Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 5/1/2017, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh hướng dẫn Số 21- HD/BTGTW, hướng dẫn&nbsp;tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm 2017.&nbsp;<br /> <br /> <strong>I. MỤC Đ&Iacute;CH, Y&Ecirc;U CẦU</strong><br /> <br /> 1. Tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, truyền thống lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc; bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, tinh thần đại đo&agrave;n kết, niềm tự h&agrave;o v&agrave; &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường d&acirc;n tộc; g&oacute;p phần củng cố v&agrave; bồi đắp niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n đối với Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; chế độ.<br /> <br /> 2. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm g&oacute;p phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận x&atilde; hội để triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; đồng thời cổ vũ to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp v&agrave; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.<br /> <br /> 3. C&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp, c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm, thiết thực, an to&agrave;n, tiết kiệm, tr&aacute;nh ph&ocirc; trương h&igrave;nh thức; tạo kh&iacute; thế c&aacute;ch mạng, th&uacute;c đẩy việc thực hiện c&oacute; hiệu quả nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của địa phương, đơn vị. Tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn cần lồng gh&eacute;p với việc tuy&ecirc;n truyền thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị của đất nước, c&aacute;c chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, đặc biệt l&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ v&agrave; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> <strong>II. NỘI DUNG, H&Igrave;NH THỨC TUY&Ecirc;N TRUYỀN, KỶ NIỆM</strong><br /> <br /> <strong>1. C&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước</strong><br /> <br /> <strong>1.1. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</strong><br /> <br /> <em>a. Kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) v&agrave; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Đinh Dậu</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đ&oacute; tập trung n&ecirc;u bật những thắng lợi vĩ đại v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường c&aacute;ch mạng 87 năm qua, đặc biệt l&agrave; trong hơn 30 năm thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam.<br /> <br /> - Tiếp tục đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất l&agrave; những nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong nhiệm kỳ v&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ; l&agrave;m r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p để mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tổ chức đảng nhận thức r&otilde; y&ecirc;u cầu v&agrave; nhiệm vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng hiện nay.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền kết quả ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng năm 2017; ch&uacute; trọng ph&aacute;t hiện, biểu dương những tổ chức đảng v&agrave; đảng vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, những kinh nghiệm hay v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng đảng trong sạch, vững mạnh ở c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ng&agrave;y 20/12/2016 của Ban B&iacute; thư về việc tổ chức Tết năm 2017 v&agrave; Chỉ thị 33/CT-TTg ng&agrave;y 17/12/2016 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, điều h&agrave;nh nhằm b&igrave;nh ổn gi&aacute; cả thị trường, bảo đảm trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Đinh Dậu 2017; c&aacute;c hoạt động mừng Đảng, mừng xu&acirc;n, nhất l&agrave; c&aacute;c hoạt động chăm lo tết đối với gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn, đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; Nam Trung bộ bị thi&ecirc;n tai, lũ lụt; ch&uacute; trọng động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức; s&aacute;ng tạo, đổi mới tư duy v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m g&oacute;p phần đẩy mạnh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế. &nbsp;&nbsp;<br /> <br /> - T&ocirc;n vinh những gi&aacute; trị văn ho&aacute; truyền thống, phong tục, tập qu&aacute;n tốt đẹp của d&acirc;n tộc Việt Nam. Tăng cường tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, vui xu&acirc;n đ&oacute;n tết l&agrave;nh mạnh, tiết kiệm gắn với việc ph&ecirc; ph&aacute;n những hiện tượng ti&ecirc;u cực, cờ bạc, m&ecirc; t&iacute;n dị đoan, l&atilde;ng ph&iacute; trong dịp Tết, những h&agrave;nh vi thiếu văn h&oacute;a nơi c&ocirc;ng cộng v&agrave; c&aacute;c biểu hiện thương mại h&oacute;a trong hoạt động lễ hội.<br /> <br /> - Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c th&ocirc;ng tin, quan điểm sai tr&aacute;i, xuy&ecirc;n tạc lịch sử Đảng v&agrave; &acirc;m mưu, hoạt động &ldquo;diễn biến ho&agrave; b&igrave;nh&rdquo; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch chống ph&aacute; Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.<br /> <br /> <em>b. Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương ( m&ugrave;ng 10 th&aacute;ng 3 &acirc;m lịch)</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền về &yacute; nghĩa của Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương - Lễ hội Đền H&ugrave;ng để gi&aacute;o dục c&aacute;c thế hệ người Việt Nam, nhất l&agrave; thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri &acirc;n c&aacute;c Vua H&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng dựng nước v&agrave; c&aacute;c bậc tiền nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng lao to lớn trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh chống thi&ecirc;n tai, chống giặc ngoại x&acirc;m, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về truyền thống, văn h&oacute;a, những phong tục, tập qu&aacute;n tốt đẹp của đất nước v&agrave; con người Việt Nam; cổ vũ c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n trong nước v&agrave; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i hướng về cội nguồn d&acirc;n tộc, chung sức, đồng l&ograve;ng x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, d&acirc;n chủ, văn minh.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc; t&ocirc;n vinh v&agrave; ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt l&agrave; trong giai đoạn đổi mới v&agrave; hội nhập quốc tế hiện nay.<br /> <br /> <em>c. Kỷ niệm 127 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)</em><br /> <br /> &nbsp;- Tuy&ecirc;n truyền th&acirc;n thế, cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; t&ocirc;n vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc Việt Nam, với phong tr&agrave;o cộng sản v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n quốc tế.<br /> <br /> - Thể hiện l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh, tưởng nhớ, tri &acirc;n s&acirc;u sắc của nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; t&igrave;nh cảm y&ecirc;u mến, k&iacute;nh trọng của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới đối với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> &nbsp;- Khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn của tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh đối với sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; đồng thời t&iacute;ch cực đấu tranh với c&aacute;c th&ocirc;ng tin xuy&ecirc;n tạc, b&ocirc;i nhọ th&acirc;n thế, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; phủ định gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị, trong đ&oacute; cần ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua, những m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Cổ vũ, động vi&ecirc;n văn nghệ sỹ, tr&iacute; thức v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n tham gia s&aacute;ng t&aacute;c, quảng b&aacute; c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, b&aacute;o ch&iacute; về chủ đề học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; về gương &ldquo;người tốt, việc tốt&rdquo; trong x&atilde; hội với phương ch&acirc;m &ldquo;lấy c&aacute;i đẹp, dẹp c&aacute;i xấu&rdquo;.<br /> <br /> <em>d. Kỷ niệm 42 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)</em><br /> <br /> - Khẳng định gi&aacute; trị lịch sử to lớn của cuộc kh&aacute;ng chiến chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.<br /> <br /> - Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu tr&iacute;, s&aacute;ng tạo v&agrave; &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của d&acirc;n tộc; t&ocirc;n vinh v&agrave; tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến to lớn của c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; sự gi&uacute;p đỡ của bạn b&egrave; quốc tế trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước của d&acirc;n tộc.<br /> <br /> - N&ecirc;u bật những th&agrave;nh tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt l&agrave; trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, ph&aacute;t huy tinh thần &ldquo;quyết thắng&rdquo; v&agrave; chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh m&ugrave;a xu&acirc;n 1975 để đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế.<br /> <br /> - Tiếp tục tuy&ecirc;n truyền, qu&aacute;n triệt đường lối, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, nhất l&agrave; những quan điểm v&agrave; nguy&ecirc;n tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.<br /> <br /> - Đẩy mạnh đấu tranh, phản b&aacute;c những th&ocirc;ng tin, quan điểm sai tr&aacute;i, xuy&ecirc;n tạc lịch sử, phủ định vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n trong sự nghiệp đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước.<br /> <br /> <em>e. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017)</em><br /> <br /> - N&ecirc;u bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ, gian khổ của nh&acirc;n d&acirc;n ta chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược; khẳng định &yacute; nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ đối với d&acirc;n tộc Việt Nam v&agrave; thế giới; nguy&ecirc;n nh&acirc;n thắng lợi v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm.<br /> <br /> - T&ocirc;n vinh, tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, trong chiến dịch Điện Bi&ecirc;n Phủ.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền, khơi dậy niềm tự h&agrave;o, ph&aacute;t huy tinh thần Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ, quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc c&ugrave;ng cả nước ph&aacute;t triển &nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp v&agrave; văn minh.<br /> <br /> <em>g. Kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/8/1945 - 19/8/2017) v&agrave; Quốc kh&aacute;nh nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguy&ecirc;n nh&acirc;n thắng lợi v&agrave; &yacute; nghĩa lịch sử của cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945.<br /> <br /> - Những th&agrave;nh quả của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta trong 72 năm x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n truyền những b&agrave;i học kinh nghiệm trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước của nh&acirc;n d&acirc;n, do nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, nhất l&agrave; nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội; n&acirc;ng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nh&acirc;n d&acirc;n; tăng cường tiềm lực quốc ph&ograve;ng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.<br /> <br /> <strong>1.2. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm</strong><br /> <br /> Kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn năm 2017 được tổ chức bằng c&aacute;c h&igrave;nh thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ng&agrave;y 29/10/2013 của Ch&iacute;nh phủ:<br /> <br /> <em>a. Lễ kỷ niệm</em><br /> <br /> - Trung ương v&agrave; c&aacute;c địa phương kh&ocirc;ng tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức kỷ niệm ph&ugrave; hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.<br /> <br /> - L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương v&agrave; th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave;o Lăng viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Đ&agrave;i tưởng niệm. Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan tổ chức hoạt động n&agrave;y.<br /> <br /> <em>b. C&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kh&aacute;c</em><br /> <br /> - Tổ chức hội thảo, tọa đ&agrave;m, gặp mặt truyền thống, thăm di t&iacute;ch lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi c&aacute;c gia đ&igrave;nh, đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c địa phương, gia đ&igrave;nh v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa&hellip;<br /> <br /> - Ph&aacute;t động c&aacute;c đợt thi đua ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, vận động c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o: &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo;; &ldquo;cả nước chung sức x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;; &ldquo;x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o&rdquo;; &ldquo;Cuộc vận động Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;...; c&aacute;c hoạt động &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;; &ldquo;đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> <br /> - Tr&ugrave;ng tu, t&ocirc;n tạo, quản l&yacute; v&agrave; sử dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, văn ho&aacute;, c&aacute;c nh&agrave; bảo t&agrave;ng, triển l&atilde;m...<br /> <br /> - Tổ chức c&aacute;c hội nghị, giao lưu, tọa đ&agrave;m, gặp mặt truyền thống biểu dương điển h&igrave;nh nh&acirc;n tố mới.<br /> <br /> - Đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền miệng th&ocirc;ng qua đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, đưa nội dung kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn v&agrave;o sinh hoạt của c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n, trong đ&oacute; quan t&acirc;m tuy&ecirc;n truyền đến c&aacute;c đối tượng l&agrave; thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n.<br /> <br /> - X&acirc;y dựng phim t&agrave;i liệu, ph&oacute;ng sự, bi&ecirc;n soạn xuất bản s&aacute;ch, t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền về những ng&agrave;y lễ lớn gắn với những th&agrave;nh tựu ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh; về những gương điển h&igrave;nh, nh&acirc;n tố mới; về kết quả học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - X&acirc;y dựng cụm th&ocirc;ng tin, cổ động, pan&ocirc;, &aacute;p ph&iacute;ch, khẩu hiệu, m&agrave;n h&igrave;nh cổ động ở c&aacute;c khu trung t&acirc;m, cơ quan, c&ocirc;ng sở v&agrave; nơi tập trung đ&ocirc;ng người để tuy&ecirc;n truyền.<br /> <br /> - Hướng dẫn nh&acirc;n d&acirc;n treo cờ Tổ quốc trong c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.&nbsp;<br /> <br /> <strong>2. Kỷ niệm 100 năm v&agrave; tr&ecirc;n 100 năm ng&agrave;y sinh c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt của Đảng, Nh&agrave; nước; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tiền bối ti&ecirc;u biểu đ&atilde; từ trần</strong><br /> <br /> <strong>2.1. Kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/1917)</strong><br /> <br /> <em>a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang, những b&agrave;i học s&acirc;u sắc r&uacute;t ra từ cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Tổng B&iacute; thư Trường Chinh.<br /> <br /> - Những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của Tổng B&iacute; thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước, nhất l&agrave; trong những bước ngoặt của c&aacute;ch mạng.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Nam Định v&agrave; c&aacute;c địa phương kh&aacute;c.<br /> <br /> <em>b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm</em><br /> <br /> - Lễ kỷ niệm: Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy nhiệm cho Tỉnh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định chủ tr&igrave; tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh tại Nam Định.<br /> <br /> - Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: &ldquo;Tổng B&iacute; thư Trường Chinh - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Nam Định&rdquo;. Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh chủ tr&igrave;, phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương v&agrave; tỉnh Nam Định tổ chức tại Nam Định. &nbsp;<br /> <br /> - C&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cơ quan, đơn vị, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin, b&aacute;o ch&iacute; đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, trang th&ocirc;ng tin điện tử, c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền (s&aacute;ch, t&agrave;i liệu, tờ rơi&hellip;), th&ocirc;ng qua c&aacute;c sinh hoạt của c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện để tổ chức ph&aacute;t thanh v&agrave; truyền h&igrave;nh trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh; Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh v&agrave; Truyền h&igrave;nh c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tổ chức tiếp s&oacute;ng.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đ&agrave;i truyền h&igrave;nh kh&aacute;c, c&aacute;c điểm, rạp c&ocirc;ng chiếu v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng phim t&agrave;i liệu về th&acirc;n thế, sự nghiệp của Tổng B&iacute; thư Trường Chinh v&agrave;o khung giờ ph&ugrave; hợp.<br /> <br /> <strong>2.2. Kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)</strong><br /> <br /> <em>a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> - Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những b&agrave;i học s&acirc;u sắc r&uacute;t ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn &nbsp;- Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; c&aacute;ch mạng Việt Nam.<br /> <br /> - Những đ&oacute;ng g&oacute;p của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam, đặc biệt l&agrave; những s&aacute;ng tạo về l&yacute; luận v&agrave; đường lối c&aacute;ch mạng trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, giải ph&oacute;ng miền Nam v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn ở c&aacute;c địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, Ng&agrave;y Quốc tế Lao động (1/5).<br /> <br /> <em>b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm</em><br /> <br /> - Tổ chức Lễ kỷ niệm: Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy nhiệm cho Tỉnh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ tr&igrave; tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn tại Quảng Trị.<br /> <br /> - Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: &ldquo;Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Quảng trị&rdquo;; Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh chủ tr&igrave;, phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương v&agrave; tỉnh Quảng Trị tổ chức tại H&agrave; Nội.&nbsp;<br /> <br /> - C&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cơ quan, đơn vị, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin, b&aacute;o ch&iacute; đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, trang th&ocirc;ng tin điện tử, c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền (s&aacute;ch, t&agrave;i liệu, tờ rơi&hellip;), th&ocirc;ng qua c&aacute;c sinh hoạt của c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Đ&agrave;i Tuyền h&igrave;nh Việt Nam chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện để tổ chức ph&aacute;t thanh v&agrave; truyền h&igrave;nh trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn; Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh v&agrave; Truyền h&igrave;nh c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tổ chức tiếp s&oacute;ng.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đ&agrave;i truyền h&igrave;nh kh&aacute;c, c&aacute;c điểm, rạp c&ocirc;ng chiếu v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng phim t&agrave;i liệu về th&acirc;n thế, sự nghiệp của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn v&agrave;o khung giờ ph&ugrave; hợp.<br /> <br /> <strong>3. Kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y th&agrave;nh lập, ng&agrave;y giải ph&oacute;ng tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương, ng&agrave;y truyền thống của c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương</strong><br /> <br /> &nbsp;- Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ở quy m&ocirc; cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ng&agrave;nh đối với năm tr&ograve;n ng&agrave;y th&agrave;nh lập, ng&agrave;y giải ph&oacute;ng tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương, ng&agrave;y truyền thống của c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương. Đối với c&aacute;c năm kh&aacute;c tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục th&iacute;ch hợp.<br /> <br /> - &nbsp;Tổ chức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, qua đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n.<br /> <br /> - &nbsp;C&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương bi&ecirc;n soạn, ph&aacute;t h&agrave;nh t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền nh&acirc;n dịp kỷ niệm. Phối hợp với H&atilde;ng phim T&agrave;i liệu v&agrave; Khoa học Trung ương x&acirc;y dựng phim T&agrave;i liệu, tr&igrave;nh chiếu v&agrave;o dịp kỷ niệm.<br /> <br /> <strong>4. C&aacute;c ng&agrave;y lễ quốc tế</strong><br /> <br /> <strong>4.1. Kỷ niệm 147 năm Ng&agrave;y sinh V.I.L&ecirc;nin (22/4/1870 - 22/4/2017)</strong><br /> <br /> <em>&nbsp;a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> &nbsp; - Th&acirc;n thế, sự nghiệp của V.I.L&ecirc;nin, l&atilde;nh tụ vĩ đại của c&aacute;ch mạng X&atilde; hội chủ nghĩa Th&aacute;ng Mười Nga, của phong tr&agrave;o Cộng sản v&agrave; C&ocirc;ng nh&acirc;n thế giới.<br /> <br /> &nbsp;- Di sản tư tưởng, l&yacute; luận qu&yacute; b&aacute;u của V.I.L&ecirc;nin.<br /> <br /> &nbsp;- Sự vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.<br /> <br /> <em>b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm</em><br /> <br /> &nbsp;- Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th&agrave;nh phố H&agrave; Nội d&acirc;ng hoa tại tượng đ&agrave;i V.I.L&ecirc;nin ở H&agrave; Nội v&agrave;o ng&agrave;y sinh của V.I.L&ecirc;nin. &nbsp;<br /> <br /> &nbsp; - C&aacute;c học viện, c&aacute;c trường đại học, trường ch&iacute;nh trị tỉnh, th&agrave;nh phố t&ugrave;y điều kiện tổ chức tọa đ&agrave;m, hội thảo khoa học.<br /> <br /> &nbsp; - Tổ chức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng.<br /> <br /> <strong>4.2. Kỷ niệm 197 năm Ng&agrave;y sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2017)</strong><br /> <br /> <em>a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> &nbsp;- Cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen.<br /> <br /> &nbsp;- Những đ&oacute;ng g&oacute;p của Ph.Ăng-ghen với sự ph&aacute;t triển của chủ nghĩa x&atilde; hội khoa học v&agrave; giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.<br /> <br /> - Sự vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới ở Việt Nam.<br /> <br /> <em>&nbsp;b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm</em><br /> <br /> &nbsp;- C&aacute;c học viện, c&aacute;c trường đại học, trường ch&iacute;nh trị tỉnh, th&agrave;nh phố t&ugrave;y điều kiện tổ chức tọa đ&agrave;m, hội thảo khoa học.<br /> <br /> - Tổ chức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng.<br /> <br /> <strong>5. C&aacute;c ng&agrave;y kỷ niệm: Kỷ niệm 100 năm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), 70 năm Ng&agrave;y Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), 100 năm Ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017) v&agrave; một số ng&agrave;y kỷ niệm kh&aacute;c; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương sẽ c&oacute; hướng dẫn ri&ecirc;ng.</strong><br /> <br /> <strong>III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</strong><br /> <br /> 1. Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o c&aacute;c tỉnh uỷ, th&agrave;nh uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội:<br /> <br /> - Tham mưu gi&uacute;p cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng v&agrave; tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm 2017 bằng h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp, gắn với tuy&ecirc;n truyền thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị trong năm 2017.<br /> <br /> - Chỉ đạo, hướng dẫn tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i, đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n. Thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, nhất l&agrave; nội dung tr&ecirc;n c&aacute;c cụm th&ocirc;ng tin cổ động, pa n&ocirc;, &aacute;p ph&iacute;ch, khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền ở c&aacute;c địa phương.<br /> <br /> - Chỉ đạo Hội Nh&agrave; b&aacute;o, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh, th&agrave;nh phố c&oacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ văn nghệ sỹ s&aacute;ng t&aacute;c, quảng b&aacute;, biểu diễn c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn ho&aacute; c&aacute;ch mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội v&agrave;o dịp kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.<br /> <br /> 2. Bộ Văn ho&aacute;, Thể thao v&agrave; Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức c&aacute;c hoạt động th&ocirc;ng tin, cổ động, văn ho&aacute;, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển l&atilde;m, điện ảnh&hellip; phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, quan t&acirc;m nh&acirc;n d&acirc;n ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, v&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến. C&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n s&aacute;ng t&aacute;c những t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn ho&aacute; d&acirc;n tộc; biểu dương những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.<br /> <br /> 3. Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương chỉ đạo v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, truyền th&ocirc;ng, đưa tin, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đ&uacute;ng định hướng ch&iacute;nh trị, tư tưởng.<br /> <br /> 4. Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng hướng dẫn ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; nước ngo&agrave;i tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước; tổ chức bi&ecirc;n soạn v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế; hướng dẫn c&aacute;c cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam v&agrave; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i tổ chức kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước kết hợp với tuy&ecirc;n truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.<br /> <br /> 5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; Trung ương c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n<br /> <br /> - Tổ chức ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước; vận động c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, quyết t&acirc;m lao động, sản xuất v&agrave; kinh doanh, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.<br /> <br /> - Hướng dẫn tổ chức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước gắn với tuy&ecirc;n truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (kh&oacute;a XII) về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ v&agrave; Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n; c&aacute;c hoạt động &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, h&agrave;nh hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, n&oacute;i chuyện truyền thống.<br /> <br /> 6. Uỷ ban To&agrave;n quốc c&aacute;c Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học, Nghệ thuật c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tăng cường vận động c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, nhất l&agrave; giới văn nghệ sỹ, tr&iacute; thức s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; quảng b&aacute;, biễu diễn c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.<br /> <br /> 7. Hội Nh&agrave; b&aacute;o Việt Nam chỉ đạo c&aacute;c li&ecirc;n chi hội, chi hội cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục; n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh trị, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đội ngũ ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n.<br /> <br /> 8. C&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i Trung ương v&agrave; địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử, văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc; tuy&ecirc;n truyền về tầm v&oacute;c, &yacute; nghĩa của c&aacute;c sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng b&aacute; về đất nước v&agrave; con người Việt Nam.<br /> <br /> <strong>IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUY&Ecirc;N TRUYỀN</strong><br /> <br /> 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xu&acirc;n Đinh Dậu 2017!<br /> <br /> 2. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017)!<br /> <br /> 3. To&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội năm 2017!<br /> <br /> 4. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 42 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!<br /> <br /> &nbsp;5. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 62 năm Ng&agrave;y chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!<br /> <br /> &nbsp;6. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 72 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/8/1945-19/8/2017) v&agrave; Quốc kh&aacute;nh nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) !<br /> <br /> 7. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 127 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)!<br /> <br /> 8. Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh!<br /> <br /> 9. Quyết t&acirc;m thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !<br /> <br /> 10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mu&ocirc;n năm!<br /> <br /> 11. Nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam mu&ocirc;n năm!<br /> <br /> 12. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại sống m&atilde;i trong sự nghiệp của ch&uacute;ng ta!</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn: Tạp ch&iacute; Tuy&ecirc;n gi&aacute;o</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN