“Sợ”... vào đời?

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b> “S&#7907;”... vào &#273;&#7901;i?</b></font></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">C&#7913; n&#7845;n ná &#273;&#7875; h&#7885;c lên thêm thay vì vào &#273;&#7901;i c&#7911;a &#273;a s&#7889; SVHS (kh&#7843;o sát 80% HS THPT và 70% SV) là phát hi&#7879;n khá thú v&#7883; t&#7915; công trình nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c “Nh&#7853;n th&#7913;c và thái &#273;&#7897; c&#7911;a HSSV v&#7873; &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng t&#432;&#417;ng lai” (do Vi&#7879;n Nghiên c&#7913;u giáo d&#7909;c thu&#7897;c &#272;H S&#432; ph&#7841;m TP.HCM th&#7921;c hi&#7879;n). T&#7841;i sao? </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thái &#273;&#7897; này có l&#7869; b&#7855;t ngu&#7891;n t&#7915;: </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Quan ni&#7879;m cho r&#7857;ng nhà tr&#432;&#7901;ng có th&#7875; cung c&#7845;p m&#7885;i hành trang c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; vào &#273;&#7901;i. Trong khi &#273;ó trên th&#7871; gi&#7899;i ng&#432;&#7901;i ta th&#7915;a nh&#7853;n quy lu&#7853;t h&#7885;c 25/75, theo &#273;ó nhà tr&#432;&#7901;ng ch&#7881; có th&#7875; cung c&#7845;p kho&#7843;ng 25% tri th&#7913;c mà ng&#432;&#7901;i lao &#273;&#7897;ng c&#7847;n &#273;&#7875; m&#432;u sinh, còn 75% ch&#7881; có th&#7875; h&#7885;c trong &#273;&#7901;i. Né tránh vào &#273;&#7901;i là vu&#7897;t c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; chi&#7871;m l&#297;nh 75% tri th&#7913;c c&#7847;n thi&#7871;t &#273;ó. M&#7897;t nhà tr&#432;&#7901;ng ch&#7881; ch&#259;m b&#7859;m nh&#7891;i ki&#7871;n th&#7913;c mà coi th&#432;&#7901;ng vi&#7879;c b&#7891;i d&#432;&#7905;ng k&#7929; n&#259;ng s&#7889;ng &#273;&#7875; t&#7921; tin vào &#273;&#7901;i ch&#7881; khi&#7871;n ng&#432;&#7901;i h&#7885;c r&#417;i vào tình tr&#7841;ng “l&#7907;i b&#7845;t c&#7853;p h&#7841;i”.</font></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=308639" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font color="#808080" face="Arial" size="2">Sinh viên nhi&#7873;u tr&#432;&#7901;ng ph&#7909;c v&#7909; ti&#7879;c c&#432;&#7899;i ngoài gi&#7901; h&#7885;c t&#7841;i m&#7897;t nhà hàng &#7903; TP.HCM </font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Quan ni&#7879;m cho r&#7857;ng ng&#432;&#7901;i có b&#7857;ng c&#7845;p càng cao và càng nhi&#7873;u b&#7857;ng c&#7845;p càng d&#7877; ki&#7871;m vi&#7879;c làm t&#7889;t. Nhà tr&#432;&#7901;ng, gia &#273;ình và d&#432; lu&#7853;n xã h&#7897;i quen h&#432;&#7899;ng HS &#273;i theo “nghi&#7879;p h&#7885;c”, và xem &#273;ó là con &#273;&#432;&#7901;ng duy nh&#7845;t thênh thang d&#7851;n &#273;&#7871;n t&#432;&#417;ng lai t&#7889;t &#273;&#7865;p. Trong khi th&#7921;c t&#7871; cho th&#7845;y &#273;ây là con &#273;&#432;&#7901;ng khá h&#7865;p (&#272;H ch&#7881; m&#7903; c&#7917;a cho kho&#7843;ng 30% s&#7889; thí sinh THPT d&#7921; tuy&#7875;n). H&#417;n n&#7919;a, th&#7883; tr&#432;&#7901;ng lao &#273;&#7897;ng không ch&#7881; nhìn vào b&#7857;ng c&#7845;p mà yêu c&#7847;u ng&#432;&#7901;i lao &#273;&#7897;ng ph&#7843;i có các k&#7929; n&#259;ng m&#7873;m r&#7845;t c&#7847;n cho công vi&#7879;c: làm vi&#7879;c nhóm, giao ti&#7871;p, xác &#273;&#7883;nh m&#7909;c tiêu... Không ít ng&#432;&#7901;i có b&#7857;ng c&#7845;p không cao nh&#432;ng trình &#273;&#7897; k&#7929; n&#259;ng cao l&#7841;i &#273;&#432;&#7907;c nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng chu&#7897;ng h&#417;n.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Do th&#432;&#417;ng con thái quá, nhi&#7873;u b&#7853;c cha m&#7865; mu&#7889;n bao b&#7885;c nuôi d&#432;&#7905;ng con càng lâu càng t&#7889;t khi&#7871;n &#273;&#7913;a con &#7927; l&#7841;i, mong kéo dài th&#7901;i k&#7923; s&#7889;ng bám cha m&#7865; càng lâu càng t&#7889;t ch&#7913; ch&#432;a mu&#7889;n t&#7921; l&#7921;c m&#432;u sinh. Xã h&#7897;i Âu-M&#7929; ít có tâm lý này, thanh niên 18 tu&#7893;i &#273;ã tìm cách s&#7889;ng càng ít ph&#7909; thu&#7897;c cha m&#7865; càng t&#7889;t, dù khi &#273;ó &#273;ang còn &#273;i h&#7885;c.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thay &#273;&#7893;i nh&#7919;ng quan ni&#7879;m sai l&#7847;m trên lúc này là h&#7871;t s&#7913;c c&#7847;n thi&#7871;t. Ngành giáo d&#7909;c &#273;ã có k&#7871; ho&#7841;ch t&#7915; nay &#273;&#7871;n n&#259;m 2013 &#273;&#432;a giáo d&#7909;c k&#7929; n&#259;ng s&#7889;ng thành m&#7909;c tiêu giáo d&#7909;c h&#7859;n hoi. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gia &#273;ình c&#7847;n s&#7899;m &#273;o&#7841;n tuy&#7879;t v&#7899;i quan ni&#7879;m “bao c&#7845;p” kéo dài cho con. B&#7843;n thân HSSV, nhà tr&#432;&#7901;ng, gia &#273;ình cùng xã h&#7897;i c&#7847;n th&#7915;a nh&#7853;n quy lu&#7853;t h&#7885;c 25/75 &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i tr&#7867; m&#7841;nh d&#7841;n vào &#273;&#7901;i mà h&#7885;c...</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b>TS H&#7890; THI&#7878;U HÙNG</b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;