Khởi động Xuân tình nguyện 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Kh&#7903i &#273&#7897ng Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n 2012</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> S&aacute;ng ng&agrave;y 5/1, trong khu&ocirc;n kh&#7893 Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n, h&#417n 1.800 b&#7841n tr&#7867 &#273&atilde; t&#7841o n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i &#273&#7897ng trong l&#7877 ra qu&acirc;n Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n 2012 t&#7841i Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. T&#7915 5 gi&#7901 30 s&aacute;ng, c&aacute;c chi&#7871n s&#297 t&#7915 nhi&#7873u tr&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c &#273&atilde; &#273&#7893 qu&acirc;n v&#7873 v&#7899i kh&iacute; th&#7871 v&agrave; tinh th&#7847n c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889. </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="336" src="1.JPG" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">&#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Ng&acirc;n h&agrave;ng g&oacute;p &#273&aacute; x&acirc;y Tr&#432&#7901ng Sa v&#7899i s&#7889 ti&#7873n 10 tri&#7879u &#273&#7891ng</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7899i c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n k&#7871t n&#7889i&rdquo;, &ldquo;Xu&acirc;n v&#7873 tr&ecirc;n m&aacute;i &#7845m, nh&agrave; m&#7903, b&#7879nh vi&#7879n&rdquo;, &ldquo;Xu&acirc;n ra bi&ecirc;n gi&#7899i, xu&acirc;n &#273&#7871n ngo&#7841i th&agrave;nh&rdquo;, Chi&#7871n d&#7883ch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n 2012, tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 th&#7875 hi&#7879n tinh th&#7847n xung k&iacute;ch, ti&#7871n h&agrave;nh nh&#7919ng ph&#7847n vi&#7879c ngh&#297a t&igrave;nh t&#7841i c&aacute;c huy&#7879n x&atilde; c&ograve;n nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n, m&aacute;i &#7845m nh&agrave; m&#7903 v&agrave; k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n. C&aacute;c chi&#7871n s&#297 &#273&atilde; tham gia l&agrave;m thi&#7879p T&#7871t g&#7917i c&aacute;c chi&#7871n s&#297 bi&ecirc;n gi&#7899i, h&#7843i &#273&#7843o; th&#259m, t&#7863ng qu&agrave; v&agrave; l&agrave;m b&aacute;nh t&eacute;t, b&aacute;nh ch&#432ng t&#7863ng tr&#7867 em ngh&egrave;o; t&#7863ng qu&agrave; v&agrave; h&#7895 tr&#7907 ch&#259m s&oacute;c cho ng&#432&#7901i ngh&egrave;o, ng&#432&#7901i gi&agrave; neo &#273&#417n t&#7841i c&aacute;c b&#7879nh vi&#7879n&hellip;<br /> <br /> B&#7841n Hu&#7923nh Nh&#432 Nguy&#7877n, sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c KHXH&amp;NV cho bi&#7871t&nbsp; &ldquo;Tham gia Chi&#7871n d&#7883ch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n kh&ocirc;ng ch&#7881 l&agrave; m&#7897t s&#7921 tr&#7843i nghi&#7879m, m&#7897t c&#417 h&#7897i giao l&#432u k&#7871t b&#7841n, bi&#7871t &#273&#7871n nh&#7919ng v&ugrave;ng &#273&#7845t m&#7899i m&agrave; c&ograve;n l&agrave; d&#7883p chia s&#7867, l&agrave; c&#7889ng hi&#7871n s&#7913c tr&#7867 &#273&#7871n v&#7899i nh&#7919ng tr&#7867 em m&#7891 c&ocirc;i, t&#7853t nguy&#7873n, ng&#432&#7901i gi&agrave; neo &#273&#417n, c&aacute;c b&#7879nh nh&acirc;n ngh&egrave;o, anh ch&#7883 c&ocirc;ng nh&acirc;n, hay g&#7917i nh&#7919ng l&#7901i c&#7843m &#417n, &#273&#7897ng vi&ecirc;n &#273&#7871n c&aacute;c chi&#7871n s&#297 &#273ang l&agrave;m nhi&#7879m v&#7909 t&#7841i bi&ecirc;n gi&#7899i, h&#7843i &#273&#7843o&rdquo;.<br /> <br /> Ngo&agrave;i ra, s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng nh&#432 v&ograve;ng lo&#7841i h&#7897i thi &ldquo;T&igrave;m ki&#7871m t&agrave;i n&#259ng sinh vi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;G&oacute;p y&ecirc;u th&#432&#417ng, nh&#7853n l&#7897c bi&#7871c&rdquo;, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n v&#7899i bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng&rdquo;, chung k&#7871t h&#7897i thi &ldquo;&Yacute; t&#432&#7903ng s&aacute;ng t&#7841o tr&#7867&rdquo; &#273&atilde; t&#7841o n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y h&#7897i th&#7921c s&#7921 trong Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n. Nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng kh&aacute;c ti&#7871p t&#7909c di&#7877n ra trong ng&agrave;y, trong &#273&oacute; c&oacute; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh giao l&#432u gi&#7919a sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871 v&#7899i sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam v&agrave; l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p th&agrave;nh.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&yacute; Th&agrave;nh </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;