Hội thảo quốc tế về xây dựng công trình nhân tạo trên biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25/7 vừa qua, Hội thảo Quốc tế: X&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n biển Đ&ocirc;ng v&agrave; t&aacute;c động đối với h&ograve;a b&igrave;nh, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực&nbsp; do Trường Đại học Luật Tp.HCM kết hợp với Hội Luật gia Việt Nam thực hiện đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Thống nhất. Tham dự hội thảo c&oacute; GS.TS Mai Hồng Q&ugrave;y, Hiệu trưởng trường ĐH Luật Tp.HCM; &Ocirc;ng Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; TS Alena.I.Ponkina, giảng vi&ecirc;n ĐH Luật Kutafin -Moscow, Li&ecirc;n bang Nga; GS.TS Erick Frankx, Trưởng khoa Luật Quốc tế v&agrave; Luật Ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội thảo, nhiều b&agrave;i tham luận xoay quanh chủ đề về c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; sự t&aacute;c động mạnh mẽ của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y đối với h&ograve;a b&igrave;nh, thương mại, kinh tế của Việt Nam cũng như c&aacute;c nước c&oacute; li&ecirc;n quan. Trong b&agrave;i tham luận của TS. Ng&ocirc; Hữu Phước c&oacute; chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo theo quy định của C&ocirc;ng ước quốc tế của Li&ecirc;n hợp quốc về Luật Biển năm 1982 - những vấn đề ph&aacute;p l&iacute; v&agrave; thực tiễn&rdquo;, TS đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tỏ những vấn đề l&iacute; luận cơ bản về kh&aacute;i niệm v&agrave; ph&acirc;n loại c&aacute;c loại đảo nh&acirc;n tạo; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ c&aacute;c quy định của UNCLOS về vị tr&iacute;, thủ tục li&ecirc;n quan đến x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo; l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của đảo nh&acirc;n tạo trong quy hoạch v&agrave; ph&acirc;n định biển, đồng thời từ đ&oacute; li&ecirc;n hệ đến thực trạng x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo của Trung Quốc tr&ecirc;n c&aacute;c đ&aacute; thuộc quần đảo Trường Sa chủ quyền Việt Nam. B&agrave;i tham luận khẳng định r&otilde; rằng h&agrave;nh động x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo của Trung Quốc tr&ecirc;n quần đảo của nước ta l&agrave; tr&aacute;i với Luật quốc tế, tr&aacute;i với UNCLOS v&agrave; tr&aacute;i với cam kết ch&iacute;nh trị giữa Việt Nam - Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc. Đồng thời, h&agrave;nh vi n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng ti&ecirc;u cực tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực. N&oacute; l&agrave;m cho tiến tr&igrave;nh giải quyết tranh chấp giữa c&aacute;c quốc gia li&ecirc;n quan tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng rơi v&agrave;o bế tắc, l&agrave;m cho c&aacute;c tranh chấp tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp v&agrave; nguy hiểm; đ&atilde;, đang, sẽ cản trở v&agrave; đe dọa tới tự do h&agrave;ng hải, h&agrave;ng kh&ocirc;ng, thương mại khu vực v&agrave; thế giới; c&ugrave;ng với đ&oacute; h&agrave;nh động n&agrave;y t&aacute;c động nặng nề đến m&ocirc;i trường biển, l&agrave;m cho m&ocirc;i trường biển của ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng &ocirc; nhiễm nặng nề v&agrave; c&oacute; nguy cơ suy th&aacute;i trầm trọng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với b&agrave;i tham luận của TS. Ng&ocirc; Hữu Phước, những b&agrave;i tham luận của c&aacute;c học giả kh&aacute;c về vấn đề x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; ảnh hưởng của n&oacute; cũng đồng loạt khẳng định rằng h&agrave;nh động x&acirc;y dựng đảo nh&acirc;n tạo của Trung Quốc tr&ecirc;n khu vực biển Đ&ocirc;ng l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n vi phạm về mặt ph&aacute;p l&iacute; lẫn thực tiễn. Đặc biệt l&agrave; những b&agrave;i tham luận của c&aacute;c học giả nước ngo&agrave;i l&ecirc;n tiếng ủng hộ Việt Nam t&igrave;m ra biện ph&aacute;p để chống lại h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật n&agrave;y của Trung Quốc. Trong b&agrave;i tham luận của m&igrave;nh, GS-TS Jay.L.Batongbacal đ&atilde; nhấn mạnh rằng: Bất chấp c&aacute;c lập luận của Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u s&aacute;ch tương ứng của c&aacute;c quốc gia ven biển, tất cả đều được r&agrave;ng buộc bởi C&ocirc;ng ước UNCLOS về việc th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; t&ocirc;n trọng quyền của c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c khi thiết lập c&aacute;c đảo nh&acirc;n tạo&hellip;Lập luận của Trung Quốc l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y nhằm cung cấp c&aacute;c dịch vụ v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a c&ocirc;ng cộng th&ocirc;ng qua c&aacute;c đảo n&agrave;y l&agrave; s&aacute;o rỗng khi m&agrave; việc x&acirc;y dựng những đảo ấy ho&agrave;n t&ograve;an bất đối xứng với những dịch vụ v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a c&ocirc;ng cộng được giả định l&agrave; sẽ đem lại&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh động x&acirc;y dựng c&aacute;c đảo nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n v&ugrave;ng đảo Trường Sa - Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; vi phạm chủ quyền l&atilde;nh thổ của một quốc gia m&agrave; c&ograve;n l&agrave; ảnh hưởng đến c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan. V&igrave; vậy đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; vấn đề đơn phương của ri&ecirc;ng một quốc gia n&agrave;o m&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; vấn đề đa phương của nhiều quốc gia li&ecirc;n quan. Thế n&ecirc;n, cần c&oacute; sự đồng nhất, kết nối, hợp t&aacute;c của khu vực v&agrave; thế giới để ngăn chặn h&agrave;nh vi vi phạm C&ocirc;ng ước quốc tế n&agrave;y. Như GS.TS&nbsp; Mai Hồng Q&ugrave;y ph&aacute;t biểu: Trung Quốc&nbsp; đ&atilde; t&igrave;m cớ để biến những điều vốn kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; để tranh chấp th&agrave;nh vấn đề tranh chấp căng thẳng, từ đ&oacute; thu lợi &iacute;ch về cho m&igrave;nh. Điều đ&oacute; cho thấy, h&agrave;nh vi c&oacute; chủ &yacute; n&agrave;y của Trung Quốc cần c&aacute;c hiệp hội quốc tế, c&aacute;c quốc gia li&ecirc;n quan phải c&ugrave;ng chung tay để giải quyết. C&oacute; như vậy, Luật ph&aacute;p, C&ocirc;ng ước mới được t&ocirc;n trọng v&agrave; thực hiện chặt chẽ. Đ&oacute; cũng l&agrave; điều m&agrave; to&agrave;n bộ nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo Việt Nam mong muốn để c&oacute; thể giữ g&igrave;n v&agrave; bảo vệ to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của quốc gia m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THỦY PHAN</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;