Trường tiểu học Bế Văn Đàn: Ôn truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<span style="text-align: justify; line-height: 115%;">S&aacute;ng ng&agrave;y 2/2/2015, tr&#432&#7901ng ti&#7875u h&#7885c B&#7871 V&#259n &#272&agrave;n t&#7893 ch&#7913c bu&#7893i l&#7877 &ocirc;n l&#7841i truy&#7873n th&#7889ng ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p &#272&#7843ng C&#7897ng s&#7843n Vi&#7879t Nam. Tham d&#7921 l&#7877 c&oacute; </span><span style="text-align: justify; line-height: 115%;">&#273/c H&#7891 Thanh Kh&ocirc;i &ndash; B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Th&agrave;nh &#7911y TP. HCM, ban gi&aacute;m hi&#7879u nh&agrave; tr&#432&#7901ng, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n th&#7875 h&#7885c sinh tr&#432&#7901ng TH B&#7871 V&#259n &#272&agrave;n.</span></strong> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&#272/c H&#7891 Thanh Kh&ocirc;i &#273&atilde; &ocirc;n l&#7841i ho&agrave;n c&#7843nh ra &#273&#7901i c&#7911a &#272&#7843ng, nh&#7919ng ch&#7863ng &#273&#432&#7901ng l&#7883ch s&#7917 kh&oacute; kh&#259n v&agrave; gian lao c&#7911a &#272&#7843ng ta, t&#7841o kh&ocirc;ng kh&iacute; m&#7899i cho bu&#7893i sinh ho&#7841t truy&#7873n th&#7889ng, qua hai b&agrave;i th&#417 c&aacute;c em &#273&atilde; ph&#7847n n&agrave;o hi&#7875u h&#417n v&#7873 &#272&#7843ng C&#7897ng s&#7843n Vi&#7879t Nam.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;Qua bu&#7893i sinh ho&#7841t truy&#7873n th&#7889ng, c&aacute;c em h&#7885c sinh c&oacute; th&ecirc;m m&#7897t ph&#7847n ki&#7871n th&#7913c tuy kh&ocirc;ng nhi&#7873u nh&#432ng c&#361ng &#273&#7911 gi&uacute;p c&aacute;c em th&ecirc;m t&#7921 h&agrave;o v&#7873 &#273&#7845t n&#432&#7899c Vi&#7879t Nam, sau khi c&aacute;c em tr&#432&#7903ng th&agrave;nh h&#417n th&igrave; bu&#7893i h&#7885c ng&agrave;y h&ocirc;m nay s&#7869 l&agrave; h&agrave;nh trang &#273&#7847u &#273&#7901i c&#7911a c&aacute;c em khi tim hi&#7875u v&#7875 l&#7883ch s&#7917 c&#7911a &#272&#7843ng.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b><span style="line-height: 115%;">CTV</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;