Phát huy vai trò của thanh niên trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; từng n&oacute;i: &ldquo;&hellip;Thanh ni&ecirc;n l&agrave; rường cột nước nh&agrave;, chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước&rdquo;. Điều đ&oacute; khẳng định vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn v&agrave; bao tr&ugrave;m rất nhiều lĩnh vực. Trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử của d&acirc;n tộc, thanh ni&ecirc;n nước ta hết thế hệ n&agrave;y đến thế hệ kh&aacute;c, đ&atilde; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần y&ecirc;u nước, kh&ocirc;ng ngại gian khổ, hy sinh, sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n v&igrave; sự nghiệp dựng nước v&agrave; giữ nước. Trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đại bộ phận thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng; trung th&agrave;nh, ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; n&ecirc;u cao tinh thần y&ecirc;u nước, sẵn s&agrave;ng hy sinh v&igrave; độc lập d&acirc;n tộc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n sung sức, năng động, nắm bắt th&ocirc;ng tin nhanh nhạy, c&oacute; năng lực tiếp cận, s&aacute;ng tạo với c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; lu&ocirc;n nhạy cảm với c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, c&oacute; kh&aacute;t vọng, &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n, c&oacute; tinh thần đo&agrave;n kết, chia sẻ, tương th&acirc;n, tương &aacute;i, v&igrave; cộng đồng v&agrave; lợi &iacute;ch quốc gia n&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n c&oacute; mặt ở những nơi kh&oacute; khăn, gian khổ, xung k&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, cũng bởi đặc điểm l&agrave; nhạy cảm, dễ tiếp cận c&aacute;i mới, th&iacute;ch tự do, tự khẳng định m&igrave;nh, lại chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm, nhận thức c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội c&ograve;n hạn chế n&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thường dễ bị l&ocirc;i k&eacute;o, k&iacute;ch động. Cũng v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch lu&ocirc;n coi thanh ni&ecirc;n l&agrave; đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện &acirc;m mưu &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;, th&uacute;c đẩy &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ. Tr&ecirc;n thực tế, c&aacute;c thế lực phản động trong v&agrave; ngo&agrave;i nước lu&ocirc;n t&igrave;m mọi c&aacute;ch t&aacute;c động v&agrave;o giới trẻ. Họ d&ugrave;ng nhiều chi&ecirc;u b&agrave;i, c&aacute;ch thức k&iacute;ch động như lợi dụng tự do, t&ocirc;n gi&aacute;o để đ&aacute;nh v&agrave;o sự n&ocirc;ng nổi của một số &iacute;t bạn trẻ h&ograve;ng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, th&iacute;ch ăn chơi, lười lao động, sống vụ lợi, vị kỷ, hay so đo... Từ một số &iacute;t thanh ni&ecirc;n chưa tốt n&agrave;y, ch&uacute;ng lợi dụng c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội tr&ecirc;n internet để ph&aacute;t t&aacute;n t&agrave;i liệu c&oacute; nội dung phản động, ấn phẩm văn h&oacute;a đồi trụy để &ldquo;chuyển h&oacute;a&rdquo; dần dần lớp trẻ. Ch&uacute;ng bịa đặt, đưa nhiều th&ocirc;ng tin sai lệch, lấp lửng, giật g&acirc;n v&agrave; tạo ra c&aacute;c diễn đ&agrave;n để nhiều người trẻ truy cập v&agrave; mời ch&agrave;o tham luận. Ch&uacute;ng kho&eacute;t s&acirc;u v&agrave;o những vụ việc tham nhũng, ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội được b&aacute;o ch&iacute; trong nước đăng tải v&agrave; hướng luồng dư luận v&agrave;o những vụ việc n&agrave;y để k&iacute;ch động lớp trẻ tỏ th&aacute;i độ bất m&atilde;n. Với chi&ecirc;u b&agrave;i n&agrave;y, ch&uacute;ng đ&atilde; đạt được mục đ&iacute;ch l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh một bộ phận thanh ni&ecirc;n &iacute;t r&egrave;n luyện, tu dưỡng phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức lối sống n&ecirc;n kh&ocirc;ng đủ kiến thức v&agrave; sự tỉnh t&aacute;o để nhận diện &acirc;m mưu th&acirc;m độc của ch&uacute;ng, nhằm l&agrave;m chuyển h&oacute;a tư tưởng, dẫn tới qu&aacute; tr&igrave;nh &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong một bộ phận thanh ni&ecirc;n - những chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước. Vấn đề n&agrave;y nếu kh&ocirc;ng được quan t&acirc;m giải quyết sẽ tạo ra lệch lạc trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, g&acirc;y hậu quả kh&oacute; lường. Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống v&agrave; những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; hiện nay, cần thực hiện nhiều giải ph&aacute;p cơ bản, đồng bộ như Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII đ&atilde; x&aacute;c định. Tr&ecirc;n g&oacute;c độ tăng cường sức đề kh&aacute;ng v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tiền phong của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mặt trận đấu tranh để ph&ograve;ng chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;, cần ch&uacute; &yacute; tới một số biện ph&aacute;p sau:</p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Trước hết,</em></strong> <em>cần l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n mức độ nguy hại của &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; v&agrave; đề cao tr&aacute;ch nhiệm trong đấu tranh.</em></p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, một bộ phận cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n vẫn c&ograve;n mơ hồ, chưa nhận thức đ&uacute;ng về &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; v&agrave; mức độ nguy hiểm của n&oacute; đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm cho cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n trong ph&ograve;ng, chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; l&agrave; giải ph&aacute;p hết sức quan trọng. Trước mắt, cần l&agrave;m cho mọi người nhận thức được những biểu hiện của n&oacute; đ&atilde; được Nghị quyết Trung ương 4 (kh&oacute;a XII) chỉ ra; t&igrave;nh h&igrave;nh suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; những c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh; thấy được việc ph&ograve;ng, chống sự suy tho&aacute;i, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; l&agrave; cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta, ... Đồng thời, l&agrave;m r&otilde; sự nguy hiểm của &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; nếu như kh&ocirc;ng ph&ograve;ng, chống, đấu tranh kịp thời, ki&ecirc;n quyết. Tr&ecirc;n cơ sở nhận thức đ&uacute;ng, đề cao quyết t&acirc;m, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm, d&aacute;m n&oacute;i, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m đấu tranh với những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ; n&acirc;ng cao khả năng &ldquo;miễn dịch&rdquo; của mỗi tổ chức đo&agrave;n, c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trước sự t&aacute;c động chuyển h&oacute;a, c&ugrave;ng những ti&ecirc;u cực trong đời sống x&atilde; hội. Việc gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức phải đi đ&ocirc;i với khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh gi&aacute;c, kh&ocirc;ng thể hiện r&otilde; lập trường, quan điểm trước những h&agrave;nh vi ti&ecirc;u cực, hoặc thờ ơ, kh&ocirc;ng d&aacute;m đấu tranh với sự suy tho&aacute;i, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><em>Hai l&agrave;, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thanh ni&ecirc;n. </em></p> <p style="text-align:justify">Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay vừa l&agrave; y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ cấp b&aacute;ch, vừa mang t&iacute;nh chiến lược l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; l&agrave; thước đo hiệu quả hoạt động của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Tiến h&agrave;nh gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n bằng nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, sinh động, hấp dẫn, th&ocirc;ng qua những việc l&agrave;m thiết thực kết hợp với việc gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội v&agrave; ph&ugrave; hợp với từng đối tượng. C&aacute;c tổ chức đo&agrave;n cần chủ động nắm bắt v&agrave; dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng thanh ni&ecirc;n. Đổi mới nội dung v&agrave; phương thức gi&aacute;o dục chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, truyền thống văn ho&aacute;, lịch sử của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc cho thanh ni&ecirc;n. Coi trọng gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n qua hoạt động thực tiễn v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước. Đẩy mạnh thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n m&agrave; ti&ecirc;u biểu l&agrave; phong tr&agrave;o: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp v&agrave; tuổi trẻ giữ nước&rdquo;, &ldquo;Xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;...x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng gi&aacute; trị nh&acirc;n c&aacute;ch, l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n hiểu, c&oacute; khả năng tự đề kh&aacute;ng v&agrave; t&iacute;ch cực đấu tranh với &acirc;m mưu &ldquo;diễn biến ho&agrave; b&igrave;nh&rdquo; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch. Bản th&acirc;n mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, r&egrave;n luyện, phấn đấu vươn l&ecirc;n để đảm đương trọng tr&aacute;ch c&ocirc;ng việc trong thời kỳ mới.</p> <p style="text-align:justify"><em>Ba l&agrave;, chăm lo x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, &nbsp;đủ sức đảm nhận vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n; đồng thời t&iacute;ch cực tham gia đấu tranh ph&ograve;ng, chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ.</em></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; nội dung biện ph&aacute;p c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị n&oacute;i chung, đấu tranh ph&ograve;ng, chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ n&oacute;i ri&ecirc;ng. Tổ chức Đo&agrave;n cơ sở, chi đo&agrave;n l&agrave; nơi trực tiếp gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng thực hiện thắng lợi mọi chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Nh&agrave; nước, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. X&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n vững mạnh mới đảm bảo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; điều kiện phấn đấu trưởng th&agrave;nh, gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trở những đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;. Do vậy, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo x&acirc;y dựng Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh thật sự trong sạch, vững mạnh cả về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức, lu&ocirc;n l&agrave; trường học x&atilde; hội chủ nghĩa của thanh ni&ecirc;n, l&agrave; nơi quản l&yacute;, gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh con người mới x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Để x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, cần ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, nhất l&agrave; chất lượng ch&iacute;nh trị, tư tưởng v&agrave; t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, gương mẫu. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của Đo&agrave;n, nhất l&agrave; ở cơ sở, c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, bi&ecirc;n giới, hải đảo. Quan t&acirc;m v&agrave; chủ động quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, sử dụng v&agrave; lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ đo&agrave;n, r&egrave;n luyện v&agrave; lựa chọn những c&aacute;n bộ đo&agrave;n ưu t&uacute;, c&oacute; đủ phẩm chất v&agrave; năng lực để giới thiệu nguồn c&aacute;n bộ cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể. Đồng thời tổ chức để c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước, tăng cường mối quan hệ m&aacute;u thịt giữa Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n. C&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n phải xuất ph&aacute;t từ c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị chung của đất nước, nhất l&agrave; trong ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội, giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị, x&acirc;y dựng v&agrave; chỉnh đốn Đảng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước, củng cố quốc ph&ograve;ng, an ninh. Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n v&agrave; cảm th&ocirc;ng, chia sẻ với thanh ni&ecirc;n, thấu hiểu t&acirc;m tư, nguyện vọng thanh ni&ecirc;n, chăm lo đ&aacute;p ứng những nhu cầu, lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n, kịp thời định hướng, d&igrave;u dắt, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n như những người bạn tin cậy. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cần tự gi&aacute;c học tập, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ; x&acirc;y dựng động cơ, th&aacute;i độ, tr&aacute;ch nhiệm đ&uacute;ng đắn; thường xuy&ecirc;n tu dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, thực sự l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, n&ograve;ng cốt tr&ecirc;n mặt trận đấu tranh tr&ecirc;n lĩnh vực tư tưởng, văn h&oacute;a, ph&ograve;ng chống c&oacute; hiệu quả &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n giữ vững c&aacute;c th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng, thực hiện bằng được mục ti&ecirc;u cao cả: x&acirc;y dựng Tổ quốc ta ng&agrave;y c&agrave;ng h&ugrave;ng cường, đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh, nh&acirc;n d&acirc;n ta ng&agrave;y c&agrave;ng hạnh ph&uacute;c, s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u, như B&aacute;c Hồ hằng mong muốn.</p> <p style="margin-left:216pt; text-align:right"><strong>Người viết: Thiếu t&aacute; V&otilde; Th&aacute;i H&ograve;a</strong></p> <p style="margin-left:216pt; text-align:right"><strong><em>Hệ Sau Đại học &ndash; Học viện Ch&iacute;nh trị BQP</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;