Bạn trẻ nghĩ gì về dòng nhạc thị trường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em>Xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1950, thế nhưng, khoảng 3 năm trở lại đ&acirc;y, nhạc Bolero trở th&agrave;nh một hiện tượng trong giới trẻ với h&agrave;ng loạt bản cover (phi&ecirc;n bản h&aacute;t lại) tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&aacute;c cuộc thi, gameshow.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28121/1 (2).jpg" style="height:95%; width:95%" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nhiều bạn trẻ chọn sinh hoạt ca nhạc tr&ecirc;n đường phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Bolero l&agrave; một điệu nhạc, kh&ocirc;ng phải l&agrave; d&ograve;ng nhạc</strong></p> <p style="text-align:justify">Bolero l&agrave; một điệu nhạc của Mỹ - Latinh du nhập v&agrave;o nước ta từ thập ni&ecirc;n 1950, l&uacute;c phong tr&agrave;o t&acirc;n nhạc Việt Nam&nbsp;đang ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Nhiều nhạc sĩ bắt đầu sử dụng nhạc điệu phương T&acirc;y thay cho nhạc điệu phương Đ&ocirc;ng truyền thống. Bolero&nbsp;chưa bao giờ l&agrave; một&nbsp;&quot;d&ograve;ng nhạc&quot;&nbsp;theo như c&aacute;ch người Việt vẫn nghĩ m&agrave; chỉ l&agrave; một điệu nhạc biến thể từ điệu Rhumba.</p> <p style="text-align:justify">Ở Việt Nam, c&aacute;c bản Bolero đều c&oacute; đặc t&iacute;nh chung l&agrave; đậm chất d&acirc;n ca, giai điệu đều v&agrave; chậm, lời ca dễ thuộc, chủ đề đơn giản, &iacute;t c&oacute; t&iacute;nh h&igrave;nh tượng v&agrave; mang t&iacute;nh triết l&yacute;. Nếu những ai thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i hoạt động của Bolero th&igrave; c&oacute; thể thấy gần đ&acirc;y đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; loại nhạc chỉ d&agrave;nh cho những người lớn tuổi nữa. Thay v&igrave; những d&ograve;ng nhạc trẻ s&ocirc;i động, rất nhiều bạn trẻ hiện nay lại chọn Bolero l&agrave;m điệu nhạc y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh như học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức,.... Đặc biệt hơn, những ca kh&uacute;c Bolero m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ lan truyền hiện nay được đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute; mới về cả giai điệu lẫn ca từ, v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n &ldquo;sến&rdquo; như những bản Bolero trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Bolero ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến với giới trẻ</strong></p> <p style="text-align:justify">Chia sẻ về niềm y&ecirc;u th&iacute;ch Bolero, bạn Hồng Thắm (sinh vi&ecirc;n năm 2, Đại học Khoa học X&atilde; hội &amp; Nh&acirc;n văn) cho biết: &ldquo;Những b&agrave;i h&aacute;t Bolero mang &acirc;m hưởng nhẹ nh&agrave;ng, lời ca s&acirc;u lắng, &yacute; nghĩa, chất chứa t&acirc;m sự của người viết ra n&oacute;&rdquo;. Bạn cũng đang l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB Giai Điệu Phương Nam, một CLB d&agrave;nh cho những bạn trẻ y&ecirc;u mến d&ograve;ng nhạc d&acirc;n ca v&agrave; Bolero.</p> <p style="text-align:justify">Với sự lan rộng của Bolero hiện nay, thật kh&ocirc;ng kh&oacute; để t&igrave;m một CLB cho sinh vi&ecirc;n thể hiện đam m&ecirc; của m&igrave;nh với loại nhạc n&agrave;y. &ldquo;V&igrave; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch &acirc;m nhạc, đặc biệt l&agrave; d&ograve;ng nhạc Bolero, v&igrave; muốn t&igrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, vui vẻ mỗi khi ngồi h&aacute;t c&ugrave;ng nhau, cũng như quen th&ecirc;m nhiều bạn mới cũng thật sự y&ecirc;u th&iacute;ch thể loại nhạc n&agrave;y, n&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; lập một nh&oacute;m h&aacute;t Bolero&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do để anh Nhật Huy (vừa tốt nghiệp ĐHKHXH&amp;NV) th&agrave;nh lập n&ecirc;n nh&oacute;m nhạc MFUz d&agrave;nh cho những bạn trẻ c&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch Bolero tại K&iacute; t&uacute;c x&aacute; khu A &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Từ đ&oacute; ta thấy, Bolero đang ng&agrave;y c&oacute; &ldquo;đất sống&rdquo; đối với giới trẻ. Đ&acirc;u đ&oacute; ở qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, tr&agrave; sữa, những bữa tiệc t&ugrave;ng, người ta vẫn nghe thấy những giai điệu mượt m&agrave; của nhiều ca kh&uacute;c dưới l&agrave;n điệu Bolero&hellip; Minh chứng cho việc Bolero c&agrave;ng lan rộng ch&iacute;nh l&agrave; sự xuất hiện d&agrave;y đặc của n&oacute; tr&ecirc;n s&oacute;ng truyền h&igrave;nh v&agrave; mạng x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">Nắm bắt xu thế của giới trẻ, nhiều nh&agrave; đ&agrave;i đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho những ai y&ecirc;u Bolero, một số chương tr&igrave;nh phải kể đến như: Solo c&ugrave;ng Bolero, Thần tượng Bolero,&hellip; Nếu m&ugrave;a đầu ti&ecirc;n của &ldquo;Solo c&ugrave;ng Bolero&rdquo; chỉ c&oacute; 7.000 hồ sơ gửi về th&igrave; đến m&ugrave;a thứ hai, Ban tổ chức cũng bất ngờ khi con số tăng l&ecirc;n đến 20.000 hồ sơ. Đặc biệt hơn, qu&aacute;n qu&acirc;n m&ugrave;a n&agrave;y l&agrave; c&ocirc; b&eacute; Quỳnh Như, 14 tuổi.&ldquo;Thần tượng Bolero&rdquo; cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m cạnh khi&nbsp; m&ugrave;a đầu thu h&uacute;t đến 40.000 người tham gia, trong đ&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t th&agrave;nh phần đăng k&iacute; l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Liệu c&oacute; phải l&agrave; đam m&ecirc; thực sự?</strong></p> <p style="text-align:justify">Thế nhưng, đ&oacute; l&agrave; đam m&ecirc; thực sự hay chỉ l&agrave; tr&agrave;o lưu? Nhiều vấn đề trong giới trẻ hiện nay đều được &ldquo;tr&agrave;o lưu h&oacute;a&rdquo; một c&aacute;ch bất ngờ. Thậm ch&iacute; một số nhận x&eacute;t cho rằng nhiều ca kh&uacute;c hiện nay đang bị &ldquo;Bolero h&oacute;a&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Chia sẻ về vấn đề n&agrave;y, anh Nhật Huy t&acirc;m sự: &ldquo;Anh đến với Bolero v&igrave; cảm x&uacute;c, v&igrave; sự đồng cảm trong t&acirc;m hồn, v&igrave; những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc trong đ&oacute; chứ kh&ocirc;ng phải v&igrave; tr&agrave;o lưu. Anh nghĩ những bạn trẻ kh&aacute;c cũng vậy. C&oacute; nhiều người đ&atilde; nghe nhạc n&agrave;y từ l&uacute;c nhỏ, đ&atilde; y&ecirc;u mến từ khi c&ograve;n chưa thật sự hiểu hết những ca từ của n&oacute;, đ&oacute; l&agrave; sự rung động về giai điệu, lại c&oacute; bạn t&igrave;m thấy được sự đồng cảm của m&igrave;nh qua điệu nhạc n&agrave;y, h&aacute;t v&igrave; những nỗi niềm của m&igrave;nh th&igrave; anh chắc đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; h&aacute;t v&igrave; tr&agrave;o lưu&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Trong khi đ&oacute;, bạn Hồng Thắm lại nghĩ: &ldquo;Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; tr&agrave;o lưu, nhưng cũng c&oacute; thể l&agrave; đam m&ecirc; thật sự. C&oacute; nhiều bạn vẫn c&ograve;n nhập nhằng giữa nghe theo tr&agrave;o lưu v&agrave; nghe v&igrave; y&ecirc;u th&iacute;ch. Người người đổ x&ocirc; đi xem, đi nghe nhưng liệu c&oacute; mấy người thật sự hiểu d&ograve;ng nhạc n&agrave;y. C&aacute;c bạn hay quan t&acirc;m &quot;so&aacute;i ca h&aacute;t Bolero&quot; hay &quot;th&aacute;nh nữ Bolero&quot; m&agrave; đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến c&aacute;i &quot;cốt&quot; của bản nhạc&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Quả thực rất nhiều bạn trẻ thừa nhận, họ bắt đầu ch&uacute; &yacute; đến Bolero khi nghe bản cover &ldquo;Duy&ecirc;n phận&rdquo; của hot girl Jang Mi, hay cũng c&oacute; người chia sẻ: &ldquo;V&igrave; đi đ&acirc;u cũng nghe người ta h&aacute;t miết, dần dần cảm thấy n&oacute; hay&rdquo;. Thậm ch&iacute; c&aacute;c nghệ sĩ Việt vốn theo d&ograve;ng nhạc trẻ s&ocirc;i động cũng đang dần chuyển hướng đi của m&igrave;nh sang Bolero, v&iacute; như Phương Thanh, Nhật Kim Anh, Lương B&iacute;ch Hữu&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, đ&oacute; l&agrave; hiện tại. Nếu chỉ l&agrave; tr&agrave;o lưu, đặt trường hợp một d&ograve;ng nhạc kh&aacute;c được &ldquo;lăng x&ecirc;&rdquo;, tương lai của Bolero sẽ như thế n&agrave;o? &ldquo;Anh nghĩ tương lai sẽ c&oacute; nhiều bạn trẻ đến với Bolero, nhưng đến theo c&aacute;ch hiện đại b&acirc;y giờ th&igrave; anh nghĩ từ d&ograve;ng nhạc Bolero sẽ mất đi những gi&aacute; trị vốn c&oacute;, v&igrave; Bolero hiện tại đang bị gọt giũa, rập khu&ocirc;n về giọng h&aacute;t lẫn c&aacute;ch h&aacute;t, những bạn trẻ y&ecirc;u Bolero ch&acirc;n ch&iacute;nh v&agrave; h&aacute;t bằng cảm x&uacute;c th&igrave; c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng bị mất &quot;chất&quot; ri&ecirc;ng của m&igrave;nh&rdquo;, anh Huy chia sẻ.</p> <p style="text-align:justify">Kh&aacute;c với anh Huy, bạn Văn Lu&acirc;n ( sinh vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n) kh&aacute; tin tưởng v&agrave;o tương lai của Bolero: &ldquo;M&igrave;nh d&aacute;m khẳng định l&agrave; sẽ rất tươi s&aacute;ng, bởi Bolero đ&atilde;, đang đi chung với c&aacute;c bạn trẻ rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Tất nhi&ecirc;n l&agrave; tương lai vẫn vậy&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; thể trong số những người y&ecirc;u nhạc Bolero sẽ c&oacute; những người chỉ &ldquo;ăn theo&rdquo; tr&agrave;o lưu. Tuy nhi&ecirc;n, việc được nhiều bạn trẻ biết đến cũng l&agrave; một t&iacute;n hiệu đ&aacute;ng mừng cho Bolero. Chỉ cần đi đ&uacute;ng hướng, chắc chắn Bolero&nbsp;sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng được giới trẻ đ&oacute;n nhận nhiều hơn.</p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;