Có một “ngọn đuốc bất diệt” trong mỗi chúng ta

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổ quốc l&agrave; hai từ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&agrave; đẹp đẽ nhất trong l&ograve;ng mỗi con người Việt Nam. D&ugrave; ở bất cứ nơi đ&acirc;u, trong bất cứ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, khi nhắc đến Tổ quốc, ch&uacute;ng ta đều tr&agrave;o d&acirc;ng một niềm cảm x&uacute;c kh&oacute; tả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổ quốc trong tiềm thức của mỗi ch&uacute;ng ta l&agrave; qu&ecirc; hương nơi ta sinh ra, l&agrave; &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, những người th&acirc;n y&ecirc;u đ&atilde; dạy bảo ta n&ecirc;n người, l&agrave; sự y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; ấm &aacute;p m&agrave; kh&ocirc;ng nơi n&agrave;o c&oacute; được. Tổ quốc l&agrave; những d&atilde;i n&uacute;i h&ugrave;ng vĩ, những &ldquo;mặt biển xanh xa t&iacute;t ch&acirc;n trời&rdquo;, những &ldquo;đồng xanh l&uacute;a rập rờn biển cả&rdquo; hay những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của cha anh trong c&ocirc;ng cuộc chống giặc ngoại x&acirc;m, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi c&ograve;n ngồi dưới m&aacute;i trường phổ th&ocirc;ng t&ocirc;i đ&atilde; được nghe thầy c&ocirc; giảng về tinh thần y&ecirc;u nước, về chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, về l&yacute; tưởng cộng sản v&agrave; nhiều điều kh&aacute;c nữa. T&ocirc;i thực sự cuốn h&uacute;t bởi những vần thơ tuyệt đẹp của nh&agrave; thơ Tố Hữu: &ldquo;M&agrave; n&oacute;i vậy tr&aacute;i tim anh đ&oacute;/Rất ch&acirc;n thật chia ba phần tươi đỏ/Anh d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho Đảng phần nhiều/Phần cho thơ v&agrave; phần để em y&ecirc;u&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những d&ograve;ng nhật k&yacute; đầy &ldquo;lửa&rdquo; của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m, Ho&agrave;ng Kim Giao v&agrave; nhiều anh h&ugrave;ng liệt sỹ kh&aacute;c đ&atilde; khẳng định lại mộ<strong>t</strong> lần nữa sức sống m&atilde;nh liệt của tr&aacute;i tim c&aacute;c thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Điều khiến t&ocirc;i tr&acirc;n trọng nhất v&agrave; học hỏi được nhiều nhất ở c&aacute;c anh c&aacute;c chị, đ&oacute; l&agrave; quan điểm sống của lứa tuổi thanh ni&ecirc;n, như lời t&acirc;m sự của chị Tr&acirc;m qua d&ograve;ng nhật k&yacute; &ldquo;Cuộc đời c&oacute; ba việc lớn: l&yacute; tưởng, sự nghiệp v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo;. C&ograve;n anh Thạc cũng đ&atilde; tự nhủ: &ldquo;Ai ra đi cũng với l&ograve;ng say l&yacute; tưởng, v&agrave; nhẹ nhẹ b&ecirc;n trong l&agrave; ch&uacute;t ước mơ&hellip;&rdquo; hay như liệt sỹ Ho&agrave;ng Kim Giao cũng đ&atilde; t&acirc;m sự: &ldquo;T&igrave;nh y&ecirc;u ch&uacute;ng ta nằm trong hạnh ph&uacute;c giai cấp, y&ecirc;u với t&igrave;nh y&ecirc;u thủy chung, y&ecirc;u thương với t&igrave;nh y&ecirc;u ch&acirc;n thật (&hellip;) Với người thanh ni&ecirc;n theo l&yacute; tưởng của Đảng anh nghĩ l&agrave; kh&ocirc;ng được l&ugrave;i bước trước một kh&oacute; khăn n&agrave;o&rdquo;. Ng&agrave;y nay trong thời đại &ldquo;số h&oacute;a&rdquo;, cuộc sống đang đổi thay từng ng&agrave;y, c&oacute; thể ai đ&oacute; c&ograve;n đang mải miết t&igrave;m kiếm cho m&igrave;nh một hạnh ph&uacute;c ri&ecirc;ng tư m&agrave; thờ ơ tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n với x&atilde; hội v&agrave; l&atilde;ng qu&ecirc;n c&ocirc;ng lao của những người đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập tự do cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhưng theo t&ocirc;i đ&oacute; chỉ l&agrave; số &iacute;t v&agrave; cũng chỉ xảy ra ở một thời khắc n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; th&ocirc;i. Hiện tại vẫn c&oacute; biết bao thanh ni&ecirc;n tr&iacute; thức trẻ với những bước ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; mang tr&iacute; tuệ v&agrave; sức trẻ của m&igrave;nh đến những v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&oacute; biết bao thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i lao động, cống hiến, s&aacute;ng tạo từ trong nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp đến những c&ocirc;ng trường nắng ch&aacute;y bỏng da hay đến với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh xa tr&ecirc;n khắp mọi miền của Tổ quốc để g&oacute;p b&agrave;n tay x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; biết bao những bước ch&acirc;n &acirc;m thầm trong đ&ecirc;m gi&aacute; r&eacute;t đang canh giữ nơi bi&ecirc;n giới, hải đảo xa x&ocirc;i để giữ b&igrave;nh y&ecirc;n cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;, đ&atilde; xuất hiện rất nhiều những tấm gương hy sinh qu&ecirc;n m&igrave;nh để cứu d&acirc;n trong hỏa hoạn, b&atilde;o lũ hay trong những hy sinh &acirc;m thầm của c&aacute;c anh c&ocirc;ng an, canh giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n cho phố phường, x&oacute;m l&agrave;ng&hellip; Tất cả &nbsp;những điều đ&oacute; đ&atilde; chứng minh rằng, tuổi trẻ Việt Nam qua c&aacute;c thời kỳ, d&ugrave; trong chiến tranh hay trong h&ograve;a b&igrave;nh, th&igrave; l&ograve;ng nhiệt huyết sục s&ocirc;i trong tr&aacute;i tim của họ vẫn lu&ocirc;n hừng hực tuổi xu&acirc;n v&agrave; rực ch&aacute;y m&atilde;i kh&ocirc;ng ngu&ocirc;i để g&oacute;p sức dựng x&acirc;y qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với h&agrave;nh trang l&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&ugrave;ng với ho&agrave;i b&atilde;o, tr&iacute; tuệ v&agrave; sức s&aacute;ng tạo, tuổi trẻ Việt Nam h&ocirc;m nay sẽ vững v&agrave;ng bước đi theo con đường m&agrave; c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; x&acirc;y dựng v&agrave; g&igrave;n giữ, đi theo con đường m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, mỗi bạn trẻ ch&uacute;ng ta h&atilde;y cứ sống, học tập, l&agrave;m việc bằng t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của một thanh ni&ecirc;n đối với Tổ quốc m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HUỲNH VĂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;