Khơi sức trẻ qua Tháng Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&rdquo;, c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh khẩu hiệu h&agrave;nh động của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tiếp nối truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của cha anh đi trước, tuổi trẻ Quận 4 ra sức thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản (TNCS) Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2017) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Quận 4 lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022.</em></strong></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Sau một th&aacute;ng hoạt động s&ocirc;i nổi, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 4 đ&atilde; tập trung thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực nhằm cụ thể h&oacute;a chủ đề Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n &ldquo;<em>Tuổi trẻ Quận 4 chung tay x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị</em>&rdquo; như: x&acirc;y dựng Chung cư T&ocirc;n Thất Thuyết, Chung cư Vĩnh Hội &ldquo;<em>văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n</em>&rdquo;; x&acirc;y dựng tiểu cảnh tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Chung cư Vĩnh Hội &ldquo;xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Bức tường văn minh&rdquo; được thực hiện rộng khắp g&oacute;p phần thay đổi diện mạo xấu x&iacute; của những bức tường cũ kỹ, nhếch nh&aacute;c. Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc m&agrave; tuổi trẻ Quận 4 thực hiện đ&atilde; tạo n&ecirc;n sức lan tỏa những việc l&agrave;m hay, &yacute; nghĩa, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của người d&acirc;n về hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n, g&oacute;p phần cải thiện m&ocirc;i trường sống cho người d&acirc;n địa phương.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: center;"> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2017-4/ThangTN-1.jpg" style="height:274px; width:500px" /></span></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ Quận 4 đang thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Bức tường thanh ni&ecirc;n&quot;</span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify;"> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> C&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội chăm lo cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn được c&aacute;c cấp Đo&agrave;n quan t&acirc;m thực hiện, h&agrave;ng loạt c&aacute;c hoạt động như: &ldquo;Ng&agrave;y hội Ấm &aacute;p y&ecirc;u thương&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 1, chương tr&igrave;nh&ldquo;Chắp c&aacute;nh ước mơ&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 8, &ldquo;Ng&agrave;y hội Kết nối sẻ chia&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 12, &ldquo;Ng&agrave;y hội Chung tay v&igrave; cộng đồng&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 13, chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 16 đ&atilde; g&oacute;p phần san sẻ những kh&oacute; khăn, hỗ trợ về mặt tinh thần cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp tục vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n lập nghiệp, Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; tổ chức h&agrave;ng loạt c&aacute;c chương tr&igrave;nh thiết thực th&ocirc;ng qua Ng&agrave;y hội&nbsp; &ldquo;<em>Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; hỗ trợ việc l&agrave;m</em>&rdquo; năm 2017 như: G&oacute;c tư vấn việc l&agrave;m, phỏng vấn thử - việc l&agrave;m thật, c&aacute;c diễn đ&agrave;n hướng nghiệp với chủ đề: &ldquo;Biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực&rdquo;, Caf&eacute; Thời sự - chủ đề : &ldquo;C&acirc;u chuyện khởi nghiệp&rdquo; mở ra cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cơ hội t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m, những &yacute; tưởng khởi nghiệp gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n d&aacute;m nghĩ d&aacute;m l&agrave;m, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&ograve;n rất nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&atilde; v&agrave; đang được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 4 thực hiện đ&atilde; đem lại hiệu quả thiết thực v&agrave; tạo được l&ograve;ng tin của Nh&acirc;n d&acirc;n đối với tuổi trẻ quận nh&agrave;. C&aacute;c hoạt động đ&atilde; khẳng định tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc tham gia g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Quận 4 n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ những kết quả đạt được trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2017, Quận Đo&agrave;n 4 vinh dự được Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng bằng khen c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong đợt hoạt động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2017. Sự ghi nhận đ&oacute; như tiếp lửa, tạo th&ecirc;m động lực để tuổi trẻ Quận 4 tiếp tục r&egrave;n luyện, cống hiến sức trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhựt Quang &ndash; Minh Tuấn</strong></span></span></div> <div>&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;