Phú Nhuận: Phường 14 phối hợp tổ chức họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về truyền thống y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc, truyền thống anh h&ugrave;ng của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; đẩy mạnh việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch hậu phương qu&acirc;n đội vững chắc cho tiền tuyến, quan t&acirc;m thiết thực đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; thanh ni&ecirc;n đang tại ngũ v&agrave; chuẩn bị nhập ngũ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ - HĐND &ndash; UBND &ndash; UBMTTQVN phường, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 14 phối kết hợp c&ugrave;ng với BCH Qu&acirc;n sự phường tổ chức họp mặt thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017 v&agrave;o l&uacute;c 9 giờ 00 ng&agrave;y 15/02/2017 tại hội trường UBND Phường. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của đ/c Phan L&ecirc; Băng Tuyền &ndash; Quận uỷ vi&ecirc;n/ B&iacute; thư Đảng uỷ/ Chủ tịch HĐND phường, đ/c L&ecirc; Do&atilde;n Thăng &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng uỷ/ Chủ tịch UBND Phường/ Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường, đ/c Phan Thanh Nghị - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy/ Trưởng Khối D&acirc;n vận phường, đ/c Trần Nguyễn Kiều Minh Trang &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n/ Chủ tịch UBMTTQVN Phường c&ugrave;ng c&aacute;c đ/c trong hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, cấp uỷ, ban điều h&agrave;nh khu phố, tổ d&acirc;n phố v&agrave; c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu buổi họp mặt, cả hội nghị đ&atilde; được xem những thước phim tư liệu về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. Song song đ&oacute;, hội nghị c&ograve;n được nghe những cảm nghĩ rất ch&acirc;n th&agrave;nh của đ/c Trần Ho&agrave;ng Nh&acirc;n &ndash; Đảng vi&ecirc;n trẻ thi h&agrave;nh Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017. Li&ecirc;n tục chương tr&igrave;nh, hội nghị đ&atilde; được nghe những lời ph&aacute;t biểu động vi&ecirc;n v&agrave; kh&iacute;ch lệ tinh thần của đ/c L&ecirc; Do&atilde;n Thăng &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng uỷ/ Chủ tịch UBND Phường/ Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường. Ngo&agrave;i ra, nhằm đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c hậu phương qu&acirc;n đội, hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự phường, đại diện ban điều h&agrave;nh khu phố, tổ d&acirc;n phố đ&atilde; trao 07 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị gi&aacute; 500.000đ) v&agrave; qu&agrave;, hiện kim cho 07 bạn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; thể an t&acirc;m l&ecirc;n đường thực hiện nhiệm vụ. Sau buổi lễ, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017 giao lưu văn nghệ với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại phường, d&ugrave;ng cơm trưa th&acirc;n mật c&ugrave;ng c&aacute;c đ/c l&atilde;nh đạo, qu&yacute; vị đại biểu v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n của c&aacute;c bạn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự năm 2017 đ&atilde; c&oacute; những kỷ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n tại hội trại &ldquo;T&ograve;ng qu&acirc;n&rdquo; được tổ chức tại Quận Đo&agrave;n.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;