Nhà Bè: Sức trẻ Hội trại Tòng quân năm 2017 với chủ đề "Tự hào thanh niên Việt Nam"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ khai mạc, Hội trại diễn ra Hội thi thiết kế cổng trại, trang tr&iacute; thủ c&ocirc;ng lều trại được mang t&ecirc;n những gương anh h&ugrave;ng lịệt sĩ của tuổi trẻ Việt Nam như: L&yacute; Tự Trọng, V&otilde; Thị S&aacute;u, Nguyễn Văn Cừ&hellip; Ngo&agrave;i ra, phần thi tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, phục vụ gian h&agrave;ng ẩm thực, gian h&agrave;ng hớt t&oacute;c miễn ph&iacute;, gian h&agrave;ng sửa quần &aacute;o&hellip; cũng được diễn ra s&ocirc;i nổi với sự tham gia của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thuộc&nbsp;08&nbsp;tiểu trại đại diện cho 7 x&atilde;, thị trấn v&agrave; C&ocirc;ng an Huyện.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Hình ảnh thân thương của các thanh niên quê hương Nhà Bè chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2017." class="img-thumbnail" src="http://huyendoannhabe.com.vn/uploads/news/2017_02/8.jpg" style="border-radius:4px; border:1px solid rgb(221, 221, 221); box-sizing:border-box; display:inline-block; height:auto !important; line-height:1.42857; max-width:100%; padding:4px; transition:all 0.2s ease-in-out; vertical-align:middle; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh của Hội trại, c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Huyện ủy &ndash; UBND Huyện, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; UVBTV Huyện ủy, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Huyện, đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Huyện, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Đảng ủy, Ủy ban, Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n 7 x&atilde; &ndash; thị trấn, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện về tham dự Hội trại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được tham gia hoạt n&aacute;o s&acirc;n khấu, văn nghệ, giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu&hellip; Song song đ&oacute; l&agrave; nghi thức thắp lửa truyền thống được diễn ra, ngọn lửa của Hội trại đ&atilde; được thắp l&ecirc;n &ndash; Ngọn lửa ấm &aacute;p m&agrave; thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, thắp s&aacute;ng niềm tin, &yacute; ch&iacute; v&agrave; nghị lực cho những người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng với Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Huyện ủy &ndash; UBND &ndash; UBMTTQVN Huyện đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 14 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ &ndash; xuất ngũ ti&ecirc;u biểu v&agrave; 7 gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n năm 2017. Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; trao tặng&nbsp;112&nbsp;phần qu&agrave; với tổng số tiền l&agrave;&nbsp;168.000.000đồng, mỗi phần trị gi&aacute; l&agrave;&nbsp;1.500.000đồng&nbsp;nhằm kh&iacute;ch lệ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ l&ecirc;n đường nhập ngũ năm nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c tiểu trại của Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; x&atilde; Phước Lộc đ&atilde; vinh dự nhận giấy khen của Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c hoạt động Hội trại. Trong kh&iacute; thế h&acirc;n hoan, Đ/c Nguyễn Văn Lưu &ndash; B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện cũng đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo v&agrave; động vi&ecirc;n ch&uacute;c mừng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhập ngũ &ndash; xuất ngũ năm 2017. Thể hiện sự quan t&acirc;m đối với c&ocirc;ng t&aacute;c An ninh quốc ph&ograve;ng, đặc biệt c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển chọn qu&acirc;n nh&acirc;n nhập ngũ &ndash; xuất ngũ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2017 l&agrave; đợt hoạt động ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng, ph&aacute;t huy sức trẻ, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhập ngũ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện n&oacute;i chung c&oacute; cơ hội c&ugrave;ng tham gia hoạt động vui chơi bổ &iacute;ch, giao lưu, học tập lẫn nhau, quản l&yacute; chặt qu&acirc;n số, thực hiện tốt kế hoạch giao qu&acirc;n bảo đảm đ&uacute;ng thời gian quy định, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c hậu phương qu&acirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;