Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật - từ thực tiễn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật lu&ocirc;n c&oacute; vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền X&atilde; hội chủ nghĩa hiện nay, l&agrave; một bộ phận của c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của to&agrave;n bộ hệ thống ch&iacute;nh trị, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; sự điều phối, tổ chức thực hiện của c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c tổ chức, đo&agrave;n thể; l&agrave; kh&acirc;u then chốt, quan trọng để chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của nh&agrave; nước thực sự đi v&agrave;o cuộc sống x&atilde; hội, đi v&agrave;o &yacute; thức, h&agrave;nh động của từng chủ thể trong x&atilde; hội. Đối với tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; một trong những nội dung quan trọng kh&ocirc;ng thể thiếu trong việc bồi dưỡng, ph&aacute;t triển thanh, thiếu nhi Việt Nam; g&oacute;p phần thực hiện mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục - &ldquo;<em>đ&agrave;o tạo con người Việt Nam ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, c&oacute; đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ v&agrave; nghề nghiệp, trung th&agrave;nh với l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, phẩm chất v&agrave; năng lực của c&ocirc;ng d&acirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&rdquo;</em> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a> &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quận 2 &ndash; quận đ&ocirc; thị cửa ng&otilde; ph&iacute;a đ&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được th&agrave;nh lập năm 1997, trải qua gần 20 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mặt kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội đ&atilde; c&oacute; những bước tiến r&otilde; rệt. Từ v&ugrave;ng đất n&ocirc;ng nghiệp, đến nay quận 2 đ&atilde;, đang từng bước thay da đổi thịt th&agrave;nh v&ugrave;ng đ&ocirc; thị mới với nhiều khu d&acirc;n cư hiện đại, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n mang tầm cỡ quốc gia v&agrave; khu vực. Trong đ&oacute; dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m l&agrave; dự &aacute;n trọng điểm với mục ti&ecirc;u h&igrave;nh th&agrave;nh trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh - kinh tế mới, hiện đại của th&agrave;nh phố. Hiện đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh tầm cỡ như: Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, Đại lộ V&otilde; Văn Kiệt, cầu Thủ Thi&ecirc;m, cầu Ph&uacute; Mỹ, c&aacute;c khu đ&ocirc; thị mới&hellip; T&iacute;nh đến th&aacute;ng 11 năm 2016, Quận 2 hiện nay c&oacute; hơn 25.672 thanh ni&ecirc;n v&agrave; 3.295 đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. Với đặc điểm địa &ndash; ch&iacute;nh trị quan trọng như thế, Quận 2 cũng chịu những chịu ảnh hưởng v&agrave; chi phối bởi t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh chung của th&agrave;nh phố tr&ecirc;n mọi lĩnh vực: ch&iacute;nh trị, kinh tế, x&atilde; hội, văn h&oacute;a tư tưởng, an ninh trật tự,&hellip;, nhất l&agrave; trong vấn đề an ninh thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Tự h&agrave;o ph&aacute;t huy những truyền thống tốt đẹp của v&ugrave;ng Bưng s&aacute;u x&atilde; anh h&ugrave;ng, khẳng định niềm tin v&agrave;o mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, </strong>đại bộ phận thanh ni&ecirc;n quận hiện nay c&oacute; nhận thức v&agrave; th&aacute;i độ ch&iacute;nh trị đ&uacute;ng đắn, nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, ki&ecirc;n quyết chống lại những biểu hiện sai tr&aacute;i, &acirc;m mưu &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;, c&aacute;c h&agrave;nh vi g&acirc;y tổn hại đến sự ph&aacute;t triển đất nước của c&aacute;c thế lực phản động, th&ugrave; địch; c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n trong học tập, lao động v&agrave; c&ocirc;ng&nbsp; &iacute;ch d&acirc;n tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng,.. Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; vẫn còn một bộ phận thanh ni&ecirc;n thiếu &yacute; chí phấn đấu, thờ ơ với c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị, c&aacute;c vấn đề bức x&uacute;c của đời sống xã hội, một bộ phận thanh ni&ecirc;n c&oacute; tư tưởng sống thực dụng, thiếu nghi&ecirc;m t&uacute;c trong thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n. Tình trạng thanh ni&ecirc;n vi phạm ph&aacute;p luật, mắc c&aacute;c tệ nạn xã hội như: ma t&uacute;y, cờ bạc tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận tuy c&oacute; xu hướng giảm về số lượng song cũng diễn biến theo chiều hướng phức tạp v&igrave; t&iacute;nh chất v&agrave; thủ đoạn hoạt động ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng, tinh vi, xảo quyệt,..</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ sự ph&acirc;n t&iacute;ch đặc điểm tr&ecirc;n c&ugrave;ng với việc &yacute; thức được tr&aacute;ch nhiệm, vai tr&ograve; của m&igrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy ph&acirc;n c&ocirc;ng, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n lu&ocirc;n chủ động nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m t&ograve;i những m&ocirc; h&igrave;nh mới g&oacute;p phần x&acirc;y dựng &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n; đảm bảo mọi chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phố, tạo sự chuyển biến t&iacute;ch cực về nhận thức v&agrave; &yacute; thức t&ocirc;n trọng, chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật của tuổi trẻ.&nbsp; Tuy nhi&ecirc;n, vấn đề đặt ra, trong qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, l&agrave;m thế n&agrave;o để mang lại hiệu quả cao; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật phải đi s&acirc;u v&agrave;o nhận thức, x&acirc;y dựng tinh thần c&ocirc;ng d&acirc;n? L&agrave;m thế n&agrave;o để kết hợp, ph&aacute;t huy một c&aacute;ch đồng bộ c&aacute;c nội dung c&ocirc;ng t&aacute;c t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n (ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống v&agrave; ph&aacute;p luật)? Đ&oacute; l&agrave; vấn đề m&agrave; Quận Đo&agrave;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m v&agrave; t&igrave;m t&ograve;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật c&ograve;n được kết hợp với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng </strong>được thể hiện qua việc lồng gh&eacute;p tuy&ecirc;n truyền, tổ chức trong c&aacute;c đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, tư tưởng của Đo&agrave;n, qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Năm 2013, năm&nbsp;đầu ti&ecirc;n Luật Phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh, cũng l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n, ng&agrave;y 09/11 được Quốc hội lựa chọn l&agrave; Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam&rdquo; thu h&uacute;t hơn 48.756 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia trong 4 năm qua. Nhiều tuyến nội dung đ&atilde; được Đo&agrave;n tổ chức v&agrave; mang lại hiệu quả cao như chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục Luật Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y - &ldquo;Một ng&agrave;y trải nghiệm l&agrave;m chiến sĩ cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y&rdquo; v&agrave; hội thi &ldquo;Chinh phục độ cao 20m&rdquo;, kh&oacute;a học v&agrave; l&aacute;i xe an to&agrave;n, dự &ldquo;Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định&rdquo;, vẽ tranh cổ động v&agrave; tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, tham quan triển l&atilde;m &ldquo;Chứng cứ lịch sử v&agrave; ph&aacute;p l&yacute; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Ho&agrave;ng Sa v&agrave; Trường Sa&rdquo;, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến tham luận trong tọa đ&agrave;m về Luật Thanh ni&ecirc;n, in dấu v&acirc;n tay cam kết kh&ocirc;ng vi phạm Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; diễu h&agrave;nh 85 xe exciter tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;n tr&ecirc;n tuyến đường xa lộ H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tuyến đường lớn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, ng&agrave;y hội &ldquo;Gia đ&igrave;nh trẻ&rdquo; &ndash; tư vấn Luật H&ocirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh,... &nbsp;Những hoạt động tr&ecirc;n vừa n&acirc;ng cao những hiểu biết của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận, vừa g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; bồi dưỡng nh&acirc;n c&aacute;ch, phẩm chất v&agrave; năng lực của c&ocirc;ng d&acirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV v&agrave; đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 c&oacute; nhiều n&eacute;t mới qua m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;L&aacute; phiếu tr&aacute;ch nhiệm, vững v&agrave;ng niềm tin&rdquo; với c&aacute;c hoạt động như Ng&agrave;y hội &ldquo;Cử tri trẻ Quận 2&rdquo;, Ng&agrave;y hội &ldquo;Khi t&ocirc;i 18&rdquo;; thực hiện bộ truyền th&ocirc;ng chủ đề &ldquo;Ứng cử vi&ecirc;n Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n trẻ: N&oacute;i v&agrave; l&agrave;m&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn nghệ lưu động tuy&ecirc;n truyền tại c&aacute;c khu đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, chương tr&igrave;nh thanh vận kh&eacute;o &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; bỏ phiếu&rdquo;, đăng c&aacute;c infographic tuy&ecirc;n truyền&nbsp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội v&agrave; Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n t&agrave;i khoản facebook &ldquo;Quận Đo&agrave;n Hai&rdquo;; ph&aacute;t h&agrave;nh 2.000 bộ tờ rơi tuy&ecirc;n truyền, tổ chức diễn đ&agrave;n &ldquo;Lắng nghe tiếng n&oacute;i cử tri trẻ&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Ph&ograve;ng bỏ phiếu giả định&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong năm 2016, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m mới đem lại hiệu quả gi&aacute;o dục cao như: Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh k&yacute; kế hoạch li&ecirc;n tịch với Chi hội Luật gia phường về tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, tư vấn, trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute; cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n giai đoạn 2016 &ndash; 2017 (trợ gi&uacute;p 16 trường hợp về c&aacute;c lĩnh vực đất đai, ch&iacute;nh s&aacute;ch bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng); Chi đo&agrave;n Qu&acirc;n sự quận thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Bộ đội cụ Hồ - hiểu ph&aacute;p luật, vững chủ trương&rdquo; (định kỳ v&agrave;o ng&agrave;y 27 h&agrave;ng th&aacute;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n sinh hoạt t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật theo chuy&ecirc;n đề); Đo&agrave;n phường An Ph&uacute; với m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;&Aacute;o xanh c&ocirc;ng sở về khu phố&rdquo; &ndash; trao trả hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; cho người d&acirc;n; Chi đo&agrave;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n Quận với m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tuy&ecirc;n dương Thư k&yacute; T&ograve;a &aacute;n trẻ, giỏi&rdquo;, &ldquo;Một ng&agrave;y ở T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a quận thực hiện tuyến b&agrave;i viết phổ biến ph&aacute;p luật h&agrave;ng th&aacute;ng tr&ecirc;n bản tin Quận 2, Chi đo&agrave;n Chi cục Thuế với m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế&rdquo; &ndash; tư vấn về về ph&aacute;p luật v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế cho hơn 560 lượt người d&acirc;n; Đo&agrave;n Khối doanh nghiệp quận tăng cường chỉ đạo c&aacute;c chi đo&agrave;n ngo&agrave;i nh&agrave; nước trực thuộc phối hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở tuy&ecirc;n truyền Luật An to&agrave;n, vệ sinh lao động 2015, thực hiện gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng t&aacute;c an to&agrave;n, vệ sinh lao động tại nơi l&agrave;m việc, c&ocirc;ng t&aacute;c an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm tại c&aacute;c doanh nghiệp; c&aacute;c đo&agrave;n trường trung học phổ th&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n lồng gh&eacute;p v&agrave; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi ph&aacute;p luật cho học sinh gắn với sinh hoạt chủ nhiệm lớp;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ huy Thống nhất quận v&agrave; Hội đồng Tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật quận, Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; c&oacute; sự nhận thức đầy đủ về vị tr&iacute;, tầm quan trọng của tuy&ecirc;n truyền đối với giải ph&oacute;ng mặt bằng v&agrave; t&aacute;i định cư. C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tăng cường vận động người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh v&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m chấp h&agrave;nh c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về đường lối ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội trong thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước, nhất l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, giải tỏa, t&aacute;i định cư khi Nh&agrave; nước thu hồi đất để thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n, từ đ&oacute; đ&atilde; tạo được sự đồng thuận trong c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n đối với c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. Nh&igrave;n chung, trong thời gian qua, việc lồng gh&eacute;p, kết hợp nội dung gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật cho thanh ni&ecirc;n l&agrave; một vấn đề được Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n từ cấp quận đến cơ sở &nbsp;quan t&acirc;m, đầu tư qua những m&ocirc; h&igrave;nh, phần việc cụ thể.</strong> Ch&iacute;nh điều đ&oacute; đ&atilde; mang lại những &ldquo;luồng gi&oacute; mới&rdquo;, vừa n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n vừa x&acirc;y dựng &yacute; thức thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật của c&ocirc;ng d&acirc;n. Trong năm 2016, Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tiếp cận, gi&aacute;o dục, cảm h&oacute;a được 48 thanh ni&ecirc;n vi phạm ph&aacute;p luật; g&oacute;p phần c&ugrave;ng với c&aacute;c cơ quan chức năng k&eacute;o giảm tỷ lệ vi phạm ph&aacute;p luật trong thanh ni&ecirc;n quận giảm xuống 9,9% so với năm 2015. Từ kinh nghiệm thực tiễn, t&ocirc;i xin chia sẻ một số giải ph&aacute;p, kiến nghị mang t&iacute;nh chất trao đổi để n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trước hết,</em></strong> cần tiếp tục kết hợp hoạt động gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật với hoạt động phong tr&agrave;o để tăng cường gi&aacute;o dục qua thực tiễn, t&aacute;c động đến từng đối tượng thanh thiếu nhi; lồng gh&eacute;p nội dung gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật v&agrave;o c&aacute;c Cuộc vận động do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động (như Cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh người thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, giai đoạn 2013 &ndash; 2017&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;); c&aacute;c chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,&hellip; Thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, hội thi thử t&agrave;i kiến thức ph&aacute;p luật, c&aacute;c hoạt động tham quan T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m những hiểu biết về quy tr&igrave;nh x&eacute;t xử c&aacute;c vụ &aacute;n; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;;&hellip; Tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; đổi mới h&igrave;nh thức tổ chức Ng&agrave;y hội Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam cấp quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;Thứ hai,</em></strong> x&acirc;y dựng lực lượng b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n về ph&aacute;p luật; kết hợp nhịp nh&agrave;ng hiệu quả giữa c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền như: kết hợp tuy&ecirc;n truyền miệng, tuy&ecirc;n truyền trực quan, tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng qua c&aacute;c cuộc hội thảo&hellip; Thực tế cho thấy hiện nay việc tuy&ecirc;n truyền, phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, tuy đ&atilde; c&oacute; nhiều đổi mới song &nbsp;điều kiện phục vụ cho buổi tuy&ecirc;n truyền, nhất l&agrave; tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n hội nghị c&ograve;n những hạn chế nhất định, nhiều nội dung tuy&ecirc;n truyền, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n ph&aacute;p luật mang t&iacute;nh l&yacute; thuyết chưa đưa ra c&aacute;c t&igrave;nh huống cụ thể để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng xử l&yacute;, thực h&agrave;nh v&agrave; nhận diện đ&uacute;ng sai để hiểu vấn đề một c&aacute;ch thấu đ&aacute;o. Tăng cường tuy&ecirc;n truyền Luật Phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật năm 2012 trong đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, xem đ&oacute; l&agrave; một trong những ti&ecirc;u ch&iacute; của cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ ba,</em></strong> &ldquo;hiện đại h&oacute;a&rdquo; c&ocirc;ng t&aacute;c phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật th&ocirc;ng qua việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Mặt kh&aacute;c, tăng cường hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật trong lĩnh vực th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng; ph&aacute;t huy k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền thường xuy&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin, &hellip; để tạo n&ecirc;n sự tương t&aacute;c với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, tr&aacute;nh tuy&ecirc;n truyền mang t&iacute;nh &aacute;p đặt, nh&agrave;m ch&aacute;n, đơn điệu. Chủ động phối hợp với Hội Luật gia quận, Ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p quận, c&aacute;c văn ph&ograve;ng luật sư, c&ocirc;ng ty luật v&agrave; c&aacute;c đơn vị truyền th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute; trong việc tuy&ecirc;n truyền, phổ biến v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật&hellip; Sử dụng mạng x&atilde; hội như một c&ocirc;ng cụ để g&oacute;p phần nắm bắt những diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh trong thanh ni&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật th&ocirc;ng qua c&aacute;c bộ ảnh, c&aacute;c đoạn phim ngắn đ&aacute;nh s&acirc;u v&agrave;o nhận thức của thanh ni&ecirc;n; đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch nhanh nhất, &iacute;t tốn k&eacute;m nhưng hiệu quả lại rất cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ tư,</em></strong> đa dạng c&aacute;c h&igrave;nh thức phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, ph&ugrave; hợp với nhu cầu, lứa tuổi, tr&igrave;nh độ của đối tượng được phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật v&agrave; truyền thống, phong tục, tập qu&aacute;n tốt đẹp của d&acirc;n tộc. Việc tuy&ecirc;n truyền phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật phải được thực hiện kịp thời, c&oacute; trọng t&acirc;m, c&oacute; trọng điểm, x&aacute;c định đối tượng cụ thể v&agrave; gắn chặt với nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, c&oacute; thể tập trung tuy&ecirc;n truyền theo thời gian hoặc kh&ocirc;ng gian cụ thể,&hellip; Ngo&agrave;i ra, chủ động lồng gh&eacute;p việc phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật trong c&aacute;c buổi sinh hoạt chủ điểm chi đo&agrave;n; tuy&ecirc;n truyền tại tại khu tập trung đ&ocirc;ng người (c&aacute;c địa điểm d&acirc;n cư, nơi sinh hoạt c&ocirc;ng cộng, khu vực trung t&acirc;m, cửa ng&otilde; ra v&agrave;o quận, si&ecirc;u thị, rạp chiếu phim, s&acirc;n bay, nh&agrave; ga, trạm xe bu&yacute;t, tr&ecirc;n taxi, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, m&agrave;n h&igrave;n TV tr&ecirc;n thang m&aacute;y,&hellip;) m&agrave; điển h&igrave;nh l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh ng&agrave;y hội &ldquo;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo; trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng ./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC <em>(Quận Đo&agrave;n 2)</em></strong></span></span></p> <div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <hr /> <div id="ftn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> &nbsp;Luật Gi&aacute;o dục, Nxb Lao động &ndash; X&atilde; hội, H&agrave; Nội, năm 2005.</span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;