Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="story_teaser" style="font-weight: bold; padding-bottom: 15px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh Đề cương tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017). TG tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn bản đề cương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28066/24leudan.jpg" style="height:356px; width:600px" /></span></span></p> </div> <div class="story_body" style="text-align: justify; padding-bottom: 10px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. T&Oacute;M TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CH&Iacute; L&Ecirc; DUẨN</strong><br /> <br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn sinh ng&agrave;y 07-4-1907 ở l&agrave;ng B&iacute;ch La, x&atilde; Triệu Đ&ocirc;ng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh lao động, c&oacute; truyền thống y&ecirc;u nước, đồng ch&iacute; sớm gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng, hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của đồng ch&iacute; Nguyễn &Aacute;i Quốc đi theo con đường c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn tham gia phong tr&agrave;o y&ecirc;u nước từ năm 1926, tham gia v&agrave; hoạt động trong Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n từ năm 1928 v&agrave; đến năm 1930 trở th&agrave;nh một trong những đảng vi&ecirc;n lớp đầu ti&ecirc;n của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương.<br /> <br /> Năm 1931, đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Tuy&ecirc;n huấn Xứ ủy Bắc Kỳ v&agrave; cũng năm đ&oacute;, đồng ch&iacute; bị thực d&acirc;n Ph&aacute;p bắt tại Hải Ph&ograve;ng, ch&uacute;ng kết &aacute;n 20 năm t&ugrave; cầm cố v&agrave; giam đồng ch&iacute; ở c&aacute;c nh&agrave; lao Hỏa L&ograve;, Sơn La v&agrave; C&ocirc;n Đảo. Tại c&aacute;c nh&agrave; t&ugrave;, đồng ch&iacute; c&ugrave;ng nhiều đảng vi&ecirc;n cộng sản l&atilde;nh đạo c&aacute;c cuộc đấu tranh chống chế độ h&agrave; khắc của nh&agrave; t&ugrave; v&agrave; tổ chức học tập, truyền b&aacute; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, gi&aacute;c ngộ l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho anh em trong lao t&ugrave;.&nbsp;<br /> <br /> Th&aacute;ng 10 năm 1936, trước phong tr&agrave;o đấu tranh mạnh mẽ của nh&acirc;n d&acirc;n ta v&agrave; thắng lợi của Mặt trận B&igrave;nh d&acirc;n Ph&aacute;p, thực d&acirc;n Ph&aacute;p buộc phải trả tự do cho đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn v&agrave; nhiều chiến sĩ c&aacute;ch mạng kh&aacute;c. Vừa ra khỏi nh&agrave; t&ugrave;, đồng ch&iacute; tham gia ngay v&agrave;o c&aacute;c hoạt động c&aacute;ch mạng s&ocirc;i nổi ở c&aacute;c tỉnh miền Trung. Năm 1937, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn được cử giữ chức B&iacute; thư Xứ ủy Trung Kỳ. Tại đ&acirc;y đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Xứ ủy l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o Mặt trận D&acirc;n chủ ở miền Trung với nhiều chủ trương v&agrave; phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo.&nbsp;<br /> <br /> Năm 1939, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn được cử v&agrave;o Ban Thường vụ Trung ương Đảng v&agrave; cuối năm đ&oacute; đ&atilde; c&ugrave;ng đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ, Tổng B&iacute; thư của Đảng, chủ tr&igrave; Hội nghị lần thứ s&aacute;u Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương (viết tắt l&agrave; BCHTW), quyết định th&agrave;nh lập Mặt trận Phản đế Đ&ocirc;ng Dương thay Mặt trận D&acirc;n chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh c&aacute;ch mạng sang một thời kỳ mới.<br /> Năm 1940, đồng ch&iacute; lại bị địch bắt tại S&agrave;i G&ograve;n, kết &aacute;n 10 năm t&ugrave; v&agrave; đ&agrave;y đi C&ocirc;n Đảo lần thứ hai. C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, đồng ch&iacute; được Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ đ&oacute;n về đất liền.&nbsp;<br /> <br /> Từ năm 1946, đồng ch&iacute; được ra H&agrave; Nội l&agrave;m việc b&ecirc;n cạnh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần c&ugrave;ng Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p. Cuối năm đ&oacute;, đồng ch&iacute; được B&aacute;c Hồ v&agrave; Trung ương Đảng cử v&agrave;o l&atilde;nh đạo cuộc kh&aacute;ng chiến ở Nam Bộ. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng năm 1951, đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o BCHTW v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị. Từ năm 1946 đến năm 1954, với cương vị l&agrave; B&iacute; thư Xứ ủy, rồi B&iacute; thư Trung ương Cục miền Nam, đồng ch&iacute; đ&atilde; l&atilde;nh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức cuộc kh&aacute;ng chiến ở Nam Bộ.<br /> <br /> Từ năm 1954 đến năm 1957, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được k&yacute; kết, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn ở lại miền Nam để l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng. Trong những năm th&aacute;ng v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn n&agrave;y, đồng ch&iacute; đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; b&aacute;m trụ ở những v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n hẻo l&aacute;nh miền T&acirc;y, miền Trung Nam Bộ đến trung t&acirc;m th&agrave;nh phố lớn S&agrave;i G&ograve;n, Đ&agrave; Lạt... để củng cố c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch mạng, chuẩn bị cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước.&nbsp;<br /> <br /> Năm 1957, Trung ương cử đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng việc chung của Đảng b&ecirc;n cạnh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.Th&aacute;ng 9-1960, tại Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ III của Đảng, đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o BCHTW v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị, đảm nhận trọng tr&aacute;ch B&iacute; thư thứ nhất BCHTW Đảng.<br /> <br /> &nbsp;Suốt 15 năm tr&ecirc;n cương vị n&agrave;y, trong ho&agrave;n cảnh đất nước trải qua nhiều kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch cực kỳ nghi&ecirc;m trọng v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế diễn biến phức tạp, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&ugrave;ng Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; BCHTW Đảng ki&ecirc;n tr&igrave; đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, gi&uacute;p đỡ v&agrave; đo&agrave;n kết quốc tế, s&aacute;ng suốt l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng cả nước đ&aacute;nh thắng giặc Mỹ x&acirc;m lược v&agrave; tay sai, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.<br /> <br /> Tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ IV (năm 1976) v&agrave; lần thứ V (1982) của Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn được bầu lại v&agrave;o BCHTW, Bộ Ch&iacute;nh trị, giữ chức Tổng B&iacute; thư BCHTW Đảng; từ năm 1978 đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư Qu&acirc;n uỷ Trung ương.<br /> <br /> Hơn 10 năm từ khi đất nước thống nhất, tr&ecirc;n cương vị l&agrave; Tổng B&iacute; thư, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng với BCHTW, Bộ Ch&iacute;nh trị l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện thắng lợi nhiệm vụ m&agrave; Đại hội IV v&agrave; Đại hội V của Đảng đề ra, gi&agrave;nh được những th&agrave;nh tựu quan trọng trong c&ocirc;ng cuộc kh&ocirc;i phục, cải tạo, ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a theo đường lối x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; tiến h&agrave;nh thắng lợi c&aacute;c cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.<br /> <br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave; đại biểu Quốc hội từ kho&aacute; II đến kho&aacute; VII.<br /> <br /> Do những cống hiến to lớn của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đ&atilde; tặng đồng ch&iacute; Hu&acirc;n chương Sao V&agrave;ng. C&aacute;c nước Li&ecirc;n X&ocirc;, L&agrave;o, Campuchia, Ba Lan, Bungari, Cu Ba, Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Đức, Hunggari, M&ocirc;ng Cổ, Tiệp Khắc đ&atilde; tặng đồng ch&iacute; nhiều hu&acirc;n chương cao qu&yacute;. Ủy ban giải thưởng quốc tế L&ecirc;nin tặng đồng ch&iacute; giải thưởng &ldquo;V&igrave; sự nghiệp củng cố ho&agrave; b&igrave;nh giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc&rdquo;.<br /> <br /> <strong>II. NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CH&Iacute; L&Ecirc; DUẨN CHO SỰ NGHIỆP C&Aacute;CH MẠNG CỦA ĐẢNG V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N TA</strong><br /> <br /> 1. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, người học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của c&aacute;ch mạng Việt Nam<br /> Từ một thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, say m&ecirc; với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn sớm trở th&agrave;nh một chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu ti&ecirc;n của Đảng. Vừa hoạt động c&aacute;ch mạng, vừa học tập, đồng ch&iacute; say m&ecirc; đọc Đường c&aacute;ch mệnh của l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc, b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c t&aacute;c phẩm của M&aacute;c, Ăng-ghen, L&ecirc;-nin... từng bước bồi đắp cho m&igrave;nh những tri thức mới, n&acirc;ng cao tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; &yacute; ch&iacute; c&aacute;ch mạng. Do được hoạt động, gần gũi với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n nhận được sự d&igrave;u dắt v&agrave; chỉ đạo trực tiếp của Người. Đ&oacute; l&agrave; điều kiện thuận lợi để đồng ch&iacute; tiếp thu v&agrave; ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c do tổ chức ph&acirc;n c&ocirc;ng. Quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn ch&iacute;nh l&agrave; sự thể hiện trung th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo tư tưởng, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng Hồ Ch&iacute; Minh. Tr&ecirc;n cương vị l&agrave; Tổng B&iacute; thư của Đảng, đồng ch&iacute; đ&atilde; thực hiện xuất sắc những điều m&agrave; to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đ&atilde; hứa trong Lễ truy điệu của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường, phong ph&uacute; của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; l&agrave; một tấm gương ti&ecirc;u biểu về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;<br /> <br /> L&agrave; một người giản dị, khi&ecirc;m tốn, gi&agrave;u l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, hết l&ograve;ng v&igrave; Đảng, v&igrave; d&acirc;n. Cuộc đời hoạt động gần 60 năm của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn gắn liền với qu&aacute; tr&igrave;nh c&aacute;ch mạng nước ta từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ XX. Đồng ch&iacute; đ&atilde; tham gia hoạt động ở cả ba miền: Bắc, Trung, Nam, từng trải qua mọi thử th&aacute;ch, gian nan, lu&ocirc;n lu&ocirc;n gần gũi c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động. Từ cuối những năm 30 cho đến khi qua đời, đồng ch&iacute; đ&atilde; trải qua nhiều cương vị l&atilde;nh đạo quan trọng của Đảng, đặc biệt từ năm 1960 đến năm 1986, tr&ecirc;n cương vị l&agrave; B&iacute; thư thứ nhất, rồi Tổng B&iacute; thư BCHTW Đảng, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp c&aacute;ch mạng của nh&acirc;n d&acirc;n ta đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c. Vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn thể hiện nổi bật ở những giai đoạn c&aacute;ch mạng sau:<br /> <br /> - Năm 1939, khi được giao trọng tr&aacute;ch Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Trung ương Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&ugrave;ng với đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ, Tổng B&iacute; thư của Đảng, chủ tr&igrave; Hội nghị lần thứ s&aacute;u BCHTW Đảng (th&aacute;ng 11-1939). Hội nghị đ&atilde; mở ra thời kỳ mới cho c&aacute;ch mạng Việt Nam: từ đấu tranh đ&ograve;i c&aacute;c quyền d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ, chuyển sang đấu tranh trực tiếp đ&aacute;nh đổ ch&iacute;nh quyền đế quốc, thực d&acirc;n v&agrave; phong kiến tay sai, chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền về tay nh&acirc;n d&acirc;n. Nghị quyết Hội nghị đ&atilde; khẳng định những tư tưởng chiến lược của c&aacute;ch mạng Việt Nam m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; x&aacute;c định từ Hội nghị th&agrave;nh lập Đảng năm 1930. Đ&acirc;y l&agrave; bước mở đầu của một cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng mới, tiến tới thắng lợi của C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945.<br /> <br /> - Trong thời kỳ chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, tr&ecirc;n cương vị Ph&oacute; b&iacute; thư, rồi B&iacute; thư Xứ ủy Nam Bộ v&agrave; từ sau Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ II của Đảng (1951) l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Cục miền Nam, đồng ch&iacute; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ m&agrave; Trung ương Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh giao ph&oacute;, đ&oacute; l&agrave;: trực tiếp l&atilde;nh đạo cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p ở Nam Bộ. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; vận dụng s&aacute;ng tạo đường lối, phương ch&acirc;m kh&aacute;ng chiến do Trung ương Đảng đề ra, c&ugrave;ng với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam giải quyết một loạt vấn đề quan trọng: tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng, thống nhất c&aacute;c lực lượng vũ trang, chia ruộng đất cho n&ocirc;ng d&acirc;n ngh&egrave;o, củng cố li&ecirc;n minh c&ocirc;ng n&ocirc;ng, ph&aacute;t huy sức mạnh to lớn của Mặt trận thống nhất, động vi&ecirc;n mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n đứng l&ecirc;n chống giặc cứu nước. Qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nam Bộ đ&atilde; anh dũng kh&aacute;ng chiến, l&agrave;m thất bại ho&agrave;n to&agrave;n &acirc;m mưu của địch đ&aacute;nh chiếm Nam Bộ, t&aacute;ch Nam Bộ khỏi Việt Nam, lấy đ&oacute; l&agrave;m b&agrave;n đạp để th&ocirc;n t&iacute;nh nước ta. Từ th&agrave;nh c&ocirc;ng của cuộc kh&aacute;ng chiến ở Nam Bộ, Đảng ta đ&atilde; r&uacute;t ra được những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u cho cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.<br /> <br /> - Trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, tr&ecirc;n cương vị B&iacute; thư thứ nhất BCHTW Đảng ở v&agrave;o thời điểm lịch sử đầy cam go v&agrave; nặng nề, c&ugrave;ng một l&uacute;c phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở miền Bắc v&agrave; đấu tranh giải ph&oacute;ng miền Nam, đương đầu với một đế quốc c&oacute; tiềm lực qu&acirc;n sự với bộ m&aacute;y chiến tranh khổng lồ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave; người chịu tr&aacute;ch nhiệm chủ yếu trước Đảng về phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng ở miền Nam. Đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; BCHTW Đảng hoạch định, ph&aacute;t triển v&agrave; từng bước ho&agrave;n chỉnh đường lối chiến lược, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng v&agrave; phương thức tiến h&agrave;nh chiến tranh c&aacute;ch mạng. Bằng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm b&aacute;m s&aacute;t cuộc đấu tranh của đồng b&agrave;o miền Nam, đồng ch&iacute; đ&atilde; soạn thảo văn kiện nổi tiếng Đề cương c&aacute;ch mạng miền Nam, g&oacute;p phần hướng dẫn c&aacute;n bộ, nh&acirc;n d&acirc;n t&igrave;m ra phương thức đấu tranh chống lại kẻ th&ugrave; t&agrave;n bạo, l&agrave;m dấy l&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn chấn, tr&agrave;n đầy niềm tin tưởng, tạo ra phong tr&agrave;o đồng khởi mạnh mẽ của nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam. Những tư tưởng đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng tạo m&agrave; Đề cương c&aacute;ch mạng miền Nam n&ecirc;u l&ecirc;n l&agrave; cơ sở để ra Nghị quyết Trung ương 15 (kh&oacute;a II), tiếp đ&oacute; l&agrave; Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ III, g&oacute;p phần v&agrave;o việc hoạch định chiến lược c&aacute;ch mạng hai miền Nam - Bắc trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước. &nbsp;<br /> <br /> L&agrave; người chịu tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ III của Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn kh&ocirc;ng những l&agrave; một kiến tr&uacute;c sư chiến lược, một nh&agrave; tổ chức t&agrave;i năng, g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o việc l&atilde;nh đạo x&acirc;y dựng miền Bắc từ một nền kinh tế n&ocirc;ng nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ l&agrave; chủ yếu, qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội (viết tắt l&agrave; CNXH), l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ hậu phương lớn v&agrave; vững chắc của cả nước, đ&aacute;nh bại c&aacute;c cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n của đế quốc Mỹ; m&agrave; c&ograve;n l&agrave; người chỉ đạo tổ chức cuộc chiến đấu của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta ở tiền tuyến lớn miền Nam, lần lượt đ&aacute;nh bại c&aacute;c chiến lược chiến tranh của địch, từng bước bẻ g&atilde;y &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Sau khi Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từ trần, l&agrave; người l&atilde;nh đạo cao nhất của Đảng, c&ugrave;ng với Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; BCHTW Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; l&atilde;nh đạo to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta giữ vững quyết t&acirc;m chiến đấu, biến đau thương th&agrave;nh h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, đưa cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n, thực hiện xuất sắc Di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n CNXH.&nbsp;<br /> <br /> - Đất nước thống nhất, cả nước đi l&ecirc;n CNXH, tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ IV (1976), lần thứ V (1982) của Đảng v&agrave; nhiều Hội nghị Trung ương, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&ugrave;ng với BCHTW từng bước x&acirc;y dựng một hệ thống quan điểm về chiến lược x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa (viết tắt l&agrave; XHCN) ở Việt Nam v&agrave; đ&atilde; l&atilde;nh đạo thực hiện đạt được những th&agrave;nh tựu quan trọng, đ&oacute; l&agrave;: việc x&acirc;y dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu của CNXH; l&agrave; sự đảm bảo vững chắc về ch&iacute;nh trị v&agrave; an ninh quốc ph&ograve;ng của Tổ quốc; l&agrave; những th&agrave;nh tựu về văn h&oacute;a, đạo đức, c&ugrave;ng quan hệ tốt đẹp giữa người với người do chế độ XHCN đem lại. Với những th&agrave;nh tựu đ&oacute;, đất nước ta đ&atilde; đứng vững trước những thử th&aacute;ch khắc nghiệt trong những năm sau chiến tranh với bao biến động ch&iacute;nh trị quốc tế to lớn để tiếp tục tiến l&ecirc;n con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng ta v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh chọn lựa.<br /> <br /> Suốt đời ki&ecirc;n cường đấu tranh cho l&yacute; tưởng cộng sản, cho độc lập của d&acirc;n tộc, thống nhất của Tổ quốc, cho tự do, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, &ldquo;lịch sử nước ta m&atilde;i m&atilde;i khẳng định c&ocirc;ng lao to lớn của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn&rdquo;. Đồng ch&iacute; l&agrave; hiện th&acirc;n sinh động của một chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n trung, bất khuất, một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của Đảng ta.&nbsp;<br /> <br /> 2. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, nh&agrave; l&yacute; luận xuất sắc, một tư duy s&aacute;ng tạo lớn của c&aacute;ch mạng Việt Nam<br /> <br /> C&oacute; mặt trong đội ngũ những người cộng sản ngay từ khi Đảng mới ra đời, với gần 60 năm hoạt động c&aacute;ch mạng, trong đ&oacute; c&oacute; 26 năm tr&ecirc;n cương vị B&iacute; thư thứ nhất v&agrave; Tổng B&iacute; thư của Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn thể hiện r&otilde; l&agrave; một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất, một nh&agrave; l&yacute; luận xuất sắc, c&oacute; tầm cỡ chiến lược của c&aacute;ch mạng Việt Nam.<br /> <br /> Trưởng th&agrave;nh trong thực tiễn c&aacute;ch mạng, d&agrave;y dạn kinh nghiệm đấu tranh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn rất coi trọng nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận, học tập l&yacute; luận, r&egrave;n luyện tư duy l&yacute; luận, trăn trở suy nghĩ nhằm t&igrave;m ra v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề l&yacute; luận của c&aacute;ch mạng Việt Nam. Vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n cơ sở tổng kết thực tiễn, đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng c&ugrave;ng với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; BCHTW hoạch định đường lối chiến lược, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng của Đảng trong c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n, trong c&aacute;c cuộc chiến tranh giải ph&oacute;ng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc t&igrave;m t&ograve;i con đường đưa nước ta từ một nền sản xuất nhỏ l&ecirc;n sản xuất lớn XHCN. Đồng ch&iacute; đ&atilde; để lại cho ch&uacute;ng ta di sản tư tưởng l&yacute; luận phong ph&uacute; tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực: ch&iacute;nh trị, qu&acirc;n sự, kinh tế, văn h&oacute;a, ngoại giao, x&acirc;y dựng Đảng&hellip;, m&agrave; nổi bật l&agrave; tư duy l&yacute; luận về c&aacute;c vấn đề sau:<br /> <br /> - Một l&agrave;, về x&acirc;y dựng Đảng: Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; d&agrave;nh nhiều c&ocirc;ng sức cho x&acirc;y dựng đường lối ch&iacute;nh trị đ&uacute;ng đắn, kết hợp c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng với c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, n&acirc;ng cao sức chiến đấu v&agrave; năng lực l&atilde;nh đạo của Đảng ngang tầm y&ecirc;u cầu của sự nghiệp c&aacute;ch mạng. Đồng ch&iacute; chỉ r&otilde;: Phải đặc biệt ch&uacute; trọng tới chất lượng đảng vi&ecirc;n, tổ chức cơ sở của Đảng, nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ v&agrave; sự đo&agrave;n kết trong Đảng, giải quyết đ&uacute;ng đắn mối quan hệ giữa Đảng - ch&iacute;nh quyền - đo&agrave;n thể, mối quan hệ giữa Đảng - Nh&agrave; nước với nh&acirc;n d&acirc;n. Kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao t&iacute;nh ti&ecirc;n phong gương mẫu của đảng vi&ecirc;n, sức chiến đấu của Đảng, chăm lo củng cố khối đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc v&agrave; ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n lao động bằng c&aacute;ch đem lại lợi &iacute;ch thiết th&acirc;n hằng ng&agrave;y cho họ, thấu hiểu t&acirc;m tư nguyện vọng của họ, thuyết phục v&agrave; th&uacute;c đẩy họ bằng việc l&agrave;m, bằng h&agrave;nh động thực tế, lời n&oacute;i đi đ&ocirc;i với việc l&agrave;m, tất cả v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. Muốn vậy phải ki&ecirc;n quyết đấu tranh chống quan li&ecirc;u, tham nhũng, xa d&acirc;n, vi phạm quyền l&agrave;m chủ của d&acirc;n, ra sức học tập v&agrave; thực hiện cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng, v&ocirc; tư theo gương s&aacute;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Hai l&agrave;, về chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam: Đồng ch&iacute; đ&atilde; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nhiều vấn đề về đường lối chiến lược v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng, về đường lối kh&aacute;ng chiến v&agrave; phương thức tiến h&agrave;nh chiến tranh trong c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; đ&uacute;c kết rằng, chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam bao gồm 2 lực lượng: lực lượng vũ trang v&agrave; lực lượng ch&iacute;nh trị, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ch&iacute;nh trị, kết hợp tiến c&ocirc;ng qu&acirc;n sự với nổi dậy của quần ch&uacute;ng gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền, l&agrave;m chủ ngay trong chiến tranh. Đường lối ch&iacute;nh trị của Đảng trong c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; dựa v&agrave;o sức mạnh đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i to&agrave;n d&acirc;n tộc, lấy c&ocirc;ng - n&ocirc;ng li&ecirc;n minh l&agrave;m nền tảng, dưới sự l&atilde;nh đạo của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n. Những quan điểm đ&oacute; được đồng ch&iacute; đ&uacute;c r&uacute;t v&agrave; vận dụng trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược. Đặc biệt, trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; những cống hiến quan trọng v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo c&aacute;ch mạng v&agrave; chiến tranh c&aacute;ch mạng, nổi bật l&ecirc;n một số tư duy chiến lược như: tư tưởng d&aacute;m đ&aacute;nh, d&aacute;m thắng đế quốc Mỹ x&acirc;m lược; nắm vững tư tưởng chiến lược tiến c&ocirc;ng v&agrave; nghệ thuật đ&aacute;nh thắng từng bước; sử dụng bạo lực c&aacute;ch mạng với hai lực lượng ch&iacute;nh trị v&agrave; vũ trang, với hai h&igrave;nh thức đấu tranh cơ bản ch&iacute;nh trị v&agrave; qu&acirc;n sự; đ&aacute;nh địch v&agrave; thắng địch bằng sức mạnh tổng hợp. Một đặc trưng nổi bật trong tư duy chiến lược của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave; tinh thần độc lập, tự chủ. Đồng ch&iacute; thường nhắc nhở: ta đ&uacute;ng v&igrave; ta độc lập, tự chủ v&agrave; c&oacute; độc lập, tự chủ th&igrave; mới c&oacute; s&aacute;ng tạo. Trước những t&aacute;c động kh&aacute;ch quan của t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế, Đảng ta vẫn giữ vững đường lối, c&aacute;ch l&agrave;m của m&igrave;nh đồng thời thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch đo&agrave;n kết quốc tế đ&uacute;ng đắn. Do đ&oacute; cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước của d&acirc;n tộc ta đ&atilde; gi&agrave;nh thắng lợi, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi l&ecirc;n CNXH.<br /> <br /> - Ba l&agrave;, về c&aacute;ch mạng XHCN ở Việt Nam: Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng trong việc t&igrave;m ra con đường ph&ugrave; hợp để đưa nước ta từ nước n&ocirc;ng nghiệp lạc hậu tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.&nbsp;<br /> <br /> Trong t&aacute;c phẩm &ldquo;Dưới l&aacute; cờ vẻ &nbsp;vang của Đảng, v&igrave; độc lập tự do, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, tiến l&ecirc;n gi&agrave;nh những thắng lợi mới&rdquo;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; tổng kết những b&agrave;i học mang t&iacute;nh l&yacute; luận về giai đoạn c&aacute;ch mạng đ&atilde; qua, chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn mới, vừa tiến h&agrave;nh c&aacute;ch mạng XHCN tr&ecirc;n miền Bắc, x&acirc;y dựng hậu phương vững mạnh của cả nước, vừa tiến h&agrave;nh c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc, l&agrave;m tr&ograve;n nghĩa vụ quốc tế.&nbsp;<br /> <br /> Sau khi đất nước thống nhất, cả nước c&ugrave;ng tiến l&ecirc;n CNXH, đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nhiều vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn nhằm x&aacute;c định v&agrave; ho&agrave;n chỉnh đường lối c&aacute;ch mạng XHCN ở nước ta. Đường lối ấy thể hiện những tư tưởng lớn của đồng ch&iacute; về giương cao ngọn cờ độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; CNXH, kết hợp sức mạnh của d&acirc;n tộc với sức mạnh của thời đại; về nắm vững chuy&ecirc;n ch&iacute;nh v&ocirc; sản v&agrave; ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ tập thể của nh&acirc;n d&acirc;n lao động; về tiến h&agrave;nh đồng thời 3 cuộc c&aacute;ch mạng, trong đ&oacute; c&aacute;ch mạng khoa học - kỹ thuật l&agrave; then chốt, coi c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a l&agrave; nhiệm vụ trung t&acirc;m của cả thời kỳ qu&aacute; độ; về nền văn h&oacute;a mới v&agrave; con người mới XHCN; về cơ chế Đảng l&atilde;nh đạo, nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;m chủ, Nh&agrave; nước quản l&yacute;&hellip;<br /> <br /> L&agrave; một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất, một tư duy s&aacute;ng tạo lớn của c&aacute;ch mạng Việt Nam, nhiều vấn đề đ&atilde; được đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave;m s&aacute;ng tỏ về mặt l&yacute; luận, được thực tiễn kiểm nghiệm l&agrave; đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng tạo. Đồng ch&iacute; để lại cho ch&uacute;ng ta h&agrave;ng loạt những t&aacute;c phẩm l&yacute; luận c&oacute; gi&aacute; trị, ti&ecirc;u biểu như: Đề cương c&aacute;ch mạng miền Nam, Thư v&agrave;o Nam, C&aacute;ch mạng XHCN, Dưới l&aacute; cờ vẻ vang của Đảng&hellip;<br /> <br /> C&ocirc;ng lao, cống hiến của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam, đặc biệt những tư tưởng s&aacute;ng tạo của đồng ch&iacute; về l&yacute; luận v&agrave; đường lối c&aacute;ch mạng trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đ&atilde; n&acirc;ng tr&igrave;nh độ tư duy l&yacute; luận của Đảng ta, d&acirc;n tộc ta l&ecirc;n một tầm cao mới, g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; kho t&agrave;ng l&yacute; luận của c&aacute;ch mạng thế giới.<br /> <br /> 3. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, tấm gương người chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n cường, suốt đời phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng cao đẹp của d&acirc;n tộc; người chiến sĩ quốc tế trong s&aacute;ng<br /> <br /> Lịch sử nước ta m&atilde;i m&atilde;i khẳng định c&ocirc;ng lao to lớn v&agrave; cống hiến xuất sắc của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn. Cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường v&agrave; phong ph&uacute; của đồng ch&iacute; l&agrave; tấm gương đối với c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta, đ&oacute; l&agrave; l&ograve;ng trung th&agrave;nh v&ocirc; hạn đối với lợi &iacute;ch tối cao của Tổ quốc v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, với l&yacute; tưởng cộng sản cao cả. Phẩm chất cao qu&yacute; của đồng ch&iacute; được thể hiện ở tinh thần c&aacute;ch mạng tiến c&ocirc;ng kh&ocirc;ng ngừng. Bất chấp mọi thử th&aacute;ch của nh&agrave; t&ugrave; đế quốc, của cuộc sống gian khổ k&eacute;o d&agrave;i ở c&aacute;c chiến khu, cũng như những năm th&aacute;ng hoạt động trong v&ugrave;ng địch tạm kiểm so&aacute;t, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n lu&ocirc;n n&ecirc;u cao nghị lực phi thường, sẵn s&agrave;ng hy sinh t&iacute;nh mạng của m&igrave;nh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. Ngay trong những năm th&aacute;ng bị t&ugrave; đ&agrave;y, xiềng x&iacute;ch, trong những l&uacute;c c&aacute;ch mạng gặp mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn, đồng ch&iacute; vẫn giữ vững ch&iacute; kh&iacute; c&aacute;ch mạng, ki&ecirc;n quyết đấu tranh t&igrave;m mọi c&aacute;ch để đưa phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng tiến l&ecirc;n. Đồng ch&iacute; sống trung thực v&agrave; giản dị, lu&ocirc;n lu&ocirc;n gần gũi đồng b&agrave;o, với t&igrave;nh thương y&ecirc;u tha thiết v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh đối với mọi người, quan t&acirc;m đến &yacute; kiến v&agrave; nguyện vọng của nh&acirc;n d&acirc;n. Với đồng ch&iacute;, bạn b&egrave;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn lu&ocirc;n son sắt thủy chung v&agrave; được tin y&ecirc;u, k&iacute;nh trọng. Đồng ch&iacute; đặc biệt coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm của quần ch&uacute;ng v&agrave; xuất ph&aacute;t từ những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u đ&oacute; m&agrave; đề ra chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch.<br /> <br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn vừa l&agrave; một nh&agrave; y&ecirc;u nước lớn, vừa l&agrave; một người quốc tế chủ nghĩa trong s&aacute;ng, suốt đời noi gương B&aacute;c Hồ, chăm lo, g&oacute;p phần củng cố v&agrave; tăng cường đo&agrave;n kết quốc tế giữa c&aacute;c lực lượng c&aacute;ch mạng v&agrave; tiến bộ tr&ecirc;n thế giới trong cuộc đấu tranh chung v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội. Đi theo con đường của L&ecirc;-nin vĩ đại, con đường C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m vun đắp v&agrave; tăng cường t&igrave;nh hữu nghị với c&aacute;c nước trong phe XHCN trước đ&acirc;y, c&aacute;c nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới, đặc biệt giữa Việt Nam với L&agrave;o v&agrave; Cam-pu-chia. Đồng ch&iacute; thường xuy&ecirc;n ch&uacute; &yacute; nghi&ecirc;n cứu kinh nghiệm c&aacute;ch mạng quốc tế v&agrave; theo d&otilde;i những diễn biến của t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới để l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam.&nbsp;<br /> <br /> <strong>III. PH&Aacute;T HUY TRUYỀN THỐNG C&Aacute;CH MẠNG, ĐẢNG BỘ V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N QUẢNG TRỊ QUYẾT T&Acirc;M X&Acirc;Y DỰNG QU&Ecirc; HƯƠNG GI&Agrave;U ĐẸP</strong><br /> <br /> 1. Những đổi thay tr&ecirc;n qu&ecirc; Quảng Trị<br /> <br /> Quảng Trị l&agrave; v&ugrave;ng đất gi&agrave;u truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng. Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, c&ugrave;ng với cả nước, nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đ&atilde; lập n&ecirc;n bao kỳ t&iacute;ch anh h&ugrave;ng gắn liền với những địa danh, di t&iacute;ch đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử bởi những chiến c&ocirc;ng lẫy lừng - biểu trưng cho &yacute; ch&iacute; quật cường v&agrave; tinh thần anh dũng, quả cảm của một d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng.&nbsp;<br /> <br /> Ph&aacute;t huy truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng của qu&ecirc; hương, đất nước; &nbsp;với &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, gần 30 năm qua kể từ khi t&aacute;i lập tỉnh, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đ&atilde; nỗ lực vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, mạnh dạn đề xuất nhiều chủ trương, quyết s&aacute;ch mang t&iacute;nh những đột ph&aacute;, mở đường cho kinh tế - x&atilde; hội của Tỉnh ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n cả nước l&agrave;m n&ecirc;n những th&agrave;nh tựu to lớn v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2015, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đ&atilde; nỗ lực phấn đấu để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm quốc ph&ograve;ng v&agrave; an ninh. Nhiều th&agrave;nh tựu đạt được trong 5 năm qua đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh điểm tựa vững chắc cho bước chuyển m&igrave;nh mới để ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Những th&agrave;nh tựu nổi bật c&oacute; thể kể đến đ&oacute; l&agrave;: &nbsp;<br /> <br /> Kinh tế c&oacute; bước ph&aacute;t triển. Tốc độ tổng sản phẩm trong Tỉnh b&igrave;nh qu&acirc;n giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức b&igrave;nh qu&acirc;n cả nước. Tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 16,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp v&agrave; tăng dần tỷ trọng c&aacute;c ng&agrave;nh phi n&ocirc;ng nghiệp. Tốc độ tăng trưởng gi&aacute; trị ng&agrave;nh n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp đạt 3,7%/năm. Sản lượng lương thực c&oacute; hạt b&igrave;nh qu&acirc;n đạt gần 25 vạn tấn/năm. Tỷ trọng gi&aacute; trị ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i trong tổng gi&aacute; trị n&ocirc;ng nghiệp tăng từ 20,4% năm 2010 l&ecirc;n gần 30% v&agrave;o năm 2016. Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới đạt được kết quả t&iacute;ch cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người d&acirc;n khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n được n&acirc;ng cao. Sản xuất c&ocirc;ng nghiệp tiếp tục ph&aacute;t triển. Tốc độ tăng trưởng gi&aacute; trị c&ocirc;ng nghiệp - x&acirc;y dựng giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,9%/năm; năm 2016 tăng 9,3%. Tốc độ tăng trưởng b&igrave;nh qu&acirc;n gi&aacute; trị thương mại - dịch vụ đạt 8,4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 63,4 triệu USD năm 2010 l&ecirc;n 208 triệu USD năm 2016, tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 27%/năm. Hoạt động kinh tế đối ngoại v&agrave; x&uacute;c tiến đầu tư đạt kết quả kh&aacute;, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực trong việc huy động c&aacute;c nguồn vốn ngo&agrave;i nh&agrave; nước cho đầu tư x&acirc;y dựng kết cấu hạ tầng v&agrave; x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o.<br /> <br /> Lĩnh vực văn h&oacute;a - x&atilde; hội c&oacute; nhiều tiến bộ. L&agrave; tỉnh ngh&egrave;o nhưng nhiều năm li&ecirc;n tục c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, y tế của tỉnh Quảng Trị lu&ocirc;n nằm trong tốp kh&aacute; của cả nước. C&ocirc;ng t&aacute;c giảm ngh&egrave;o v&agrave; an sinh x&atilde; hội được quan t&acirc;m triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả. Tỉnh đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều nguồn lực v&agrave; thực hiện nhiều giải ph&aacute;p để giảm ngh&egrave;o một c&aacute;ch bền vững.&nbsp;</span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quốc ph&ograve;ng - an ninh được bảo đảm, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội được giữ vững.<br /> <br /> C&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị, tư tưởng được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (kh&oacute;a XI ) về &ldquo;Một số vấn đề cấp b&aacute;ch về x&acirc;y dựng Đảng hiện nay&rdquo; gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về &ldquo;Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đạt được kết quả quan trọng.&nbsp;<br /> <br /> 2. Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị noi gương đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, ra sức thi đua ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng<br /> <br /> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đ&atilde; x&aacute;c định phương hướng v&agrave; mục ti&ecirc;u tổng qu&aacute;t; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt tr&igrave;nh độ ph&aacute;t triển trung b&igrave;nh của cả nước. Để thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ đ&atilde; đề ra, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đang t&iacute;ch cực triển khai đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave;:<br /> <br /> - N&acirc;ng cao năng lực ph&acirc;n t&iacute;ch dự b&aacute;o để l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, điều h&agrave;nh chủ động, linh hoạt, đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p, cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp với diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; thực tiễn của địa phương, tập trung triển khai thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n trọng t&acirc;m đ&atilde; được x&aacute;c định trong Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng v&agrave; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.<br /> <br /> - Tăng cường, huy động c&aacute;c nguồn lực đầu tư cho ph&aacute;t triển. Đẩy mạnh k&ecirc;u gọi đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm v&agrave;o c&aacute;c khu kinh tế, khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; khu du lịch của Tỉnh theo quy hoạch. Đẩy mạnh x&atilde; hội h&oacute;a trong huy động c&aacute;c nguồn vốn đầu tư, &aacute;p dụng rộng r&atilde;i h&igrave;nh thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP) trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, nhất l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; lớn. X&acirc;y dựng v&agrave; c&ocirc;ng bố rộng r&atilde;i c&aacute;c danh mục, chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n vận động, thu h&uacute;t đầu tư, khuyến kh&iacute;ch, tạo điều kiện cho c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế x&atilde; hội. Cải thiện m&ocirc;i trường sản xuất, kinh doanh, thu h&uacute;t đầu tư v&agrave; ban h&agrave;nh chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển doanh nghiệp.<br /> <br /> - Đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ch&uacute; trọng việc đơn giản h&oacute;a c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, tạo bước chuyển mạnh mẽ về &yacute; thức phục vụ v&agrave; th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc cho nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp, th&uacute;c đẩy khởi nghiệp đổi mới, s&aacute;ng tạo.<br /> <br /> - Đẩy mạnh thực hiện đổi mới t&aacute;i cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp, gắn với x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. Nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất hiệu quả, sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao, li&ecirc;n kết sản xuất theo chuỗi gi&aacute; trị. Thực hiện tốt c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp - n&ocirc;ng th&ocirc;n. Đẩy mạnh hoạt động x&uacute;c tiến đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn, c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư v&agrave;o Khu kinh tế Đ&ocirc;ng Nam. Ph&aacute;t triển mạnh dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ logictics, x&acirc;y dựng Quảng Trị từng bước trở th&agrave;nh điểm trung chuyển h&agrave;ng h&oacute;a của c&aacute;c nước trong khu vực.<br /> <br /> - Tiếp tục tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục thể thao trong c&aacute;c dịp tổ chức c&aacute;c sự kiện quan trọng của Tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản to&agrave;n diện gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo. Triển khai đồng bộ c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; giải ph&aacute;p giải quyết việc l&agrave;m, x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o. Đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Mặt trận, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội để thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn - người học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; đ&atilde; cống hiến trọn đời m&igrave;nh cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; cho l&yacute; tưởng cộng sản chủ nghĩa. Kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn v&agrave;o thời điểm to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đang t&iacute;ch cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ Tư (kh&oacute;a XII) về Tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta &ocirc;n lại v&agrave; t&ocirc;n vinh c&ocirc;ng lao to lớn của đồng ch&iacute; đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta. Noi gương đồng ch&iacute;, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đo&agrave;n kết, nhất tr&iacute;, tranh thủ thời cơ, vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng, mở ra thời kỳ ph&aacute;t triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Theo Tạp ch&iacute; TG</strong></span></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN