BBQ cũng cần văn minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiệc BBQ (tiệc li&ecirc;n hoan ngo&agrave;i trời) kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; điều xa lạ đối với giới trẻ. Bởi lẽ, sinh vi&ecirc;n lu&ocirc;n rất th&iacute;ch c&ugrave;ng bạn b&egrave;, người th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh vui chơi, mở tiệc nướng thể hiện t&igrave;nh cảm gắn b&oacute; giữa mọi người. Tiệc BBQ lu&ocirc;n mang lại cho người ta sự h&agrave;o hứng, th&iacute;ch th&uacute; khi trong kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng đ&atilde;ng với những hải sản, thịt tươi v&agrave; rau củ nướng thơm lừng, n&oacute;ng hổi, mọi người được qu&acirc;y quần b&ecirc;n nhau sẻ chia nhiều c&acirc;u chuyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28120/FullSizeRender.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BBQ kh&ocirc;ng chỉ vui vẻ, m&agrave; c&ograve;n cần giữ&nbsp;sạch sẽ cho m&ocirc;i trường xung quanh.</span></span></em>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trong ảnh: Một nh&oacute;m bạn trẻ li&ecirc;n hoan ngo&agrave;i trời tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiệc BBQ thường được tổ chức k&egrave;m với những chuyến đi biển với những chiếc l&ograve; nướng đầy ắp thức ăn tươi ngon v&agrave; vị biển nồng n&agrave;n. Hoặc th&ocirc;ng thường hơn th&igrave; người ta hay tổ chức trong vườn nh&agrave;, ở cạnh hồ bơi. Nhưng với c&aacute;c bạn trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, phần lớn c&aacute;c bạn tổ chức BBQ ở những nơi c&oacute; kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng m&aacute;t, vệ sinh v&agrave; hạn chế việc trả ph&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y cuối tuần, ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n bắt gặp những nh&oacute;m bạn trẻ ngồi ca h&aacute;t, chuyện tr&ograve; nướng BBQ dọc đường, tụ họp, vui đ&ugrave;a b&ecirc;n bếp lửa rực than hồng. Theo một cuộc khảo s&aacute;t tại trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, hơn 91% sinh vi&ecirc;n đều tập trung tại khu vực dọc đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2, ngay nắp hầm s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; nơi c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, rộng r&atilde;i tho&aacute;ng m&aacute;t, c&oacute; thể nh&igrave;n thấy to&agrave;n th&agrave;nh phố ở b&ecirc;n kia s&ocirc;ng&hellip; Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn trẻ cũng th&iacute;ch th&uacute; tổ chức sinh hoạt tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n, gần bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Trần C&ocirc;ng Tuyển, sinh vi&ecirc;n Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP.HCM chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh rất th&iacute;ch gọi bạn b&egrave; tổ chức tiệc nướng ngo&agrave;i trời. m&igrave;nh th&iacute;ch kh&ocirc;ng kh&iacute; tất cả mọi người đều tập trung v&agrave;o bếp lửa, người nướng, người thưởng thức, vừa ăn, vừa n&oacute;i chuyện, c&oacute; thể to tiếng, mở nhạc, h&aacute;t lớn, cười đ&ugrave;a, việc m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng thể l&agrave;m khi ở trong qu&aacute;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo khảo s&aacute;t, phần lớn cac bạn trẻ đều quan t&acirc;m đến ngoại cảnh, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động đến việc tổ chức tiệc nướng ngo&agrave;i trời như: mọi người cảm thấy sẽ ấm c&uacute;ng v&agrave; th&acirc;n thiết hơn, kh&ocirc;ng l&agrave;m phiền qu&aacute; nhiều người. Một bạn sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh Tế TP.HCM cho biết để tổ chức một buổi tiệc nướng ngo&agrave;i trời bạn chỉ cần tốn 50.000 đồng cho mỗi người thay v&igrave; v&agrave;i trăm ngh&igrave;n tr&ecirc;n một người khi v&agrave;o qu&aacute;n, kh&ocirc;ng những tiết kiện được tiền m&agrave; thức ăn m&igrave;nh mua về, tự l&agrave;m rất hợp vệ sinh. V&igrave; trực tiếp chọn thức ăn n&ecirc;n tất cả mọi người đều vừa &yacute; với sở th&iacute;ch của mỗi c&aacute; nh&acirc;n. Đặc biệt, khi ở ngo&agrave;i trời, bạn sẽ cảm thấy thoải m&aacute;i để trao đổi mọi điều, chia sẻ, vui vẻ với bạn b&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh những thuận lợi, t&iacute;ch cực trong việc l&agrave;m đồ nướng ngo&agrave;i trời, ch&uacute;ng ta cần phải nh&igrave;n lại những mặt ti&ecirc;u cực. Sau một cuộc vui, hậu quả để lại l&agrave; những mảnh r&aacute;c, thức ăn vương vải tr&ecirc;n mặt đất. Nhiều bạn c&ograve;n thiếu &yacute; thức khi để ngay r&aacute;c tại vị tr&iacute; vui chơi m&agrave; ra về. Điều n&agrave;y g&acirc;y mất mỹ quan khu vực v&agrave; g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, trước khi l&agrave;m tiệc nướng ngo&agrave;i trời, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n cần nhắc v&agrave; lựa chọn khu vực cho ph&eacute;p, nhiều bạn sinh vi&ecirc;n cứ tự tiện chọn một khu vực rộng r&atilde;i, một b&atilde;i đất trống để l&agrave;m tiệc nướng, trong khi đ&oacute;, nhiều khu vực như vậy l&agrave; khu vực cấm, kh&ocirc;ng được ph&eacute;p tụ tập. Đồng thời, việc an to&agrave;n ch&aacute;y nổ cũng rất quan trọng, v&igrave; l&agrave; khu vực nhiều c&acirc;y cối v&agrave; cỏ kh&ocirc; như Quận 2, việc b&eacute;n lửa trong qu&aacute; tr&igrave;nh nướng c&oacute; khả năng xảy ra, đến nay tuy vẫn chưa c&oacute; trường hợp n&agrave;o đ&aacute;ng tiếc về việc ch&aacute;y nổ, nhưng ch&uacute;ng ta cần phải cẩn thận hết sức để kh&ocirc;ng g&acirc;y thiệt hại, ảnh hưởng đến mọi người v&agrave; bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động rất bổ &iacute;ch v&agrave; nhận được nhiều sự ủng hộ của c&aacute;c bạn trẻ, v&igrave; thế, qua v&agrave;i cuộc phỏng vấn với nhiều bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n, điều được mọi người đề cập nhiều nhất l&agrave; hi vọng Th&agrave;nh phố sẽ x&acirc;y dựng nhiều khu vực tổ chức tiệc ngo&agrave;i trời với mức độ an to&agrave;n cao, rộng r&atilde;i, tho&aacute;ng m&aacute;t, c&oacute; thể thu ph&iacute; nhưng phải ph&ugrave; hợp với học sinh, sinh vi&ecirc;n. L&agrave;m như vậy, việc l&agrave;m tiệc nướng tại khu vực tr&aacute;i ph&eacute;p sẽ hạn chế, việc vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i, ra về m&agrave; kh&ocirc;ng thu dọn cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; x&acirc;y dựng t&iacute;nh &ldquo;Văn minh BBQ&rdquo; cho giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;