Yếu tố nào quyết định sự sống còn của ước mơ mỗi người?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u hỏi được đặt ra ngay từ đầu buổi hội thảo &ldquo;L&agrave;m chủ ước mơ&rdquo; tổ chức tại trường Đại học Kinh tế-Luật &ndash; ĐHQGTP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 23-5. Rất nhiều bạn sinh vi&ecirc;n đưa ra lời giả cho c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n nhưng tất cả đều xuất ph&aacute;t từ <em>th&aacute;i độ t&iacute;ch cực</em>.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tiềm năng người Việt trẻ</strong></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu c&oacute; một vị tr&iacute; số 1 ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; th&igrave; đ&oacute; phải l&agrave; Việt Nam&rdquo;-&ocirc;ng L&yacute; Quang Diệu khẳng định khi đ&aacute;nh gi&aacute; về tiềm năng của d&acirc;n tộc ta. Người Việt trẻ kh&ocirc;ng thua k&eacute;m một người trẻ ở bất k&igrave; quốc gia n&agrave;o. Thậm ch&iacute;, chỉ số IQ, sự cần c&ugrave; chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi&hellip;c&ograve;n rất cao. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do m&agrave; Việt Nam c&oacute; thể gi&agrave;nh được những giải thưởng danh gi&aacute; tr&ecirc;n c&aacute;c s&acirc;n chơi quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, liệu ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; hết tiềm năng trong ch&iacute;nh con người m&igrave;nh? C&acirc;u trả lời l&agrave; hầu hết l&agrave; kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">L&yacute; giải cho điều n&agrave;y, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (<em>Giám đ&ocirc;́c Trung t&acirc;mUNESCO-CEP</em>) n&oacute;i: &ldquo;Ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh những ước mơ v&agrave; kh&aacute;t khao. Dẫu vậy, kh&ocirc;ng phải ai cũng d&aacute;m thực hiện ước mơ đ&oacute;, d&aacute;m liều lĩnh đ&aacute;nh đổi để biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực. D&aacute;m dấn th&acirc;n đẩy m&igrave;nh v&agrave;o những thử th&aacute;ch của cuộc sống&rdquo;. C&acirc;u chuyện lu&acirc;n chuyển m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của chị sau 10 năm gắn b&oacute; với một c&ocirc;ng ty l&agrave; v&iacute; dụ cụ thể. Kh&oacute; khăn trong việc th&iacute;ch ứng m&ocirc;i trường xa lạ, đồng nghiệp mới mẻ, kiếm tiền ra sao. Chị vượt qua tr&ecirc;n những&nbsp; kh&oacute; khăn ban đầu bằng niềm tin. Chị lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o bản lĩnh v&agrave; năng lực của ch&iacute;nh m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a th&agrave;nh c&ocirc;ng trong mọi m&ocirc;i trường. C&ocirc;ng ty cũ dẫu rằng cho chị một c&ocirc;ng việc ổn định, mức lương kh&aacute; cao nhưng kh&ocirc;ng cho chị niềm vui. Với chị, niềm vui l&agrave; khi được sống trọn với ước mơ của m&igrave;nh. &ldquo;Những hoạt động x&atilde; hội gi&uacute;p t&aacute;c động tới nhận thức của mỗi người h&atilde;y nỗ lực cho một cuộc sống tốt đẹp. Đ&oacute; l&agrave; nền tảng ph&aacute;t triển một đất nước c&oacute; năng lực cạnh tranh cao&rdquo;-Chị đang dần dần dựng x&acirc;y ước mơ đ&oacute; của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn Ngọc Trầm (<em>sinh vi&ecirc;n trường Đại học Quốc tế-ĐHQGTP.HCM</em>) kh&oacute; khăn trong việc thuyết phục ba mẹ. Bạn chia sẻ: &ldquo;Sự bảo bọc của ba mẹ khiến cho m&igrave;nh rất sợ thất bại, kh&ocirc;ng d&aacute;m dấn th&acirc;n v&agrave;o ước mơ m&agrave; chỉ học theo &yacute; muốn của ba mẹ&rdquo;. C&acirc;u chuyện của bạn l&agrave; c&acirc;u chuyện của rất nhiều bạn trẻ kh&aacute;c-chị Quỳnh Anh khẳng định. Ch&iacute;nh bản th&acirc;n chị cũng vậy. Tuy nhi&ecirc;n, tuổi trẻ tr&ocirc;i qua rất vội. &ldquo;H&atilde;y dấn th&acirc;n. H&atilde;y chứng minh cho ba mẹ bạn thấy con đường th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; niềm đam m&ecirc; ch&aacute;y bỏng trong bạn. H&atilde;y cho ba mẹ bạn thấy bạn thật hạnh ph&uacute;c khi sống thực với đam m&ecirc; của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Cuộc sống thật v&ocirc; vị nếu kh&ocirc;ng sống với ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;-chị Mỹ Hạnh khẳng định. Ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh một ước mơ. D&ugrave; cho đ&oacute; l&agrave; ước mơ giản đơn hay qu&aacute; cầu kỳ. Ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh những tiềm năng. D&ugrave; cho đ&oacute; l&agrave; tiềm năng chỉ ở một lĩnh vực nhất định. Tuy nhi&ecirc;n, được bao nhi&ecirc;u người kh&aacute;m ph&aacute; tiềm năng ch&iacute;nh m&igrave;nh để hiện thực h&oacute;a ước mơ. Một khi bạn tin bạn c&oacute; tiềm năng, bạn c&oacute; động lực th&igrave; sớm hay muộn th&igrave; bạn cũng sẽ hạnh ph&uacute;c tr&ecirc;n ước mơ của m&igrave;nh. Như vậy ch&iacute;nh th&aacute;i độ sẽ l&agrave; động lực cho quyết t&acirc;m h&agrave;nh động của bạn. &ldquo;Dũng cảm kh&ocirc;ng phải l&agrave; đối diện với c&aacute;i chết m&agrave; l&agrave; d&aacute;m sống với ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;-dẫn lời một nh&agrave; khoa học, chị Hạnh nhắn nhủ với c&aacute;c bạn trẻ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thất bại, vậy th&igrave; đ&atilde; sao?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Dựa tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh tuần ho&agrave;n: Th&aacute;i độ-&gt; H&agrave;nh động-&gt; Trải nghiệm-&gt; Th&aacute;i độ, chị Quỳnh Anh (<em>Giám đ&ocirc;́c đi&ecirc;̀u hànhcủa trang thương mại đi&ecirc;̣n tử zalora.vn</em>) &nbsp;khẳng định: &ldquo;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hi&ecirc;n ước mơ, thất bại l&agrave; chuyện b&igrave;nh thường. Nhưng bạn chọn th&aacute;i độ đối diện với thất bại như thế n&agrave;o sẽ quyết định tới sự sống c&ograve;n ước mơ của bạn. Đứng dậy đi tiếp hay gục đầu nản ch&iacute;&rdquo;. Thất bại sẽ gi&uacute;p cho ta c&oacute; th&ecirc;m nhiều trải nghiệm, đ&oacute; l&agrave; vốn kiến thức thực tiễn v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute;. Lần n&agrave;y, đi theo phương ph&aacute;p n&agrave;y thất bại th&igrave; lần sau ta sẽ đi theo phương ph&aacute;p kh&aacute;c. C&acirc;u chuyện khởi nghiệp của chị Quỳnh Anh đầy những đổi thay. Từ c&ocirc;ng việc chụp ảnh, thời trang, l&agrave;m bồi b&agrave;n để kiếm tiền theo học kiến tr&uacute;c ở nước ngo&agrave;i v&agrave; đến hiện tại chị l&agrave;m marketing. Trong mỗi c&ocirc;ng việc, chị chuyển đổi m&ocirc;i trường l&agrave;m việc kh&ocirc;ng &iacute;t lần. Nếu l&agrave;m những việc m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&iacute;ch, bạn nghỉ việc, thậm ch&iacute; bị đuổi. Vậy th&igrave; đ&atilde; sao, ng&agrave;y mai bạn đi kiếm một c&ocirc;ng việc mới v&agrave; ph&ugrave; hợp hơn. Chị n&oacute;i: &ldquo;Cơ hội c&oacute; đầy, ở đ&acirc;u cũng c&oacute;. Cơ bản m&igrave;nh c&oacute; nắm bắt cơ hội hay kh&ocirc;ng?&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Một bạn sinh vi&ecirc;n đến từ Đại học Văn Hiến chia sẻ ước mơ trở th&agrave;nh một c&aacute;n bộ quy hoạch đ&ocirc; thị. Từ đ&oacute; l&agrave;m thay đổi bộ cảnh quan th&agrave;nh phố, cụ thể l&agrave; quận 1, TP.HCM. Bạn cho rằng khối ng&agrave;nh đang học: x&atilde; hội học l&agrave; kh&oacute; khăn khiến bạn kh&ocirc;ng đủ tự tin để theo đuổi ước mơ. Bạn nghĩ rằng việc thay đổi cả một th&agrave;nh phố l&agrave; điều kh&oacute; tin, ch&iacute;nh bạn nhiều l&uacute;c từng cho đ&oacute; l&agrave; viển vong. Tư vấn cho bạn, chị Quỳnh Anh n&oacute;i: Vậy th&igrave; bạn thi lại, học lại. Bạn c&oacute; d&aacute;m l&agrave;m điều đ&oacute;? Nếu như cảm thấy kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp m&agrave; cứ lu&ocirc;n đeo đuổi, ước mơ của bạn sẽ bị v&ugrave;i dập theo thời gian. Đến một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute;, bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n muốn thực hiện n&oacute; nữa, bạn đ&atilde; đ&aacute;nh mất n&oacute;. Bạn chỉ sống để tồn tại m&agrave; kh&ocirc;ng sống v&igrave; niềm vui của ch&iacute;nh bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn đang gặp rắc rối g&igrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện ước mơ: sợ thất bại, thiếu kh&aacute;t khao hay kh&ocirc;ng biết thực hiện như thế n&agrave;o, bắt đầu ra sao, bắt đầu với ai? Chị Mỹ Hạnh cho rằng kh&aacute;t khao l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cốt l&otilde;i. Bạn c&oacute; một kh&aacute;t khao ch&aacute;y bỏng th&igrave; mới c&oacute; đủ động lực để biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực. C&oacute; mục đ&iacute;ch, bạn sẽ tự t&igrave;m ra cho m&igrave;nh một con đường đạt tới ước mơ đ&oacute;. &ldquo;H&atilde;y lu&ocirc;n giữ lửa cho ước mơ của m&igrave;nh d&ugrave; c&oacute; gặp kh&oacute; khăn n&agrave;o&rdquo;-chị Hạnh nhắn nhủ.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Ho&agrave;ng Hiếu</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;