Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật - từ thực tiễn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật lu&ocirc;n c&oacute; vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền X&atilde; hội chủ nghĩa hiện nay, l&agrave; một bộ phận của c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của to&agrave;n bộ hệ thống ch&iacute;nh trị, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; sự điều phối, tổ chức thực hiện của c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c tổ chức, đo&agrave;n thể; l&agrave; kh&acirc;u then chốt, quan trọng để chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của nh&agrave; nước thực sự đi v&agrave;o cuộc sống x&atilde; hội, đi v&agrave;o &yacute; thức, h&agrave;nh động của từng chủ thể trong x&atilde; hội. Đối với tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; một trong những nội dung quan trọng kh&ocirc;ng thể thiếu trong việc bồi dưỡng, ph&aacute;t triển thanh, thiếu nhi Việt Nam; g&oacute;p phần thực hiện mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục - &ldquo;<em>đ&agrave;o tạo con người Việt Nam ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, c&oacute; đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ v&agrave; nghề nghiệp, trung th&agrave;nh với l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, phẩm chất v&agrave; năng lực của c&ocirc;ng d&acirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&rdquo;</em> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a> &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quận 2 &ndash; quận đ&ocirc; thị cửa ng&otilde; ph&iacute;a đ&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được th&agrave;nh lập năm 1997, trải qua gần 20 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mặt kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội đ&atilde; c&oacute; những bước tiến r&otilde; rệt. Từ v&ugrave;ng đất n&ocirc;ng nghiệp, đến nay quận 2 đ&atilde;, đang từng bước thay da đổi thịt th&agrave;nh v&ugrave;ng đ&ocirc; thị mới với nhiều khu d&acirc;n cư hiện đại, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n mang tầm cỡ quốc gia v&agrave; khu vực. Trong đ&oacute; dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m l&agrave; dự &aacute;n trọng điểm với mục ti&ecirc;u h&igrave;nh th&agrave;nh trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh - kinh tế mới, hiện đại của th&agrave;nh phố. Hiện đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh tầm cỡ như: Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, Đại lộ V&otilde; Văn Kiệt, cầu Thủ Thi&ecirc;m, cầu Ph&uacute; Mỹ, c&aacute;c khu đ&ocirc; thị mới&hellip; T&iacute;nh đến th&aacute;ng 11 năm 2016, Quận 2 hiện nay c&oacute; hơn 25.672 thanh ni&ecirc;n v&agrave; 3.295 đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. Với đặc điểm địa &ndash; ch&iacute;nh trị quan trọng như thế, Quận 2 cũng chịu những chịu ảnh hưởng v&agrave; chi phối bởi t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh chung của th&agrave;nh phố tr&ecirc;n mọi lĩnh vực: ch&iacute;nh trị, kinh tế, x&atilde; hội, văn h&oacute;a tư tưởng, an ninh trật tự,&hellip;, nhất l&agrave; trong vấn đề an ninh thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Tự h&agrave;o ph&aacute;t huy những truyền thống tốt đẹp của v&ugrave;ng Bưng s&aacute;u x&atilde; anh h&ugrave;ng, khẳng định niềm tin v&agrave;o mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, </strong>đại bộ phận thanh ni&ecirc;n quận hiện nay c&oacute; nhận thức v&agrave; th&aacute;i độ ch&iacute;nh trị đ&uacute;ng đắn, nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, ki&ecirc;n quyết chống lại những biểu hiện sai tr&aacute;i, &acirc;m mưu &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;, c&aacute;c h&agrave;nh vi g&acirc;y tổn hại đến sự ph&aacute;t triển đất nước của c&aacute;c thế lực phản động, th&ugrave; địch; c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n trong học tập, lao động v&agrave; c&ocirc;ng&nbsp; &iacute;ch d&acirc;n tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng,.. Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; vẫn còn một bộ phận thanh ni&ecirc;n thiếu &yacute; chí phấn đấu, thờ ơ với c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị, c&aacute;c vấn đề bức x&uacute;c của đời sống xã hội, một bộ phận thanh ni&ecirc;n c&oacute; tư tưởng sống thực dụng, thiếu nghi&ecirc;m t&uacute;c trong thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n. Tình trạng thanh ni&ecirc;n vi phạm ph&aacute;p luật, mắc c&aacute;c tệ nạn xã hội như: ma t&uacute;y, cờ bạc tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận tuy c&oacute; xu hướng giảm về số lượng song cũng diễn biến theo chiều hướng phức tạp v&igrave; t&iacute;nh chất v&agrave; thủ đoạn hoạt động ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng, tinh vi, xảo quyệt,..</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ sự ph&acirc;n t&iacute;ch đặc điểm tr&ecirc;n c&ugrave;ng với việc &yacute; thức được tr&aacute;ch nhiệm, vai tr&ograve; của m&igrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy ph&acirc;n c&ocirc;ng, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n lu&ocirc;n chủ động nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m t&ograve;i những m&ocirc; h&igrave;nh mới g&oacute;p phần x&acirc;y dựng &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n; đảm bảo mọi chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phố, tạo sự chuyển biến t&iacute;ch cực về nhận thức v&agrave; &yacute; thức t&ocirc;n trọng, chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật của tuổi trẻ.&nbsp; Tuy nhi&ecirc;n, vấn đề đặt ra, trong qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, l&agrave;m thế n&agrave;o để mang lại hiệu quả cao; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật phải đi s&acirc;u v&agrave;o nhận thức, x&acirc;y dựng tinh thần c&ocirc;ng d&acirc;n? L&agrave;m thế n&agrave;o để kết hợp, ph&aacute;t huy một c&aacute;ch đồng bộ c&aacute;c nội dung c&ocirc;ng t&aacute;c t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n (ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống v&agrave; ph&aacute;p luật)? Đ&oacute; l&agrave; vấn đề m&agrave; Quận Đo&agrave;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m v&agrave; t&igrave;m t&ograve;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật c&ograve;n được kết hợp với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng </strong>được thể hiện qua việc lồng gh&eacute;p tuy&ecirc;n truyền, tổ chức trong c&aacute;c đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, tư tưởng của Đo&agrave;n, qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Năm 2013, năm&nbsp;đầu ti&ecirc;n Luật Phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh, cũng l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n, ng&agrave;y 09/11 được Quốc hội lựa chọn l&agrave; Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam&rdquo; thu h&uacute;t hơn 48.756 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia trong 4 năm qua. Nhiều tuyến nội dung đ&atilde; được Đo&agrave;n tổ chức v&agrave; mang lại hiệu quả cao như chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục Luật Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y - &ldquo;Một ng&agrave;y trải nghiệm l&agrave;m chiến sĩ cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y&rdquo; v&agrave; hội thi &ldquo;Chinh phục độ cao 20m&rdquo;, kh&oacute;a học v&agrave; l&aacute;i xe an to&agrave;n, dự &ldquo;Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định&rdquo;, vẽ tranh cổ động v&agrave; tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, tham quan triển l&atilde;m &ldquo;Chứng cứ lịch sử v&agrave; ph&aacute;p l&yacute; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Ho&agrave;ng Sa v&agrave; Trường Sa&rdquo;, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến tham luận trong tọa đ&agrave;m về Luật Thanh ni&ecirc;n, in dấu v&acirc;n tay cam kết kh&ocirc;ng vi phạm Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; diễu h&agrave;nh 85 xe exciter tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;n tr&ecirc;n tuyến đường xa lộ H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tuyến đường lớn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, ng&agrave;y hội &ldquo;Gia đ&igrave;nh trẻ&rdquo; &ndash; tư vấn Luật H&ocirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh,... &nbsp;Những hoạt động tr&ecirc;n vừa n&acirc;ng cao những hiểu biết của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận, vừa g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, phẩm chất v&agrave; năng lực của c&ocirc;ng d&acirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV v&agrave; đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 c&oacute; nhiều n&eacute;t mới qua m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;L&aacute; phiếu tr&aacute;ch nhiệm, vững v&agrave;ng niềm tin&rdquo; với c&aacute;c hoạt động như Ng&agrave;y hội &ldquo;Cử tri trẻ Quận 2&rdquo;, Ng&agrave;y hội &ldquo;Khi t&ocirc;i 18&rdquo;; thực hiện bộ truyền th&ocirc;ng chủ đề &ldquo;Ứng cử vi&ecirc;n Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n trẻ: N&oacute;i v&agrave; l&agrave;m&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn nghệ lưu động tuy&ecirc;n truyền tại c&aacute;c khu đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, chương tr&igrave;nh thanh vận kh&eacute;o &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; bỏ phiếu&rdquo;, đăng c&aacute;c infographic tuy&ecirc;n truyền&nbsp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội v&agrave; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n t&agrave;i khoản facebook &ldquo;Quận Đo&agrave;n Hai&rdquo;; ph&aacute;t h&agrave;nh 2.000 bộ tờ rơi tuy&ecirc;n truyền, tổ chức diễn đ&agrave;n &ldquo;Lắng nghe tiếng n&oacute;i cử tri trẻ&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Ph&ograve;ng bỏ phiếu giả định&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong năm 2016, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m mới đem lại hiệu quả gi&aacute;o dục cao như: Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh k&yacute; kế hoạch li&ecirc;n tịch với Chi hội Luật gia phường về tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, tư vấn, trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute; cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n giai đoạn 2016 &ndash; 2017 (trợ gi&uacute;p 16 trường hợp về c&aacute;c lĩnh vực đất đai, ch&iacute;nh s&aacute;ch bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng); Chi đo&agrave;n Qu&acirc;n sự quận thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Bộ đội cụ Hồ - hiểu ph&aacute;p luật, vững chủ trương&rdquo; (định kỳ v&agrave;o ng&agrave;y 27 h&agrave;ng th&aacute;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n sinh hoạt t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật theo chuy&ecirc;n đề); Đo&agrave;n phường An Ph&uacute; với m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;&Aacute;o xanh c&ocirc;ng sở về khu phố&rdquo; &ndash; trao trả hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; cho người d&acirc;n; Chi đo&agrave;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n Quận với m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tuy&ecirc;n dương Thư k&yacute; T&ograve;a &aacute;n trẻ, giỏi&rdquo;, &ldquo;Một ng&agrave;y ở T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a quận thực hiện tuyến b&agrave;i viết phổ biến ph&aacute;p luật h&agrave;ng th&aacute;ng tr&ecirc;n bản tin Quận 2, Chi đo&agrave;n Chi cục Thuế với m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế&rdquo; &ndash; tư vấn về về ph&aacute;p luật v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế cho hơn 560 lượt người d&acirc;n; Đo&agrave;n Khối doanh nghiệp quận tăng cường chỉ đạo c&aacute;c chi đo&agrave;n ngo&agrave;i nh&agrave; nước trực thuộc phối hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở tuy&ecirc;n truyền Luật An to&agrave;n, vệ sinh lao động 2015, thực hiện gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng t&aacute;c an to&agrave;n, vệ sinh lao động tại nơi l&agrave;m việc, c&ocirc;ng t&aacute;c an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm tại c&aacute;c doanh nghiệp; c&aacute;c đo&agrave;n trường trung học phổ th&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n lồng gh&eacute;p v&agrave; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi ph&aacute;p luật cho học sinh gắn với sinh hoạt chủ nhiệm lớp;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ huy Thống nhất quận v&agrave; Hội đồng Tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật quận, Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; c&oacute; sự nhận thức đầy đủ về vị tr&iacute;, tầm quan trọng của tuy&ecirc;n truyền đối với giải ph&oacute;ng mặt bằng v&agrave; t&aacute;i định cư. C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tăng cường vận động người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh v&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m chấp h&agrave;nh c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về đường lối ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội trong thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước, nhất l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, giải tỏa, t&aacute;i định cư khi Nh&agrave; nước thu hồi đất để thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n, từ đ&oacute; đ&atilde; tạo được sự đồng thuận trong c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n đối với c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. Nh&igrave;n chung, trong thời gian qua, việc lồng gh&eacute;p, kết hợp nội dung gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật cho thanh ni&ecirc;n l&agrave; một vấn đề được Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n từ cấp quận đến cơ sở &nbsp;quan t&acirc;m, đầu tư qua những m&ocirc; h&igrave;nh, phần việc cụ thể.</strong> Ch&iacute;nh điều đ&oacute; đ&atilde; mang lại những &ldquo;luồng gi&oacute; mới&rdquo;, vừa n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n vừa x&acirc;y dựng &yacute; thức thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật của c&ocirc;ng d&acirc;n. Trong năm 2016, Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tiếp cận, gi&aacute;o dục, cảm h&oacute;a được 48 thanh ni&ecirc;n vi phạm ph&aacute;p luật; g&oacute;p phần c&ugrave;ng với c&aacute;c cơ quan chức năng k&eacute;o giảm tỷ lệ vi phạm ph&aacute;p luật trong thanh ni&ecirc;n quận giảm xuống 9,9% so với năm 2015. Từ kinh nghiệm thực tiễn, t&ocirc;i xin chia sẻ một số giải ph&aacute;p, kiến nghị mang t&iacute;nh chất trao đổi để n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trước hết,</em></strong> cần tiếp tục kết hợp hoạt động gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật với hoạt động phong tr&agrave;o để tăng cường gi&aacute;o dục qua thực tiễn, t&aacute;c động đến từng đối tượng thanh thiếu nhi; lồng gh&eacute;p nội dung gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật v&agrave;o c&aacute;c Cuộc vận động do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động (như Cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh người thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, giai đoạn 2013 &ndash; 2017&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;); c&aacute;c chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,&hellip; Thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, hội thi thử t&agrave;i kiến thức ph&aacute;p luật, c&aacute;c hoạt động tham quan T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m những hiểu biết về quy tr&igrave;nh x&eacute;t xử c&aacute;c vụ &aacute;n; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;;&hellip; Tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; đổi mới h&igrave;nh thức tổ chức Ng&agrave;y hội Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam cấp quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;Thứ hai,</em></strong> x&acirc;y dựng lực lượng b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n về ph&aacute;p luật; kết hợp nhịp nh&agrave;ng hiệu quả giữa c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền như: kết hợp tuy&ecirc;n truyền miệng, tuy&ecirc;n truyền trực quan, tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng qua c&aacute;c cuộc hội thảo&hellip; Thực tế cho thấy hiện nay việc tuy&ecirc;n truyền, phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, tuy đ&atilde; c&oacute; nhiều đổi mới song &nbsp;điều kiện phục vụ cho buổi tuy&ecirc;n truyền, nhất l&agrave; tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n hội nghị c&ograve;n những hạn chế nhất định, nhiều nội dung tuy&ecirc;n truyền, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n ph&aacute;p luật mang t&iacute;nh l&yacute; thuyết chưa đưa ra c&aacute;c t&igrave;nh huống cụ thể để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng xử l&yacute;, thực h&agrave;nh v&agrave; nhận diện đ&uacute;ng sai để hiểu vấn đề một c&aacute;ch thấu đ&aacute;o. Tăng cường tuy&ecirc;n truyền Luật Phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật năm 2012 trong đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, xem đ&oacute; l&agrave; một trong những ti&ecirc;u ch&iacute; của cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ ba,</em></strong> &ldquo;hiện đại h&oacute;a&rdquo; c&ocirc;ng t&aacute;c phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật th&ocirc;ng qua việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Mặt kh&aacute;c, tăng cường hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật trong lĩnh vực th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng; ph&aacute;t huy k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền thường xuy&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin, &hellip; để tạo n&ecirc;n sự tương t&aacute;c với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, tr&aacute;nh tuy&ecirc;n truyền mang t&iacute;nh &aacute;p đặt, nh&agrave;m ch&aacute;n, đơn điệu. Chủ động phối hợp với Hội Luật gia quận, Ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p quận, c&aacute;c văn ph&ograve;ng luật sư, c&ocirc;ng ty luật v&agrave; c&aacute;c đơn vị truyền th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute; trong việc tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật&hellip; Sử dụng mạng x&atilde; hội như một c&ocirc;ng cụ để g&oacute;p phần nắm bắt những diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh trong thanh ni&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật th&ocirc;ng qua c&aacute;c bộ ảnh, c&aacute;c đoạn phim ngắn đ&aacute;nh s&acirc;u v&agrave;o nhận thức của thanh ni&ecirc;n; đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch nhanh nhất, &iacute;t tốn k&eacute;m nhưng hiệu quả lại rất cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ tư,</em></strong> đa dạng c&aacute;c h&igrave;nh thức phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, ph&ugrave; hợp với nhu cầu, lứa tuổi, tr&igrave;nh độ của đối tượng được phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật v&agrave; truyền thống, phong tục, tập qu&aacute;n tốt đẹp của d&acirc;n tộc. Việc tuy&ecirc;n truyền phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật phải được thực hiện kịp thời, c&oacute; trọng t&acirc;m, c&oacute; trọng điểm, x&aacute;c định đối tượng cụ thể v&agrave; gắn chặt với nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, c&oacute; thể tập trung tuy&ecirc;n truyền theo thời gian hoặc kh&ocirc;ng gian cụ thể,&hellip; Ngo&agrave;i ra, chủ động lồng gh&eacute;p việc phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật trong c&aacute;c buổi sinh hoạt chủ điểm chi đo&agrave;n; tuy&ecirc;n truyền tại tại khu tập trung đ&ocirc;ng người (c&aacute;c địa điểm d&acirc;n cư, nơi sinh hoạt c&ocirc;ng cộng, khu vực trung t&acirc;m, cửa ng&otilde; ra v&agrave;o quận, si&ecirc;u thị, rạp chiếu phim, s&acirc;n bay, nh&agrave; ga, trạm xe bu&yacute;t, tr&ecirc;n taxi, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, m&agrave;n h&igrave;n TV tr&ecirc;n thang m&aacute;y,&hellip;) m&agrave; điển h&igrave;nh l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh ng&agrave;y hội &ldquo;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo; trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng ./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC <em>(Quận Đo&agrave;n 2)</em></strong></span></span></p> <div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <hr /> <div id="ftn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> &nbsp;Luật Gi&aacute;o dục, Nxb Lao động &ndash; X&atilde; hội, H&agrave; Nội, năm 2005.</span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;