“Thiếu thiếu cái gì đó!”

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 2</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> “Thi&#7871;u thi&#7871;u cái gì &#273;ó!”</font></b></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=293395" hyperlink onclick="return showImage(this.src)" class="lImage" border="1" width="200" height="150" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng ngo&#7841;i khóa, tình nguy&#7879;n vì c&#7897;ng &#273;&#7891;ng c&#361;ng là m&#7897;t cách hoàn thi&#7879;n mình</font></i></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">“Em &#273;ã t&#7889;t nghi&#7879;p, ngh&#297;a là &#273;&#7841;t m&#7885;i yêu c&#7847;u c&#7911;a tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7873; ra, nay mu&#7889;n kh&#7903;i nghi&#7879;p, xây d&#7921;ng t&#432;&#417;ng lai. Sao nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng c&#7913; &#273;òi h&#7887;i em ph&#7843;i có kinh nghi&#7879;m làm vi&#7879;c. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Em là sinh viên m&#7899;i ra tr&#432;&#7901;ng làm sao có kinh nghi&#7879;m làm vi&#7879;c &#273;&#432;&#7907;c?”. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t l&#7847;n sau bu&#7893;i ti&#7871;p gi&#7919;a nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng v&#7899;i sinh viên, m&#7897;t sinh viên b&#7913;c xúc nói v&#7899;i tôi nh&#432; v&#7853;y.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">N&#7895;i b&#7913;c xúc này không ph&#7843;i cá bi&#7879;t nh&#432;ng nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng có cái lý c&#7911;a h&#7885;. &#272;ó là h&#7885; mu&#7889;n bi&#7871;t &#7913;ng viên ngoài vi&#7879;c h&#7885;c ki&#7871;n th&#7913;c t&#7841;i tr&#432;&#7901;ng có t&#7915;ng &#273;&#432;&#7907;c th&#7917; thách trong &#273;&#7901;i hay không, nh&#432; t&#7915;ng &#273;i th&#7917; vi&#7879;c &#273;&#7875; h&#7885;c h&#7887;i kinh nghi&#7879;m, &#273;i làm ki&#7871;m s&#7889;ng, tham gia ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xã h&#7897;i... Nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng tin ch&#7855;c r&#7857;ng t&#7845;t c&#7843; c&#417; h&#7897;i c&#7885; xát &#273;ó s&#7869; giúp thanh niên tr&#432;&#7903;ng thành h&#417;n, rèn luy&#7879;n &#273;&#432;&#7907;c k&#7929; n&#259;ng s&#7889;ng nh&#432; kh&#7843; n&#259;ng giao ti&#7871;p, &#7913;ng x&#7917;, s&#7921; t&#7921; tin, tính quy&#7871;t &#273;oán, tính t&#7921; l&#7853;p… &#272;ó chính là &#273;i&#7873;u mà ph&#7847;n l&#7899;n thanh niên khi chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a mình lúc còn &#273;i h&#7885;c &#273;ã ch&#432;a ý th&#7913;c &#273;&#432;&#7907;c. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">V&#7873; vi&#7879;c chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai, có th&#7875; hình dung trong thanh niên hi&#7879;n nay có b&#7889;n nhóm nh&#7853;n th&#7913;c khác nhau sau &#273;ây : </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm không c&#7847;n ngh&#297; &#273;&#7871;n t&#432;&#417;ng lai:</strong> nhóm này quan ni&#7879;m c&#7913; bi&#7871;t s&#7889;ng cho hôm nay &#273;ã. Có th&#7875; tin r&#7857;ng nhóm này r&#7845;t nh&#7887; b&#7903;i ki&#7875;u s&#7889;ng không c&#7847;n bi&#7871;t ngày mai là xa l&#7841; v&#7899;i m&#7885;i thanh niên có giáo d&#7909;c.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm cho r&#7857;ng t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a mình không do mình quy&#7871;t &#273;&#7883;nh:</strong> nhóm này c&#361;ng t&#432;&#417;ng &#273;&#7889;i &#273;ông, g&#7891;m nh&#7919;ng thanh niên m&#417; h&#7891; v&#7873; t&#432;&#417;ng lai, th&#7909; &#273;&#7897;ng ch&#7901; &#273;&#7907;i ng&#432;&#7901;i khác, ch&#7901; xã h&#7897;i “lo giùm” t&#432;&#417;ng lai cho mình. Có n&#7919; sinh mê n&#7845;u &#259;n, n&#7845;u &#259;n khéo, &#273;ám gi&#7895; nào trong nhà c&#361;ng ra tay s&#7855;p x&#7871;p, n&#7845;u n&#432;&#7899;ng &#273;âu ra &#273;&#7845;y, th&#7921;c khách &#273;&#7873;u khen. B&#7841;n này có h&#7885;c l&#7921;c trung bình nên có ý &#273;&#7883;nh ch&#7885;n ngh&#7873; m&#7903; nhà hàng. V&#7853;y mà khi cha m&#7865; ph&#7843;n &#273;&#7889;i ý &#273;&#7883;nh &#273;ó, b&#7855;t ch&#7885;n ngành y thì l&#7859;ng l&#7863;ng chi&#7873;u lòng ba m&#7865; &#273;&#7875; r&#7891;i liên t&#7909;c thi r&#7899;t. Có nam sinh h&#7885;c &#273;&#7871;n l&#7899;p 11 r&#7891;i mà cha m&#7865; h&#7887;i sau này &#273;&#7883;nh làm gì thì h&#7891;n nhiên tr&#7843; l&#7901;i “con ch&#432;a bi&#7871;t”, b&#7883; cha m&#7865; r&#7847;y l&#7899;n ch&#7915;ng &#273;ó mà còn vô lo thì lý s&#7921; l&#7841;i là “giày dép còn có s&#7889; n&#7919;a là con”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm ngh&#297; r&#7857;ng c&#7913; h&#7885;c th&#7853;t gi&#7887;i thì t&#432;&#417;ng lai s&#7869; t&#7889;t &#273;&#7865;p:</strong> s&#7889; này khá ph&#7893; bi&#7871;n, h&#7885; chúi m&#361;i su&#7889;t ngày vào vi&#7879;c h&#7885;c chính khóa và h&#7885;c thêm. H&#7885; cho r&#7857;ng m&#7885;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7915; v&#259;n ngh&#7879;, th&#7875; thao, sinh ho&#7841;t ngo&#7841;i khóa, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7897;ng &#273;&#7891;ng… là vô b&#7893;, m&#7845;t thì gi&#7901;. V&#7899;i nhóm này, &#273;i&#7875;m cao là m&#7909;c &#273;ích c&#7911;a vi&#7879;c h&#7885;c, là &#273;&#7843;m b&#7843;o cho m&#7897;t t&#432;&#417;ng lai t&#7889;t. Trong s&#7889; này nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i h&#7885;c r&#7845;t gi&#7887;i, gi&#7887;i c&#7843; ngo&#7841;i ng&#7919; l&#7851;n vi tính, t&#7889;t nghi&#7879;p lo&#7841;i gi&#7887;i. V&#7853;y mà có l&#7847;n m&#7897;t &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p làm hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng lâu n&#259;m &#7903; m&#7897;t tr&#432;&#7901;ng trung h&#7885;c ph&#7893; thông có ti&#7871;ng c&#7911;a thành ph&#7889; nh&#7853;n xét: “&#272;i&#7875;m l&#7841;i thì các em gi&#7887;i nh&#7845;t c&#7911;a tr&#432;&#7901;ng khi ra &#273;&#7901;i l&#7841;i không ph&#7843;i là các em thành &#273;&#7841;t nh&#7845;t. Hình nh&#432; các em thi&#7871;u thi&#7871;u cái gì &#273;ó &#273;&#7875; làm nên s&#7921; nghi&#7879;p l&#7899;n”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">* <strong>Nhóm cho r&#7857;ng c&#7847;n chu&#7849;n b&#7883; nhi&#7873;u th&#7913; khác n&#7919;a cho t&#432;&#417;ng lai:</strong>&nbsp; s&#7889; này &#273;ông &#273;&#7843;o nh&#432;ng ít em nh&#7853;n rõ nh&#7919;ng “th&#7913; khác”&#273;ó là gì &#273;&#7875; chu&#7849;n b&#7883; ngay t&#7915; lúc còn trong tr&#432;&#7901;ng. M&#7897;t th&#7921;c t&#7871; là tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c c&#361;ng ch&#432;a t&#432; v&#7845;n gì giúp các em. V&#7853;y là các em c&#7913; t&#7921; phát chu&#7849;n b&#7883; th&#7913; mình cho là còn thi&#7871;u: ng&#432;&#7901;i thì &#273;i làm thêm &#273;&#7875; ki&#7871;m kinh nghi&#7879;m l&#7841;i có thêm ti&#7873;n, ng&#432;&#7901;i thì lo m&#7903; r&#7897;ng giao thi&#7879;p &#273;&#7875; t&#7841;o &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u m&#7889;i quan h&#7879; xã h&#7897;i nh&#7857;m sau này có nhi&#7873;u m&#7889;i làm &#259;n, ng&#432;&#7901;i thì tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#273;&#7897;i nhóm &#273;&#7875; có thói quen làm vi&#7879;c nhóm, m&#7897;t s&#7889; em còn t&#7853;p h&#7907;p nhau l&#7841;i &#273;&#7875; m&#7903; m&#7897;t c&#417; s&#7903; kinh doanh nho nh&#7887;... </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">R&#7845;t c&#7847;n m&#7897;t c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; thanh niên trao &#273;&#7893;i v&#7899;i nhau v&#7873; nh&#7919;ng suy ngh&#297; và chu&#7849;n b&#7883; c&#7911;a mình v&#7873; t&#432;&#417;ng lai, &#273;&#7875; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i có kinh nghi&#7879;m s&#7889;ng hay &#273;ã thành &#273;&#7841;t chia s&#7867; v&#7899;i các em v&#7873; nh&#7919;ng tr&#7843;i nghi&#7879;m c&#7911;a mình, g&#7907;i ý các em cách chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai ngay t&#7915; lúc còn ng&#7891;i trên gh&#7871; nhà tr&#432;&#7901;ng. &#272;ó s&#7869; là cách thi&#7871;t th&#7921;c giúp thanh niên - &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7863;t &#7903; v&#7883; trí trung tâm chi&#7871;n l&#432;&#7907;c b&#7891;i d&#432;&#7905;ng, phát huy nhân t&#7889; và ngu&#7891;n l&#7921;c con ng&#432;&#7901;i hi&#7879;n nay - chu&#7849;n b&#7883; cho t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a mình. “Con h&#417;n cha là nhà có phúc”, VN ph&#7843;i là ngôi nhà có phúc cho th&#7871; h&#7879; tr&#7867;. &#272;&#7915;ng &#273;&#7875; thanh niên c&#7843;m th&#7845;y mình hình nh&#432; &#273;ang “thi&#7871;u thi&#7871;u m&#7897;t cái gì &#273;ó” &#273;&#7875; kh&#7903;i nghi&#7879;p.</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b>TS H&#7890; THI&#7878;U HÙNG</b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;