Bình Thạnh: Cử tri trẻ tiếp xúc ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16/5/2016, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tiếp x&uacute;c giữa ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV với cử tri trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; 5 ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV (đơn vị bầu cử số 6: quận B&igrave;nh Thạnh, quận Ph&uacute; Nhuận) gồm c&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave;: &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; B&igrave;nh &ndash; Đại sứ, UV Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n lạc với người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i; &ocirc;ng Vũ Văn Chiến &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường C&aacute;n bộ Thanh tra, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ; &ocirc;ng Nguyễn Việt Dũng &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy, Gi&aacute;m đốc Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; b&agrave; Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan &ndash; UV BCH Đảng bộ Sở, B&iacute; thư Đảng bộ cơ quan, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh; &ocirc;ng Trương Trọng Nghĩa &ndash; UV Ủy ban Tư ph&aacute;p Quốc hội kh&oacute;a XIII, UV Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n luật sư Việt Nam, Ph&oacute; Chủ nhiệm Đo&agrave;n luật sư TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25669/13239336_914861718633014_2450225412025672776_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25669/13233012_646518605500661_697436346244840267_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, mỗi ứng cử vi&ecirc;n đưa ra những nội dung, vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới s&aacute;t với t&igrave;nh h&igrave;nh đời sống x&atilde; hội v&agrave; cam kết sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ tr&aacute;ch nhiệm của người đại biểu nh&acirc;n d&acirc;n nếu được cử tri bầu chọn. Nh&igrave;n chung, đa số cử tri trẻ đề cơ bản đồng t&igrave;nh với chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n. Đồng thời, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; n&ecirc;u những nguyện vọng v&agrave; kiến nghị đến c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n đại biểu nh&acirc;n d&acirc;n trong nhiệm kỳ với một số vấn đề bức x&uacute;c cần tập trung giải quyết, t&ugrave;y theo phạm vi, mức độ tr&aacute;ch nhiệm của mỗi đại biểu.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;