Mùa hè 2024: Xông pha khắp mặt trận, phát huy tinh thần tình nguyện trong sáng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hơn 125.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; sẵn s&agrave;ng&nbsp;ra qu&acirc;n&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 1.jpg" style="height:385px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố trao cờ lệnh xuất qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức tại&nbsp;C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m (TP. Thủ Đức)&nbsp;ng&agrave;y 02-6.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm 2024 ch&iacute;nh thức bắt đầu trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, hăng say học tập, lao động, cống hiến của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024), 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;(LHTN) Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Thị Ng&agrave; - Tổng Thư k&yacute;, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ủy ban Quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Nguyễn Xu&acirc;n Thọ - UVBCH, Ph&oacute; Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trần Kim Yến - UVBTV Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Hữu Hiệp - UVBTV Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Thủ Đức, </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trần Thị Diệu Th&uacute;y - TUV, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phạm Hồng Sơn - TUV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, Nguyễn Thị Bạch Mai - TUV, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Cao Thanh B&igrave;nh - Trưởng Ban Văn h&oacute;a - X&atilde; hội HĐND TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ng&ocirc; Minh Hải - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện c&aacute;c tỉnh đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang, ...&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; năm 1994, đến nay, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; x&acirc;y dựng n&ecirc;n những hoạt động t&igrave;nh nguyện uy t&iacute;n, c&oacute; dấu ấn trong x&atilde; hội, l&agrave; c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, Gia sư &aacute;o xanh. C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh trường học lớn để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tự h&agrave;o l&agrave; nơi khởi nguồn của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của tuổi trẻ cả nước, tiếp nối ngọn lửa của c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong hơn 30 năm qua, năm 2024, với chủ đề &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; được ph&aacute;t động trong to&agrave;n Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tiếp tục được triển khai s&aacute;ng tạo, rộng khắp, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, đất nước.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 6.jpg" style="height:420px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra qu&acirc;n.&nbsp;Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ với c&aacute;c chiến sĩ tại Lễ ra qu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: C&aacute;c bạn chiến sĩ đang sống trong thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, để đ&aacute;p lại t&igrave;nh cảm của Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c địa phương, c&aacute;c chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tại địa b&agrave;n phải gắn kết một t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh, để lại những dấu ấn tốt đẹp khi nhắc đến c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện v&agrave; nhắc đến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><span style="background-color:transparent"><strong>2.100 đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024 của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 02/6 - 04/8/2024 với </span><strong>9</strong><span style="background-color:transparent"> tuần hoạt động v&agrave; </span><strong>8</strong><span style="background-color:transparent"> ng&agrave;y cao điểm tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n trọng điểm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, </span><strong>17</strong><span style="background-color:transparent"> mặt trận tỉnh, </span><strong>2</strong><span style="background-color:transparent"> mặt trận biển đảo v&agrave; địa b&agrave;n CHDCND L&agrave;o,<strong>&nbsp;</strong></span></span><strong>2.100 </strong>đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất<strong> 200</strong> đội h&igrave;nh cấp Th&agrave;nh hoặc do cấp Th&agrave;nh điều phối.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 5.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 4.jpg" style="height:407px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/hinh 2.jpg" style="height:412px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Những nụ cười tươi trước giờ ra qu&acirc;n.&nbsp;Ảnh: B&iacute;ch Thảo</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/THP05265.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: TLTĐ</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&aacute;m s&aacute;t quan điểm ba&nbsp;chung (chung ng&agrave;y cao điểm, chung chỉ ti&ecirc;u, chung chương tr&igrave;nh), chủ trương ba&nbsp;li&ecirc;n kết (li&ecirc;n kết lực lượng, li&ecirc;n kết địa b&agrave;n, li&ecirc;n kết cộng đồng), Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&aacute;c lập </span><strong>4</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm v&agrave; </span><strong>15</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m cấp Th&agrave;nh phố, m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm 2024 dự kiến thu h&uacute;t hơn </span><strong>125.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> chiến sĩ v&agrave; </span><strong>1.000.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2024 cũng l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu 20 năm hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nước CHDCND&nbsp;L&agrave;o (2004 - 2024), tổ chức Đo&agrave;n - Hội c&aacute;c cấp&nbsp;đ&atilde; v&agrave; đang chuẩn bị cho nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực c&ugrave;ng với những điểm nhấn về nội dung, đặc biệt l&agrave; hỗ trợ chuyển giao n&acirc;ng cao năng lực y tế địa phương, ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, kinh tế n&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh c&aacute;c địa phương, đ&agrave;o tạo nghề cho thanh ni&ecirc;n nước bạn.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Tinh thần t&igrave;nh nguyện trong s&aacute;ng</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tiếp thu những chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố,&nbsp;đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Ban Chỉ đạo c&aacute;c hoạt động h&egrave;, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2024 </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">thể hiện quyết t&acirc;m cao độ của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố với tinh thần &ldquo;Đi để t&igrave;nh nguyện - Đi để cống hiến - Đi để r&egrave;n luyện - Đi để trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; dặn d&ograve; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện phải n&ecirc;u cao tinh thần đo&agrave;n kết, giữ g&igrave;n kỷ luật, t&aacute;c phong v&agrave; giữ g&igrave;n an to&agrave;n tuyệt đối, ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện trong s&aacute;ng, gắn b&oacute; mật thiết với Nh&acirc;n d&acirc;n tại địa b&agrave;n tr&uacute; đ&oacute;ng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/8.jpg" style="width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ ra qu&acirc;n. Ảnh: Vĩnh Thuận</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hưởng ứng ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc tổ chức Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; với nhiều nội dung hoạt động s&ocirc;i nổi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/00737fea821a22447b0b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang tham dự Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em&quot;. Ảnh: Vĩnh Thuận</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024 sẽ tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như thả c&aacute; giống t&aacute;i tạo nguồn lợi thủy sản tr&ecirc;n lưu vực s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/10.jpg" style="height:506px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/11.jpg" style="height:443px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Thả c&aacute; giống t&aacute;i tạo nguồn lợi thủy sản tr&ecirc;n lưu vực s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span>Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;tổ chức ph&aacute;t quang, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; trồng c&acirc;y xanh tại khu đất dự &aacute;n Cung thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(Ng&atilde; tư đường Mai Ch&iacute; Thọ giao với đường Nguyễn Cơ Thạch).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t quang, dọn dẹp vệ sinh v&agrave; trồng c&acirc;y xanh tại khu đất dự &aacute;n Cung thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: Hồng Phong</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; diễn ra tại Lớp học t&igrave;nh thương phường An Ph&uacute;&nbsp;(Chung cư 17.3 ha l&ocirc; J).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/2.jpg" style="width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi diễn ra với nhiều tr&ograve; chơi bổ &iacute;ch, hấp dẫn. Ảnh: Hồng Phong</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/4.jpg" style="height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &quot;Gia sư &aacute;o xanh&quot; hỗ trợ kiến thức cho học sinh. Ảnh: BTC chương tr&igrave;nh cung cấp.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/13.jpg" style="height:315px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n dự&nbsp;Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n ấn tượng tại Nh&agrave; truyền thống Thủ Đức. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n.</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37041/14.jpg" style="height:355px; width:600px" /></span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trao tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot;. Ảnh: Trung Nguy&ecirc;n</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n&nbsp;Lễ ra mắt đội h&igrave;nh chuyển đổi số thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Khu phố th&ocirc;ng minh&rdquo; tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường An Ph&uacute;, TP. Thủ Đức; Kh&aacute;nh th&agrave;nh &ldquo;Đường cờ Tổ quốc&rdquo;, tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu hộ cứu nạn tại Chung cư Sadora, đường số 13, phường Thủ Thi&ecirc;m</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;I KHANH - B&Iacute;CH THẢO </strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;