Thủ Đức: Tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 12/6/2016, Ban chỉ đạo h&egrave; phường Linh Chiểu tổ chức Lớp tập huấn sơ cấp cứu, ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch v&agrave; ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục cho c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ tại Hội trường UBND phường, với sự c&oacute; mặt của 80 em thiếu nhi của phường v&agrave; 40 bạn chiến sĩ Hoa phượng đến từ trường THPT Thủ Đức, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(1).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung của buổi tập huấn đề cập đến những tai nạn, thương t&iacute;ch thường c&oacute; thể xảy ra đối với c&aacute;c em như: điện giật, đuối nước, t&eacute; ng&atilde;&hellip; hay những nguy hiểm khi lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường phố qua sự hướng dẫn của chị Ngụy Ngọc Thu &ndash; Hướng dẫn vi&ecirc;n sơ cấp cứu Quận Thủ Đức, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội Chữ thập đỏ phường. V&agrave; bằng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh sinh động trực quan, những c&acirc;u đố vui được lồng v&agrave;o nội dung của b&agrave;i giảng đ&atilde; l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; lớp học th&ecirc;m sinh động tạo sự th&iacute;ch th&uacute; cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(2).jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em đ&atilde; được hướng dẫn thực h&agrave;nh sơ cấp cứu gồm c&aacute;c thao t&aacute;c xử l&yacute; v&agrave; băng b&oacute; c&aacute;c vết thương, di chuyển người bị nạn, &hellip; từng em rất ch&acirc;m ch&uacute; lắng nghe, cố gắng thực hiện thuần thục đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh. Buổi tập huấn đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức về việc ph&ograve;ng chống c&aacute;c tai nạn thương t&iacute;ch c&oacute; thể xảy ra đối với c&aacute;c em. Qua đ&oacute; c&aacute;c em c&oacute; thể tự xử l&yacute; c&aacute;c vết thương khi kh&ocirc;ng c&oacute; người lớn b&ecirc;n cạnh, biết c&aacute;ch t&igrave;m kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Mặt kh&aacute;c gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; &yacute; thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản th&acirc;n, thoải m&aacute;i về tinh thần để dịp h&egrave; n&agrave;y c&ugrave;ng h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những hoạt động, s&acirc;n chơi năng động, s&ocirc;i nổi v&agrave; bổ &iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(3).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c em c&ograve;n được C&ocirc; V&otilde; Thị K&eacute;o &ndash; B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp Quận th&ocirc;ng tin về một số vấn đề li&ecirc;n quan đến x&acirc;m hại t&igrave;nh dục ở trẻ em, c&aacute;c c&aacute;ch thức, h&igrave;nh thức đối tượng d&ugrave;ng để tiếp cận v&agrave; x&acirc;m hại trẻ em; v&agrave; đưa ra c&aacute;c biện ph&aacute;p nhằm ngăn chặn t&igrave;nh trạng lạm dụng x&acirc;m hại trẻ em. Qua buổi tập huấn, c&aacute;c em được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị x&acirc;m hại t&igrave;nh dục; gi&uacute;p c&aacute;c em nhận biết được c&aacute;c nguy cơ v&agrave; biết m&igrave;nh n&ecirc;n l&agrave;m g&igrave; khi rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh nguy hiểm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(4).jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Trung T&uacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;