[Tin ảnh] Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 02-6, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; diễn ra Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thanh ni&ecirc;n cả nước đang hướng về kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024).&nbsp;</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/hinh 1.jpg " style="height:385px; width:600px" /></span></span></em></strong><br /> <br /> <img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/hinh 6.jpg" style="height:420px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/hinh 5.jpg" style="height:409px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/hinh 4.jpg" style="height:407px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan, vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/THP05167.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ trải nghiệm Thực tế ảo tăng cường tại Lễ ra qu&acirc;n</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/hinh 3.jpg" style="width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/17.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/THP05299.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n quốc tế tham gia Lễ ra qu&acirc;n</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/z5499671204889_ae11f1d029e586c5bb82bc931c288184.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Ban chỉ đạo c&aacute;c hoạt động h&egrave;, Chỉ huy trưởng Chiến dịch T&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/nh%C3%A0%20t%C3%A0i%20tr%E1%BB%A3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh, hỗ trợ tiến l&ecirc;n s&acirc;n khấu trao&nbsp;tặng bảng tượng trưng v&agrave; nhận thư cảm ơn từ Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/hinh 2.jpg" style="height:412px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sức trẻ Thanh ni&ecirc;n thanh phố anh h&ugrave;ng&nbsp;</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/NTP60313.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh tham gia t&igrave;nh nguyện</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/13.jpg" style="height:315px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n dự&nbsp;Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n ấn tượng tại Nh&agrave; truyền thống Thủ Đức. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37040/14.jpg" style="height:355px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trao tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot;. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH THẢO - HO&Agrave;I KHANH</span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;