Có một “ngọn đuốc bất diệt” trong mỗi chúng ta

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổ quốc l&agrave; hai từ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&agrave; đẹp đẽ nhất trong l&ograve;ng mỗi con người Việt Nam. D&ugrave; ở bất cứ nơi đ&acirc;u, trong bất cứ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, khi nhắc đến Tổ quốc, ch&uacute;ng ta đều tr&agrave;o d&acirc;ng một niềm cảm x&uacute;c kh&oacute; tả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổ quốc trong tiềm thức của mỗi ch&uacute;ng ta l&agrave; qu&ecirc; hương nơi ta sinh ra, l&agrave; &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, những người th&acirc;n y&ecirc;u đ&atilde; dạy bảo ta n&ecirc;n người, l&agrave; sự y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; ấm &aacute;p m&agrave; kh&ocirc;ng nơi n&agrave;o c&oacute; được. Tổ quốc l&agrave; những d&atilde;i n&uacute;i h&ugrave;ng vĩ, những &ldquo;mặt biển xanh xa t&iacute;t ch&acirc;n trời&rdquo;, những &ldquo;đồng xanh l&uacute;a rập rờn biển cả&rdquo; hay những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của cha anh trong c&ocirc;ng cuộc chống giặc ngoại x&acirc;m, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi c&ograve;n ngồi dưới m&aacute;i trường phổ th&ocirc;ng t&ocirc;i đ&atilde; được nghe thầy c&ocirc; giảng về tinh thần y&ecirc;u nước, về chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, về l&yacute; tưởng cộng sản v&agrave; nhiều điều kh&aacute;c nữa. T&ocirc;i thực sự cuốn h&uacute;t bởi những vần thơ tuyệt đẹp của nh&agrave; thơ Tố Hữu: &ldquo;M&agrave; n&oacute;i vậy tr&aacute;i tim anh đ&oacute;/Rất ch&acirc;n thật chia ba phần tươi đỏ/Anh d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho Đảng phần nhiều/Phần cho thơ v&agrave; phần để em y&ecirc;u&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những d&ograve;ng nhật k&yacute; đầy &ldquo;lửa&rdquo; của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m, Ho&agrave;ng Kim Giao v&agrave; nhiều anh h&ugrave;ng liệt sỹ kh&aacute;c đ&atilde; khẳng định lại mộ<strong>t</strong> lần nữa sức sống m&atilde;nh liệt của tr&aacute;i tim c&aacute;c thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Điều khiến t&ocirc;i tr&acirc;n trọng nhất v&agrave; học hỏi được nhiều nhất ở c&aacute;c anh c&aacute;c chị, đ&oacute; l&agrave; quan điểm sống của lứa tuổi thanh ni&ecirc;n, như lời t&acirc;m sự của chị Tr&acirc;m qua d&ograve;ng nhật k&yacute; &ldquo;Cuộc đời c&oacute; ba việc lớn: l&yacute; tưởng, sự nghiệp v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo;. C&ograve;n anh Thạc cũng đ&atilde; tự nhủ: &ldquo;Ai ra đi cũng với l&ograve;ng say l&yacute; tưởng, v&agrave; nhẹ nhẹ b&ecirc;n trong l&agrave; ch&uacute;t ước mơ&hellip;&rdquo; hay như liệt sỹ Ho&agrave;ng Kim Giao cũng đ&atilde; t&acirc;m sự: &ldquo;T&igrave;nh y&ecirc;u ch&uacute;ng ta nằm trong hạnh ph&uacute;c giai cấp, y&ecirc;u với t&igrave;nh y&ecirc;u thủy chung, y&ecirc;u thương với t&igrave;nh y&ecirc;u ch&acirc;n thật (&hellip;) Với người thanh ni&ecirc;n theo l&yacute; tưởng của Đảng anh nghĩ l&agrave; kh&ocirc;ng được l&ugrave;i bước trước một kh&oacute; khăn n&agrave;o&rdquo;. Ng&agrave;y nay trong thời đại &ldquo;số h&oacute;a&rdquo;, cuộc sống đang đổi thay từng ng&agrave;y, c&oacute; thể ai đ&oacute; c&ograve;n đang mải miết t&igrave;m kiếm cho m&igrave;nh một hạnh ph&uacute;c ri&ecirc;ng tư m&agrave; thờ ơ tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n với x&atilde; hội v&agrave; l&atilde;ng qu&ecirc;n c&ocirc;ng lao của những người đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập tự do cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhưng theo t&ocirc;i đ&oacute; chỉ l&agrave; số &iacute;t v&agrave; cũng chỉ xảy ra ở một thời khắc n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; th&ocirc;i. Hiện tại vẫn c&oacute; biết bao thanh ni&ecirc;n tr&iacute; thức trẻ với những bước ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; mang tr&iacute; tuệ v&agrave; sức trẻ của m&igrave;nh đến những v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&oacute; biết bao thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i lao động, cống hiến, s&aacute;ng tạo từ trong nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp đến những c&ocirc;ng trường nắng ch&aacute;y bỏng da hay đến với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh xa tr&ecirc;n khắp mọi miền của Tổ quốc để g&oacute;p b&agrave;n tay x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; biết bao những bước ch&acirc;n &acirc;m thầm trong đ&ecirc;m gi&aacute; r&eacute;t đang canh giữ nơi bi&ecirc;n giới, hải đảo xa x&ocirc;i để giữ b&igrave;nh y&ecirc;n cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;, đ&atilde; xuất hiện rất nhiều những tấm gương hy sinh qu&ecirc;n m&igrave;nh để cứu d&acirc;n trong hỏa hoạn, b&atilde;o lũ hay trong những hy sinh &acirc;m thầm của c&aacute;c anh c&ocirc;ng an, canh giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n cho phố phường, x&oacute;m l&agrave;ng&hellip; Tất cả &nbsp;những điều đ&oacute; đ&atilde; chứng minh rằng, tuổi trẻ Việt Nam qua c&aacute;c thời kỳ, d&ugrave; trong chiến tranh hay trong h&ograve;a b&igrave;nh, th&igrave; l&ograve;ng nhiệt huyết sục s&ocirc;i trong tr&aacute;i tim của họ vẫn lu&ocirc;n hừng hực tuổi xu&acirc;n v&agrave; rực ch&aacute;y m&atilde;i kh&ocirc;ng ngu&ocirc;i để g&oacute;p sức dựng x&acirc;y qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với h&agrave;nh trang l&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&ugrave;ng với ho&agrave;i b&atilde;o, tr&iacute; tuệ v&agrave; sức s&aacute;ng tạo, tuổi trẻ Việt Nam h&ocirc;m nay sẽ vững v&agrave;ng bước đi theo con đường m&agrave; c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; x&acirc;y dựng v&agrave; g&igrave;n giữ, đi theo con đường m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, mỗi bạn trẻ ch&uacute;ng ta h&atilde;y cứ sống, học tập, l&agrave;m việc bằng t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của một thanh ni&ecirc;n đối với Tổ quốc m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HUỲNH VĂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;