Đại hội Đoàn viên Công Đoàn Xây dựng Đoàn 2 nhiệm kì I (2009 – 2010)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Đại hội Đoàn viên Công Đoàn Xây</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { font-size: 10pt; } .style2 { font-size: 10pt; font-weight: bold; color: #0000FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2">Đại hội Đoàn viên Công Đoàn Xây dựng Đoàn 2 nhiệm kì I (2009 – 2010)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style1">Chiều ngày 19/8, BCH Công Đoàn Xây dựng Đoàn 2 giai đoạn lâm thời đã tổ chức lễ kết nạp Công Đoàn viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trang và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số Công Đoàn viên của Công đoàn bộ phận Xây dựng Đoàn 2 là 9 đồng chí.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial;"> <img alt="" src="dai%20hoi%20doan%20vien.jpg" width="405" height="325" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style1">Sau lễ kết nạp, Đại hội Đoàn viên Công Đoàn nhiệm kỳ I (2009 – 2010) đã được tiến hành. Đại hội đã thông qua dự thảo Văn kiện gồm báo cáo kết quả hoạt động, báo kiểm kiểm điểm giai đoạn lâm thời (từ tháng 4/2009 đến nay) và phương hướng hoạt động của Công Đoàn nhiệm kỳ I (2009 – 2010); thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Xây dựng Đoàn 2 nhiệm kỳ I (2009 – 2010) gồm 2 đồng chí:<span style="mso-bidi-font-weight: bold"> Đinh Thị Phương Thảo, Lê Thanh Tuấn.</span><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;