Bình Thạnh: Cử tri trẻ tiếp xúc ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16/5/2016, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tiếp x&uacute;c giữa ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV với cử tri trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; 5 ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV (đơn vị bầu cử số 6: quận B&igrave;nh Thạnh, quận Ph&uacute; Nhuận) gồm c&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave;: &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; B&igrave;nh &ndash; Đại sứ, UV Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n lạc với người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i; &ocirc;ng Vũ Văn Chiến &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường C&aacute;n bộ Thanh tra, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ; &ocirc;ng Nguyễn Việt Dũng &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy, Gi&aacute;m đốc Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; b&agrave; Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan &ndash; UV BCH Đảng bộ Sở, B&iacute; thư Đảng bộ cơ quan, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh; &ocirc;ng Trương Trọng Nghĩa &ndash; UV Ủy ban Tư ph&aacute;p Quốc hội kh&oacute;a XIII, UV Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n luật sư Việt Nam, Ph&oacute; Chủ nhiệm Đo&agrave;n luật sư TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25669/13239336_914861718633014_2450225412025672776_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25669/13233012_646518605500661_697436346244840267_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, mỗi ứng cử vi&ecirc;n đưa ra những nội dung, vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới s&aacute;t với t&igrave;nh h&igrave;nh đời sống x&atilde; hội v&agrave; cam kết sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ tr&aacute;ch nhiệm của người đại biểu nh&acirc;n d&acirc;n nếu được cử tri bầu chọn. Nh&igrave;n chung, đa số cử tri trẻ đề cơ bản đồng t&igrave;nh với chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n. Đồng thời, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; n&ecirc;u những nguyện vọng v&agrave; kiến nghị đến c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n đại biểu nh&acirc;n d&acirc;n trong nhiệm kỳ với một số vấn đề bức x&uacute;c cần tập trung giải quyết, t&ugrave;y theo phạm vi, mức độ tr&aacute;ch nhiệm của mỗi đại biểu.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;