Tuổi trẻ quận 6 viết tiếp bản hùng ca

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm gi&aacute;o dục truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc; khơi sức thanh ni&ecirc;n thực hiện tốt phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch giữ g&igrave;n an ninh Tổ quốc &ndash; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; x&acirc;y dựng &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cho thanh ni&ecirc;n trong việc thi h&agrave;nh nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện sự chỉ đạo của Quận uỷ - UBND Quận 6, được sự đồng &yacute; của Hội đồng nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Quận 6; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ban CHQS Quận 6 tổ chức Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n tiễn thanh ni&ecirc;n Quận 6 l&ecirc;n đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Quận 6 viết tiếp bản h&ugrave;ng ca&rdquo; tại điểm trường THPT Nguyễn Tất Th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 15/2/2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27597/IMG_0621.JPG" style="height:400px; width:600px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mở đầu hội trại, đo&agrave;n đại biểu gồm 70 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận 6 đ&atilde; tham gia viếng v&agrave; đặt hoa tưởng niệm c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; anh dũng hy sinh cho nền độc lập của d&acirc;n tộc tại bia tưởng niệm Hố Bần. Với niềm tự h&agrave;o v&agrave; tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 6, tuổi trẻ Quận 6 tiếp tục thắp l&ecirc;n ngọn lửa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, nguyện phấn đấu học tập v&agrave; noi theo tư tưởng v&agrave; tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, quyết t&acirc;m thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&aacute;nh Đại, Đảng vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, đại diện cho 222 thanh ni&ecirc;n Quận 6 l&ecirc;n đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017 đ&atilde; tiến l&ecirc;n lễ đ&agrave;i nhận ngọn lửa truyền thống từ đồng ch&iacute; Trần Hải Đo&agrave;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 6, bắt đầu nghi thức rước đuốc về đất trại. Ngọn lửa c&aacute;ch mạng n&agrave;y sẽ l&agrave; niềm tin, sức mạnh được thắp s&aacute;ng xuy&ecirc;n suốt Hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ khai mạc hội trại c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Của, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh uỷ; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thu Hiền, đại diện Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn T&acirc;n, B&iacute; thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Q.6; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Th&agrave;nh Lu&ocirc;ng, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Q.6, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ qu&acirc;n sự Q.6 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh Q.6. Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn Tấn - B&iacute; thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Q.6 đ&atilde; ph&aacute;t biểu động&nbsp; vi&ecirc;n nhằm tiếp th&ecirc;m niềm tin v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n chuẩn bị l&ecirc;n đường &nbsp;nhập ngũ. Cũng trong buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Hải Đo&agrave;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức Hội trại v&agrave; đồng ch&iacute; Thượng t&aacute; Đinh Ngọc Thanh - Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Ban CHQS Quận, Ph&oacute; ban thường trực Hội trại đ&atilde; l&ecirc;n trao cờ lưu niệm cho c&aacute;c tiểu trại. Tại Hội trại, c&aacute;c đơn vị được tham gia c&aacute;c hoạt động như tr&ograve; chơi li&ecirc;n ho&agrave;n, tr&ograve; chơi vận động v&agrave; đặc biệt l&agrave; hội thi trang tr&iacute; lều trại.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27597/IMG_0729.JPG" style="height:337px; width:600px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ bế mạc, c&aacute;c l&atilde;nh đạo Quận gửi đến c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ 16 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị gi&aacute; 2 triệu đồng, tặng qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; mừng sinh nhật th&aacute;ng 2 cho thanh ni&ecirc;n nhập ngũ. Xuy&ecirc;n suốt chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm g&oacute;p phần l&agrave;m tăng th&ecirc;m kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi cho hội trại. Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức thống nhất trao c&aacute;c giải thưởng cho c&aacute;c đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong Hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n năm 2017.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27597/IMG_0828.JPG" style="height:369px; width:600px" type="image" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;