </em>v&agrave; C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. C&aacute;c ng&agrave;y hoạt động cao điểm:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 01/6/2024 v&agrave; 02/6/2024 <em>(Thứ bảy v&agrave; chủ nhật): </em></strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em&rdquo;<em>.</em></p> <p style="text-align: justify;">-<strong> Ng&agrave;y 16/6/2024 <em>(Chủ nhật): </em></strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội&rdquo;, hưởng ứng Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; (26/6).</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 29/6/2024 <em>(thứ Bảy)</em>: </strong>Hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sỹ t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị &ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 07/7/2024 <em>(thứ Bảy)</em>:</strong> Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;<em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội v&agrave; sức khỏe cộng đồng</em>&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- Ng&agrave;y 14/7/2024 <em>(Chủ nhật): </em></strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm <em>&ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 21/7/2024 <em>(Chủ nhật)</em>:</strong> Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 154 v&agrave; hướng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chung tay x&acirc;y dựng cảnh quan v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường n&ocirc;ng th&ocirc;n&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 26 v&agrave; 27/7/2024 <em>(Thứ s&aacute;u, Thứ bảy)</em>:</strong> Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&rdquo; (ng&agrave;y 26/7/2024) v&agrave; Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn&rdquo; (Ng&agrave;y 27/7/2024).</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 04/8/2024 <em>(Chủ nhật):</em> </strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm <em>&ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;n phong tham gia chuyển đổi số&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4. Đối tượng:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội trực thuộc tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c tổ chức, Hội, C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng thuộc tổ chức Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">- Thanh ni&ecirc;n quốc tế đang học tập, l&agrave;m việc tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhu cầu tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c tổ chức t&igrave;nh nguyện, tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước.</p> <p style="text-align: justify;">- Du học sinh, văn nghệ sĩ, người c&oacute; ảnh hưởng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội v&agrave; trong cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh, hỗ trợ, phối hợp tổ chức trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n c&aacute;c giai đoạn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>5. Địa b&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.1. Địa b&agrave;n trọng điểm: </em></strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.2. Địa b&agrave;n tỉnh (dự kiến): </em></strong>Tập trung tại mặt trận <strong>17</strong> tỉnh khu vực Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ gồm: B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, T&acirc;y Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk N&ocirc;ng, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Th&aacute;p, Tr&agrave; Vinh, Tiền Giang, Long An, Ki&ecirc;n Giang, Hậu Giang, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Ninh Thuận.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.3. Địa b&agrave;n quốc tế:</em></strong> Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.4. Địa b&agrave;n biển đảo:</em></strong> X&atilde; đảo Thạnh An <em>(Huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em> v&agrave; Huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute; <em>(Tỉnh B&igrave;nh Thuận).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>6. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chỉ ti&ecirc;u:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.1. C&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) C&ocirc;ng tr&igrave;nh <em>&ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;">(2) C&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng <em>&ldquo;Đảo Thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em> tại X&atilde; Đảo Thạnh An, Huyện Cần Giờ.</p> <p style="text-align: justify;">(3) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cải tạo cảnh quan tuyến đường V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng, TP. Thủ Đức&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">(4) C&ocirc;ng tr&igrave;nh <em>&ldquo;Số h&oacute;a bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Ch&iacute; Minh (giai đoạn 02) v&agrave; thu thập, số h&oacute;a th&ocirc;ng tin chiến sĩ TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước; số h&oacute;a, phục hồi di ảnh, th&ocirc;ng tin Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, anh h&ugrave;ng liệt sĩ, ba m&aacute; phong tr&agrave;o&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.2. Hệ thống chỉ ti&ecirc;u (Cấp Th&agrave;nh phố):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) &Iacute;t nhất <strong>125.000</strong> chiến sĩ tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; <strong>1.000.000</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do tổ chức Đo&agrave;n, Hội triển khai trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">(2) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>2.100</strong> đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất <strong>200</strong> đội h&igrave;nh cấp Th&agrave;nh hoặc do cấp Th&agrave;nh điều phối. 100% cơ sở Đo&agrave;n, Hội khu vực trường học c&oacute; đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện phụ tr&aacute;ch h&egrave;, hỗ trợ sinh hoạt h&egrave; cho thiếu nhi tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Kết nối &iacute;t nhất <strong>20</strong> tổ chức, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">(4) Kết nạp mới <strong>4.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, <strong>6.000</strong> hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">(5) Phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất <strong>500</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">(6) Thực hiện v&agrave; duy tr&igrave; &iacute;t nhất <strong>80</strong> tuyến đường, hẻm văn minh với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; <em>&ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo;. </em>C&oacute; &iacute;t nhất <strong>45 </strong>km đường, hẻm được n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &iacute;t nhất <strong>15</strong> km đường, hẻm được n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh. X&acirc;y dựng, n&acirc;ng cấp <strong>10 </strong>cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(7) X&acirc;y mới &iacute;t nhất <strong>10 </strong>căn nh&agrave;, sửa chữa &iacute;t nhất <strong>20</strong> căn nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i, nh&agrave; t&igrave;nh bạn, nh&agrave; t&igrave;nh thương, nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &iacute;t nhất <strong>15</strong> căn nh&agrave; được x&acirc;y mới hoặc sửa chữa tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">(8) Thực hiện, cải tạo, n&acirc;ng cấp <strong>30 </strong>kh&ocirc;ng gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">(9) Phấn đấu trồng &iacute;t nhất <strong>125.000</strong> c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; trồng <strong>&iacute;t nhất 01</strong> c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch h&egrave; năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;">(10) Hỗ trợ kết nối triển khai, hiện thực h&oacute;a <strong>2.500</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(11) Tuy&ecirc;n truyền, tập huấn kỹ năng số, n&acirc;ng cao năng lực số cho &iacute;t nhất <strong>600.000</strong> lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(12) Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> lượt thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n; kết nối hỗ trợ <strong>10</strong> dự &aacute;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(13) Tư vấn hướng nghiệp v&agrave; việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>50.000</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(14) <strong>70.000</strong> lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hội nhập quốc tế do Đo&agrave;n - Hội tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">(15) Chăm lo, hỗ trợ cho &iacute;t nhất <strong>100.000 </strong>người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II. NỘI DUNG THỰC HIỆN C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH, CHIẾN DỊCH T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave;:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 31 năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong>&nbsp; Đ/c <strong>Trần Thu H&agrave;</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.2. Chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Về chỉ ti&ecirc;u: </em></strong>Ban Chỉ huy Chiến dịch x&aacute;c lập 15 chỉ ti&ecirc;u tham gia thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chung của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, x&aacute;c lập ri&ecirc;ng 08 chỉ ti&ecirc;u của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, cụ thể:</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(1) <strong>100% </strong>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tổ chức đội h&igrave;nh Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(2) <strong>100%</strong> Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Thủ Đức, c&aacute;c Quận, Huyện tổ chức đội h&igrave;nh, <strong>50%</strong> c&aacute;c tổ chức Hội th&agrave;nh vi&ecirc;n, C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m trực thuộc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(3) <strong>100%</strong> cơ sở Hội đảm bảo triển khai c&aacute;c nội dung ứng dụng chuyển đổi số của cấp Th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất <strong>01</strong> giải ph&aacute;p ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đơn vị.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(4) <strong>100%</strong> cơ sở Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Thủ Đức, c&aacute;c Quận, Huyện v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cấp trường c&oacute; &iacute;t nhất <strong>01 </strong>c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cấp cơ sở kỷ niệm 25 năm chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; hoặc ch&agrave;o mừng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(5) Nghi&ecirc;n cứu, hỗ trợ thực hiện hoặc chuyển giao<strong> &iacute;t nhất 05</strong> đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học theo nhu cầu, đặt h&agrave;ng của địa phương.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(6) X&acirc;y dựng <strong>30</strong> g&oacute;c phố xanh; tham gia cải tạo, duy tr&igrave; <strong>25</strong> Chung cư, <strong>25</strong> Chợ d&acirc;n sinh giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa; <strong>15</strong> K&yacute; t&uacute;c x&aacute; <em>&ldquo;Văn minh - Sạch đẹp - An to&agrave;n&rdquo;</em>.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(7) Vận động &iacute;t nhất <strong>3.000</strong> đơn vị m&aacute;u trong chiến dịch.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(8) <strong>100%</strong> Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng c&oacute; tổ chức đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ocirc;n tập h&egrave; hoặc sinh hoạt h&egrave;, sinh hoạt kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thiếu nhi trong Chiến dịch.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Về c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện: </em></strong>B&ecirc;n cạnh việc tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, Ban Chỉ huy Chiến dịch x&aacute;c lập thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Con đường b&iacute;ch họa - C&acirc;u chuyện h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> v&agrave; dự &aacute;n &ldquo;Cần Giờ xanh&rdquo;<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.3. Số lượng chiến sĩ dự kiến: </em></strong>Vận động &iacute;t nhất <strong>50.000</strong> chiến sĩ tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.4. Số lượng mặt trận: </em></strong></p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n trọng điểm: </em></strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh <em>(tập trung 22 quận, huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức)</em>.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n tỉnh (dự kiến): </em></strong>Tập trung tại mặt trận <strong>17</strong> tỉnh khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk N&ocirc;ng, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Ninh Thuận, B&igrave;nh Thuận, B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Th&aacute;p, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, An Giang, Hậu Giang, Ki&ecirc;n Giang.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n quốc tế:</em></strong> Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n biển, đảo:</em></strong> X&atilde; đảo Thạnh An <em>(huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em>; Huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute; <em>(Tỉnh B&igrave;nh Thuận). </em>Ngo&agrave;i ra, Ban Chỉ huy cấp Th&agrave;nh sẽ phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Cần Thơ tham gia một số nội dung tại đảo Thổ Chu <em>(tỉnh Ki&ecirc;n Giang)</em> theo chỉ đạo chung của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.5. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung triển khai thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;S&aacute;ng - Xanh&nbsp; - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; tại khu d&acirc;n cư, trường học,...; c&aacute;c hoạt động đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; xung k&iacute;ch trong ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, tệ nạn x&atilde; hội, ứng ph&oacute; với dịch bệnh.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tập trung v&agrave;o thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp hạ tầng n&ocirc;ng th&ocirc;n, cải thiện cảnh quan, m&ocirc;i trường; c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh tế gắn với chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi x&atilde; một sản phẩm - OCOP&rdquo;; ph&aacute;t huy c&aacute;c đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ mới g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng th&ocirc;n bền vững.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu gắn với thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch, xanh v&agrave; th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường&rdquo;; tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 154, cải tạo cảnh quan tại khu vực Rạch Xuy&ecirc;n T&acirc;m, Quận B&igrave;nh Thạnh, c&aacute;c tuyến k&ecirc;nh, rạch thuộc K&ecirc;nh Tham Lương - Bến C&aacute;t (Quận 12) gắn với c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;; tổ chức Chiến dịch <em>&ldquo;H&atilde;y l&agrave;m sạch biển&rdquo;</em>, x&acirc;y dựng đảo xanh tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; triển khai dự &aacute;n trồng c&acirc;y xanh dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, c&aacute;c tuyến k&ecirc;nh, rạch v&agrave; c&aacute;c chiến dịch truyền th&ocirc;ng n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, bảo vệ nguồn nước, chống r&aacute;c thải nhựa...</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; huyện Ph&uacute; Qu&yacute; (tỉnh B&igrave;nh Thuận), c&aacute;c địa b&agrave;n bi&ecirc;n giới của c&aacute;c tỉnh; triển khai, phối hợp triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu, c&ocirc;ng tr&igrave;nh tham gia ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, du lịch, giải quyết c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống người d&acirc;n.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">&nbsp;+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, tập trung cao điểm v&agrave;o dịp kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); tổ chức chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, liệt sĩ; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ&rdquo; </em></strong>tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); thực hiện số h&oacute;a bia mộ, th&ocirc;ng tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Th&agrave;nh phố (giai đoạn 2), thu thập th&ocirc;ng tin chiến sĩ của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Tổ chức c&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện về nghề nghiệp, việc l&agrave;m, khởi nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a tinh thần người d&acirc;n tại c&aacute;c địa b&agrave;n tổ chức chiến dịch, hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, &ldquo;Tiếp sức người bệnh&rdquo;,...</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện gắn với Chương tr&igrave;nh chuyển đổi số của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c địa phương, n&acirc;ng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hỗ trợ c&aacute;c cơ quan, đơn vị số h&oacute;a dữ liệu, l&agrave;m cơ sở cho việc chuyển đổi số tại đơn vị.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;, ph&aacute;t huy Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia phụ tr&aacute;ch h&egrave;, hỗ trợ sinh hoạt thiếu nhi tại khu phố/ấp gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n; tiếp tục thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tại c&aacute;c địa b&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 19 năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đ/c <strong>Nguyễn Đức Trung</strong> - UVBCH, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.2. Số lượng chiến sĩ dự kiến: </em></strong><strong>23.000 </strong>chiến sĩ ​​(khoảng<strong> 50.000</strong> lượt).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.3. Số lượng mặt trận: </em></strong>Tập trung tại 21 Quận - Huyện v&agrave; TP. Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.4. Hệ thống chỉ ti&ecirc;u:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Tham gia thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chung của c&aacute;c c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cấp Th&agrave;nh năm 2024:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) Vận động &iacute;t nhất <strong>23.000 </strong>học sinh, c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n (khoảng <strong>50.000 </strong>lượt) tham gia chiến dịch v&agrave; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do tổ chức Đo&agrave;n, Hội triển khai trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">(2) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>500</strong> đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ. Mỗi trường THPT c&oacute; &iacute;t nhất 03 đội h&igrave;nh chiến sĩ Hoa phượng đỏ, mỗi Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n c&oacute; &iacute;t nhất<strong> 01</strong> đội h&igrave;nh chiến sĩ Hoa phượng đỏ hỗ trợ sinh hoạt h&egrave; cho thiếu nhi tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Kết nạp mới <strong>2.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">(4) Phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất <strong>100</strong> chiến sĩ t&igrave;nh nguyện được kết nạp Đảng trong Chiến dịch (&iacute;t nhất <strong>20 </strong>chiến sĩ t&igrave;nh nguyện l&agrave; học sinh).</p> <p style="text-align: justify;">(5) Sửa chữa &iacute;t nhất <strong>01</strong> nh&agrave; t&igrave;nh bạn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">(6) Phấn đấu trồng &iacute;t nhất <strong>23.000 </strong>c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trồng &iacute;t nhất <strong>01 </strong>c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;">(7) Hỗ trợ kết nối triển khai, hiện thực h&oacute;a &iacute;t nhất <strong>50</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(8) Tuy&ecirc;n truyền, tập huấn kỹ năng số, n&acirc;ng cao năng lực số cho &iacute;t nhất <strong>15.000</strong> lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(9) Tư vấn hướng nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>9.000</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 600 thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">(10) <strong>10.000</strong> lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hội nhập quốc tế do Đo&agrave;n - Hội tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">(11) Chăm lo, hỗ trợ cho &iacute;t nhất <strong>6.000</strong> người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ri&ecirc;ng của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) Tổ chức &iacute;t nhất<strong> 24</strong> diễn đ&agrave;n &ldquo;X&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp - N&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo; cấp huyện. Đảm bảo<strong> 100% </strong>c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tổ chức diễn đ&agrave;n tại đơn vị.</p> <p style="text-align: justify;">(2) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>10</strong> chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Tổ chức &iacute;t nhất<strong> 30</strong> &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">(4) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>180 </strong>s&acirc;n chơi &ldquo;Khoa học vui&rdquo;; &ldquo;Vui học tiếng Anh&rdquo;; &ldquo;Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; d&agrave;nh cho thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">(5)<strong> 100% </strong>Trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n thực hiện<strong> 01</strong> hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh của chiến sĩ Hoa phượng đỏ ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.5. C&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- C&ocirc;ng tr&igrave;nh bản đồ điện tử &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;, </em></strong>g&oacute;p phần tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua việc tổ chức c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh <em>&ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;,</em> tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c địa điểm văn h&oacute;a, lịch sử ven s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n; ph&aacute;t huy chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia tổng hợp, bi&ecirc;n tập v&agrave; đăng tải th&ocirc;ng tin về c&aacute;c địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử, văn ho&aacute; dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, ho&agrave;n th&agrave;nh bản đồ điện tử &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;, t&iacute;ch hợp, li&ecirc;n kết bản đồ số h&oacute;a v&agrave;o c&aacute;c website, ứng dụng <em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;</em> v&agrave; c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c của Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cải tạo Bia di t&iacute;ch Bưng L&ugrave;ng tại Khu căn cứ N&uacute;i Dinh&rdquo;: </em></strong>Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Th&agrave;nh v&agrave; cơ sở triển khai c&aacute;c hoạt động tạo nguồn kinh ph&iacute; từ nguồn lực x&atilde; hội, sự đ&oacute;ng g&oacute;p trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện cả về vật chất v&agrave; ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động cộng sản để tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo bia di t&iacute;ch Bưng L&ugrave;ng tại Khu Di t&iacute;ch căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tại N&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.6. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;* Chặng 1 - &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 02/6/2024 đến ng&agrave;y 30/6/2024, gồm c&aacute;c nội dung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức v&agrave; triển khai cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tham gia c&aacute;c Ng&agrave;y hoạt động cao điểm:</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 02/6/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ hỗ trợ phụ huynh v&agrave; th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tuyển lớp 10&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 06,07/6/2024.</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội&rdquo;, hưởng ứng Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; (26/6) v&agrave;o ng&agrave;y 16/6/2023 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị &ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 29/6/2023 (thứ Bảy).</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn kiến thức, kỹ năng cho c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tại c&aacute;c Quận, Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm, c&aacute;c địa điểm lịch sử, văn h&oacute;a, c&aacute;c Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c tiện &iacute;ch mới phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n của Th&agrave;nh phố, th&agrave;nh tựu ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố qua gần 50 năm giải ph&oacute;ng; tổ chức c&aacute;c &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tham quan, t&igrave;m hiểu, trải nghiệm c&aacute;c địa điểm đ&atilde; định hướng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 02 hoạt động gắn với tuy&ecirc;n truyền, t&igrave;m hiểu, hiến kế ph&aacute;t triển &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Ng&agrave;y hội Khoa học vui cấp Th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t động chiến sĩ Hoa phượng đỏ đề xuất &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến; hỗ trợ hiện thực h&oacute;a &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 02 chương tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu về t&aacute;c hại của ma t&uacute;y; 02 chương tr&igrave;nh trải nghiệm t&igrave;m hiểu về đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 03 chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyện người trẻ&rdquo; gắn với c&aacute;c chuy&ecirc;n đề tư vấn của chuy&ecirc;n gia về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến ph&ograve;ng chống bạo lực học đường, t&igrave;nh trạng tự tử của học sinh, giải quyết c&aacute;c &aacute;p lực trong học tập, c&aacute;c vấn đề t&acirc;m l&yacute;, t&igrave;nh cảm, sức khỏe t&acirc;m thần trong học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 05 chương tr&igrave;nh &ldquo;S&acirc;n chơi Vui học tiếng Anh&rdquo; nhằm tăng cường c&aacute;c hoạt động tương t&aacute;c, khuyến kh&iacute;ch sử dụng ngoại ngữ v&agrave; trao học bổng học Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Ph&aacute;t động 100% trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n thực hiện 01 hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh của chiến sĩ Hoa phượng đỏ ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Chặng 2 - &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 01/7/2024 đến ng&agrave;y 04/8/2024, gồm c&aacute;c nội dung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hệ thống chỉ ti&ecirc;u của chiến dịch v&agrave; một số nội dung trong Chặng 1 xuy&ecirc;n suốt chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 02 chuỗi hoạt động t&igrave;nh nguyện trực tuyến: &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ sống xanh&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ l&agrave;m việc tốt&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tham gia tổ chức v&agrave; triển khai cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động, Ng&agrave;y hoạt động cao điểm:</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội v&agrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 07/7/2024 (thứ Bảy).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 14/7/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 154 v&agrave; hướng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chung tay x&acirc;y dựng cảnh quan v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường n&ocirc;ng th&ocirc;n&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave;o ng&agrave;y 21/7/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&rdquo; v&agrave; Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 26, 27/7/2024 (thứ S&aacute;u, thứ Bảy).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;n phong tham gia chuyển đổi số&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 04/8/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, giao lưu, n&oacute;i chuyện truyền thống, tặng qu&agrave; Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, Ba, M&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n nh&acirc;n kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).</p> <p style="text-align: justify;">- Vận động nguồn lực x&atilde; hội tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động hỗ trợ chăm lo trẻ em cơ nhỡ, người gi&agrave; neo đơn tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, trung t&acirc;m bảo trợ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">- Phối hợp với c&aacute;c Đo&agrave;n trường Đại học thuộc khối ng&agrave;nh sức khỏe triển khai c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe t&acirc;m thần cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 24 năm 2024</strong>:</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Trương Tấn Nghiệp</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.2. Chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh:&nbsp; </em></strong>Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2024 tham gia thực hiện chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024; chỉ ti&ecirc;u ri&ecirc;ng của chiến dịch, cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;">+ Tư vấn hướng nghiệp v&agrave; việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 10.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 2.000 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tư vấn, hỗ trợ chăm s&oacute;c sức khỏe cho &iacute;t nhất 20.000 người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">+ Th&agrave;nh lập mới &iacute;t nhất 80 chi đo&agrave;n tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;3.3. Số lượng chiến sĩ (dự kiến): </em></strong>30.000 chiến sĩ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.4. Số lượng mặt trận:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tập trung tổ chức thực hiện tại địa b&agrave;n trọng điểm l&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh (tập trung 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức).</p> <p style="text-align: justify;">- Địa b&agrave;n tỉnh: Tập trung tại mặt trận 14 tỉnh khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long (Gồm c&aacute;c tỉnh: Kon Tum, L&acirc;m Đồng, Đắk N&ocirc;ng, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, T&acirc;y Ninh, B&igrave;nh Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Th&aacute;p, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tr&agrave; Vinh, An Giang).</p> <p style="text-align: justify;">- Địa b&agrave;n quốc tế: tại tỉnh Chăm-pa-sắc v&agrave; tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o; Vương quốc Campuchia.</p> <p style="text-align: justify;">- Địa b&agrave;n biển, đảo: X&atilde; đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh); Huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute; (Tỉnh B&igrave;nh Thuận).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.5. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường, chống biến đổi kh&iacute; hậu.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave; t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển, đảo v&agrave; nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o, Vương quốc Campuchia.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.6. </em></strong>Th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh cấp Th&agrave;nh, ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của chiến sĩ v&agrave; c&aacute;c đơn vị:</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tuy&ecirc;n truyền tiết kiệm điện v&agrave; an to&agrave;n điện.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tuy&ecirc;n truyền bảo vệ an to&agrave;n, an ninh nguồn nước.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh C&ocirc;ng chức trẻ Th&agrave;nh phố xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, tuy&ecirc;n truyền sử dụng c&aacute;c ứng dụng th&ocirc;ng minh phục vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tuy&ecirc;n truyền, tư vấn ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Thầy thuốc trẻ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện trang bị kỹ năng số.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ ph&aacute;t triển du lịch</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh lần thứ 18 năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Do&atilde;n Trường Quang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.2. Chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) N&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a, sửa chữa <strong>05 </strong>km đường, hẻm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;</p> <p style="text-align: justify;">(2) X&acirc;y dựng mới &iacute;t nhất <strong>02</strong> v&agrave; sửa chữa &iacute;t nhất <strong>05</strong> căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn, nh&agrave; t&igrave;nh thương, nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, nh&agrave; đồng đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;</p> <p style="text-align: justify;">(3) Phấn đấu trồng mới &iacute;t nhất <strong>3.500</strong> c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; trồng &iacute;t nhất 01 c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch h&egrave; năm 2024;</p> <p style="text-align: justify;">(4) Đ&oacute;ng g&oacute;p &iacute;t nhất <strong>1.000</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, trong đ&oacute; &iacute;t nhất <strong>10</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến được &aacute;p dụng trong thực tiễn;</p> <p style="text-align: justify;">(5) Tổ chức <strong>06 </strong>hoạt động trang bị, tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho &iacute;t nhất <strong>3.000</strong> lượt thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố;</p> <p style="text-align: justify;">(6) Tổ chức tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 v&agrave; tầm so&aacute;t bệnh miễn ph&iacute; cho &iacute;t nhất <strong>500</strong> lượt người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">(7) Kết nạp mới <strong>20 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; phấn đấu c&oacute; <strong>40</strong> đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">(8) Hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ cho<strong> 24</strong> thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố được kết nạp Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam<em>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.3. </em></strong><strong><em>Số lượng chiến sĩ dự kiến:</em></strong> Dự kiến 35.000 lượt chiến sĩ</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.4. Số lượng mặt trận: </em></strong>Tập trung tại 21 Quận - Huyện v&agrave; TP. Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;4.5. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức &iacute;t nhất <strong>05 </strong>chương tr&igrave;nh tiếp lửa truyền thống cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ trẻ tại c&aacute;c đơn vị Lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố v&agrave; Lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>07 </strong>chương tr&igrave;nh huấn luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong m&ocirc;i trường Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n, C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>10 </strong>buổi tuy&ecirc;n truyền, ph&ograve;ng ngừa vi phạm ph&aacute;p luật, tập huấn kỹ năng tự vệ, ph&ograve;ng, chống x&acirc;m hại cho trẻ em, học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống tội phạm li&ecirc;n quan đến t&iacute;n dụng đen, tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao.</p> <p style="text-align: justify;">- 100% Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức, Quận, Huyện Đo&agrave;n c&oacute; &iacute;t nhất x&acirc;y dựng hoặc tiếp tục duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng hoặc duy tr&igrave;, triển khai 01 m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tổ Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>02 </strong>chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; hỗ trợ thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật tại c&aacute;c trại giam; 100% Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức, Quận, Huyện Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y cho thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>10 </strong>phương tiện sinh kế cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, sau cai nghiện, t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>01 </strong>lớp huấn luyện - trang bị kỹ năng Cứu hộ, cứu nạn v&agrave; ph&ograve;ng, chống đuối nước năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Li&ecirc;n hoan D&acirc;n vũ khối lực lượng vũ trang;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức chương tr&igrave;nh văn nghệ do c&aacute;c đơn vị Lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố, Lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng thực hiện cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>5. Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi lần thứ 28 năm 2024: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.1. Trưởng Ban Tổ chức:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng </strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.2. Đối tượng:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- </em><strong>Đối tượng tham gia: </strong>Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đang học tập tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Mời gọi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tổ chức c&aacute;c điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng năm 2024, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c trường c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c đội h&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>+ Đối tượng được hỗ trợ: </strong>Th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng năm 2024; Th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh tham gia kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu, kỳ thi tuyển sinh ri&ecirc;ng của c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng&rsquo; T&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.3. Nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>* C&aacute;c hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi: </strong>Từ th&aacute;ng 4/2024 đến th&aacute;ng 6/2024 (trọng t&acirc;m th&aacute;ng 6/2024).</p> <p style="text-align: justify;">- Đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ tr&ecirc;n c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đối tượng tham gia. Tập trung đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh mạng x&atilde; hội; triển khai c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, nền tảng số để tuy&ecirc;n truyền, tư vấn hiệu quả cho th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Giới thiệu c&aacute;c k&ecirc;nh &ocirc;n luyện kiến thức trực tuyến uy t&iacute;n v&agrave; đăng tải c&aacute;c video &ocirc;n thi, luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh website, fanpage TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI &ndash; TP.HCM, fanpage của Đo&agrave;n, Hội.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh như: tư vấn t&acirc;m l&yacute;, tiếp sức tinh thần, dinh dưỡng m&ugrave;a thi, b&iacute; quyết &ocirc;n thi đạt điểm cao, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">- X&acirc;y dựng, giới thiệu c&aacute;c k&ecirc;nh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động hỗ trợ th&iacute; sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trước kỳ thi. Tập trung r&agrave; so&aacute;t, x&acirc;y dựng phương &aacute;n hỗ trợ đối với c&aacute;c học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn thuộc khu vực ngoại th&agrave;nh, đối tượng học sinh mồ c&ocirc;i cha mẹ, khuyết tật, học sinh vượt kh&oacute; học giỏi, học sinh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c ấn phẩm th&ocirc;ng tin cần thiết về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng, th&ocirc;ng tin x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp.</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai đăng k&yacute;, tuyển chọn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện; th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gắn với y&ecirc;u cầu thực tế.</p> <p style="text-align: justify;">- Huy động c&aacute;c nguồn lực hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, cho c&aacute;c địa điểm thi v&agrave; c&aacute;c vật phẩm hỗ trợ th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh trong kỳ thi.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>* C&aacute;c hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi: </strong>Từ ng&agrave;y 26/6 đến ng&agrave;y 29/6/2024.</p> <p style="text-align: justify;">- Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c nội dung hoạt động cụ thể tại c&aacute;c điểm thi tr&ecirc;n c&aacute;c trang tin điện tử, c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin tại c&aacute;c trường, c&aacute;c b&aacute;o đ&agrave;i; trang tin điện tử của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội, fanpage của chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">- Hỗ trợ th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh trong những ng&agrave;y l&agrave;m thủ tục tại c&aacute;c địa điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng; hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ ph&ograve;ng thi theo từng m&ocirc;n thi, buổi thi; giải đ&aacute;p thắc mắc cho th&iacute; sinh về c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến kỳ thi v&agrave; x&eacute;t tuyển đại học, học viện, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi: ph&aacute;t cẩm nang, c&aacute;c vật dụng hỗ trợ th&iacute; sinh; hỗ trợ giữ h&agrave;nh l&yacute;, đồ đạc của th&iacute; sinh trong thời gian thi.</p> <p style="text-align: justify;">- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hướng dẫn, ph&acirc;n luồng đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tại khu vực c&aacute;c điểm thi, c&aacute;c địa điểm c&oacute; mật độ giao th&ocirc;ng cao xung quanh c&aacute;c điểm thi.</p> <p style="text-align: justify;">- Phối hợp c&ugrave;ng với địa phương, c&aacute;c đơn vị chức năng xử l&yacute; c&aacute;c sự cố bất thường về thời tiết, sức khỏe của th&iacute; sinh tại điểm thi, c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* C&aacute;c hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi:</em></strong> Từ th&aacute;ng 7/2024 đến th&aacute;ng 10/2024<em>.</em></p> <p style="text-align: justify;">- Hỗ trợ th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh trong những ng&agrave;y l&agrave;m thủ tục tại c&aacute;c địa điểm thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh trong thời gian diễn ra thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu: ph&aacute;t cẩm nang hỗ trợ th&iacute; sinh v&agrave; t&acirc;n sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c vật dụng hỗ trợ th&iacute; sinh,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">- Hướng dẫn th&iacute; sinh, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thủ tục nộp hồ sơ tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;">- X&acirc;y dựng kế hoạch triển khai chương tr&igrave;nh <em>&ldquo;Tiếp sức t&acirc;n sinh vi&ecirc;n&rdquo; </em>với c&aacute;c nội dung hỗ trợ: hướng dẫn th&iacute; sinh, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thủ tục nộp hồ sơ tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng; Tư vấn, giới thiệu nh&agrave; trọ, KTX; Triển khai chương tr&igrave;nh <em>&ldquo;H&agrave;nh trang t&acirc;n sinh vi&ecirc;n&rdquo;</em> th&ocirc;ng qua c&aacute;c chuy&ecirc;n đề kỹ năng cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n; Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh chăm lo, trao học bổng hỗ trợ t&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.4. Điểm mới của chương tr&igrave;nh: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia hoạt động trực tuyến v&agrave; quy đổi số ng&agrave;y t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 1: Kiến thức trao tay - Nắm ngay điểm tốt:</em> Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tổng hợp, chia sẻ c&aacute;ch vận dụng kiến thức v&agrave;o b&agrave;i thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT một trong c&aacute;c m&ocirc;n học: To&aacute;n, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật l&yacute;, H&oacute;a học, Sinh học, Lịch sử, Địa l&yacute;, Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 2: Sinh vi&ecirc;n nhắn - sĩ tử nghe:</em> Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện s&aacute;ng tạo, chia sẻ, gửi gắm lời ch&uacute;c d&agrave;nh cho th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 3: C&ugrave;ng th&iacute; sinh vượt m&ugrave;a thi:</em> Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chia sẻ, hướng dẫn th&iacute; sinh c&aacute;ch giảm &aacute;p lực t&acirc;m l&yacute;, tinh thần trước kỳ thi.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 4: Kinh nghiệm thi cử - Tự tin vượt vũ m&ocirc;n: </em>Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chia sẻ c&aacute;c phương ph&aacute;p l&agrave;m b&agrave;i thi nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả khi dự thi.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 5: Tỏa tri thức - Vượt m&ugrave;a thi&rdquo; </em>Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia cuộc thi tr&ecirc;n nền tảng Tiktok &ldquo;Tỏa tri thức, vượt m&ugrave;a thi&rdquo; theo đ&uacute;ng thể lệ v&agrave; thời gian của cuộc thi được đăng tải tại fanpage TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI &ndash; TPHCM (<a href="https://www.facebook.com/tsmt.tphcm">https://www.facebook.com/tsmt.tphcm</a><u>)</u>.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 6: Truyền lửa nhiệt huyết - Khơi dậy đam m&ecirc;: </em>Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thực hiện đăng tải những kỷ niệm, c&acirc;u chuyện ấn tượng của bản th&acirc;n hoặc của người kh&aacute;c về c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 7: Tuổi trẻ rực rỡ - Kỷ niệm kh&oacute; phai: </em>Sinh vi&ecirc;n chia sẻ những kỷ niệm đẹp về thời sinh vi&ecirc;n của bản th&acirc;n, kinh nghiệm về học đại học hiệu quả; kinh nghiệm c&aacute;ch quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, ph&ograve;ng chống lừa đảo d&agrave;nh cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n; phương ph&aacute;p t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu học tập hiệu quả,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 8: Giảng đường t&ocirc;i c&oacute; g&igrave;?: </em>Sinh vi&ecirc;n review về trường Đại học, Cao đẳng m&agrave; m&igrave;nh đang theo học như: cơ sở vật chất, mức học ph&iacute;, đội ngũ giảng vi&ecirc;n, hoạt động phong tr&agrave;o.... cho sĩ tử hiểu hơn về m&ocirc;i trường Đại học.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>6. Chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh lần thứ 13 năm 2024:&nbsp; </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.1.</em></strong><strong> <em>Trưởng Ban Tổ chức:</em> </strong>Đồng ch&iacute; <strong>L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.2. Đối tượng:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Đối tượng thụ hưởng:&nbsp; </em></strong>Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 l&agrave; con của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trẻ em mồ c&ocirc;i hoặc bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Đối tượng giảng dạy: </em></strong>&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đang c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập tại c&aacute;c Học viện, trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c bộ m&ocirc;n năng khiếu tại Nh&agrave; Thiếu nhi c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP. Thủ Đức. <em>Lưu &yacute;: C&aacute;c đối tượng kh&aacute;c c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n ph&ugrave; hợp, c&oacute; nguyện vọng tham gia chương tr&igrave;nh đăng k&yacute; tại trang th&ocirc;ng tin điện tử: http://giasuaoxanh.sac.vn hoặc li&ecirc;n hệ số điện thoại: 028.3827.4705. Sau khi Ban Tổ chức phỏng vấn, xem x&eacute;t, c&oacute; &yacute; kiến chấp thuận th&igrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đăng k&yacute; mới ch&iacute;nh thức tham gia chương tr&igrave;nh.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.3. Thời gian: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;-</strong> Tổ chức giảng dạy định kỳ v&agrave;o thứ Bảy, Chủ nhật h&agrave;ng tuần hoặc c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần theo nhu cầu của đội vi&ecirc;n, học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Thời gian cao điểm: Trước mỗi kỳ thi học kỳ v&agrave; trong thời gian hoạt động H&egrave;. (C&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o chi tiết sau)</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.4. H&igrave;nh thức, địa điểm: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- Tập trung:</em> Tổ chức giảng dạy trực tiếp theo nh&oacute;m tại c&aacute;c địa điểm được c&aacute;c Quận - Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n do Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố quản l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>- Kh&ocirc;ng tập trung:</em> Tổ chức giảng dạy trực tuyến hoặc trực tiếp tại khu nh&agrave; trọ, nh&agrave; của đội vi&ecirc;n, học sinh theo lịch đăng k&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.5. Nội dung trọng t&acirc;m của chương tr&igrave;nh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Nội dung chương tr&igrave;nh học:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Chủ đề kiến thức: Tổ chức &ocirc;n tập v&agrave; dạy k&egrave;m theo chương tr&igrave;nh của ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, chương tr&igrave;nh gi&aacute;o khoa, tập trung v&agrave;o c&aacute;c m&ocirc;n học Đội vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n hạn chế để gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Tổ chức c&aacute;c buổi ngoại kh&oacute;a trải nghiệm, tham quan tại c&aacute;c trung t&acirc;m anh ngữ, to&aacute;n học tư duy, c&ocirc;ng nghệ lập tr&igrave;nh,... gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển khả năng tư duy, s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: justify;">- Chủ đề năng khiếu: Phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP. Thủ Đức tổ chức c&aacute;c lớp năng khiếu theo nhu cầu của thiếu nhi, đội vi&ecirc;n như: bơi lội, vẽ, m&uacute;a, h&aacute;t,.. Tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt chung với c&aacute;c nội dung được x&acirc;y dựng như: c&aacute;c s&acirc;n chơi trực tuyến; giới thiệu s&aacute;ch, c&aacute;c lớp năng khiếu theo sở th&iacute;ch với đa dạng chủ đề.</p> <p style="text-align: justify;">- Chủ đề kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội: Tổ chức trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội ph&ugrave; hợp theo lứa tuổi đội vi&ecirc;n, học sinh kết hợp với c&aacute;c s&acirc;n chơi vui học gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện v&agrave; gắn kết. Theo d&otilde;i, định hướng cho học sinh c&aacute;ch ứng xử văn minh, hướng tới c&aacute;c gi&aacute; trị đẹp th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&acirc;u chuyện, tấm gương, việc l&agrave;m &yacute; nghĩa,...</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c nội dung kh&aacute;c: Phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; c&aacute;c địa phương tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, lịch sử địa phương gắn với cuộc vận động &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, tham gia phụ tr&aacute;ch hoạt động sinh hoạt h&egrave; tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;. C&aacute;c hoạt động chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần cho c&aacute;c em. Hỗ trợ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, dụng cụ học tập, đường truyền, thiết bị học tập (trực tuyến) v&agrave; tư vấn cho học sinh kiến thức về sử dụng mạng x&atilde; hội hiệu quả; hướng dẫn chăm s&oacute;c sức khỏe v&agrave; c&aacute;ch thức ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, c&aacute;c bệnh theo m&ugrave;a; theo d&otilde;i, nắm bắt c&aacute;c vấn đề về t&acirc;m l&yacute;, kịp thời tư vấn cho học sinh về sức khỏe t&acirc;m thần v&agrave; phổ biến c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin, trang th&ocirc;ng tin điện tử ph&ugrave; hợp gi&uacute;p giải tỏa lo lắng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Tổ chức lớp học:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Sau khi tổng hợp khảo s&aacute;t, Ban Tổ chức sẽ bố tr&iacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức học cho ph&ugrave; hợp theo từng đối tượng, m&ocirc;n học v&agrave; khu vực học cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;">- Phỏng vấn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; tham gia v&agrave; th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh gia sư; tổ chức tập huấn cho đội ngũ sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện c&aacute;c nội dung như sau: Nghiệp vụ sư phạm cơ bản; kỹ năng giao tiếp v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y vấn đề; phương ph&aacute;p tiếp cận v&agrave; tư vấn giảng dạy cho học sinh; kỹ năng sử dụng S&aacute;ch gi&aacute;o khoa theo chương tr&igrave;nh mới của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; phương ph&aacute;p giảng dạy hiệu quả; phương ph&aacute;p tiếp cận v&agrave; nắm bắt t&acirc;m l&yacute; trẻ em; kiến thức v&agrave; những vấn đề cần lưu &yacute; về Luật trẻ em, c&aacute;c quyền của trẻ em (trực tuyến v&agrave; trực tiếp).</p> <p style="text-align: justify;">- Th&agrave;nh lập đội nh&oacute;m học tập từ 03 - 05 gia sư với 05 - 10 học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Tập trung hỗ trợ nh&oacute;m học sinh cuối cấp, &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 6, lớp 10 v&agrave; thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức dạy k&egrave;m trực tuyến (th&ocirc;ng qua thiết bị của phụ huynh), nhắc nhờ đ&ocirc;n đốc b&agrave;i vở, hỗ trợ kiến thức li&ecirc;n tục trong tuần cho học sinh b&aacute;m s&aacute;t chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức buổi lễ ra mắt đội h&igrave;nh, lễ tổng kết c&aacute;c lớp tại c&aacute;c điểm học tập trung ở c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;- Khảo s&aacute;t &yacute; kiến của học sinh, phụ huynh định kỳ 02 tuần/lần.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>7. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế, t&igrave;nh nguyện ở đảo v&agrave; kh&ocirc;ng gian mạng năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.1. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.1.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Trương Tấn Nghiệp</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.2. </em></strong><strong><em>Số lượng chiến sĩ dự kiến: </em></strong>100 chiến sĩ</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.3. Địa điểm:</em></strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">- Tỉnh Chăm-pa-sắc, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o bao gồm: huyện Pa-thum-phon, huyện Sủ-khủm-ma, huyện Mun-Lả-Pa-Mok, huyện Khoong.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">- Tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o bao gồm: huyện Sa-ma-khi-xay, huyện Phu-V&ocirc;ng, huyện San-xay, huyện Say-se-tha, huyện Sa-nam-xay.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.4. Thời gian thực hiện:</em></strong> từ 15/6 đến 30/6/2024.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.5. Nội dung:</em></strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ:</strong> Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Ph&ocirc;m-vi-hẳn, Đ&agrave;i tưởng niệm chiến đấu li&ecirc;n minh Việt - L&agrave;o, chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ kỷ niệm 20 năm tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o <em>(2004 - 2024)</em>, tổ chức s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho thiếu nhi tại c&aacute;c huyện.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động hỗ trợ ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo dạy nghề, hướng nghề, hướng nghiệp:</strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng<strong> 01 </strong>loa di động, <strong>02 </strong>ph&ograve;ng đọc s&aacute;ch, s&acirc;n chơi trong nh&agrave;, trao tặng <strong>247 </strong>bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>10 </strong>bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức dạy tiếng Việt cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; hỗ trợ tin học h&oacute;a hệ thống lưu trữ văn bản tại Đại học Chăm-pa-sắc;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Hỗ trợ gi&aacute;o vi&ecirc;n hướng dẫn giảng dạy tiếng Việt cho gi&aacute;o vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường hữu nghị Việt - L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Phối hợp chuẩn h&oacute;a t&agrave;i liệu giảng dạy một số nghề cho c&aacute;c trường nghề tại nước bạn L&agrave;o, hỗ trợ học bổng một số nghề cho thanh ni&ecirc;n L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tập huấn về ph&ograve;ng chống v&agrave; chữa bệnh cho d&ecirc; v&agrave; b&ograve;, tập huấn c&aacute;c kỹ năng về trồng trọt n&ocirc;ng nghiệp;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tập huấn về n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm dệt may;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Hỗ trợ, giới thiệu chuy&ecirc;n gia hướng dẫn hướng nghề, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động hướng dẫn, chăm s&oacute;c sức khỏe, ph&aacute;t triển y tế:</strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ K&yacute; kết Bi&ecirc;n bản ghi nhớ phối hợp hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hướng dẫn, chăm s&oacute;c sức khỏe giữa Bệnh viện Chợ Rẫy v&agrave; Bệnh viện tỉnh Chăm-pa-sắc, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>02</strong> m&aacute;y thăm kh&aacute;m bệnh d&agrave;nh cho bệnh viện.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>01 </strong>m&aacute;y trợ thở di động ph&oacute;ng cấp cứu, trao tặng <strong>50</strong> m&aacute;y đo huyết &aacute;p tự động c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; <strong>10</strong> m&aacute;y đo huyết &aacute;p tự động chuy&ecirc;n dụng, <strong>20</strong> m&aacute;y x&ocirc;ng kh&iacute; dung, <strong>50 </strong>th&ugrave;ng khẩu trang y tế cho bệnh viện, trung t&acirc;m y tế.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Thăm kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho <strong>4.000</strong> cho kiều b&agrave;o người Việt đang sinh sống tại L&agrave;o v&agrave; người d&acirc;n L&agrave;o c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động hỗ trợ ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị văn minh:</strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>01</strong> m&aacute;y lọc nước RO d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n L&agrave;o;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>02 </strong>trụ uống nước trực tiếp tại v&ograve;i cho c&aacute;c trường;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>02</strong> hệ thống m&aacute;y bơm n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng suất cao;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>102 </strong>quạt sử dụng năng lượng mặt trời, <strong>110</strong> đ&egrave;n sử dụng năng lượng mặt trời thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng đường giao th&ocirc;ng hữu nghị thanh ni&ecirc;n Việt - L&agrave;o&rdquo;.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- <em>Hoạt động an sinh x&atilde; hội:</em></strong> trao tặng <strong>03</strong> căn nh&agrave; &ldquo;Hữu nghị thanh ni&ecirc;n Việt - L&agrave;o&rdquo; v&agrave; <strong>450 </strong>phần qu&agrave; an sinh cho kiều b&agrave;o người Việt đang sinh sống tại L&agrave;o v&agrave; người d&acirc;n L&agrave;o c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; trao tặng <strong>500 </strong>ba l&ocirc;, <strong>500</strong> bộ dụng cụ học tập, <strong>10.000</strong> tập trắng cho học sinh tại L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hội đ&agrave;m giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng-chăn, tỉnh Đo&agrave;n tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh Đo&agrave;n tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o để thống nhất một số nội dung bổ sung phục lục c&aacute;c bi&ecirc;n bản ghi nhớ giữa c&aacute;c đơn vị.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.6. Điểm nhấn của hoạt động</em></strong>:</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">Kỷ niệm 20 năm hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (2004 - 2024).</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Thực hiện đề cương tuy&ecirc;n truyền, phim ph&oacute;ng sự, triển l&atilde;m trực tuyến v&agrave; trực tiếp với chủ đề &ldquo;20 năm t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (2004 - 2024)&rdquo;.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Vận động s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c ca kh&uacute;c về t&igrave;nh hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n Việt - L&agrave;o, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o, c&aacute;c hoạt động giới thiệu khoảnh khắc t&igrave;nh nguyện tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o của chiến sĩ qua c&aacute;c năm.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ, họp mặt cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o <em>(dự kiến ng&agrave;y 20/7/2024).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.2. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đảo Ph&uacute; Qu&yacute; (Tỉnh B&igrave;nh Thuận):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;7.2.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đ/c <strong>Nguyễn Đức Trung</strong> - UVBCH, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.2.2. Số lượng chiến sĩ dự kiến: 50</em></strong> chiến sĩ<em> (15 chiến sĩ Kỳ nghỉ Hồng, 35 chiến sĩ M&ugrave;a H&egrave; xanh)</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.2.3. Thời gian thực hiện: </em></strong>&nbsp;Từ ng&agrave;y 15/6/2024 đến ng&agrave;y 28/6/2024 <em>(14 ng&agrave;y, t&iacute;nh cả thời gian di chuyển).</em> Trong đ&oacute;:</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh: Từ ng&agrave;y 15/6 đến 28/6/2024 <em>(14 ng&agrave;y)</em>.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng: Từ ng&agrave;y 15/6 đến 22/6/2024<em> (08 ng&agrave;y).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;7.2.4. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Đường cờ Tổ quốc&rdquo; tại tuyến đường H&ugrave;ng Vương, x&atilde; Ngũ Phụng, huyện Ph&uacute; Qu&yacute;; trao tặng 200 l&aacute; cờ Tổ quốc cho c&aacute;c hộ d&acirc;n tại đảo v&agrave; ngư d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt 10 bộ đ&egrave;n năng lượng mặt trời thắp s&aacute;ng tuyến đường qu&ecirc; tại khu d&acirc;n cư kiểu mẫu x&atilde; Ngũ Phụng, huyện Ph&uacute; Qu&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng:</p> <p style="text-align: justify;">+ Trao tặng &ldquo;Thư viện mơ ước&rdquo;: Sơn vẽ, trang tr&iacute;, tặng m&aacute;y vi t&iacute;nh v&agrave; &ldquo;Tủ s&aacute;ch B&aacute;c Hồ&rdquo; cho c&aacute;c em học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">+ Lắp đặt v&agrave; trao tặng 01 trụ nước uống tại v&ograve;i v&agrave; 02 bồn rửa tay mở nước van ch&acirc;n đạp tại trường Tiểu học Ngũ Phụng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Trao gửi tri thức&rdquo; tại Trường THPT Ng&ocirc; Quyền:</p> <p style="text-align: justify;">+ Trao tặng &ldquo;Tủ s&aacute;ch B&aacute;c Hồ&rdquo;, &ldquo;Tủ s&aacute;ch ph&aacute;p luật&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tủ s&aacute;ch tuyển sinh, hướng nghiệp&rdquo; cho học sinh tại Trường THPT Ng&ocirc; Quyền.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tập huấn, chuyển giao phương thức vận h&agrave;nh, quản l&yacute; thư viện điện tử cho nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tri thức mới&rdquo; trao tặng 15 m&aacute;y vi t&iacute;nh v&agrave; bộ sản phẩm hướng dẫn sử dụng m&aacute;y vi t&iacute;nh hiệu quả trong học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c ph&ograve;ng thư viện, điểm sinh hoạt văn h&oacute;a cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt v&agrave; trao tặng dụng cụ vui chơi thiếu nhi từ c&aacute;c vật liệu t&aacute;i chế tại khu sinh hoạt cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ cổng trường tiểu học Ngũ Phụng; sơn vẽ tranh b&iacute;ch họa bảo vệ m&ocirc;i trường tại bờ k&egrave; bao biển.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hoạt động an sinh x&atilde; hội:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &iacute;t nhất 01 nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam&rdquo;, trao tặng 25 học bổng cho học sinh vượt kh&oacute; học tốt.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng 25 phần qu&agrave; cho người d&acirc;n, ngư d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng 12 th&ugrave;ng chứa nước sạch, 500 t&uacute;i trữ nước cho người d&acirc;n, ngư d&acirc;n tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hoạt động đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh, hỗ trợ tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh địa phương:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng v&agrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; gồm c&aacute;c hoạt động:</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn, chuyển giao phương thức vận h&agrave;nh ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc ph&aacute;t triển du lịch địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 kh&oacute;a dạy tay nghề l&agrave;m đồ thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n đảo.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn hỗ trợ đưa sản phẩm kinh doanh của thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n l&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n thương mại điện tử.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c hộ kinh doanh, thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; Chuyển giao phương thức vận h&agrave;nh &ldquo;Tổ xung k&iacute;ch an ninh thanh ni&ecirc;n&rdquo; nhằm tăng cường t&iacute;nh nhận diện c&aacute;c phương thức, thủ đoạn t&agrave;ng trữ v&agrave; sử dụng ma t&uacute;y tại đảo trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh định hướng nghề nghiệp cho thanh ni&ecirc;n, học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ &ldquo;Kh&uacute;c nhạc đảo xanh&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động thể thao.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo cho thanh thiếu nhi tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 01 Ng&agrave;y hội Tiếng Anh cho học sinh tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 01 chuy&ecirc;n đề &ldquo;X&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp, n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo; v&agrave; sử dụng mạng x&atilde; hội hiệu quả, văn minh đối với lứa tuổi học sinh tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng.</p> <p style="text-align: justify;">- Chuyển giao giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao nhận thức về sức khỏe t&acirc;m thần cho học sinh&rdquo; cho đội ngũ Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi tại đảo (ph&aacute;t huy kết quả nghi&ecirc;n cứu khoa học đạt giải Nhất Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học - &Eacute;ureka lần thứ 25, năm 2023 của nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hoạt động xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng đảo xanh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 01 Chương tr&igrave;nh tập huấn (hoặc phi&ecirc;n t&ograve;a giả định) về nội dung li&ecirc;n quan đến ph&aacute;p luật về nạn đ&aacute;nh bắt hải sản tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, bảo vệ nguồn lợi biển, đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; du kh&aacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường, chống biến đổi kh&iacute; hậu; tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh, l&agrave;m sạch bờ biển.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại X&atilde; đảo Thạnh An (Huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Phạm L&ecirc; Minh Khang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.2. Số lượt chiến sĩ (dự kiến): </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Phấn đấu mời <strong>1.500</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai <strong>03</strong> đội h&igrave;nh Thường trực với &iacute;t nhất 80 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;7.3.3. Địa điểm: </em></strong>Tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; đảo Thạnh An, Huyện Cần Giờ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.4. Thời gian thực hiện: </em></strong>Từ ng&agrave;y 02/6/2024 đến 04/8/2024. Cao điểm từ ng&agrave;y 05/7 đến ng&agrave;y 30/7/2024.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.5. Hệ thống chỉ ti&ecirc;u:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o chỉ ti&ecirc;u chung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- &Iacute;t nhất <strong>500</strong> chiến sĩ của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, c&aacute;c tổ chức t&igrave;nh nguyện v&agrave; <strong>1.500</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">-Tổ chức <strong>03 </strong>đội h&igrave;nh chiến sĩ thường trực cấp th&agrave;nh tại x&atilde; đảo do cấp th&agrave;nh điều phối.</p> <p style="text-align: justify;">- Kết nối &iacute;t nhất <strong>05</strong> tổ chức, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất <strong>01 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; đảo được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện v&agrave; duy tr&igrave; &iacute;t nhất <strong>01</strong> tuyến đường, hẻm văn minh với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; <em>&ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; </em>tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện, cải tạo, n&acirc;ng cấp <strong>01 </strong>kh&ocirc;ng gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">- Phấn đấu trồng &iacute;t nhất <strong>500</strong> c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; trồng <strong>&iacute;t nhất 01</strong> c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Hỗ trợ kết nối triển khai, hiện thực h&oacute;a <strong>10</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến tham gia x&acirc;y dựng x&atilde; đảo Thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tuy&ecirc;n truyền, tập huấn kỹ năng số, n&acirc;ng cao năng lực số cho &iacute;t nhất <strong>500</strong> lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>100</strong> lượt thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n; tổ chức <strong>02</strong> chương tr&igrave;nh trang bị kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh thiếu nhi, người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tư vấn hướng nghiệp v&agrave; việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>300</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>50</strong> thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>500</strong> lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hội nhập quốc tế do Đo&agrave;n - Hội tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">- Chăm lo, hỗ trợ cho &iacute;t nhất <strong>100 </strong>người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hệ thống chỉ ti&ecirc;u ri&ecirc;ng:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>15</strong> hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho <strong>800</strong> người d&acirc;n, thanh thiếu nhi tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>03</strong> buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề giới thiệu v&agrave; chuyển giao về OCOP,</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>01</strong> chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Sơn vẽ <strong>01 </strong>mảng tường.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>1.000</strong> l&aacute; cờ cho ngư d&acirc;n b&aacute;m biển.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>10</strong> xe đạp cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>05</strong> phương tiện sinh kế cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức &iacute;t nhất <strong>03</strong> chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, chăm lo cho con em c&aacute;c bộ, chiến sĩ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại x&atilde; đảo Thạnh An.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>02</strong> tập huấn, giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh thương mại điện tử cho c&aacute;c sản phẩm khởi nghiệp của thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>02</strong> hoạt động tập huấn cho ngư d&acirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n về chủ quyền biển, đảo, quy định ph&aacute;p luật về hoạt động khai th&aacute;c, đ&aacute;nh bắt thuỷ hải sản.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.6. C&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- </em></strong>Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuyển ho&aacute; điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường th&agrave;nh s&acirc;n chơi b&oacute;ng chuyền tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Thạnh An.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong><em>- </em></strong>Triển khai dự &aacute;n của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ c&aacute;c Nh&agrave; khoa học Trẻ với nội dung &ldquo;Chuyển giao ứng dụng tr&ugrave;n quế xử l&yacute; r&aacute;c thải hữu cơ, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn cho x&atilde; đảo Thạnh An&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế (tiếp đo&agrave;n, bố tr&iacute; triển khai hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; tiễn c&aacute;c đo&agrave;n t&igrave;nh nguyện quốc tế):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.1. Thời gian:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Từ ng&agrave;y 02/6/2024 - 04/8/2024 theo hoạt động cụ thể của từng đội h&igrave;nh</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.2. Địa điểm</em></strong><em>:</em> TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.3.</em></strong><em> <strong>Nội dung</strong>:</em></p> <p style="text-align: justify;">- Tham gia hỗ trợ x&acirc;y dựng v&agrave; sửa chữa đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, nh&agrave; t&igrave;nh bạn v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ thanh thiếu nhi t&ugrave;y theo nhu cầu thực tế tại địa phương;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức ng&agrave;y hội văn h&oacute;a ASEAN cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n quốc tế v&agrave; sinh vi&ecirc;n Việt Nam, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c điểm sinh hoạt h&egrave;, tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, dạy ngoại ngữ - tin học cho thiếu nhi,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức giảng dạy tiếng Anh v&agrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu bằng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.4. C&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện quốc tế:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- </em>Đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh: Bao gồm c&aacute;c quốc gia L&agrave;o, Campuchia, Mianma, Hoa Kỳ, Th&aacute;i Lan,...</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n quốc tế đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bao gồm:</p> <p style="text-align: justify;">+ Sinh vi&ecirc;n thuộc Tổ chức Sinh vi&ecirc;n T&igrave;nh nguyện quốc tế YSS - Malaysia: 60 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c quốc gia kh&aacute;c: dự kiến 03 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n kiều b&agrave;o: dự kiến 60 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Du học sinh về nước: dự kiến 15 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch, Đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n quốc tế đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đội h&igrave;nh T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ được ph&acirc;n c&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c lớp tiếng Anh miễn ph&iacute;, s&acirc;n chơi tiếng Anh cho thiếu nhi tại c&aacute;c quận, huyện. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, bảo vệ m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh ni&ecirc;n cũng được ch&uacute; trọng.</p> <p style="text-align: justify;">- Từ ng&agrave;y 07/7 đến ng&agrave;y 03/8/2024 đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n Quốc tế Malaysia thực hiện hoạt động t&igrave;nh nguyện tại 04 địa b&agrave;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>8. Một số điểm mới, điểm nhấn trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) Tăng diện kết nối v&agrave; quy m&ocirc; chiến sĩ với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Kết nối t&igrave;nh nguyện &ndash; Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo;, tăng cường kết nối c&aacute;c tổ chức, CLB, Đội, Nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước (dự kiến hơn 100 CLB, đội, nh&oacute;m, tổ chức t&igrave;nh nguyện), kết nối thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&ocirc;ng qua Cổng th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh; mời gọi sinh vi&ecirc;n quốc tế tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, du học sinh Việt Nam đang học tập tại c&aacute;c nước về nghỉ h&egrave; v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tham gia hoạt động (dự kiến thu h&uacute;t 125.000 chiến sĩ, hơn 1.000.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện).</p> <p style="text-align: justify;">(2) Chọn nội dung c&ocirc;ng tr&igrave;nh gắn với tham gia thực hiện c&aacute;c vấn đề lớn, trọng t&acirc;m, c&aacute;c nội dung Th&agrave;nh phố đang tập trung (Chuyển đổi số, trồng c&acirc;y xanh v&agrave; tăng mảng xanh hướng đến NetZero; c&aacute;c hoạt động tham gia ph&aacute;t triển tiềm năng S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n gắn với c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - con s&ocirc;ng th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;; c&aacute;c hoạt động tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, thực hiện c&aacute;c tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, c&aacute;c kh&ocirc;ng gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi; hoạt động ph&aacute;t triển Huyện Cần Giờ v&agrave; x&atilde; đảo Thạnh An - x&atilde; đảo duy nhất của Th&agrave;nh phố...); c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh gắn với ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tinh thần t&igrave;nh nguyện để thực hiện những nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ, tri &acirc;n những Anh h&ugrave;ng liệt sĩ, Mẹ VNAH (C&ocirc;ng tr&igrave;nh số h&oacute;a bia mộ liệt sĩ, C&ocirc;ng tr&igrave;nh phục dựng di ảnh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh Con đường b&iacute;ch họa - c&acirc;u chuyện h&ograve;a b&igrave;nh); thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thi đua lập th&agrave;nh ch&agrave;o mừng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp v&agrave; kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Đa dạng phương thức kết nối nguồn lực, b&ecirc;n cạnh phương thức truyền thống l&agrave; vận động từ c&aacute;c doanh nghiệp, Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch c&ograve;n tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức, hoạt động g&acirc;y quỹ, c&oacute; sự chung tay của cộng đồng (Tổ chức giải chạy bộ quy tụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi nhằm th&uacute;c đẩy tinh thần thể dục thể thao, kết nối nguồn lực cộng đồng hỗ trợ c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; vận động từ cộng đồng th&ocirc;ng qua Cổng Th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c ứng dụng thanh to&aacute;n điện tử).</p> <p style="text-align: justify;">(4) Tập trung c&aacute;c hoạt động, nội dung t&igrave;nh nguyện gắn với chuyển giao: chuyển giao c&aacute;c kết quả nghi&ecirc;n cứu cho địa phương c&oacute; nhu cầu; thực hiện c&aacute;c khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute;, nghi&ecirc;n cứu theo đặt h&agrave;ng của địa phương, tạo điều kiện ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của sinh vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, tr&iacute; thức trẻ l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh, Kỳ nghỉ hồng.</p> <p style="text-align: justify;">(5) Đội h&igrave;nh phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, sinh hoạt h&egrave; l&agrave; một điểm kh&aacute; mới của năm nay, trong bối cảnh số lượng khu phố, ấp tăng mạnh sau sắp xếp, kh&oacute; khăn cho phường, x&atilde; trong việc chuẩn bị đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi. Do đ&oacute;, c&aacute;c chiến dịch, tập trung l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ x&aacute;c lập 100% c&aacute;c trường sẽ th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, sinh hoạt h&egrave;, ph&aacute;t huy đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, tạo mối gắn kết với địa b&agrave;n d&acirc;n cư, hướng đến tạo nguồn bổ sung đội ngũ c&aacute;n bộ cho địa b&agrave;n d&acirc;n cư về sau. Đồng thời, Chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh l&agrave; c&ocirc;ng an, d&acirc;n qu&acirc;n tại phường, x&atilde;, thị trấn&nbsp;sẽ đồng loạt thực hiện c&aacute;c hoạt động hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng vệ cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">(6) Năm 2024 l&agrave; năm kỷ niệm 20 năm hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nước CHDCND L&agrave;o. Do đ&oacute;, c&ugrave;ng với c&aacute;c hoạt động kỷ niệm thiết thực, nội dung v&agrave; nguồn lực hoạt động cũng được chuẩn bị kh&aacute; chu đ&aacute;o, kết nối cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong tham gia c&aacute;c nguồn lực, thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, tham gia hoạt động. Trong đ&oacute;, Th&agrave;nh phố quan t&acirc;m c&aacute;c tuyến chuyển giao, hỗ trợ thiết bị, hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực y tế địa phương; hỗ trợ đ&agrave;o tạo nghề cho thanh ni&ecirc;n c&aacute;c địa phương của L&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II. C&Aacute;C HOẠT ĐỘNG CH&Agrave;O MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM CHIẾN DỊCH&nbsp;THANH NI&Ecirc;N T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave; (2000 - 2024)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y hội Những người t&igrave;nh nguyện h&egrave; lần thứ 17, năm 2024, hội qu&acirc;n, tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, đăng cai Lễ kỷ niệm 25 năm Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024) của Trung ương Đo&agrave;n: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1. Thời gian</em></strong>: Cả ng&agrave;y, ng&agrave;y 04/8/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2. Địa điểm</em></strong>: C&ocirc;ng vi&ecirc;n Bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, TP. Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3. Số lượng người tham dự</em></strong>: Dự kiến khoảng <strong>5.000</strong> đại biểu, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4. Nội dung thực hiện:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện h&egrave; lần thứ 17, năm 2024 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Lễ hội qu&acirc;n, tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;">- Đăng cai tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024) của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH, CHIẾN DỊCH T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave; NĂM 2024 </strong></p> <div>&nbsp; <hr /> <div id="ftn1"> <p style="margin-left:.05pt"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Vận động nguồn lực tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ tường kỹ thuật cao ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</p> </div> <div id="ftn2"> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện <strong><em>&ldquo;Cần Giờ xanh&rdquo;</em></strong> với một số hoạt động như x&acirc;y dựng x&atilde; đảo Thạnh An trở th&agrave;nh Đảo Thanh ni&ecirc;n; vận động x&atilde; hội h&oacute;a để trồng c&acirc;y xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ; quảng b&aacute; du lịch sinh th&aacute;i, lịch sử, văn h&oacute;a, sản phẩm OCOP tr&ecirc;n địa b&agrave;n gắn với định hướng ph&aacute;t triển Cần Giờ của TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;