Bà Tôn Nữ Thị Ninh: "Thành công không phải mì ăn liền"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp tại diện đ&agrave;n thế hệ trẻ (Under 30 Summit) do Forbes Việt Nam tổ chức ng&agrave;y 12/5 ở TP HCM, cựu Đại sứ Việt Nam tại ch&acirc;u &Acirc;u - T&ocirc;n Nữ Thị Ninh cho rằng b&iacute; quyết gi&uacute;p b&agrave; v&agrave; nhiều người kh&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; tạo sự kh&aacute;c biệt.</strong></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Khi t&ocirc;i c&ograve;n trẻ, nhiều người hỏi t&ocirc;i tại sao kh&ocirc;ng ở Paris (Ph&aacute;p) m&agrave; lại trở về Việt Nam, khi đất nước c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn. Nhưng t&ocirc;i nghĩ đ&acirc;y lại l&agrave; cơ hội cho t&ocirc;i tạo sự kh&aacute;c biệt để th&agrave;nh c&ocirc;ng. T&ocirc;i tin tưởng v&agrave;o thế hệ 8x, 9x sẽ tạo ra nhiều th&agrave;nh quả mới trong tương lai, nhưng họ cũng sẽ phải đối diện với nhiều th&aacute;ch thức&rdquo;, b&agrave; n&oacute;i.</p> <p style="text-align:justify">Theo nh&agrave; ngoại giao kỳ cựu n&agrave;y, trong x&atilde; hội hiện c&oacute; một số bộ phận giới trẻ thiếu đam m&ecirc;. Nếu trước đ&acirc;y, thế hệ 6x,7x xuất th&acirc;n từ ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; vươn l&ecirc;n với ước mơ l&agrave;m gi&agrave;u, th&igrave; hiện nay, c&oacute; kh&aacute; nhiều &ldquo;c&ocirc; chi&ecirc;u, cậu ấm&rdquo; sống đầy đủ, sung t&uacute;c từ nhỏ n&ecirc;n đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n ước mơ điều g&igrave;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; điều đ&aacute;ng lo ngại cho thế hệ trẻ.&nbsp;Mặt kh&aacute;c, người trẻ hiện c&ograve;n loay hoay trong định hướng l&agrave;m sao để th&agrave;nh c&ocirc;ng nhanh nhất, nhưng lại kh&ocirc;ng biết x&aacute;c định cho m&igrave;nh một &ldquo;thực đơn&rdquo; r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p style="text-align:justify">B&agrave; Ninh kể, c&oacute; doanh nh&acirc;n từng gặp b&agrave; v&agrave; t&acirc;m sự rằng, để trở th&agrave;nh một doanh nh&acirc;n kinh doanh ch&iacute;nh trực rất kh&oacute; trong x&atilde; hội phải luồn l&aacute;ch. Đ&aacute;p lại &yacute; kiến tr&ecirc;n, b&agrave; chia sẻ rằng, bản th&acirc;n kh&ocirc;ng hề ảo tưởng về con đường kinh doanh v&agrave; c&ocirc;ng nhận x&atilde; hội kinh tế n&agrave;o cũng c&oacute; luồn l&aacute;ch, song đ&oacute; chỉ l&agrave; bước đường c&ugrave;ng, một sự lựa chọn dễ d&atilde;i v&agrave; thấp h&egrave;n. Nếu mỗi c&aacute; nh&acirc;n chọn lối đi chậm m&agrave; bền vững, tạo ra gi&aacute; trị kh&ocirc;ng chỉ cho bản th&acirc;n m&agrave; cho cả x&atilde; hội th&igrave; điều đ&oacute; đ&aacute;ng được tr&acirc;n trọng hơn cả, mới c&oacute; thể ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i. &ldquo;T&ocirc;i tin th&agrave;nh c&ocirc;ng của mọi người kh&ocirc;ng phải l&agrave; m&igrave; ăn liền, m&agrave; phải l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng bền bỉ do ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n đ&oacute; tạo ra&rdquo;, b&agrave; Ninh nhấn mạnh.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đồng t&igrave;nh với &yacute; kiến n&ecirc;u tr&ecirc;n, &ocirc;ng Trương Gia B&igrave;nh - Chủ tịch tập đo&agrave;n FPT khuy&ecirc;n người trẻ, ngo&agrave;i việc s&aacute;ng tạo v&agrave; h&agrave;nh động kh&aacute;c biệt, cần bắt nhịp gần hơn với xu hướng c&ocirc;ng nghệ, tạo ra những sản phẩm mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu. Theo đ&oacute;, cơ hội khởi nghiệp của thế hệ trẻ ng&agrave;y nay đ&atilde; kh&aacute;c trước, với m&ocirc;i trường kinh doanh chịu ảnh hưởng kh&aacute; nhiều từ Internet n&ecirc;n sức cạnh tranh v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, mỗi c&aacute; nh&acirc;n cần s&aacute;ng tạo ngay những sản phẩm ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thế giới.</p> <p style="text-align:justify">Ở một kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c, Chủ tịch C&ocirc;ng ty cổ phần VNG - L&ecirc; Hồng Minh cho rằng, thế hệ trẻ ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với thời kỳ trước. Họ cũng s&aacute;ng tạo v&agrave; bản lĩnh, song để th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o m&ocirc;i trường v&agrave; cơ hội. Do đ&oacute;, nếu nắm được cơ hội tốt th&igrave; h&atilde;y h&agrave;nh động nhanh, tập trung hết sức thay v&igrave; do dự th&igrave; mới mong c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:justify">Đ&aacute;nh gi&aacute; chung về c&acirc;u chuyện khởi nghiệp, hầu hết c&aacute;c chủ doanh nghiệp v&agrave; chuy&ecirc;n gia đều cho rằng, b&ecirc;n cạnh đam m&ecirc;, l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, cơ hội... th&igrave; mỗi người n&ecirc;n chọn hướng khởi nghiệp dựa tr&ecirc;n thế mạnh, kiến thức c&oacute; sẵn của bản th&acirc;n. Qua đ&oacute;, người trẻ n&ecirc;n s&aacute;ng tạo lối đi ri&ecirc;ng, thay v&igrave; chịu ảnh hưởng của thần tượng hay học theo lối m&ograve;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>Hồng Ch&acirc;u</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>(Nguồn: vnexpress.net)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 được điễn ra vào ngày 21/9.

;