Nhà Bè: Sức trẻ Hội trại Tòng quân năm 2017 với chủ đề "Tự hào thanh niên Việt Nam"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ khai mạc, Hội trại diễn ra Hội thi thiết kế cổng trại, trang tr&iacute; thủ c&ocirc;ng lều trại được mang t&ecirc;n những gương anh h&ugrave;ng lịệt sĩ của tuổi trẻ Việt Nam như: L&yacute; Tự Trọng, V&otilde; Thị S&aacute;u, Nguyễn Văn Cừ&hellip; Ngo&agrave;i ra, phần thi tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, phục vụ gian h&agrave;ng ẩm thực, gian h&agrave;ng hớt t&oacute;c miễn ph&iacute;, gian h&agrave;ng sửa quần &aacute;o&hellip; cũng được diễn ra s&ocirc;i nổi với sự tham gia của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thuộc&nbsp;08&nbsp;tiểu trại đại diện cho 7 x&atilde;, thị trấn v&agrave; C&ocirc;ng an Huyện.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Hình ảnh thân thương của các thanh niên quê hương Nhà Bè chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2017." class="img-thumbnail" src="http://huyendoannhabe.com.vn/uploads/news/2017_02/8.jpg" style="border-radius:4px; border:1px solid rgb(221, 221, 221); box-sizing:border-box; display:inline-block; height:auto !important; line-height:1.42857; max-width:100%; padding:4px; transition:all 0.2s ease-in-out; vertical-align:middle; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh của Hội trại, c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Huyện ủy &ndash; UBND Huyện, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; UVBTV Huyện ủy, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Huyện, đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Huyện, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Đảng ủy, Ủy ban, Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n 7 x&atilde; &ndash; thị trấn, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện về tham dự Hội trại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được tham gia hoạt n&aacute;o s&acirc;n khấu, văn nghệ, giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu&hellip; Song song đ&oacute; l&agrave; nghi thức thắp lửa truyền thống được diễn ra, ngọn lửa của Hội trại đ&atilde; được thắp l&ecirc;n &ndash; Ngọn lửa ấm &aacute;p m&agrave; thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, thắp s&aacute;ng niềm tin, &yacute; ch&iacute; v&agrave; nghị lực cho những người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng với Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Huyện ủy &ndash; UBND &ndash; UBMTTQVN Huyện đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 14 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ &ndash; xuất ngũ ti&ecirc;u biểu v&agrave; 7 gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n năm 2017. Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; trao tặng&nbsp;112&nbsp;phần qu&agrave; với tổng số tiền l&agrave;&nbsp;168.000.000đồng, mỗi phần trị gi&aacute; l&agrave;&nbsp;1.500.000đồng&nbsp;nhằm kh&iacute;ch lệ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ l&ecirc;n đường nhập ngũ năm nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c tiểu trại của Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; x&atilde; Phước Lộc đ&atilde; vinh dự nhận giấy khen của Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong c&aacute;c hoạt động Hội trại. Trong kh&iacute; thế h&acirc;n hoan, Đ/c Nguyễn Văn Lưu &ndash; B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Huyện cũng đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo v&agrave; động vi&ecirc;n ch&uacute;c mừng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhập ngũ &ndash; xuất ngũ năm 2017. Thể hiện sự quan t&acirc;m đối với c&ocirc;ng t&aacute;c An ninh quốc ph&ograve;ng, đặc biệt c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển chọn qu&acirc;n nh&acirc;n nhập ngũ &ndash; xuất ngũ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2017 l&agrave; đợt hoạt động ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng, ph&aacute;t huy sức trẻ, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhập ngũ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện n&oacute;i chung c&oacute; cơ hội c&ugrave;ng tham gia hoạt động vui chơi bổ &iacute;ch, giao lưu, học tập lẫn nhau, quản l&yacute; chặt qu&acirc;n số, thực hiện tốt kế hoạch giao qu&acirc;n bảo đảm đ&uacute;ng thời gian quy định, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c hậu phương qu&acirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Huy hiệu Đoàn được giữ nguyên cấu trúc hình khối theo bản vẽ ban đầu do họa sỹ Huỳnh Văn Thuận thiết kế Huy hiệu có hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên. Chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”; Huy hiệu có 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu):

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 15 và 16/02/2017, Huyện Đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự và Ban Chỉ huy Công an huyện tổ chức hội trại tòng quân năm 2017 tại sân bóng Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi với chủ đề “Tuổi trẻ giữ nước”.

;