Trưởng thành từ những giá trị tốt đẹp của Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Tham gia hoạt động của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh từ l&acirc;u đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;xa lạ đối với người trẻ Việt Nam, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n. </strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/KK2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đo&agrave;n lu&ocirc;n l&agrave; nơi hiệu triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn - Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh những sự y&ecirc;u mến, ủng hộ, vẫn c&ograve;n xuất hiện những &yacute; kiến tr&aacute;i chiều v&agrave; c&aacute;c nghi vấn xoay quanh việc: sinh vi&ecirc;n sẽ học hỏi, trải nghiệm được những g&igrave; qua c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n để phục vụ cho c&ocirc;ng việc trong tương lai...</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cụ thể trong thời gian qua, mạng x&atilde; hội xuất hiện th&ocirc;ng tin xoay quanh&nbsp;ph&aacute;t ng&ocirc;n của một nh&agrave; tuyển dụng khu vực tư &quot;kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao hồ sơ xin việc với c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n, Hội, v&igrave; thiếu đi sự va chạm x&atilde; hội&quot;. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t ng&ocirc;n n&agrave;y đ&atilde; g&acirc;y ra sự băn khoăn cho nhiều người, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về hiệu quả, &yacute; nghĩa v&agrave; gi&aacute; trị của c&aacute;c hoạt động m&agrave; tổ chức Đo&agrave;n mang lại.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Về vấn đề n&agrave;y, trong tư c&aacute;ch một người đo&agrave;n vi&ecirc;n, ch&uacute;ng ta cần c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan, nghi&ecirc;m t&uacute;c để tr&aacute;nh những suy nghĩ v&agrave; quan điểm sai lệch.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>M&ocirc;i trường văn h&oacute;a, ti&ecirc;n tiến v&agrave; trong s&aacute;ng</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Ai từng đọc, thậm ch&iacute; nhiều người chưa đọc &ldquo;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i thế đấy&rdquo; đều biết c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của Paven: &ldquo;<em>Đời người chỉ sống c&oacute; một lần. Phải sống sao cho khỏi x&oacute;t xa &acirc;n hận v&igrave; những năm th&aacute;ng đ&atilde; sống ho&agrave;i sống ph&iacute;.</em>..&quot;.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">D&ugrave; l&agrave; ở đất nước n&agrave;o, d&acirc;n tộc n&agrave;o th&igrave; kh&aacute;t vọng vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, cống hiến cho qu&ecirc; hương, cho đất nước vẫn lu&ocirc;n l&agrave; điều đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng...</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Trong pho sử mang t&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n l&agrave; người ti&ecirc;n phong, người tổ chức để gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ hiện thực kh&aacute;t vọng vượt l&ecirc;n những t&iacute;nh to&aacute;n thiệt hơn nhỏ b&eacute;, vụn vặt thường ng&agrave;y, để g&oacute;p sức c&ugrave;ng nhau l&agrave;m n&ecirc;n những điều c&oacute; &iacute;ch cho đất nước, cho x&atilde; hội, cho đồng b&agrave;o<em>.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Mỗi ch&uacute;ng ta khi tham gia hoạt động Đo&agrave;n, ch&uacute;ng ta cảm nhận được cảm x&uacute;c thế hệ như nh&agrave; b&aacute;o Duy&ecirc;n Trường chia sẻ: <em>Cảm x&uacute;c thế hệ n&acirc;ng ta l&ecirc;n cao, l&agrave;m đẹp t&acirc;m hồn v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng l&acirc;u bền sức mạnh hướng thượng!</em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/TN%208.jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; thế hệ tiếp nối c&aacute;c bậc cha anh đi trước - Ảnh: H.Phong</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><strong>Sống động trong từng trải nghiệm</strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để đạt được những mục ti&ecirc;u v&agrave; th&agrave;nh tựu kỳ vọng, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n phải kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực mỗi ng&agrave;y, ki&ecirc;n tr&igrave; trong h&agrave;nh tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện để h&ocirc;m nay tốt hơn ng&agrave;y h&ocirc;m qua. Mỗi hoạt động của Đo&agrave;n l&agrave; một cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ sống động trong từng trải nghiệm, học hỏi được c&aacute;c kỹ năng v&agrave; gi&aacute; trị. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Ch&uacute;ng ta cũng nhận ra m&igrave;nh c&oacute; thể c&ugrave;ng với bạn b&egrave; trang lứa d&acirc;ng hiến sức trẻ để c&ugrave;ng l&agrave;m n&ecirc;n sự phi thường từ những điều b&igrave;nh thường cho th&agrave;nh phố, cho qu&ecirc; hương, cho đất nước, l&agrave;m tr&ograve;n sứ mệnh của đội chủ lực qu&acirc;n dựng x&acirc;y nước nh&agrave;.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Th&ocirc;ng qua việc l&ocirc;i cuốn đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, Đo&agrave;n tạo ra một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc cơ bản nhưng tiệm cận nhất với thực tế để c&aacute;c bạn thực h&agrave;nh, trải nghiệm v&agrave; nhận được sự ghi nhận, đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Đ&oacute; kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; c&aacute;c kiến thức nghiệp vụ c&oacute; thể ứng dụng tại&nbsp; nghề nghiệp sau n&agrave;y, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những kỹ năng ph&aacute;t triển cộng đồng,</span> kỹ năng v&agrave; cả t&igrave;nh cảm, c&aacute;ch ứng xử, &ldquo;đối nh&acirc;n xử thế&rdquo; trong cuộc sống<span style="background-color:transparent">.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường tập thể, kỹ năng thuyết phục v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m l&agrave; th&agrave;nh quả quan trọng đầu ti&ecirc;n m&agrave; c&aacute;c bạn nhận được. Đo&agrave;n vi&ecirc;n học được c&aacute;ch đưa ra &yacute; tưởng, bảo vệ quan điểm c&aacute; nh&acirc;n, đồng thời lắng nghe &yacute; kiến của những người xung quanh. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Qua đ&oacute; x&acirc;y dựng &yacute; thức v&igrave; tập thể, d&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm với &yacute; tưởng, vị tr&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng việc được ph&acirc;n c&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Quy m&ocirc; của c&aacute;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c hoạt động, chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn trong phạm vi của một khoa, một trường đại học, một địa b&agrave;n m&agrave; nhiều khi c&ograve;n mở rộng lớn hơn.... Từ đ&oacute;, c&aacute;c bạn sẽ l&agrave;m việc với nhiều đối tượng kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng dừng lại l&agrave; c&aacute;c bạn học c&ugrave;ng trang lứa, m&agrave; l&agrave; mọi người, kh&ocirc;ng kể giới t&iacute;nh, tuổi t&aacute;c, nghề nghiệp, đ&acirc;y vừa l&agrave; cơ hội vừa l&agrave; th&aacute;ch thức lớn để c&aacute;c bạn va chạm với x&atilde; hội v&agrave; thu về cho m&igrave;nh những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/marketing%20(2).png" style="height:309px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Một kh&iacute;a gi&aacute; trị cạnh kh&aacute;c m&agrave; Đo&agrave;n mang đến cho bạn trẻ l&agrave; phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện. Với mục ti&ecirc;u cải thiện đời sống, phục vụ cộng đồng, từ l&acirc;u, c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; được xem l&agrave; một trong những biểu hiện r&otilde; n&eacute;t cho lối sống t&iacute;ch cực của thanh ni&ecirc;n. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c nội dung, giải ph&aacute;p, phương thức thực hiện phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện ng&agrave;y c&agrave;ng được đổi mới, linh hoạt, ph&ugrave; hợp, c&oacute; t&iacute;nh hiệu triệu thanh ni&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực, trong thời gian 30 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển đ&atilde; tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ tạo ra nhiều của cải vật chất c&oacute; gi&aacute; trị cho cộng đồng, m&agrave; c&ograve;n cổ vũ v&agrave; ph&aacute;t huy tối đa tinh thần xung k&iacute;ch, biết quan t&acirc;m, suy nghĩ đến mọi người của thanh ni&ecirc;n. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với đa dạng c&aacute;c phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trải d&agrave;i từ việc đền ơn đ&aacute;p nghĩa, tu dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước, đến c&aacute;c hoạt động chăm lo an sinh x&atilde; hội, bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bước ra khỏi &ldquo;v&ugrave;ng an to&agrave;n&rdquo; của bản th&acirc;n để đến nhiều nơi, gặp gỡ v&agrave; tiếp x&uacute;c với nhiều người, qua đ&oacute; trưởng th&agrave;nh hơn trong cả h&agrave;nh động v&agrave; suy nghĩ.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n t&igrave;m kiếm được việc l&agrave;m, định vị được kh&ocirc;ng gian lập nghiệp, khởi nghiệp để c&oacute; thể l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m, mỗi lao động trẻ c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u, mỗi doanh nh&acirc;n trẻ th&agrave;nh đạt cũng ch&iacute;nh l&agrave; đang tham gia bảo vệ đất nước, th&agrave;nh phố một c&aacute;ch tốt nhất th&ocirc;ng qua ph&aacute;t triển kinh tế quốc gia, n&acirc;ng cao sức mạnh, vị thế của quốc gia, d&acirc;n tộc.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/marketing%20(4).png" style="height:309px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở đ&acirc;y, c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng chỉ được trải nghiệm những hoạt động th&uacute; vị v&agrave; &yacute; nghĩa, m&agrave; c&ograve;n học được c&aacute;ch sinh hoạt v&agrave; l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường tập thể, phối hợp với mọi người để c&ugrave;ng tạo ra th&agrave;nh quả. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi một nh&acirc;n vật, một c&acirc;u chuyện c&aacute;c bạn được gặp gỡ trong c&aacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ l&agrave; một b&agrave;i học gi&aacute; trị về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần vươn l&ecirc;n vượt qua kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, kh&ocirc;ng bao giờ từ bỏ.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Gi&aacute; trị lớn nhất ở đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n trong mỗi người thanh ni&ecirc;n </span>x&acirc;y dựng cho m&igrave;nh tinh thần cam kết, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; dấn th&acirc;n cho những mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh, của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; của cộng đồng, x&atilde; hội, sẵn s&agrave;ng đi bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; khi Tổ quốc cần.</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/1%20(1).jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Trong m&agrave;u &aacute;o của người đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội. Ảnh: H.Phong</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Đo&agrave;n l&agrave; người lu&ocirc;n hiểu những g&igrave; bạn mong muốn, lu&ocirc;n ủng con đường m&agrave; bạn đ&atilde; chọn v&agrave; hơn thế nữa l&agrave; người x&acirc;y dựng niềm tin, c&ugrave;ng bạn trưởng th&agrave;nh, để những người trẻ kh&ocirc;ng sống ho&agrave;i, sống ph&iacute;, v&igrave; vậy Đo&agrave;n xứng đ&aacute;ng c&oacute; vị tr&iacute; quan trọng trong tr&aacute;i tim của bạn trẻ.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em>&quot;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i trong lửa đỏ v&agrave; nước lạnh. Từ đ&oacute; th&eacute;p trở n&ecirc;n cứng rắn v&agrave; kh&ocirc;ng hề biết sợ&quot; (</em>Nikolai Ostrovsky).</p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">THU HƯƠNG</span></span></span></strong></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;