Tuyên dương 69 sinh viên 5 tốt cấp thành 2011

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 69 sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p th&agrave;nh 2011</strong></span></div> </span></span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> N&#7857m trong khu&ocirc;n kh&#7893 c&#7911a &quot;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n 2012&quot;, t&#7889i 5/1, H&#7897i sinh vi&ecirc;n Tp. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 69 &#273i&#7875n h&igrave;nh &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&quot; c&#7845p th&agrave;nh 2011.<br /> <br /> &#272&acirc;y l&agrave; nh&#7919ng sinh vi&ecirc;n &#273ang theo h&#7885c t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng cao &#273&#7859ng, &#273&#7841i h&#7885c t&#7841i th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh. N&#259m ti&ecirc;u chu&#7849n sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t bao g&#7891m h&#7885c t&#7853p t&#7889t, &#273&#7841o &#273&#7913c t&#7889t, th&#7875 l&#7921c t&#7889t, k&#7929 n&#259ng t&#7889t v&agrave; h&#7897i nh&#7853p t&#7889t. C&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n ph&#7843i tr&#7843i qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luy&#7879n mi&#7879t m&agrave;i t&#7915 nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n, l&#7889i s&#7889ng &#273&#7841o &#273&#7913c &#273&#7871n kh&#7843 n&#259ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Bu&#7893i l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng l&agrave; m&#7897t s&#7921 ghi nh&#7853n x&#7913ng &#273&aacute;ng cho nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c c&#7911a c&#7911a c&aacute;c b&#7841n trong su&#7889t qu&aacute; tr&igrave;nh h&#7885c t&#7853p.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img height="392" width="336" src="2.JPG" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Th&#7883 Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y trao b&#7857ng khen cho c&aacute;c b&#7841n</em></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em> sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t</em><br /> </span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7841i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, &#273&#7891ng ch&iacute; L&ecirc; Qu&#7889c Phong, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, ch&#7911 t&#7883ch h&#7897i sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 kh&#7859ng &#273&#7883nh &quot;C&aacute;c b&#7841n l&agrave; nh&#7919ng &#273i&#7875n h&igrave;nh cho vi&#7879c ti&#7871p n&#7889i truy&#7873n th&#7889ng c&aacute;c th&#7871 h&#7879 sinh vi&ecirc;n &#273i tr&#432&#7899c, ti&#7871p t&#7909c r&egrave;n luy&#7879n, c&#7889ng hi&#7871n v&agrave; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh trong h&#7885c t&#7853p, cu&#7897c s&#7889ng. Ch&iacute;nh c&aacute;c b&#7841n s&#7869 l&agrave; nh&#7919ng h&igrave;nh m&#7851u c&#7911a sinh vi&ecirc;n trong th&#7901i &#273&#7841i m&#7899i &#273&#7875 c&aacute;c sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c ph&#7845n &#273&#7845u v&agrave; noi theo.&quot;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img height="336" width="410" src="5(1).JPG" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>L&atilde;nh &#273&#7841o th&agrave;nh ph&#7889 chung vui v&#7899i c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n</em></span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#361ng trong l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng, ban t&#7893 ch&#7913c &#273&atilde; trao 31 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 h&#7897i sinh vi&ecirc;n 2011. Gi&aacute; tr&#7883 m&#7895i su&#7845t h&#7885c b&#7893ng tr&#7883 gi&aacute; 2 tri&#7879u &#273&#7891ng/su&#7845t s&#7869 l&agrave; h&agrave;nh trang gi&uacute;p c&aacute;c b&#7841n ph&#7847n n&agrave;o trang tr&#7843i kh&oacute; kh&#259n trong h&#7885c t&#7853p, n&#7895 l&#7921c h&#417n trong phong tr&agrave;o ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n.<br /> <br /> &#272&#432&#7907c bi&#7871t, 69 sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p th&agrave;nh 2011 l&agrave; 69 g&#432&#417ng &#273i&#7875n h&igrave;nh &#273&#432&#7907c tuy&#7875n ch&#7885n kh&#7855t khe t&#7915 h&#417n 170 h&#7891 s&#417 g&#7917i v&#7873 c&#7911a 27 tr&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c, cao &#273&#7859ng, h&#7885c vi&#7879n.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br /> Thu Hi&#7873n</strong><br /> &nbsp;</span></span></div> </meta> </div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;