Ngày sách bắt đầu từ... trong "nhà"

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><b> <div><span style="font-size: small;">N&#259m nay l&agrave; n&#259m th&#7913 hai, Vi&#7879t Nam ch&iacute;nh th&#7913c c&oacute; &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch&quot; c&#7911a ri&ecirc;ng m&igrave;nh (theo Quy&#7871t &#273&#7883nh s&#7889 284/Q&#272-TTg ng&agrave;y 24-2-2014 c&#7911a Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911, l&#7845y ng&agrave;y 21-4 h&#7857ng n&#259m l&agrave;m &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch Vi&#7879t Nam&quot;). S&#7903 d&#297 n&oacute;i &quot;c&#7911a ri&ecirc;ng&quot; b&#7903i ng&agrave;y 23-4 h&#7857ng n&#259m &#273&atilde; &#273&#432&#7907c nhi&#7873u n&#432&#7899c ch&#7885n l&agrave; &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch v&agrave; b&#7843n quy&#7873n th&#7871 gi&#7899i&quot;. &#272&#7863t ra m&#7897t ng&agrave;y s&aacute;ch, c&oacute; l&#7869 &#7903 c&aacute;c n&#432&#7899c v&#259n minh, ng&#432&#7901i ta &#273&atilde; s&#7899m nh&igrave;n th&#7845y s&#7921 suy gi&#7843m c&#7911a v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c tr&#432&#7899c s&#7913c ti&#7871n c&ocirc;ng quy&#7871t li&#7879t c&#7911a c&aacute;c ph&#432&#417ng ti&#7879n nghe nh&igrave;n, c&ugrave;ng t&#7889c &#273&#7897 ch&oacute;ng m&#7863t c&#7911a cu&#7897c s&#7889ng hi&#7879n &#273&#7841i.</span></div> <div>&nbsp;</div> </b></span><b> <div>&nbsp;</div> </b><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b> </b> </span></span></div> <div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Nh&#7919ng n&#259m g&#7847n &#273&acirc;y, truy&#7873n th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c h&#7885c gi&#7843 trong n&#432&#7899c t&#7915ng li&ecirc;n t&#7909c c&#7843nh b&aacute;o v&#7873 s&#7921 xu&#7889ng c&#7845p c&#7911a v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c, th&#7853m ch&iacute; cho r&#7857ng nh&#7919ng h&agrave;nh vi v&ocirc; lu&acirc;n x&#7843y ra trong c&#7897ng &#273&#7891ng c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u xa t&#7915 vi&#7879c l&#432&#7901i &#273&#7885c s&aacute;ch. C&oacute; m&#7863t t&#7841i C&ocirc;ng vi&ecirc;n Th&#7889ng Nh&#7845t (H&agrave; N&#7897i) s&aacute;ng 17-4 trong l&#7877 Khai m&#7841c &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch Vi&#7879t Nam&quot; 2015, ch&uacute;ng t&ocirc;i th&#7845y ng&#432&#7901i v&agrave;o ra n&#432&#7901m n&#432&#7907p, tr&ecirc;n tr&#7901i d&#432&#7899i s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Kh&aacute;ch &#273&#7871n v&#7899i s&aacute;ch &#273&ocirc;ng &#273&#7843o nh&#432 v&#7853y, sao b&#7843o v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c &#7903 n&#432&#7899c ta &#273ang trong t&igrave;nh tr&#7841ng b&aacute;o &#273&#7897ng?</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&aacute;ch &#273&acirc;y &#273&uacute;ng m&#7897t n&#259m, d&#7883p t&#7893 ch&#7913c &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch Vi&#7879t Nam&quot; l&#7847n th&#7913 nh&#7845t, B&#7897 V&#259n h&oacute;a, Th&#7875 thao v&agrave; Du l&#7883ch &#273&atilde; &#273&#432a ra con s&#7889 g&acirc;y &quot;s&#7889c&quot;: trung b&igrave;nh m&#7897t n&#259m, m&#7895i ng&#432&#7901i Vi&#7879t ch&#7881 &#273&#7885c... 0,8 cu&#7889n s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tuy &#273&acirc;y m&#7899i l&agrave; th&#7889ng k&ecirc; c&#7911a c&aacute;c th&#432 vi&#7879n g&#7917i v&#7873 B&#7897 nh&#432ng ph&#7847n n&agrave;o n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute;i s&#7921 &#273&#7885c &#7903 n&#432&#7899c ta &#273ang th&#7845p l&#7855m! Cu&#7897c s&#7889ng v&#7889n &#273&#432&#7907c v&#7853n h&agrave;nh theo quy lu&#7853t t&#7921 nhi&ecirc;n; nhu c&#7847u h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m vi&#7879c, th&#432&#7903ng th&#7913c c&aacute;c gi&aacute; tr&#7883 v&#259n h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng cao h&#417n, trong khi th&#7901i gian v&#7851n l&agrave; m&#7897t &#273&#7841i l&#432&#7907ng kh&ocirc;ng &#273&#7893i. N&#7871u &#273&#7897c gi&#7843 kh&ocirc;ng th&#7845y &#273&#432&#7907c l&#7907i &iacute;ch t&#7915 vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch th&igrave; s&#7869 d&#7847n d&#7847n xa l&aacute;nh s&aacute;ch. &#272&#7875 &quot;Ng&agrave;y s&aacute;ch&quot; ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c hi&#7879u qu&#7843 nh&#432 k&#7923 v&#7885ng c&#7911a c&#7897ng &#273&#7891ng, theo ch&uacute;ng t&ocirc;i, n&oacute; c&#7847n ph&#7843i &#273&#432&#7907c b&#7855t &#273&#7847u t&#7915... trong &quot;nh&agrave;&quot;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Trong &quot;nh&agrave;&quot; &#7903 &#273&acirc;y, &#273&#7847u ti&ecirc;n c&#7847n &#273&#432&#7907c hi&#7875u l&agrave; &quot;nh&agrave; m&igrave;nh&quot;. Cha m&#7865 c&#7847n x&acirc;y d&#7921ng cho con c&aacute;i th&oacute;i quen y&ecirc;u th&iacute;ch &#273&#7885c s&aacute;ch t&#7915 nh&#7887. Tr&#432&#7899c h&#7871t, t&#7921 m&igrave;nh ph&#7843i g&#432&#417ng m&#7851u &#273&#7885c s&aacute;ch; r&#7891i khuy&#7871n kh&iacute;ch, c&#7893 v&#361 con c&aacute;i &#273&#7871n v&#7899i s&aacute;ch nh&#432 v&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7841n uy&ecirc;n b&aacute;c, h&#7845p d&#7851n v&agrave; th&uacute; v&#7883.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Trong &quot;nh&agrave;&quot; c&ograve;n l&agrave; &quot;nh&agrave; tr&#432&#7901ng&quot;. Thay v&igrave; nh&#7919ng b&agrave;i t&#7853p l&agrave;m v&#259n kh&ocirc; c&#7913ng, nh&#7919ng quy t&#7855c ng&#7919 ph&aacute;p h&oacute;c b&uacute;a, ng&#432&#7901i th&#7847y c&#7847n ch&#7881 ra nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch hay, h&#432&#7899ng d&#7851n c&aacute;c em h&#7885c sinh c&aacute;ch &#273&#7885c, c&aacute;ch ti&#7871p c&#7853n v&#7899i nh&#7919ng gi&aacute; tr&#7883 tri th&#7913c v&agrave; th&#7849m m&#7929 m&agrave; s&aacute;ch mang l&#7841i. T&oacute;m l&#7841i l&agrave; trang b&#7883 cho c&aacute;c em k&#7929 n&#259ng t&#7921 h&#7885c th&ocirc;ng qua vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&agrave; cu&#7889i c&ugrave;ng, trong &quot;nh&agrave;&quot; c&oacute; ngh&#297a l&agrave; &quot;nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n&quot;. Th&#7901i gian g&#7847n &#273&acirc;y, gi&#7899i truy&#7873n th&ocirc;ng t&#7889n kh&aacute; nhi&#7873u gi&#7845y m&#7921c v&igrave; nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch r&aacute;c, s&aacute;ch nh&#7843m, &#273&#432&#7907c ra &#273&#7901i m&#7897t c&aacute;ch c&#7849u th&#7843; &#273&ocirc;i khi ch&#7881 nh&#7857m thu l&#7907i t&#7915 vi&#7879c th&#7887a m&atilde;n nh&#7919ng nhu c&#7847u t&#7847m th&#432&#7901ng c&#7911a m&#7897t b&#7897 ph&#7853n &#273&#7897c gi&#7843. C&aacute;c nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n ph&#7843i l&agrave; n&#417i mang &#273&#7871n nh&#7919ng &quot;m&oacute;n &#259n s&aacute;ch&quot; gi&aacute; tr&#7883, s&#7841ch s&#7869, trong l&agrave;nh, nh&#432 &#273ang th&#7921c hi&#7879n thi&ecirc;n ch&#7913c v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&#7899i c&#7897ng &#273&#7891ng. C&aacute;c c&#417 quan qu&#7843n l&yacute; xu&#7845t b&#7843n ph&#7843i l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i &quot;g&aacute;c &#273&#7873n&quot; tr&iacute; tu&#7879, c&#7849n tr&#7885ng v&agrave; nghi&ecirc;m kh&#7855c, kh&ocirc;ng &#273&#7875 l&#7885t nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m k&eacute;m ch&#7845t l&#432&#7907ng g&acirc;y &ocirc; nhi&#7877m m&ocirc;i tr&#432&#7901ng &#273&#7885c s&aacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&#7899i vi&#7879c b&#7855t &#273&#7847u t&#7915 trong &quot;nh&agrave;&quot; theo c&aacute;ch &#273&oacute;, c&oacute; th&#7875 hy v&#7885ng Ng&agrave;y s&aacute;ch h&#7857ng n&#259m s&#7869 l&agrave; ng&agrave;y h&#7897i c&#7911a tri th&#7913c v&agrave; c&aacute;i &#273&#7865p. Ng&agrave;y n&agrave;o trong n&#259m c&#361ng l&agrave; ng&agrave;y &#273&#7885c s&aacute;ch. Kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; nhi&#7873u ng&#432&#7901i ham &#273&#7885c s&aacute;ch m&agrave; ch&uacute;ng ta s&#7869 c&oacute; c&#7843 m&#7897t d&acirc;n t&#7897c &#273&#7885c s&aacute;ch.</span></span></div> </div> <div grid_0="" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> <strong>H&#431&#771U VI&Ecirc;&#803T </strong></span></span></div> <div grid_0="" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngu&#7891n: B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n (http://www.nhandan.com.vn/)</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;