“Thiếu thiếu cái gì đó!”

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 2</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> “Thi&#7871;u thi&#7871;u cái gì &#273;ó!”</font></b></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=293395" hyperlink onclick="return showImage(this.src)" class="lImage" border="1" width="200" height="150" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng ngo&#7841;i khóa, tình nguy&#7879;n vì c&#7897;ng &#273;&#7891;ng c&#361;ng là m&#7897;t cách hoàn thi&#7879;n mình</font></i></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">“Em &#273;ã t&#7889;t nghi&#7879;p, ngh&#297;a là &#273;&#7841;t m&#7885;i yêu c&#7847;u c&#7911;a tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7873; ra, nay mu&#7889;n kh&#7903;i nghi&#7879;p, xây d&#7921;ng t&#432;&#417;ng lai. Sao nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng c&#7913; &#273;òi h&#7887;i em ph&#7843;i có kinh nghi&#7879;m làm vi&#7879;c. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Em là sinh viên m&#7899;i ra tr&#432;&#7901;ng làm sao có kinh nghi&#7879;m làm vi&#7879;c &#273;&#432;&#7907;c?”. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t l&#7847;n sau bu&#7893;i ti&#7871;p gi&#7919;a nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng v&#7899;i sinh viên, m&#7897;t sinh viên b&#7913;c xúc nói v&#7899;i tôi nh&#432; v&#7853;y.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">N&#7895;i b&#7913;c xúc này không ph&#7843;i cá bi&#7879;t nh&#432;ng nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng có cái lý c&#7911;a h&#7885;. &#272;ó là h&#7885; mu&#7889;n bi&#7871;t &#7913;ng viên ngoài vi&#7879;c h&#7885;c ki&#7871;n th&#7913;c t&#7841;i tr&#432;&#7901;ng có t&#7915;ng &#273;&#432;&#7907;c th&#7917; thách trong &#273;&#7901;i hay không, nh&#432; t&#7915;ng &#273;i th&#7917; vi&#7879;c &#273;&#7875; h&#7885;c h&#7887;i kinh nghi&#7879;m, &#273;i làm ki&#7871;m s&#7889;ng, tham gia ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xã h&#7897;i... Nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng tin ch&#7855;c r&#7857;ng t&#7845;t c&#7843; c&#417; h&#7897;i c&#7885; xát &#273;ó s&#7869; giúp thanh niên tr&#432;&#7903;ng thành h&#417;n, rèn luy&#7879;n &#273;&#432;&#7907;c k&#7929; n&#259;ng s&#7889;ng nh&#432; kh&#7843; n&#259;ng giao ti&#7871;p, &#7913;ng x&#7917;, s&#7921; t&#7921; tin, tính quy&#7871;t &#273;oán, tính t&#7921; l&#7853;p… &#272;ó chính là &#273;i&#7873;u mà ph&#7847;n l&#7899;n thanh niên khi chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a mình lúc còn &#273;i h&#7885;c &#273;ã ch&#432;a ý th&#7913;c &#273;&#432;&#7907;c. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">V&#7873; vi&#7879;c chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai, có th&#7875; hình dung trong thanh niên hi&#7879;n nay có b&#7889;n nhóm nh&#7853;n th&#7913;c khác nhau sau &#273;ây : </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm không c&#7847;n ngh&#297; &#273;&#7871;n t&#432;&#417;ng lai:</strong> nhóm này quan ni&#7879;m c&#7913; bi&#7871;t s&#7889;ng cho hôm nay &#273;ã. Có th&#7875; tin r&#7857;ng nhóm này r&#7845;t nh&#7887; b&#7903;i ki&#7875;u s&#7889;ng không c&#7847;n bi&#7871;t ngày mai là xa l&#7841; v&#7899;i m&#7885;i thanh niên có giáo d&#7909;c.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm cho r&#7857;ng t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a mình không do mình quy&#7871;t &#273;&#7883;nh:</strong> nhóm này c&#361;ng t&#432;&#417;ng &#273;&#7889;i &#273;ông, g&#7891;m nh&#7919;ng thanh niên m&#417; h&#7891; v&#7873; t&#432;&#417;ng lai, th&#7909; &#273;&#7897;ng ch&#7901; &#273;&#7907;i ng&#432;&#7901;i khác, ch&#7901; xã h&#7897;i “lo giùm” t&#432;&#417;ng lai cho mình. Có n&#7919; sinh mê n&#7845;u &#259;n, n&#7845;u &#259;n khéo, &#273;ám gi&#7895; nào trong nhà c&#361;ng ra tay s&#7855;p x&#7871;p, n&#7845;u n&#432;&#7899;ng &#273;âu ra &#273;&#7845;y, th&#7921;c khách &#273;&#7873;u khen. B&#7841;n này có h&#7885;c l&#7921;c trung bình nên có ý &#273;&#7883;nh ch&#7885;n ngh&#7873; m&#7903; nhà hàng. V&#7853;y mà khi cha m&#7865; ph&#7843;n &#273;&#7889;i ý &#273;&#7883;nh &#273;ó, b&#7855;t ch&#7885;n ngành y thì l&#7859;ng l&#7863;ng chi&#7873;u lòng ba m&#7865; &#273;&#7875; r&#7891;i liên t&#7909;c thi r&#7899;t. Có nam sinh h&#7885;c &#273;&#7871;n l&#7899;p 11 r&#7891;i mà cha m&#7865; h&#7887;i sau này &#273;&#7883;nh làm gì thì h&#7891;n nhiên tr&#7843; l&#7901;i “con ch&#432;a bi&#7871;t”, b&#7883; cha m&#7865; r&#7847;y l&#7899;n ch&#7915;ng &#273;ó mà còn vô lo thì lý s&#7921; l&#7841;i là “giày dép còn có s&#7889; n&#7919;a là con”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm ngh&#297; r&#7857;ng c&#7913; h&#7885;c th&#7853;t gi&#7887;i thì t&#432;&#417;ng lai s&#7869; t&#7889;t &#273;&#7865;p:</strong> s&#7889; này khá ph&#7893; bi&#7871;n, h&#7885; chúi m&#361;i su&#7889;t ngày vào vi&#7879;c h&#7885;c chính khóa và h&#7885;c thêm. H&#7885; cho r&#7857;ng m&#7885;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7915; v&#259;n ngh&#7879;, th&#7875; thao, sinh ho&#7841;t ngo&#7841;i khóa, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7897;ng &#273;&#7891;ng… là vô b&#7893;, m&#7845;t thì gi&#7901;. V&#7899;i nhóm này, &#273;i&#7875;m cao là m&#7909;c &#273;ích c&#7911;a vi&#7879;c h&#7885;c, là &#273;&#7843;m b&#7843;o cho m&#7897;t t&#432;&#417;ng lai t&#7889;t. Trong s&#7889; này nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i h&#7885;c r&#7845;t gi&#7887;i, gi&#7887;i c&#7843; ngo&#7841;i ng&#7919; l&#7851;n vi tính, t&#7889;t nghi&#7879;p lo&#7841;i gi&#7887;i. V&#7853;y mà có l&#7847;n m&#7897;t &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p làm hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng lâu n&#259;m &#7903; m&#7897;t tr&#432;&#7901;ng trung h&#7885;c ph&#7893; thông có ti&#7871;ng c&#7911;a thành ph&#7889; nh&#7853;n xét: “&#272;i&#7875;m l&#7841;i thì các em gi&#7887;i nh&#7845;t c&#7911;a tr&#432;&#7901;ng khi ra &#273;&#7901;i l&#7841;i không ph&#7843;i là các em thành &#273;&#7841;t nh&#7845;t. Hình nh&#432; các em thi&#7871;u thi&#7871;u cái gì &#273;ó &#273;&#7875; làm nên s&#7921; nghi&#7879;p l&#7899;n”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm cho r&#7857;ng c&#7847;n chu&#7849;n b&#7883; nhi&#7873;u th&#7913; khác n&#7919;a cho t&#432;&#417;ng lai:</strong>&nbsp; s&#7889; này &#273;ông &#273;&#7843;o nh&#432;ng ít em nh&#7853;n rõ nh&#7919;ng “th&#7913; khác”&#273;ó là gì &#273;&#7875; chu&#7849;n b&#7883; ngay t&#7915; lúc còn trong tr&#432;&#7901;ng. M&#7897;t th&#7921;c t&#7871; là tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c c&#361;ng ch&#432;a t&#432; v&#7845;n gì giúp các em. V&#7853;y là các em c&#7913; t&#7921; phát chu&#7849;n b&#7883; th&#7913; mình cho là còn thi&#7871;u: ng&#432;&#7901;i thì &#273;i làm thêm &#273;&#7875; ki&#7871;m kinh nghi&#7879;m l&#7841;i có thêm ti&#7873;n, ng&#432;&#7901;i thì lo m&#7903; r&#7897;ng giao thi&#7879;p &#273;&#7875; t&#7841;o &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u m&#7889;i quan h&#7879; xã h&#7897;i nh&#7857;m sau này có nhi&#7873;u m&#7889;i làm &#259;n, ng&#432;&#7901;i thì tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#273;&#7897;i nhóm &#273;&#7875; có thói quen làm vi&#7879;c nhóm, m&#7897;t s&#7889; em còn t&#7853;p h&#7907;p nhau l&#7841;i &#273;&#7875; m&#7903; m&#7897;t c&#417; s&#7903; kinh doanh nho nh&#7887;... </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">R&#7845;t c&#7847;n m&#7897;t c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; thanh niên trao &#273;&#7893;i v&#7899;i nhau v&#7873; nh&#7919;ng suy ngh&#297; và chu&#7849;n b&#7883; c&#7911;a mình v&#7873; t&#432;&#417;ng lai, &#273;&#7875; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i có kinh nghi&#7879;m s&#7889;ng hay &#273;ã thành &#273;&#7841;t chia s&#7867; v&#7899;i các em v&#7873; nh&#7919;ng tr&#7843;i nghi&#7879;m c&#7911;a mình, g&#7907;i ý các em cách chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai ngay t&#7915; lúc còn ng&#7891;i trên gh&#7871; nhà tr&#432;&#7901;ng. &#272;ó s&#7869; là cách thi&#7871;t th&#7921;c giúp thanh niên - &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7863;t &#7903; v&#7883; trí trung tâm chi&#7871;n l&#432;&#7907;c b&#7891;i d&#432;&#7905;ng, phát huy nhân t&#7889; và ngu&#7891;n l&#7921;c con ng&#432;&#7901;i hi&#7879;n nay - chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a mình. “Con h&#417;n cha là nhà có phúc”, VN ph&#7843;i là ngôi nhà có phúc cho th&#7871; h&#7879; tr&#7867;. &#272;&#7915;ng &#273;&#7875; thanh niên c&#7843;m th&#7845;y mình hình nh&#432; &#273;ang “thi&#7871;u thi&#7871;u m&#7897;t cái gì &#273;ó” &#273;&#7875; kh&#7903;i nghi&#7879;p.</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b>TS H&#7890; THI&#7878;U HÙNG</b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;