Ngày sách bắt đầu từ... trong "nhà"

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><b> <div><span style="font-size: small;">N&#259m nay l&agrave; n&#259m th&#7913 hai, Vi&#7879t Nam ch&iacute;nh th&#7913c c&oacute; &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch&quot; c&#7911a ri&ecirc;ng m&igrave;nh (theo Quy&#7871t &#273&#7883nh s&#7889 284/Q&#272-TTg ng&agrave;y 24-2-2014 c&#7911a Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911, l&#7845y ng&agrave;y 21-4 h&#7857ng n&#259m l&agrave;m &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch Vi&#7879t Nam&quot;). S&#7903 d&#297 n&oacute;i &quot;c&#7911a ri&ecirc;ng&quot; b&#7903i ng&agrave;y 23-4 h&#7857ng n&#259m &#273&atilde; &#273&#432&#7907c nhi&#7873u n&#432&#7899c ch&#7885n l&agrave; &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch v&agrave; b&#7843n quy&#7873n th&#7871 gi&#7899i&quot;. &#272&#7863t ra m&#7897t ng&agrave;y s&aacute;ch, c&oacute; l&#7869 &#7903 c&aacute;c n&#432&#7899c v&#259n minh, ng&#432&#7901i ta &#273&atilde; s&#7899m nh&igrave;n th&#7845y s&#7921 suy gi&#7843m c&#7911a v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c tr&#432&#7899c s&#7913c ti&#7871n c&ocirc;ng quy&#7871t li&#7879t c&#7911a c&aacute;c ph&#432&#417ng ti&#7879n nghe nh&igrave;n, c&ugrave;ng t&#7889c &#273&#7897 ch&oacute;ng m&#7863t c&#7911a cu&#7897c s&#7889ng hi&#7879n &#273&#7841i.</span></div> <div>&nbsp;</div> </b></span><b> <div>&nbsp;</div> </b><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b> </b> </span></span></div> <div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Nh&#7919ng n&#259m g&#7847n &#273&acirc;y, truy&#7873n th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c h&#7885c gi&#7843 trong n&#432&#7899c t&#7915ng li&ecirc;n t&#7909c c&#7843nh b&aacute;o v&#7873 s&#7921 xu&#7889ng c&#7845p c&#7911a v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c, th&#7853m ch&iacute; cho r&#7857ng nh&#7919ng h&agrave;nh vi v&ocirc; lu&acirc;n x&#7843y ra trong c&#7897ng &#273&#7891ng c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u xa t&#7915 vi&#7879c l&#432&#7901i &#273&#7885c s&aacute;ch. C&oacute; m&#7863t t&#7841i C&ocirc;ng vi&ecirc;n Th&#7889ng Nh&#7845t (H&agrave; N&#7897i) s&aacute;ng 17-4 trong l&#7877 Khai m&#7841c &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch Vi&#7879t Nam&quot; 2015, ch&uacute;ng t&ocirc;i th&#7845y ng&#432&#7901i v&agrave;o ra n&#432&#7901m n&#432&#7907p, tr&ecirc;n tr&#7901i d&#432&#7899i s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Kh&aacute;ch &#273&#7871n v&#7899i s&aacute;ch &#273&ocirc;ng &#273&#7843o nh&#432 v&#7853y, sao b&#7843o v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c &#7903 n&#432&#7899c ta &#273ang trong t&igrave;nh tr&#7841ng b&aacute;o &#273&#7897ng?</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&aacute;ch &#273&acirc;y &#273&uacute;ng m&#7897t n&#259m, d&#7883p t&#7893 ch&#7913c &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch Vi&#7879t Nam&quot; l&#7847n th&#7913 nh&#7845t, B&#7897 V&#259n h&oacute;a, Th&#7875 thao v&agrave; Du l&#7883ch &#273&atilde; &#273&#432a ra con s&#7889 g&acirc;y &quot;s&#7889c&quot;: trung b&igrave;nh m&#7897t n&#259m, m&#7895i ng&#432&#7901i Vi&#7879t ch&#7881 &#273&#7885c... 0,8 cu&#7889n s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tuy &#273&acirc;y m&#7899i l&agrave; th&#7889ng k&ecirc; c&#7911a c&aacute;c th&#432 vi&#7879n g&#7917i v&#7873 B&#7897 nh&#432ng ph&#7847n n&agrave;o n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute;i s&#7921 &#273&#7885c &#7903 n&#432&#7899c ta &#273ang th&#7845p l&#7855m! Cu&#7897c s&#7889ng v&#7889n &#273&#432&#7907c v&#7853n h&agrave;nh theo quy lu&#7853t t&#7921 nhi&ecirc;n; nhu c&#7847u h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m vi&#7879c, th&#432&#7903ng th&#7913c c&aacute;c gi&aacute; tr&#7883 v&#259n h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng cao h&#417n, trong khi th&#7901i gian v&#7851n l&agrave; m&#7897t &#273&#7841i l&#432&#7907ng kh&ocirc;ng &#273&#7893i. N&#7871u &#273&#7897c gi&#7843 kh&ocirc;ng th&#7845y &#273&#432&#7907c l&#7907i &iacute;ch t&#7915 vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch th&igrave; s&#7869 d&#7847n d&#7847n xa l&aacute;nh s&aacute;ch. &#272&#7875 &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch&quot; ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c hi&#7879u qu&#7843 nh&#432 k&#7923 v&#7885ng c&#7911a c&#7897ng &#273&#7891ng, theo ch&uacute;ng t&ocirc;i, n&oacute; c&#7847n ph&#7843i &#273&#432&#7907c b&#7855t &#273&#7847u t&#7915... trong &quot;nh&agrave;&quot;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Trong &quot;nh&agrave;&quot; &#7903 &#273&acirc;y, &#273&#7847u ti&ecirc;n c&#7847n &#273&#432&#7907c hi&#7875u l&agrave; &quot;nh&agrave; m&igrave;nh&quot;. Cha m&#7865 c&#7847n x&acirc;y d&#7921ng cho con c&aacute;i th&oacute;i quen y&ecirc;u th&iacute;ch &#273&#7885c s&aacute;ch t&#7915 nh&#7887. Tr&#432&#7899c h&#7871t, t&#7921 m&igrave;nh ph&#7843i g&#432&#417ng m&#7851u &#273&#7885c s&aacute;ch; r&#7891i khuy&#7871n kh&iacute;ch, c&#7893 v&#361 con c&aacute;i &#273&#7871n v&#7899i s&aacute;ch nh&#432 v&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7841n uy&ecirc;n b&aacute;c, h&#7845p d&#7851n v&agrave; th&uacute; v&#7883.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Trong &quot;nh&agrave;&quot; c&ograve;n l&agrave; &quot;nh&agrave; tr&#432&#7901ng&quot;. Thay v&igrave; nh&#7919ng b&agrave;i t&#7853p l&agrave;m v&#259n kh&ocirc; c&#7913ng, nh&#7919ng quy t&#7855c ng&#7919 ph&aacute;p h&oacute;c b&uacute;a, ng&#432&#7901i th&#7847y c&#7847n ch&#7881 ra nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch hay, h&#432&#7899ng d&#7851n c&aacute;c em h&#7885c sinh c&aacute;ch &#273&#7885c, c&aacute;ch ti&#7871p c&#7853n v&#7899i nh&#7919ng gi&aacute; tr&#7883 tri th&#7913c v&agrave; th&#7849m m&#7929 m&agrave; s&aacute;ch mang l&#7841i. T&oacute;m l&#7841i l&agrave; trang b&#7883 cho c&aacute;c em k&#7929 n&#259ng t&#7921 h&#7885c th&ocirc;ng qua vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&agrave; cu&#7889i c&ugrave;ng, trong &quot;nh&agrave;&quot; c&oacute; ngh&#297a l&agrave; &quot;nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n&quot;. Th&#7901i gian g&#7847n &#273&acirc;y, gi&#7899i truy&#7873n th&ocirc;ng t&#7889n kh&aacute; nhi&#7873u gi&#7845y m&#7921c v&igrave; nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch r&aacute;c, s&aacute;ch nh&#7843m, &#273&#432&#7907c ra &#273&#7901i m&#7897t c&aacute;ch c&#7849u th&#7843; &#273&ocirc;i khi ch&#7881 nh&#7857m thu l&#7907i t&#7915 vi&#7879c th&#7887a m&atilde;n nh&#7919ng nhu c&#7847u t&#7847m th&#432&#7901ng c&#7911a m&#7897t b&#7897 ph&#7853n &#273&#7897c gi&#7843. C&aacute;c nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n ph&#7843i l&agrave; n&#417i mang &#273&#7871n nh&#7919ng &quot;m&oacute;n &#259n s&aacute;ch&quot; gi&aacute; tr&#7883, s&#7841ch s&#7869, trong l&agrave;nh, nh&#432 &#273ang th&#7921c hi&#7879n thi&ecirc;n ch&#7913c v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&#7899i c&#7897ng &#273&#7891ng. C&aacute;c c&#417 quan qu&#7843n l&yacute; xu&#7845t b&#7843n ph&#7843i l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i &quot;g&aacute;c &#273&#7873n&quot; tr&iacute; tu&#7879, c&#7849n tr&#7885ng v&agrave; nghi&ecirc;m kh&#7855c, kh&ocirc;ng &#273&#7875 l&#7885t nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m k&eacute;m ch&#7845t l&#432&#7907ng g&acirc;y &ocirc; nhi&#7877m m&ocirc;i tr&#432&#7901ng &#273&#7885c s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&#7899i vi&#7879c b&#7855t &#273&#7847u t&#7915 trong &quot;nh&agrave;&quot; theo c&aacute;ch &#273&oacute;, c&oacute; th&#7875 hy v&#7885ng Ng&agrave;y s&aacute;ch h&#7857ng n&#259m s&#7869 l&agrave; ng&agrave;y h&#7897i c&#7911a tri th&#7913c v&agrave; c&aacute;i &#273&#7865p. Ng&agrave;y n&agrave;o trong n&#259m c&#361ng l&agrave; ng&agrave;y &#273&#7885c s&aacute;ch. Kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; nhi&#7873u ng&#432&#7901i ham &#273&#7885c s&aacute;ch m&agrave; ch&uacute;ng ta s&#7869 c&oacute; c&#7843 m&#7897t d&acirc;n t&#7897c &#273&#7885c s&aacute;ch.</span></span></div> </div> <div grid_0="" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> <strong>H&#431&#771U VI&Ecirc;&#803T </strong></span></span></div> <div grid_0="" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngu&#7891n: B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n (http://www.nhandan.com.vn/)</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;