Chi đoàn Văn phòng: Hành trình về địa đạo Củ Chi

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Chi đoàn Văn phòng</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { text-align: justify; } .style2 { text-align: right; } .style3 { font-family: Arial; } .style4 { font-size: 10pt; } .style5 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style6 { font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #0000FF; } .style8 { text-align: center; } </style> </head> <body> <div class="style1"> <p class="style8"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"> <span lang="EN-US" style="line-height:150%" class="style6">Chi đoàn Văn phòng: </span></b><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:.2pt;margin-top:.8pt;width:449.4pt; height:298.3pt;z-index:1;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\QUYNHC~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:title="20090912 Sinh hoat chi Doan tai Cu Chi 1012"/> <w:wrap type="square" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"/> </v:shape><![endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="line-height:150%" class="style6">Hành trình về địa đạo Củ Chi</span></b></p> <p><span lang="EN-US" style="line-height:150%" class="style5">Ngày 12/9/2009, Chi Đoàn Văn phòng tổ chức chuyến hành trình “Về nguồn” đến địa đạo Củ Chi. Tại đây, đoàn viên đã tìm hiểu về những gian khổ, hiểm nguy và quá trình đấu tranh anh dũng của dân, quân huyện Củ Chi đất thép thành đồng.<o:p></o:p></span></p> <p class="style8"> <o:p><img alt="" src="chi%20doan%20vp.jpg" width="405" height="269" /></o:p></p> <p><span lang="EN-US" style="line-height:150%" class="style5">Trước đó, Chi Đoàn đã đến thăm, tặng quà trung thu; trao tặng tập, sách, báo, truyện thiếu nhi cho các em học sinh của Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Củ Chi. Qua đó, chia sẻ những khó khăn, bất hạnh cho trẻ em nghèo, mang lại niềm vui cho các em nhân dịp Trung thu sắp đến. Chuyến hành trình về nguồn là hoạt động mang tính giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên,thanh niên; góp phần vào hoạt động chung của Đoàn cơ quan Thành Đoàn.<o:p></o:p></span></p> <p class="style2"> <span lang="EN-US" style="line-height:150%" class="style4"> <span style="mso-bidi-font-weight:normal" class="style3"> <strong>HOÀI LINH</strong></span></span></p> </div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;