Dạy lễ nghĩa cho con

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>D&#7841;y l&#7877; ngh&#297;a cho con</title> </head> <body> <div class="mainTitle"> <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF">D&#7841;y l&#7877; ngh&#297;a cho con&nbsp; </font> </b></div> <font face="Arial" size="2"> <!-- Date --> <!--NGay gio Modified --> </font> <div> <div class="dateStart"> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</div> </div> <font face="Arial" size="2"> <!-- Page Img & Content --> </font> <div class="pageImgCont"> <font face="Arial" size="2"> <!-- Page Img --> </font> <div style="float: left; width: 256px; height: 204px"> <table class="pagepic" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table2"> <tr> <td class="pagepic-img"> <div class="general-image"> <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2"> <img src="http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures/080121p8aa308959094.jpg" width="250" height="188"></font></div> </td> </tr> <tr> <td class="pagepic-des"> <div dir> <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Không ph&#7843;i b&#7841;n tr&#7867; nào c&#361;ng bi&#7871;t gói bánh ch&#432;ng nh&#432; th&#7871; này </font></i> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="article-Des-Cont"> <div class="pageDes"> <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2">&#272;êm giao th&#7915;a, dù xa xôi &#273;&#7871;n m&#7845;y các thành viên trong gia &#273;ình Tu&#7845;n c&#361;ng tr&#7903; v&#7873; nhà và quây qu&#7847;n bên nhau... </font></p> <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</div> <div class="pageContent"> <p align="justify" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2">&#272;ó là m&#7897;t truy&#7873;n th&#7889;ng không bao gi&#7901; b&#7883; phá v&#7905; c&#7911;a gia &#273;ình c&#7853;u sinh viên Tu&#7845;n, c&#361;ng nh&#432; c&#7911;a nhi&#7873;u gia &#273;ình Vi&#7879;t ngày nay, cho dù cu&#7897;c s&#7889;ng hi&#7879;n &#273;&#7841;i &#273;ã làm thay &#273;&#7893;i ph&#7847;n nào n&#7871;p s&#7889;ng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"> <strong>Giao th&#7915;a sum h&#7885;p</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Theo ti&#7871;n s&#297; tâm lý Hu&#7923;nh V&#259;n S&#417;n, ngày T&#7871;t không ch&#7881; là d&#7883;p &#273;&#7875; m&#7885;i ng&#432;&#7901;i tho&#7843;i mái vui ch&#417;i mà còn là c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; các b&#7853;c cha m&#7865; giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng, l&#7877; ngh&#297;a, cách c&#432; x&#7917;... cho con cái m&#7897;t cách hi&#7879;u qu&#7843;. Có th&#7875; ch&#7881; là công vi&#7879;c nh&#7887; nh&#432; làm m&#7897;t h&#361; d&#432;a hành, gói nh&#7919;ng chi&#7871;c bánh ch&#432;ng và &#273;êm giao th&#7915;a c&#7843; nhà cùng sum h&#7885;p, cha m&#7865; k&#7875; cho con cái nghe v&#7873; nh&#7919;ng cái T&#7871;t x&#432;a..., nh&#432; v&#7853;y c&#361;ng ng&#7845;m vào &#273;&#7847;u con tr&#7867; m&#7897;t n&#7871;p nhà, m&#7897;t cách s&#7889;ng bi&#7871;t quan tâm, g&#7855;n bó v&#7899;i nhau và t&#7841;o ra ni&#7873;m h&#7841;nh phúc gi&#7843;n &#273;&#417;n mà &#7845;m áp cho gia &#273;ình trong nh&#7919;ng ngày T&#7871;t. </font> </p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">C&#7913; &#273;&#7871;n g&#7847;n giao th&#7915;a, ông Ti&#7871;n, nhà &#7903; Th&#7911; &#272;&#7913;c, TP.HCM l&#7841;i t&#7921; tay th&#7883;t gà, con gà tr&#7889;ng mà v&#7907; ông &#273;ã ch&#7885;n mua có “t&#432;&#7899;ng m&#7841;o” &#273;&#7865;p nh&#7845;t nhì &#7903; ch&#7907;, vì theo ông khi m&#7897;t dâng lên t&#7893; tiên và th&#7893; công chúa &#273;&#7845;t chú gà tr&#7889;ng &#273;&#7865;p trong &#273;êm giao th&#7915;a s&#7869; mang l&#7841;i nhi&#7873;u may m&#7855;n. Các con ông dù mu&#7889;n &#273;i ch&#417;i v&#7899;i b&#7841;n bè thì &#273;&#7871;n &#273;úng th&#7901;i kh&#7855;c c&#7911;a n&#259;m m&#7899;i ph&#7843;i có m&#7863;t &#7903; nhà &#273;&#7875; cùng b&#7889; m&#7865; th&#7855;p h&#432;&#417;ng l&#7877; t&#7893; tiên, tr&#7901;i &#273;&#7845;t. Sau khi l&#7877; xong, ông lì xì cho các con và c&#7843; nhà cùng ng&#7891;i bên &#7845;m trà nóng. N&#259;m nào ông c&#361;ng k&#7875; v&#7873; nh&#7919;ng cái T&#7871;t c&#7911;a gia &#273;ình t&#7915; khi cha c&#7911;a ông còn s&#7889;ng, nh&#7919;ng hoài ni&#7879;m &#273;ó khi&#7871;n m&#7855;t ông hoe &#273;&#7887;. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"> <strong>Nh&#7919;ng giá tr&#7883; không bao gi&#7901; m&#7845;t &#273;i</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">TS Hu&#7923;nh V&#259;n S&#417;n nh&#7853;n &#273;&#7883;nh: “Th&#7853;t sai l&#7847;m n&#7871;u ngh&#297; r&#7857;ng T&#7871;t thì ch&#7881; nên vui ch&#417;i và không c&#7847;n giáo hu&#7845;n. Th&#7921;c t&#7871; có nhi&#7873;u b&#7853;c cha m&#7865; &#273;ã không có th&#7901;i gian &#273;&#7875; r&#259;n d&#7841;y con cái trong ngày th&#432;&#7901;ng, &#273;&#7871;n T&#7871;t c&#361;ng l&#7841;i th&#7843; l&#7887;ng... khi&#7871;n con cái ngày càng xa r&#7901;i nh&#7919;ng giá tr&#7883; truy&#7873;n th&#7889;ng c&#361;ng nh&#432; l&#7889;i s&#7889;ng t&#7921; do khi&#7871;n cho h&#7885; không còn bi&#7871;t trân tr&#7885;ng nh&#7919;ng giá tr&#7883; c&#7889;t lõi”. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Giá tr&#7883; c&#7889;t lõi &#7903; &#273;ây là s&#7921; g&#7855;n bó c&#7911;a gia &#273;ình, cách c&#432; x&#7917; có l&#7877; ngh&#297;a c&#7911;a ng&#432;&#7901;i nh&#7887; &#273;&#7889;i v&#7899;i ng&#432;&#7901;i l&#7899;n, s&#7921; quan tâm, ch&#259;m sóc c&#7911;a ng&#432;&#7901;i thân v&#7899;i ng&#432;&#7901;i thân... Không có gì ng&#7841;c nhiên khi ngày nay nhi&#7873;u gia &#273;ình không t&#7921; n&#7845;u m&#7897;t n&#7891;i bánh ch&#432;ng – m&#7897;t nét r&#7845;t d&#7877; th&#432;&#417;ng trong ngày cu&#7889;i n&#259;m. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vi&#7879;c b&#7889; thì &#273;i nh&#7853;u, m&#7865; ch&#417;i bài, con thì rong ru&#7893;i t&#7915; ngày &#273;&#7871;n t&#7889;i v&#7899;i b&#7841;n bè trong m&#7845;y ngày T&#7871;t, không có l&#7845;y m&#7897;t b&#7919;a &#259;n &#273;ông &#273;&#7911;, c&#361;ng là “chuy&#7879;n th&#432;&#7901;ng” &#7903; m&#7897;t s&#7889; gia &#273;ình. Nh&#432; v&#7853;y s&#7921; liên k&#7871;t gi&#7919;a các thành viên trong gia &#273;ình l&#7887;ng l&#7867;o, r&#7901;i r&#7841;c, &#273;&#7889;i l&#7853;p h&#7859;n v&#7899;i nh&#7919;ng cái T&#7871;t sum v&#7847;y, g&#7855;n bó c&#7911;a ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t lâu nay. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">“Ph&#7843;i nghiêm túc nhìn nh&#7853;n r&#7857;ng có nh&#7919;ng giá tr&#7883; n&#7857;m trong m&#7897;t h&#7879; chu&#7849;n c&#7847;n ph&#7843;i tuân th&#7911; và gìn gi&#7919;. Các b&#7853;c cha m&#7865; c&#7847;n ph&#7843;i &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng cho con cái và c&#361;ng ph&#7843;i là t&#7845;m g&#432;&#417;ng cho các con nhìn vào. Nh&#7919;ng &#273;&#417;n v&#7883; t&#7893; ch&#7913;c các cu&#7897;c vui, ti&#7879;c tùng ngày T&#7871;t c&#361;ng nên &#273;&#7843;m b&#7843;o &#273;&#432;&#7907;c giá tr&#7883; &#273;ó”, TS S&#417;n nêu quan &#273;i&#7875;m.</font></div> </div> </div> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TNO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;