Để mỗi ngày đều là ngày 20/11

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Vừa qua chương tr&igrave;nh tọa đ&agrave;m với chủ đề &ldquo;Tinh thần t&ocirc;n sư trọng đạo xưa v&agrave; nay&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM với những chia sẻ x&uacute;c động v&agrave; s&acirc;u sắc của diễn giả văn h&oacute;a Hồ Nhựt Quang.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự g&oacute;p mặt đặc biệt của &Ocirc;ng Ho&agrave;ng Vũ Qu&acirc;n &ndash; con trai của GS. Ho&agrave;ng Như Mai, Thầy Nguyễn Ngọc K&yacute;, B&agrave; Nguyễn Thị Thu Anh - con g&aacute;i Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; Phạm Th&uacute;y Hoan, Tiến sĩ sử học Nguyễn Nh&atilde;, Nh&agrave; thơ Trần Thị Lan (Nh&agrave; thơ Lan Hinh) - con g&aacute;i cụ &Aacute; Nam Trần Tuấn Khải&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu phần chia sẻ của m&igrave;nh, diễn giả Hồ Nhựt Quang đ&atilde; mượn c&acirc;u h&aacute;t ca dao xưa để gợi mở h&igrave;nh ảnh người thầy v&agrave; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nhiều trẻ: &ldquo;Ca dao xưa c&oacute; b&agrave;i thơ rằng:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y n&agrave;o em b&eacute; cỏn con,<br /> B&acirc;y giờ em đ&atilde; lớn kh&ocirc;n thế n&agrave;y.<br /> Cơm cha, &aacute;o mẹ, chữ thầy,<br /> Nghĩ sao cho b&otilde; những ng&agrave;y ước ao.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cứ mỗi độ gi&oacute; thu về l&agrave;m ch&iacute;n rụng những l&aacute; b&agrave;ng trước s&acirc;n trường l&agrave; bao thế hệ học tr&ograve; ch&uacute;ng ta lại bồi hồi nhớ về những thầy c&ocirc; gi&aacute;o cũ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người xưa n&oacute;i &ldquo;nhất tự vi sư, b&aacute;n tự vi sư&rdquo;, con người được sinh ra cần phải mở mang tr&iacute; h&oacute;a v&agrave; hiểu biết để tồn tại vững ch&atilde;i v&agrave; tạo ra được m&ocirc;i trường sống tốt cho bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội. C&oacute; b&aacute;c sĩ n&agrave;o, kỹ sư n&agrave;o, nh&agrave; văn n&agrave;o&hellip;m&agrave; kh&ocirc;ng từng được sự gi&aacute;o nghi&ecirc;m của thầy c&ocirc; hay thừa hưởng một nền gi&aacute;o dục n&agrave;o đ&oacute;. Do vậy, ch&iacute;nh thầy c&ocirc; l&agrave; những kỹ sư t&acirc;m hồn đ&atilde; vun đắp cho biết bao thế hệ tri thức t&agrave;i năng dựng x&acirc;y đất nước. L&agrave; người đ&atilde; đ&agrave;o tạo ra con ngoan tr&ograve; giỏi cho gia đ&igrave;nh v&agrave; đ&agrave;o tạo nh&acirc;n t&agrave;i cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến ng&agrave;y nay, truyền thống &ldquo;T&ocirc;n sư trọng đạo&rdquo; vẫn được duy tr&igrave; v&agrave; thể hiện với nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau. Vai tr&ograve; của người thầy v&agrave; mối quan hệ giữa thầy v&agrave; tr&ograve; cũng c&oacute; nhiều thay đổi. Nh&igrave;n ở g&oacute;c độ t&iacute;ch cực, mối quan hệ ấy x&iacute;ch lại gần hơn, thoải m&aacute;i hơn. Mối quan hệ n&agrave;y thường giao thoa giữa thầy tr&ograve; v&agrave; bạn b&egrave;, người thầy l&agrave; thầy v&agrave; cũng l&agrave; bạn. Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh thức hội nhập c&oacute; nhiều tiến bộ ph&ugrave; hợp với xu hướng gi&aacute;o dục hiện đại &ndash; thầy v&agrave; tr&ograve; đồng s&aacute;ng tạo ra gi&aacute; trị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n b&ecirc;n cạnh những mặt đổi mới t&iacute;ch cực, ch&uacute;ng ta vẫn phải thừa nhận rằng tinh thần &ldquo;T&ocirc;n sự trọng đạo&rdquo; đ&atilde; mai một dần ở một số bộ phận n&agrave;o đ&oacute;. Gi&aacute; trị văn h&oacute;a xuống cấp kh&ocirc;ng chỉ ở tr&ograve; m&agrave; đ&ocirc;i khi xuất ph&aacute;t từ ph&iacute;a những người thầy. Diễn giả Hồ Nhựt Quang gọi đ&oacute; l&agrave; &ldquo;những vết thương của nền gi&aacute;o dục&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi tọa đ&agrave;m đ&atilde; kết th&uacute;c bằng việc họa sĩ L&ecirc; Phương tặng 4 bức họa ch&acirc;n dung những người thầy thế kỷ: Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Như Mai, Nh&agrave; gi&aacute;o Nguyễn Ngọc K&yacute;, Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, GS-TS Trần Văn Kh&ecirc;. Được biết, những bức họa n&agrave;y l&agrave; do b&agrave; Tr&igrave;nh Thị Phụng - Ph&oacute; Tổng Thư K&yacute; CLB Doanh Nh&acirc;n Việt Nam - Campuchia t&agrave;i trợ như một m&oacute;n qu&agrave; cao qu&yacute; k&iacute;nh tặng những bậc thầy c&oacute; c&ocirc;ng lớn trong sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;