“Sợ”... vào đời?

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b> “S&#7907;”... vào &#273;&#7901;i?</b></font></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">C&#7913; n&#7845;n ná &#273;&#7875; h&#7885;c lên thêm thay vì vào &#273;&#7901;i c&#7911;a &#273;a s&#7889; SVHS (kh&#7843;o sát 80% HS THPT và 70% SV) là phát hi&#7879;n khá thú v&#7883; t&#7915; công trình nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c “Nh&#7853;n th&#7913;c và thái &#273;&#7897; c&#7911;a HSSV v&#7873; &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng t&#432;&#417;ng lai” (do Vi&#7879;n Nghiên c&#7913;u giáo d&#7909;c thu&#7897;c &#272;H S&#432; ph&#7841;m TP.HCM th&#7921;c hi&#7879;n). T&#7841;i sao? </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thái &#273;&#7897; này có l&#7869; b&#7855;t ngu&#7891;n t&#7915;: </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Quan ni&#7879;m cho r&#7857;ng nhà tr&#432;&#7901;ng có th&#7875; cung c&#7845;p m&#7885;i hành trang c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; vào &#273;&#7901;i. Trong khi &#273;ó trên th&#7871; gi&#7899;i ng&#432;&#7901;i ta th&#7915;a nh&#7853;n quy lu&#7853;t h&#7885;c 25/75, theo &#273;ó nhà tr&#432;&#7901;ng ch&#7881; có th&#7875; cung c&#7845;p kho&#7843;ng 25% tri th&#7913;c mà ng&#432;&#7901;i lao &#273;&#7897;ng c&#7847;n &#273;&#7875; m&#432;u sinh, còn 75% ch&#7881; có th&#7875; h&#7885;c trong &#273;&#7901;i. Né tránh vào &#273;&#7901;i là vu&#7897;t c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; chi&#7871;m l&#297;nh 75% tri th&#7913;c c&#7847;n thi&#7871;t &#273;ó. M&#7897;t nhà tr&#432;&#7901;ng ch&#7881; ch&#259;m b&#7859;m nh&#7891;i ki&#7871;n th&#7913;c mà coi th&#432;&#7901;ng vi&#7879;c b&#7891;i d&#432;&#7905;ng k&#7929; n&#259;ng s&#7889;ng &#273;&#7875; t&#7921; tin vào &#273;&#7901;i ch&#7881; khi&#7871;n ng&#432;&#7901;i h&#7885;c r&#417;i vào tình tr&#7841;ng “l&#7907;i b&#7845;t c&#7853;p h&#7841;i”.</font></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=308639" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font color="#808080" face="Arial" size="2">Sinh viên nhi&#7873;u tr&#432;&#7901;ng ph&#7909;c v&#7909; ti&#7879;c c&#432;&#7899;i ngoài gi&#7901; h&#7885;c t&#7841;i m&#7897;t nhà hàng &#7903; TP.HCM </font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Quan ni&#7879;m cho r&#7857;ng ng&#432;&#7901;i có b&#7857;ng c&#7845;p càng cao và càng nhi&#7873;u b&#7857;ng c&#7845;p càng d&#7877; ki&#7871;m vi&#7879;c làm t&#7889;t. Nhà tr&#432;&#7901;ng, gia &#273;ình và d&#432; lu&#7853;n xã h&#7897;i quen h&#432;&#7899;ng HS &#273;i theo “nghi&#7879;p h&#7885;c”, và xem &#273;ó là con &#273;&#432;&#7901;ng duy nh&#7845;t thênh thang d&#7851;n &#273;&#7871;n t&#432;&#417;ng lai t&#7889;t &#273;&#7865;p. Trong khi th&#7921;c t&#7871; cho th&#7845;y &#273;ây là con &#273;&#432;&#7901;ng khá h&#7865;p (&#272;H ch&#7881; m&#7903; c&#7917;a cho kho&#7843;ng 30% s&#7889; thí sinh THPT d&#7921; tuy&#7875;n). H&#417;n n&#7919;a, th&#7883; tr&#432;&#7901;ng lao &#273;&#7897;ng không ch&#7881; nhìn vào b&#7857;ng c&#7845;p mà yêu c&#7847;u ng&#432;&#7901;i lao &#273;&#7897;ng ph&#7843;i có các k&#7929; n&#259;ng m&#7873;m r&#7845;t c&#7847;n cho công vi&#7879;c: làm vi&#7879;c nhóm, giao ti&#7871;p, xác &#273;&#7883;nh m&#7909;c tiêu... Không ít ng&#432;&#7901;i có b&#7857;ng c&#7845;p không cao nh&#432;ng trình &#273;&#7897; k&#7929; n&#259;ng cao l&#7841;i &#273;&#432;&#7907;c nhà tuy&#7875;n d&#7909;ng chu&#7897;ng h&#417;n.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Do th&#432;&#417;ng con thái quá, nhi&#7873;u b&#7853;c cha m&#7865; mu&#7889;n bao b&#7885;c nuôi d&#432;&#7905;ng con càng lâu càng t&#7889;t khi&#7871;n &#273;&#7913;a con &#7927; l&#7841;i, mong kéo dài th&#7901;i k&#7923; s&#7889;ng bám cha m&#7865; càng lâu càng t&#7889;t ch&#7913; ch&#432;a mu&#7889;n t&#7921; l&#7921;c m&#432;u sinh. Xã h&#7897;i Âu-M&#7929; ít có tâm lý này, thanh niên 18 tu&#7893;i &#273;ã tìm cách s&#7889;ng càng ít ph&#7909; thu&#7897;c cha m&#7865; càng t&#7889;t, dù khi &#273;ó &#273;ang còn &#273;i h&#7885;c.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thay &#273;&#7893;i nh&#7919;ng quan ni&#7879;m sai l&#7847;m trên lúc này là h&#7871;t s&#7913;c c&#7847;n thi&#7871;t. Ngành giáo d&#7909;c &#273;ã có k&#7871; ho&#7841;ch t&#7915; nay &#273;&#7871;n n&#259;m 2013 &#273;&#432;a giáo d&#7909;c k&#7929; n&#259;ng s&#7889;ng thành m&#7909;c tiêu giáo d&#7909;c h&#7859;n hoi. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gia &#273;ình c&#7847;n s&#7899;m &#273;o&#7841;n tuy&#7879;t v&#7899;i quan ni&#7879;m “bao c&#7845;p” kéo dài cho con. B&#7843;n thân HSSV, nhà tr&#432;&#7901;ng, gia &#273;ình cùng xã h&#7897;i c&#7847;n th&#7915;a nh&#7853;n quy lu&#7853;t h&#7885;c 25/75 &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i tr&#7867; m&#7841;nh d&#7841;n vào &#273;&#7901;i mà h&#7885;c...</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b>TS H&#7890; THI&#7878;U HÙNG</b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;