Cơ quan Thành Đoàn tổ chức Ngày hội tuổi thơ năm 2009

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>C&#417; quan Thành &#272;oàn t&#7893; ch&#7913;c Ngày</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><b> <span style="font-family: Arial"><font size="2" color="#0000FF">C&#417; quan Thành &#272;oàn t&#7893; ch&#7913;c Ngày h&#7897;i tu&#7893;i th&#417; n&#259;m 2009</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp;</p> <div style="float: right; width: 109px; height: 19px"> <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img border="0" src="ngay%20hoi.jpg" width="220" height="201"></td> </tr> </table> </div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span style="font-family: Arial"><font size="2">Chào m&#7915;ng ngày Qu&#7889;c t&#7871; Thi&#7871;u nhi 1/6, ngày 31/5/2009, Ban Ch&#7845;p hành Công &#273;oàn và Liên Chi &#272;oàn s&#7889; 1 Ph&#7841;m Ng&#7885;c Th&#7841;ch ph&#7889;i h&#7907;p t&#7893; ch&#7913;c Ngày h&#7897;i tu&#7893;i th&#417;, tuyên d&#432;&#417;ng con cho con cán b&#7897;, công nhân viên c&#417; quan chuyên trách Thành &#272;oàn ch&#259;m ngoan, h&#7885;c gi&#7887;i n&#259;m h&#7885;c 2008 - 2009. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span style="font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span style="font-family: Arial"><font size="2">H&#417;n 50 em thi&#7871;u nhi &#273;ã hào h&#7913;ng tham gia ngày h&#7897;i v&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng vui ch&#417;i, các gian hàng trò ch&#417;i và t&#7863;ng quà. D&#7883;p này, Ban Ch&#7845;p hành công &#272;oàn s&#7889; 1 Ph&#7841;m Ng&#7885;c Th&#7841;ch &#273;ã t&#7863;ng 54 ph&#7847;n quà, tuyên d&#432;&#417;ng, khen th&#432;&#7903;ng 33 em h&#7885;c sinh ch&#259;m ngoan, h&#7885;c gi&#7887;i v&#7899;i t&#7893;ng tr&#7883; giá 6.7 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right"><font size="2"> <span style="font-family: Arial; font-weight: 700">N.HI&#7870;U</span></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;