Tuổi trẻ quận 6 viết tiếp bản hùng ca

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm gi&aacute;o dục truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc; khơi sức thanh ni&ecirc;n thực hiện tốt phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch giữ g&igrave;n an ninh Tổ quốc &ndash; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; x&acirc;y dựng &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cho thanh ni&ecirc;n trong việc thi h&agrave;nh nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện sự chỉ đạo của Quận uỷ - UBND Quận 6, được sự đồng &yacute; của Hội đồng nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Quận 6; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ban CHQS Quận 6 tổ chức Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n tiễn thanh ni&ecirc;n Quận 6 l&ecirc;n đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Quận 6 viết tiếp bản h&ugrave;ng ca&rdquo; tại điểm trường THPT Nguyễn Tất Th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 15/2/2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27597/IMG_0621.JPG" style="height:400px; width:600px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở đầu hội trại, đo&agrave;n đại biểu gồm 70 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận 6 đ&atilde; tham gia viếng v&agrave; đặt hoa tưởng niệm c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; anh dũng hy sinh cho nền độc lập của d&acirc;n tộc tại bia tưởng niệm Hố Bần. Với niềm tự h&agrave;o v&agrave; tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 6, tuổi trẻ Quận 6 tiếp tục thắp l&ecirc;n ngọn lửa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, nguyện phấn đấu học tập v&agrave; noi theo tư tưởng v&agrave; tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, quyết t&acirc;m thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&aacute;nh Đại, Đảng vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, đại diện cho 222 thanh ni&ecirc;n Quận 6 l&ecirc;n đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017 đ&atilde; tiến l&ecirc;n lễ đ&agrave;i nhận ngọn lửa truyền thống từ đồng ch&iacute; Trần Hải Đo&agrave;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 6, bắt đầu nghi thức rước đuốc về đất trại. Ngọn lửa c&aacute;ch mạng n&agrave;y sẽ l&agrave; niềm tin, sức mạnh được thắp s&aacute;ng xuy&ecirc;n suốt Hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ khai mạc hội trại c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Của, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh uỷ; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thu Hiền, đại diện Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn T&acirc;n, B&iacute; thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Q.6; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Th&agrave;nh Lu&ocirc;ng, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Q.6, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ qu&acirc;n sự Q.6 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh Q.6. Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn Tấn - B&iacute; thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Q.6 đ&atilde; ph&aacute;t biểu động&nbsp; vi&ecirc;n nhằm tiếp th&ecirc;m niềm tin v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n chuẩn bị l&ecirc;n đường &nbsp;nhập ngũ. Cũng trong buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Hải Đo&agrave;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức Hội trại v&agrave; đồng ch&iacute; Thượng t&aacute; Đinh Ngọc Thanh - Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban CHQS Quận, Ph&oacute; ban thường trực Hội trại đ&atilde; l&ecirc;n trao cờ lưu niệm cho c&aacute;c tiểu trại. Tại Hội trại, c&aacute;c đơn vị được tham gia c&aacute;c hoạt động như tr&ograve; chơi li&ecirc;n ho&agrave;n, tr&ograve; chơi vận động v&agrave; đặc biệt l&agrave; hội thi trang tr&iacute; lều trại.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27597/IMG_0729.JPG" style="height:337px; width:600px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ bế mạc, c&aacute;c l&atilde;nh đạo Quận gửi đến c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ 16 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị gi&aacute; 2 triệu đồng, tặng qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; mừng sinh nhật th&aacute;ng 2 cho thanh ni&ecirc;n nhập ngũ. Xuy&ecirc;n suốt chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm g&oacute;p phần l&agrave;m tăng th&ecirc;m kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi cho hội trại. Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức thống nhất trao c&aacute;c giải thưởng cho c&aacute;c đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong Hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n năm 2017.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27597/IMG_0828.JPG" style="height:369px; width:600px" type="image" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;