Bạn trẻ nghĩ gì về dòng nhạc thị trường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em>Xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1950, thế nhưng, khoảng 3 năm trở lại đ&acirc;y, nhạc Bolero trở th&agrave;nh một hiện tượng trong giới trẻ với h&agrave;ng loạt bản cover (phi&ecirc;n bản h&aacute;t lại) tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&aacute;c cuộc thi, gameshow.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28121/1 (2).jpg" style="height:95%; width:95%" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nhiều bạn trẻ chọn sinh hoạt ca nhạc tr&ecirc;n đường phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Bolero l&agrave; một điệu nhạc, kh&ocirc;ng phải l&agrave; d&ograve;ng nhạc</strong></p> <p style="text-align:justify">Bolero l&agrave; một điệu nhạc của Mỹ - Latinh du nhập v&agrave;o nước ta từ thập ni&ecirc;n 1950, l&uacute;c phong tr&agrave;o t&acirc;n nhạc Việt Nam&nbsp;đang ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Nhiều nhạc sĩ bắt đầu sử dụng nhạc điệu phương T&acirc;y thay cho nhạc điệu phương Đ&ocirc;ng truyền thống. Bolero&nbsp;chưa bao giờ l&agrave; một&nbsp;&quot;d&ograve;ng nhạc&quot;&nbsp;theo như c&aacute;ch người Việt vẫn nghĩ m&agrave; chỉ l&agrave; một điệu nhạc biến thể từ điệu Rhumba.</p> <p style="text-align:justify">Ở Việt Nam, c&aacute;c bản Bolero đều c&oacute; đặc t&iacute;nh chung l&agrave; đậm chất d&acirc;n ca, giai điệu đều v&agrave; chậm, lời ca dễ thuộc, chủ đề đơn giản, &iacute;t c&oacute; t&iacute;nh h&igrave;nh tượng v&agrave; mang t&iacute;nh triết l&yacute;. Nếu những ai thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i hoạt động của Bolero th&igrave; c&oacute; thể thấy gần đ&acirc;y đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; loại nhạc chỉ d&agrave;nh cho những người lớn tuổi nữa. Thay v&igrave; những d&ograve;ng nhạc trẻ s&ocirc;i động, rất nhiều bạn trẻ hiện nay lại chọn Bolero l&agrave;m điệu nhạc y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh như học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức,.... Đặc biệt hơn, những ca kh&uacute;c Bolero m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ lan truyền hiện nay được đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute; mới về cả giai điệu lẫn ca từ, v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n &ldquo;sến&rdquo; như những bản Bolero trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Bolero ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến với giới trẻ</strong></p> <p style="text-align:justify">Chia sẻ về niềm y&ecirc;u th&iacute;ch Bolero, bạn Hồng Thắm (sinh vi&ecirc;n năm 2, Đại học Khoa học X&atilde; hội &amp; Nh&acirc;n văn) cho biết: &ldquo;Những b&agrave;i h&aacute;t Bolero mang &acirc;m hưởng nhẹ nh&agrave;ng, lời ca s&acirc;u lắng, &yacute; nghĩa, chất chứa t&acirc;m sự của người viết ra n&oacute;&rdquo;. Bạn cũng đang l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB Giai Điệu Phương Nam, một CLB d&agrave;nh cho những bạn trẻ y&ecirc;u mến d&ograve;ng nhạc d&acirc;n ca v&agrave; Bolero.</p> <p style="text-align:justify">Với sự lan rộng của Bolero hiện nay, thật kh&ocirc;ng kh&oacute; để t&igrave;m một CLB cho sinh vi&ecirc;n thể hiện đam m&ecirc; của m&igrave;nh với loại nhạc n&agrave;y. &ldquo;V&igrave; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch &acirc;m nhạc, đặc biệt l&agrave; d&ograve;ng nhạc Bolero, v&igrave; muốn t&igrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, vui vẻ mỗi khi ngồi h&aacute;t c&ugrave;ng nhau, cũng như quen th&ecirc;m nhiều bạn mới cũng thật sự y&ecirc;u th&iacute;ch thể loại nhạc n&agrave;y, n&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; lập một nh&oacute;m h&aacute;t Bolero&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do để anh Nhật Huy (vừa tốt nghiệp ĐHKHXH&amp;NV) th&agrave;nh lập n&ecirc;n nh&oacute;m nhạc MFUz d&agrave;nh cho những bạn trẻ c&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch Bolero tại K&iacute; t&uacute;c x&aacute; khu A &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Từ đ&oacute; ta thấy, Bolero đang ng&agrave;y c&oacute; &ldquo;đất sống&rdquo; đối với giới trẻ. Đ&acirc;u đ&oacute; ở qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, tr&agrave; sữa, những bữa tiệc t&ugrave;ng, người ta vẫn nghe thấy những giai điệu mượt m&agrave; của nhiều ca kh&uacute;c dưới l&agrave;n điệu Bolero&hellip; Minh chứng cho việc Bolero c&agrave;ng lan rộng ch&iacute;nh l&agrave; sự xuất hiện d&agrave;y đặc của n&oacute; tr&ecirc;n s&oacute;ng truyền h&igrave;nh v&agrave; mạng x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">Nắm bắt xu thế của giới trẻ, nhiều nh&agrave; đ&agrave;i đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho những ai y&ecirc;u Bolero, một số chương tr&igrave;nh phải kể đến như: Solo c&ugrave;ng Bolero, Thần tượng Bolero,&hellip; Nếu m&ugrave;a đầu ti&ecirc;n của &ldquo;Solo c&ugrave;ng Bolero&rdquo; chỉ c&oacute; 7.000 hồ sơ gửi về th&igrave; đến m&ugrave;a thứ hai, Ban tổ chức cũng bất ngờ khi con số tăng l&ecirc;n đến 20.000 hồ sơ. Đặc biệt hơn, qu&aacute;n qu&acirc;n m&ugrave;a n&agrave;y l&agrave; c&ocirc; b&eacute; Quỳnh Như, 14 tuổi.&ldquo;Thần tượng Bolero&rdquo; cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m cạnh khi&nbsp; m&ugrave;a đầu thu h&uacute;t đến 40.000 người tham gia, trong đ&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t th&agrave;nh phần đăng k&iacute; l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Liệu c&oacute; phải l&agrave; đam m&ecirc; thực sự?</strong></p> <p style="text-align:justify">Thế nhưng, đ&oacute; l&agrave; đam m&ecirc; thực sự hay chỉ l&agrave; tr&agrave;o lưu? Nhiều vấn đề trong giới trẻ hiện nay đều được &ldquo;tr&agrave;o lưu h&oacute;a&rdquo; một c&aacute;ch bất ngờ. Thậm ch&iacute; một số nhận x&eacute;t cho rằng nhiều ca kh&uacute;c hiện nay đang bị &ldquo;Bolero h&oacute;a&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Chia sẻ về vấn đề n&agrave;y, anh Nhật Huy t&acirc;m sự: &ldquo;Anh đến với Bolero v&igrave; cảm x&uacute;c, v&igrave; sự đồng cảm trong t&acirc;m hồn, v&igrave; những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc trong đ&oacute; chứ kh&ocirc;ng phải v&igrave; tr&agrave;o lưu. Anh nghĩ những bạn trẻ kh&aacute;c cũng vậy. C&oacute; nhiều người đ&atilde; nghe nhạc n&agrave;y từ l&uacute;c nhỏ, đ&atilde; y&ecirc;u mến từ khi c&ograve;n chưa thật sự hiểu hết những ca từ của n&oacute;, đ&oacute; l&agrave; sự rung động về giai điệu, lại c&oacute; bạn t&igrave;m thấy được sự đồng cảm của m&igrave;nh qua điệu nhạc n&agrave;y, h&aacute;t v&igrave; những nỗi niềm của m&igrave;nh th&igrave; anh chắc đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; h&aacute;t v&igrave; tr&agrave;o lưu&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Trong khi đ&oacute;, bạn Hồng Thắm lại nghĩ: &ldquo;Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; tr&agrave;o lưu, nhưng cũng c&oacute; thể l&agrave; đam m&ecirc; thật sự. C&oacute; nhiều bạn vẫn c&ograve;n nhập nhằng giữa nghe theo tr&agrave;o lưu v&agrave; nghe v&igrave; y&ecirc;u th&iacute;ch. Người người đổ x&ocirc; đi xem, đi nghe nhưng liệu c&oacute; mấy người thật sự hiểu d&ograve;ng nhạc n&agrave;y. C&aacute;c bạn hay quan t&acirc;m &quot;so&aacute;i ca h&aacute;t Bolero&quot; hay &quot;th&aacute;nh nữ Bolero&quot; m&agrave; đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến c&aacute;i &quot;cốt&quot; của bản nhạc&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Quả thực rất nhiều bạn trẻ thừa nhận, họ bắt đầu ch&uacute; &yacute; đến Bolero khi nghe bản cover &ldquo;Duy&ecirc;n phận&rdquo; của hot girl Jang Mi, hay cũng c&oacute; người chia sẻ: &ldquo;V&igrave; đi đ&acirc;u cũng nghe người ta h&aacute;t miết, dần dần cảm thấy n&oacute; hay&rdquo;. Thậm ch&iacute; c&aacute;c nghệ sĩ Việt vốn theo d&ograve;ng nhạc trẻ s&ocirc;i động cũng đang dần chuyển hướng đi của m&igrave;nh sang Bolero, v&iacute; như Phương Thanh, Nhật Kim Anh, Lương B&iacute;ch Hữu&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, đ&oacute; l&agrave; hiện tại. Nếu chỉ l&agrave; tr&agrave;o lưu, đặt trường hợp một d&ograve;ng nhạc kh&aacute;c được &ldquo;lăng x&ecirc;&rdquo;, tương lai của Bolero sẽ như thế n&agrave;o? &ldquo;Anh nghĩ tương lai sẽ c&oacute; nhiều bạn trẻ đến với Bolero, nhưng đến theo c&aacute;ch hiện đại b&acirc;y giờ th&igrave; anh nghĩ từ d&ograve;ng nhạc Bolero sẽ mất đi những gi&aacute; trị vốn c&oacute;, v&igrave; Bolero hiện tại đang bị gọt giũa, rập khu&ocirc;n về giọng h&aacute;t lẫn c&aacute;ch h&aacute;t, những bạn trẻ y&ecirc;u Bolero ch&acirc;n ch&iacute;nh v&agrave; h&aacute;t bằng cảm x&uacute;c th&igrave; c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng bị mất &quot;chất&quot; ri&ecirc;ng của m&igrave;nh&rdquo;, anh Huy chia sẻ.</p> <p style="text-align:justify">Kh&aacute;c với anh Huy, bạn Văn Lu&acirc;n ( sinh vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n) kh&aacute; tin tưởng v&agrave;o tương lai của Bolero: &ldquo;M&igrave;nh d&aacute;m khẳng định l&agrave; sẽ rất tươi s&aacute;ng, bởi Bolero đ&atilde;, đang đi chung với c&aacute;c bạn trẻ rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Tất nhi&ecirc;n l&agrave; tương lai vẫn vậy&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; thể trong số những người y&ecirc;u nhạc Bolero sẽ c&oacute; những người chỉ &ldquo;ăn theo&rdquo; tr&agrave;o lưu. Tuy nhi&ecirc;n, việc được nhiều bạn trẻ biết đến cũng l&agrave; một t&iacute;n hiệu đ&aacute;ng mừng cho Bolero. Chỉ cần đi đ&uacute;ng hướng, chắc chắn Bolero&nbsp;sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng được giới trẻ đ&oacute;n nhận nhiều hơn.</p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;