Phát huy vai trò của thanh niên trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; từng n&oacute;i: &ldquo;&hellip;Thanh ni&ecirc;n l&agrave; rường cột nước nh&agrave;, chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước&rdquo;. Điều đ&oacute; khẳng định vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn v&agrave; bao tr&ugrave;m rất nhiều lĩnh vực. Trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử của d&acirc;n tộc, thanh ni&ecirc;n nước ta hết thế hệ n&agrave;y đến thế hệ kh&aacute;c, đ&atilde; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần y&ecirc;u nước, kh&ocirc;ng ngại gian khổ, hy sinh, sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n v&igrave; sự nghiệp dựng nước v&agrave; giữ nước. Trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đại bộ phận thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng; trung th&agrave;nh, ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; n&ecirc;u cao tinh thần y&ecirc;u nước, sẵn s&agrave;ng hy sinh v&igrave; độc lập d&acirc;n tộc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n sung sức, năng động, nắm bắt th&ocirc;ng tin nhanh nhạy, c&oacute; năng lực tiếp cận, s&aacute;ng tạo với c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; lu&ocirc;n nhạy cảm với c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, c&oacute; kh&aacute;t vọng, &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n, c&oacute; tinh thần đo&agrave;n kết, chia sẻ, tương th&acirc;n, tương &aacute;i, v&igrave; cộng đồng v&agrave; lợi &iacute;ch quốc gia n&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n c&oacute; mặt ở những nơi kh&oacute; khăn, gian khổ, xung k&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, cũng bởi đặc điểm l&agrave; nhạy cảm, dễ tiếp cận c&aacute;i mới, th&iacute;ch tự do, tự khẳng định m&igrave;nh, lại chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm, nhận thức c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội c&ograve;n hạn chế n&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thường dễ bị l&ocirc;i k&eacute;o, k&iacute;ch động. Cũng v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch lu&ocirc;n coi thanh ni&ecirc;n l&agrave; đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện &acirc;m mưu &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;, th&uacute;c đẩy &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ. Tr&ecirc;n thực tế, c&aacute;c thế lực phản động trong v&agrave; ngo&agrave;i nước lu&ocirc;n t&igrave;m mọi c&aacute;ch t&aacute;c động v&agrave;o giới trẻ. Họ d&ugrave;ng nhiều chi&ecirc;u b&agrave;i, c&aacute;ch thức k&iacute;ch động như lợi dụng tự do, t&ocirc;n gi&aacute;o để đ&aacute;nh v&agrave;o sự n&ocirc;ng nổi của một số &iacute;t bạn trẻ h&ograve;ng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, th&iacute;ch ăn chơi, lười lao động, sống vụ lợi, vị kỷ, hay so đo... Từ một số &iacute;t thanh ni&ecirc;n chưa tốt n&agrave;y, ch&uacute;ng lợi dụng c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội tr&ecirc;n internet để ph&aacute;t t&aacute;n t&agrave;i liệu c&oacute; nội dung phản động, ấn phẩm văn h&oacute;a đồi trụy để &ldquo;chuyển h&oacute;a&rdquo; dần dần lớp trẻ. Ch&uacute;ng bịa đặt, đưa nhiều th&ocirc;ng tin sai lệch, lấp lửng, giật g&acirc;n v&agrave; tạo ra c&aacute;c diễn đ&agrave;n để nhiều người trẻ truy cập v&agrave; mời ch&agrave;o tham luận. Ch&uacute;ng kho&eacute;t s&acirc;u v&agrave;o những vụ việc tham nhũng, ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội được b&aacute;o ch&iacute; trong nước đăng tải v&agrave; hướng luồng dư luận v&agrave;o những vụ việc n&agrave;y để k&iacute;ch động lớp trẻ tỏ th&aacute;i độ bất m&atilde;n. Với chi&ecirc;u b&agrave;i n&agrave;y, ch&uacute;ng đ&atilde; đạt được mục đ&iacute;ch l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh một bộ phận thanh ni&ecirc;n &iacute;t r&egrave;n luyện, tu dưỡng phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức lối sống n&ecirc;n kh&ocirc;ng đủ kiến thức v&agrave; sự tỉnh t&aacute;o để nhận diện &acirc;m mưu th&acirc;m độc của ch&uacute;ng, nhằm l&agrave;m chuyển h&oacute;a tư tưởng, dẫn tới qu&aacute; tr&igrave;nh &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong một bộ phận thanh ni&ecirc;n - những chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước. Vấn đề n&agrave;y nếu kh&ocirc;ng được quan t&acirc;m giải quyết sẽ tạo ra lệch lạc trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, g&acirc;y hậu quả kh&oacute; lường. Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống v&agrave; những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; hiện nay, cần thực hiện nhiều giải ph&aacute;p cơ bản, đồng bộ như Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII đ&atilde; x&aacute;c định. Tr&ecirc;n g&oacute;c độ tăng cường sức đề kh&aacute;ng v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tiền phong của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mặt trận đấu tranh để ph&ograve;ng chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;, cần ch&uacute; &yacute; tới một số biện ph&aacute;p sau:</p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Trước hết,</em></strong> <em>cần l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n mức độ nguy hại của &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; v&agrave; đề cao tr&aacute;ch nhiệm trong đấu tranh.</em></p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, một bộ phận cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n vẫn c&ograve;n mơ hồ, chưa nhận thức đ&uacute;ng về &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; v&agrave; mức độ nguy hiểm của n&oacute; đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm cho cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n trong ph&ograve;ng, chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; l&agrave; giải ph&aacute;p hết sức quan trọng. Trước mắt, cần l&agrave;m cho mọi người nhận thức được những biểu hiện của n&oacute; đ&atilde; được Nghị quyết Trung ương 4 (kh&oacute;a XII) chỉ ra; t&igrave;nh h&igrave;nh suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; những c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh; thấy được việc ph&ograve;ng, chống sự suy tho&aacute;i, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; l&agrave; cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta, ... Đồng thời, l&agrave;m r&otilde; sự nguy hiểm của &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; nếu như kh&ocirc;ng ph&ograve;ng, chống, đấu tranh kịp thời, ki&ecirc;n quyết. Tr&ecirc;n cơ sở nhận thức đ&uacute;ng, đề cao quyết t&acirc;m, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm, d&aacute;m n&oacute;i, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m đấu tranh với những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ; n&acirc;ng cao khả năng &ldquo;miễn dịch&rdquo; của mỗi tổ chức đo&agrave;n, c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trước sự t&aacute;c động chuyển h&oacute;a, c&ugrave;ng những ti&ecirc;u cực trong đời sống x&atilde; hội. Việc gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức phải đi đ&ocirc;i với khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh gi&aacute;c, kh&ocirc;ng thể hiện r&otilde; lập trường, quan điểm trước những h&agrave;nh vi ti&ecirc;u cực, hoặc thờ ơ, kh&ocirc;ng d&aacute;m đấu tranh với sự suy tho&aacute;i, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><em>Hai l&agrave;, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thanh ni&ecirc;n. </em></p> <p style="text-align:justify">Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay vừa l&agrave; y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ cấp b&aacute;ch, vừa mang t&iacute;nh chiến lược l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; l&agrave; thước đo hiệu quả hoạt động của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Tiến h&agrave;nh gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n bằng nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, sinh động, hấp dẫn, th&ocirc;ng qua những việc l&agrave;m thiết thực kết hợp với việc gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội v&agrave; ph&ugrave; hợp với từng đối tượng. C&aacute;c tổ chức đo&agrave;n cần chủ động nắm bắt v&agrave; dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng thanh ni&ecirc;n. Đổi mới nội dung v&agrave; phương thức gi&aacute;o dục chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, truyền thống văn ho&aacute;, lịch sử của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc cho thanh ni&ecirc;n. Coi trọng gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n qua hoạt động thực tiễn v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước. Đẩy mạnh thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n m&agrave; ti&ecirc;u biểu l&agrave; phong tr&agrave;o: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp v&agrave; tuổi trẻ giữ nước&rdquo;, &ldquo;Xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;...x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng gi&aacute; trị nh&acirc;n c&aacute;ch, l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n hiểu, c&oacute; khả năng tự đề kh&aacute;ng v&agrave; t&iacute;ch cực đấu tranh với &acirc;m mưu &ldquo;diễn biến ho&agrave; b&igrave;nh&rdquo; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch. Bản th&acirc;n mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, r&egrave;n luyện, phấn đấu vươn l&ecirc;n để đảm đương trọng tr&aacute;ch c&ocirc;ng việc trong thời kỳ mới.</p> <p style="text-align:justify"><em>Ba l&agrave;, chăm lo x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, &nbsp;đủ sức đảm nhận vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n; đồng thời t&iacute;ch cực tham gia đấu tranh ph&ograve;ng, chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ.</em></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; nội dung biện ph&aacute;p c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị n&oacute;i chung, đấu tranh ph&ograve;ng, chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ n&oacute;i ri&ecirc;ng. Tổ chức Đo&agrave;n cơ sở, chi đo&agrave;n l&agrave; nơi trực tiếp gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng thực hiện thắng lợi mọi chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Nh&agrave; nước, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. X&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n vững mạnh mới đảm bảo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; điều kiện phấn đấu trưởng th&agrave;nh, gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trở những đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;. Do vậy, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo x&acirc;y dựng Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh thật sự trong sạch, vững mạnh cả về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức, lu&ocirc;n l&agrave; trường học x&atilde; hội chủ nghĩa của thanh ni&ecirc;n, l&agrave; nơi quản l&yacute;, gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh con người mới x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Để x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, cần ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, nhất l&agrave; chất lượng ch&iacute;nh trị, tư tưởng v&agrave; t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, gương mẫu. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của Đo&agrave;n, nhất l&agrave; ở cơ sở, c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, bi&ecirc;n giới, hải đảo. Quan t&acirc;m v&agrave; chủ động quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, sử dụng v&agrave; lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ đo&agrave;n, r&egrave;n luyện v&agrave; lựa chọn những c&aacute;n bộ đo&agrave;n ưu t&uacute;, c&oacute; đủ phẩm chất v&agrave; năng lực để giới thiệu nguồn c&aacute;n bộ cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể. Đồng thời tổ chức để c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước, tăng cường mối quan hệ m&aacute;u thịt giữa Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n. C&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n phải xuất ph&aacute;t từ c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị chung của đất nước, nhất l&agrave; trong ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội, giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị, x&acirc;y dựng v&agrave; chỉnh đốn Đảng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước, củng cố quốc ph&ograve;ng, an ninh. Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n v&agrave; cảm th&ocirc;ng, chia sẻ với thanh ni&ecirc;n, thấu hiểu t&acirc;m tư, nguyện vọng thanh ni&ecirc;n, chăm lo đ&aacute;p ứng những nhu cầu, lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n, kịp thời định hướng, d&igrave;u dắt, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n như những người bạn tin cậy. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cần tự gi&aacute;c học tập, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ; x&acirc;y dựng động cơ, th&aacute;i độ, tr&aacute;ch nhiệm đ&uacute;ng đắn; thường xuy&ecirc;n tu dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, thực sự l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, n&ograve;ng cốt tr&ecirc;n mặt trận đấu tranh tr&ecirc;n lĩnh vực tư tưởng, văn h&oacute;a, ph&ograve;ng chống c&oacute; hiệu quả &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n giữ vững c&aacute;c th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng, thực hiện bằng được mục ti&ecirc;u cao cả: x&acirc;y dựng Tổ quốc ta ng&agrave;y c&agrave;ng h&ugrave;ng cường, đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh, nh&acirc;n d&acirc;n ta ng&agrave;y c&agrave;ng hạnh ph&uacute;c, s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u, như B&aacute;c Hồ hằng mong muốn.</p> <p style="margin-left:216pt; text-align:right"><strong>Người viết: Thiếu t&aacute; V&otilde; Th&aacute;i H&ograve;a</strong></p> <p style="margin-left:216pt; text-align:right"><strong><em>Hệ Sau Đại học &ndash; Học viện Ch&iacute;nh trị BQP</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;