Bà Tôn Nữ Thị Ninh: "Thành công không phải mì ăn liền"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp tại diện đ&agrave;n thế hệ trẻ (Under 30 Summit) do Forbes Việt Nam tổ chức ng&agrave;y 12/5 ở TP HCM, cựu Đại sứ Việt Nam tại ch&acirc;u &Acirc;u - T&ocirc;n Nữ Thị Ninh cho rằng b&iacute; quyết gi&uacute;p b&agrave; v&agrave; nhiều người kh&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; tạo sự kh&aacute;c biệt.</strong></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Khi t&ocirc;i c&ograve;n trẻ, nhiều người hỏi t&ocirc;i tại sao kh&ocirc;ng ở Paris (Ph&aacute;p) m&agrave; lại trở về Việt Nam, khi đất nước c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn. Nhưng t&ocirc;i nghĩ đ&acirc;y lại l&agrave; cơ hội cho t&ocirc;i tạo sự kh&aacute;c biệt để th&agrave;nh c&ocirc;ng. T&ocirc;i tin tưởng v&agrave;o thế hệ 8x, 9x sẽ tạo ra nhiều th&agrave;nh quả mới trong tương lai, nhưng họ cũng sẽ phải đối diện với nhiều th&aacute;ch thức&rdquo;, b&agrave; n&oacute;i.</p> <p style="text-align:justify">Theo nh&agrave; ngoại giao kỳ cựu n&agrave;y, trong x&atilde; hội hiện c&oacute; một số bộ phận giới trẻ thiếu đam m&ecirc;. Nếu trước đ&acirc;y, thế hệ 6x,7x xuất th&acirc;n từ ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; vươn l&ecirc;n với ước mơ l&agrave;m gi&agrave;u, th&igrave; hiện nay, c&oacute; kh&aacute; nhiều &ldquo;c&ocirc; chi&ecirc;u, cậu ấm&rdquo; sống đầy đủ, sung t&uacute;c từ nhỏ n&ecirc;n đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n ước mơ điều g&igrave;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; điều đ&aacute;ng lo ngại cho thế hệ trẻ.&nbsp;Mặt kh&aacute;c, người trẻ hiện c&ograve;n loay hoay trong định hướng l&agrave;m sao để th&agrave;nh c&ocirc;ng nhanh nhất, nhưng lại kh&ocirc;ng biết x&aacute;c định cho m&igrave;nh một &ldquo;thực đơn&rdquo; r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p style="text-align:justify">B&agrave; Ninh kể, c&oacute; doanh nh&acirc;n từng gặp b&agrave; v&agrave; t&acirc;m sự rằng, để trở th&agrave;nh một doanh nh&acirc;n kinh doanh ch&iacute;nh trực rất kh&oacute; trong x&atilde; hội phải luồn l&aacute;ch. Đ&aacute;p lại &yacute; kiến tr&ecirc;n, b&agrave; chia sẻ rằng, bản th&acirc;n kh&ocirc;ng hề ảo tưởng về con đường kinh doanh v&agrave; c&ocirc;ng nhận x&atilde; hội kinh tế n&agrave;o cũng c&oacute; luồn l&aacute;ch, song đ&oacute; chỉ l&agrave; bước đường c&ugrave;ng, một sự lựa chọn dễ d&atilde;i v&agrave; thấp h&egrave;n. Nếu mỗi c&aacute; nh&acirc;n chọn lối đi chậm m&agrave; bền vững, tạo ra gi&aacute; trị kh&ocirc;ng chỉ cho bản th&acirc;n m&agrave; cho cả x&atilde; hội th&igrave; điều đ&oacute; đ&aacute;ng được tr&acirc;n trọng hơn cả, mới c&oacute; thể ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i. &ldquo;T&ocirc;i tin th&agrave;nh c&ocirc;ng của mọi người kh&ocirc;ng phải l&agrave; m&igrave; ăn liền, m&agrave; phải l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng bền bỉ do ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n đ&oacute; tạo ra&rdquo;, b&agrave; Ninh nhấn mạnh.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đồng t&igrave;nh với &yacute; kiến n&ecirc;u tr&ecirc;n, &ocirc;ng Trương Gia B&igrave;nh - Chủ tịch tập đo&agrave;n FPT khuy&ecirc;n người trẻ, ngo&agrave;i việc s&aacute;ng tạo v&agrave; h&agrave;nh động kh&aacute;c biệt, cần bắt nhịp gần hơn với xu hướng c&ocirc;ng nghệ, tạo ra những sản phẩm mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu. Theo đ&oacute;, cơ hội khởi nghiệp của thế hệ trẻ ng&agrave;y nay đ&atilde; kh&aacute;c trước, với m&ocirc;i trường kinh doanh chịu ảnh hưởng kh&aacute; nhiều từ Internet n&ecirc;n sức cạnh tranh v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, mỗi c&aacute; nh&acirc;n cần s&aacute;ng tạo ngay những sản phẩm ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thế giới.</p> <p style="text-align:justify">Ở một kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c, Chủ tịch C&ocirc;ng ty cổ phần VNG - L&ecirc; Hồng Minh cho rằng, thế hệ trẻ ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với thời kỳ trước. Họ cũng s&aacute;ng tạo v&agrave; bản lĩnh, song để th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o m&ocirc;i trường v&agrave; cơ hội. Do đ&oacute;, nếu nắm được cơ hội tốt th&igrave; h&atilde;y h&agrave;nh động nhanh, tập trung hết sức thay v&igrave; do dự th&igrave; mới mong c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:justify">Đ&aacute;nh gi&aacute; chung về c&acirc;u chuyện khởi nghiệp, hầu hết c&aacute;c chủ doanh nghiệp v&agrave; chuy&ecirc;n gia đều cho rằng, b&ecirc;n cạnh đam m&ecirc;, l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, cơ hội... th&igrave; mỗi người n&ecirc;n chọn hướng khởi nghiệp dựa tr&ecirc;n thế mạnh, kiến thức c&oacute; sẵn của bản th&acirc;n. Qua đ&oacute;, người trẻ n&ecirc;n s&aacute;ng tạo lối đi ri&ecirc;ng, thay v&igrave; chịu ảnh hưởng của thần tượng hay học theo lối m&ograve;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>Hồng Ch&acirc;u</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>(Nguồn: vnexpress.net)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;