Phú Nhuận: Phường 14 phối hợp tổ chức họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về truyền thống y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc, truyền thống anh h&ugrave;ng của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; đẩy mạnh việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch hậu phương qu&acirc;n đội vững chắc cho tiền tuyến, quan t&acirc;m thiết thực đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; thanh ni&ecirc;n đang tại ngũ v&agrave; chuẩn bị nhập ngũ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ - HĐND &ndash; UBND &ndash; UBMTTQVN phường, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 14 phối kết hợp c&ugrave;ng với BCH Qu&acirc;n sự phường tổ chức họp mặt thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017 v&agrave;o l&uacute;c 9 giờ 00 ng&agrave;y 15/02/2017 tại hội trường UBND Phường. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của đ/c Phan L&ecirc; Băng Tuyền &ndash; Quận uỷ vi&ecirc;n/ B&iacute; thư Đảng uỷ/ Chủ tịch HĐND phường, đ/c L&ecirc; Do&atilde;n Thăng &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng uỷ/ Chủ tịch UBND Phường/ Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường, đ/c Phan Thanh Nghị - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy/ Trưởng Khối D&acirc;n vận phường, đ/c Trần Nguyễn Kiều Minh Trang &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n/ Chủ tịch UBMTTQVN Phường c&ugrave;ng c&aacute;c đ/c trong hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, cấp uỷ, ban điều h&agrave;nh khu phố, tổ d&acirc;n phố v&agrave; c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu buổi họp mặt, cả hội nghị đ&atilde; được xem những thước phim tư liệu về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. Song song đ&oacute;, hội nghị c&ograve;n được nghe những cảm nghĩ rất ch&acirc;n th&agrave;nh của đ/c Trần Ho&agrave;ng Nh&acirc;n &ndash; Đảng vi&ecirc;n trẻ thi h&agrave;nh Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017. Li&ecirc;n tục chương tr&igrave;nh, hội nghị đ&atilde; được nghe những lời ph&aacute;t biểu động vi&ecirc;n v&agrave; kh&iacute;ch lệ tinh thần của đ/c L&ecirc; Do&atilde;n Thăng &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng uỷ/ Chủ tịch UBND Phường/ Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường. Ngo&agrave;i ra, nhằm đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c hậu phương qu&acirc;n đội, hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường, đại diện ban điều h&agrave;nh khu phố, tổ d&acirc;n phố đ&atilde; trao 07 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị gi&aacute; 500.000đ) v&agrave; qu&agrave;, hiện kim cho 07 bạn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; thể an t&acirc;m l&ecirc;n đường thực hiện nhiệm vụ. Sau buổi lễ, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017 giao lưu văn nghệ với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại phường, d&ugrave;ng cơm trưa th&acirc;n mật c&ugrave;ng c&aacute;c đ/c l&atilde;nh đạo, qu&yacute; vị đại biểu v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n của c&aacute;c bạn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017 đ&atilde; c&oacute; những kỷ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n tại hội trại &ldquo;T&ograve;ng qu&acirc;n&rdquo; được tổ chức tại Quận Đo&agrave;n.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Năm 1946, thực dân Pháp tái chiếm Nam Kỳ và mở rộng chiến tranh khắp miền Nam. Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, song song với chủ trương tiêu thổ kháng chiến của Trung ương, Xứ ủy Nam Bộ đã quyết định mở một con đường chiến lược cực kỳ quan trọng, vượt biển sang Thái Lan mua vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây chính là con đường Xuyên Tây huyền thoại - tiền thân của đường Hồ Chí Minh trên biển. Người chỉ huy tuyến đường đặc biệt này là Dương Quang Đông.

;