Thủ Đức: Tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 12/6/2016, Ban chỉ đạo h&egrave; phường Linh Chiểu tổ chức Lớp tập huấn sơ cấp cứu, ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch v&agrave; ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục cho c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ tại Hội trường UBND phường, với sự c&oacute; mặt của 80 em thiếu nhi của phường v&agrave; 40 bạn chiến sĩ Hoa phượng đến từ trường THPT Thủ Đức, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(1).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung của buổi tập huấn đề cập đến những tai nạn, thương t&iacute;ch thường c&oacute; thể xảy ra đối với c&aacute;c em như: điện giật, đuối nước, t&eacute; ng&atilde;&hellip; hay những nguy hiểm khi lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường phố qua sự hướng dẫn của chị Ngụy Ngọc Thu &ndash; Hướng dẫn vi&ecirc;n sơ cấp cứu Quận Thủ Đức, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội Chữ thập đỏ phường. V&agrave; bằng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh sinh động trực quan, những c&acirc;u đố vui được lồng v&agrave;o nội dung của b&agrave;i giảng đ&atilde; l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; lớp học th&ecirc;m sinh động tạo sự th&iacute;ch th&uacute; cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(2).jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em đ&atilde; được hướng dẫn thực h&agrave;nh sơ cấp cứu gồm c&aacute;c thao t&aacute;c xử l&yacute; v&agrave; băng b&oacute; c&aacute;c vết thương, di chuyển người bị nạn, &hellip; từng em rất ch&acirc;m ch&uacute; lắng nghe, cố gắng thực hiện thuần thục đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh. Buổi tập huấn đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức về việc ph&ograve;ng chống c&aacute;c tai nạn thương t&iacute;ch c&oacute; thể xảy ra đối với c&aacute;c em. Qua đ&oacute; c&aacute;c em c&oacute; thể tự xử l&yacute; c&aacute;c vết thương khi kh&ocirc;ng c&oacute; người lớn b&ecirc;n cạnh, biết c&aacute;ch t&igrave;m kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Mặt kh&aacute;c gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; &yacute; thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản th&acirc;n, thoải m&aacute;i về tinh thần để dịp h&egrave; n&agrave;y c&ugrave;ng h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những hoạt động, s&acirc;n chơi năng động, s&ocirc;i nổi v&agrave; bổ &iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(3).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c em c&ograve;n được C&ocirc; V&otilde; Thị K&eacute;o &ndash; B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp Quận th&ocirc;ng tin về một số vấn đề li&ecirc;n quan đến x&acirc;m hại t&igrave;nh dục ở trẻ em, c&aacute;c c&aacute;ch thức, h&igrave;nh thức đối tượng d&ugrave;ng để tiếp cận v&agrave; x&acirc;m hại trẻ em; v&agrave; đưa ra c&aacute;c biện ph&aacute;p nhằm ngăn chặn t&igrave;nh trạng lạm dụng x&acirc;m hại trẻ em. Qua buổi tập huấn, c&aacute;c em được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị x&acirc;m hại t&igrave;nh dục; gi&uacute;p c&aacute;c em nhận biết được c&aacute;c nguy cơ v&agrave; biết m&igrave;nh n&ecirc;n l&agrave;m g&igrave; khi rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh nguy hiểm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25893/1%20(4).jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Trung T&uacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;