ĐH Kinh tế: Chung kết hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&ecirc;m thi chung kết được tổ chức ng&agrave;y 17/03 tại Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với sự g&oacute;p mặt của 03 đội thi t&agrave;i năng, xuất sắc nhất v&agrave; sự cổ vũ nhiệt t&igrave;nh của hơn 500 sinh vi&ecirc;n tham dự.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&acirc;n t&agrave;i, c&acirc;n sức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2017, c&oacute; sự tham gia của 5855 sinh vi&ecirc;n thuộc 1109 đội dự thi. Trải qua 5 v&ograve;ng thi, sau v&ograve;ng thi trắc nghiệm (trực tuyến online), c&oacute; 100 đội đạt điểm số cao nhất c&ugrave;ng bước v&agrave;o v&ograve;ng loại. Tại v&ograve;ng n&agrave;y, c&aacute;c bạn sẽ tham gia trả lời trắc nghiệm 75 c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh. Sau đ&oacute;, 27 đội được chọn bước v&agrave;o thi v&ograve;ng bảng nhưng chỉ c&oacute; 09 đội được tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng b&aacute;n kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">03 đội đại diện cho sinh vi&ecirc;n to&agrave;n trường, A &ndash; L&yacute; luận trẻ; B &ndash; Kinh tế trẻ; C &ndash; Chiến binh trẻ c&ugrave;ng tham gia v&agrave;o đ&ecirc;m chung kết với những m&agrave;n tranh đấu hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết được chia th&agrave;nh 05 phần thi. Ở phần thi đầu ti&ecirc;n, c&oacute; t&ecirc;n &ldquo;Nhập m&ocirc;n tri thức&rdquo; với 20 từ kh&oacute;a, 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội sẽ c&oacute; mỗi lượt tham gia chọn từ kh&oacute;a để ho&agrave;n th&agrave;nh chỗ trống. Phần thi thứ hai &ldquo;Vấn đề v&agrave; sự kiện&rdquo; đ&ograve;i hỏi sự chuẩn x&aacute;c trong những c&acirc;u trả lời. C&aacute;c đội c&oacute; 03 lượt chọn c&acirc;u hỏi, mỗi c&acirc;u sẽ cung cấp 03 gợi &yacute; để dẫn đến đ&aacute;p &aacute;n cuối c&ugrave;ng. Ở phần thi n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ y&ecirc;u cầu sự nhanh nhẹn để nhận diện v&agrave; đưa ra đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave; c&aacute;c đội cần phải nhấn chu&ocirc;ng gi&agrave;nh quyền ưu ti&ecirc;n trả lời c&acirc;u hỏi nhanh nhất. Bước sang phần thi thứ ba &ldquo;Diễn đạt v&agrave; trả lời&rdquo; t&aacute;i hiện lại tr&ograve; chơi &ldquo;tam sao thất bản&rdquo; một th&agrave;nh vi&ecirc;n đưa ra gợi &yacute; cho 10 từ kh&oacute;a để một th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại đo&aacute;n từ kh&oacute;a. Bằng khả năng li&ecirc;n tưởng v&agrave; m&ocirc; phỏng c&aacute;c dữ kiện h&agrave;i hước, s&aacute;ng tạo để t&igrave;m đ&aacute;p &aacute;n, đội B &ndash; Kinh tế trẻ đ&atilde; xuất sắc trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c cả 10 từ kh&oacute;a v&agrave; gi&agrave;nh được số điểm tuyệt đối. Phần bốn &ldquo;Tự h&agrave;o v&agrave; tiếp bước&rdquo; lần lượt c&aacute;c mảnh gh&eacute;p tương ứng sự lựa chọn g&oacute;i của mỗi đội được mở ra v&agrave; đội C &ndash; Chiến binh trẻ th&ocirc;ng minh đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c nội dung bức ảnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự đột ph&aacute; kh&ocirc;ng dừng lại ở l&yacute; thuyết&hellip;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;So với những kiến thức v&agrave; l&yacute; thuyết thuần tr&ecirc;n s&aacute;ch vở khi học c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ học thụ động m&agrave; n&ecirc;n &aacute;p dụng v&agrave; li&ecirc;n hệ với những vấn đề cụ thể của đời sống, x&atilde; hội để c&oacute; được c&aacute;i nh&igrave;n thực sự cụ thể v&agrave; trực quan nhất. C&oacute; như vậy th&igrave; c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; được sự l&yacute; luận sắc b&eacute;n, em cho rằng đ&acirc;y l&agrave; chiến thuật m&agrave; cả đội đ&atilde; &aacute;p dụng khi tham gia &ocirc;n tập&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của bạn Trần Thị Thanh Mai (Đội C &ndash; Chiến binh trẻ).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27837/Hình_1 (3).JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đội C &ndash; Chiến binh trẻ gi&agrave;nh giải nhất cuộc thi.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&eacute;t đổi mới của hội thi năm nay khi c&aacute;c phần thi đều mang t&iacute;nh đối kh&aacute;ng, sự cạnh tranh nhiều hơn từ v&ograve;ng loại đến đ&ecirc;m chung kết. Kết quả chung cuộc, nhờ bản lĩnh v&agrave; t&iacute;nh quyết đo&aacute;n đội C &ndash; Chiến binh trẻ l&agrave; đội ghi t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o giải nhất của hội thi. Đội B &ndash; Kinh tế trẻ đ&atilde; rất xuất sắc gi&agrave;nh giải nh&igrave; v&agrave; giải ba thuộc về đội A &ndash; L&yacute; luận trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Phan Đo&agrave;n Kim Lộc &ndash; Đội Chiến binh trẻ h&aacute;o hức: &ldquo;Thực sự tham gia hội thi năm nay em được học hỏi rất nhiều từ c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng qua những c&acirc;u hỏi c&oacute; phần mở rộng, th&aacute;ch thức đ&atilde; gi&uacute;p em v&agrave; c&aacute;c bạn trẻ thể hiện nguyện vọng v&agrave; phải cố gắng khẳng định bản th&acirc;n tốt nhất khi c&ograve;n tr&ecirc;n ghế giảng đường, sau đ&oacute; l&agrave; tham gia hội nhập v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển triển to&agrave;n cầu v&agrave; quan trọng hơn l&agrave; trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch trong tương lai&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi cũng l&agrave; hoạt động ti&ecirc;u biểu ch&agrave;o mừng 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2017), 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/03/1931 &ndash; 26/03/2017) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chi Minh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;