BBQ cũng cần văn minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiệc BBQ (tiệc li&ecirc;n hoan ngo&agrave;i trời) kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; điều xa lạ đối với giới trẻ. Bởi lẽ, sinh vi&ecirc;n lu&ocirc;n rất th&iacute;ch c&ugrave;ng bạn b&egrave;, người th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh vui chơi, mở tiệc nướng thể hiện t&igrave;nh cảm gắn b&oacute; giữa mọi người. Tiệc BBQ lu&ocirc;n mang lại cho người ta sự h&agrave;o hứng, th&iacute;ch th&uacute; khi trong kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng đ&atilde;ng với những hải sản, thịt tươi v&agrave; rau củ nướng thơm lừng, n&oacute;ng hổi, mọi người được qu&acirc;y quần b&ecirc;n nhau sẻ chia nhiều c&acirc;u chuyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28120/FullSizeRender.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BBQ kh&ocirc;ng chỉ vui vẻ, m&agrave; c&ograve;n cần giữ&nbsp;sạch sẽ cho m&ocirc;i trường xung quanh.</span></span></em>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trong ảnh: Một nh&oacute;m bạn trẻ li&ecirc;n hoan ngo&agrave;i trời tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiệc BBQ thường được tổ chức k&egrave;m với những chuyến đi biển với những chiếc l&ograve; nướng đầy ắp thức ăn tươi ngon v&agrave; vị biển nồng n&agrave;n. Hoặc th&ocirc;ng thường hơn th&igrave; người ta hay tổ chức trong vườn nh&agrave;, ở cạnh hồ bơi. Nhưng với c&aacute;c bạn trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, phần lớn c&aacute;c bạn tổ chức BBQ ở những nơi c&oacute; kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng m&aacute;t, vệ sinh v&agrave; hạn chế việc trả ph&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y cuối tuần, ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n bắt gặp những nh&oacute;m bạn trẻ ngồi ca h&aacute;t, chuyện tr&ograve; nướng BBQ dọc đường, tụ họp, vui đ&ugrave;a b&ecirc;n bếp lửa rực than hồng. Theo một cuộc khảo s&aacute;t tại trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, hơn 91% sinh vi&ecirc;n đều tập trung tại khu vực dọc đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2, ngay nắp hầm s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; nơi c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, rộng r&atilde;i tho&aacute;ng m&aacute;t, c&oacute; thể nh&igrave;n thấy to&agrave;n th&agrave;nh phố ở b&ecirc;n kia s&ocirc;ng&hellip; Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn trẻ cũng th&iacute;ch th&uacute; tổ chức sinh hoạt tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n, gần bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Trần C&ocirc;ng Tuyển, sinh vi&ecirc;n Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP.HCM chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh rất th&iacute;ch gọi bạn b&egrave; tổ chức tiệc nướng ngo&agrave;i trời. m&igrave;nh th&iacute;ch kh&ocirc;ng kh&iacute; tất cả mọi người đều tập trung v&agrave;o bếp lửa, người nướng, người thưởng thức, vừa ăn, vừa n&oacute;i chuyện, c&oacute; thể to tiếng, mở nhạc, h&aacute;t lớn, cười đ&ugrave;a, việc m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng thể l&agrave;m khi ở trong qu&aacute;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo khảo s&aacute;t, phần lớn cac bạn trẻ đều quan t&acirc;m đến ngoại cảnh, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động đến việc tổ chức tiệc nướng ngo&agrave;i trời như: mọi người cảm thấy sẽ ấm c&uacute;ng v&agrave; th&acirc;n thiết hơn, kh&ocirc;ng l&agrave;m phiền qu&aacute; nhiều người. Một bạn sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh Tế TP.HCM cho biết để tổ chức một buổi tiệc nướng ngo&agrave;i trời bạn chỉ cần tốn 50.000 đồng cho mỗi người thay v&igrave; v&agrave;i trăm ngh&igrave;n tr&ecirc;n một người khi v&agrave;o qu&aacute;n, kh&ocirc;ng những tiết kiện được tiền m&agrave; thức ăn m&igrave;nh mua về, tự l&agrave;m rất hợp vệ sinh. V&igrave; trực tiếp chọn thức ăn n&ecirc;n tất cả mọi người đều vừa &yacute; với sở th&iacute;ch của mỗi c&aacute; nh&acirc;n. Đặc biệt, khi ở ngo&agrave;i trời, bạn sẽ cảm thấy thoải m&aacute;i để trao đổi mọi điều, chia sẻ, vui vẻ với bạn b&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh những thuận lợi, t&iacute;ch cực trong việc l&agrave;m đồ nướng ngo&agrave;i trời, ch&uacute;ng ta cần phải nh&igrave;n lại những mặt ti&ecirc;u cực. Sau một cuộc vui, hậu quả để lại l&agrave; những mảnh r&aacute;c, thức ăn vương vải tr&ecirc;n mặt đất. Nhiều bạn c&ograve;n thiếu &yacute; thức khi để ngay r&aacute;c tại vị tr&iacute; vui chơi m&agrave; ra về. Điều n&agrave;y g&acirc;y mất mỹ quan khu vực v&agrave; g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, trước khi l&agrave;m tiệc nướng ngo&agrave;i trời, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n cần nhắc v&agrave; lựa chọn khu vực cho ph&eacute;p, nhiều bạn sinh vi&ecirc;n cứ tự tiện chọn một khu vực rộng r&atilde;i, một b&atilde;i đất trống để l&agrave;m tiệc nướng, trong khi đ&oacute;, nhiều khu vực như vậy l&agrave; khu vực cấm, kh&ocirc;ng được ph&eacute;p tụ tập. Đồng thời, việc an to&agrave;n ch&aacute;y nổ cũng rất quan trọng, v&igrave; l&agrave; khu vực nhiều c&acirc;y cối v&agrave; cỏ kh&ocirc; như Quận 2, việc b&eacute;n lửa trong qu&aacute; tr&igrave;nh nướng c&oacute; khả năng xảy ra, đến nay tuy vẫn chưa c&oacute; trường hợp n&agrave;o đ&aacute;ng tiếc về việc ch&aacute;y nổ, nhưng ch&uacute;ng ta cần phải cẩn thận hết sức để kh&ocirc;ng g&acirc;y thiệt hại, ảnh hưởng đến mọi người v&agrave; bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động rất bổ &iacute;ch v&agrave; nhận được nhiều sự ủng hộ của c&aacute;c bạn trẻ, v&igrave; thế, qua v&agrave;i cuộc phỏng vấn với nhiều bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n, điều được mọi người đề cập nhiều nhất l&agrave; hi vọng Th&agrave;nh phố sẽ x&acirc;y dựng nhiều khu vực tổ chức tiệc ngo&agrave;i trời với mức độ an to&agrave;n cao, rộng r&atilde;i, tho&aacute;ng m&aacute;t, c&oacute; thể thu ph&iacute; nhưng phải ph&ugrave; hợp với học sinh, sinh vi&ecirc;n. L&agrave;m như vậy, việc l&agrave;m tiệc nướng tại khu vực tr&aacute;i ph&eacute;p sẽ hạn chế, việc vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i, ra về m&agrave; kh&ocirc;ng thu dọn cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; x&acirc;y dựng t&iacute;nh &ldquo;Văn minh BBQ&rdquo; cho giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;