Khơi sức trẻ qua Tháng Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&rdquo;, c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh khẩu hiệu h&agrave;nh động của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tiếp nối truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của cha anh đi trước, tuổi trẻ Quận 4 ra sức thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản (TNCS) Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2017) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Quận 4 lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022.</em></strong></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Sau một th&aacute;ng hoạt động s&ocirc;i nổi, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 4 đ&atilde; tập trung thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực nhằm cụ thể h&oacute;a chủ đề Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n &ldquo;<em>Tuổi trẻ Quận 4 chung tay x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị</em>&rdquo; như: x&acirc;y dựng Chung cư T&ocirc;n Thất Thuyết, Chung cư Vĩnh Hội &ldquo;<em>văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n</em>&rdquo;; x&acirc;y dựng tiểu cảnh tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Chung cư Vĩnh Hội &ldquo;xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Bức tường văn minh&rdquo; được thực hiện rộng khắp g&oacute;p phần thay đổi diện mạo xấu x&iacute; của những bức tường cũ kỹ, nhếch nh&aacute;c. Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc m&agrave; tuổi trẻ Quận 4 thực hiện đ&atilde; tạo n&ecirc;n sức lan tỏa những việc l&agrave;m hay, &yacute; nghĩa, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của người d&acirc;n về hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n, g&oacute;p phần cải thiện m&ocirc;i trường sống cho người d&acirc;n địa phương.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: center;"> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2017-4/ThangTN-1.jpg" style="height:274px; width:500px" /></span></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ Quận 4 đang thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Bức tường thanh ni&ecirc;n&quot;</span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify;"> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> C&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội chăm lo cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn được c&aacute;c cấp Đo&agrave;n quan t&acirc;m thực hiện, h&agrave;ng loạt c&aacute;c hoạt động như: &ldquo;Ng&agrave;y hội Ấm &aacute;p y&ecirc;u thương&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 1, chương tr&igrave;nh&ldquo;Chắp c&aacute;nh ước mơ&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 8, &ldquo;Ng&agrave;y hội Kết nối sẻ chia&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 12, &ldquo;Ng&agrave;y hội Chung tay v&igrave; cộng đồng&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 13, chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; của Đo&agrave;n Phường 16 đ&atilde; g&oacute;p phần san sẻ những kh&oacute; khăn, hỗ trợ về mặt tinh thần cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp tục vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n lập nghiệp, Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; tổ chức h&agrave;ng loạt c&aacute;c chương tr&igrave;nh thiết thực th&ocirc;ng qua Ng&agrave;y hội&nbsp; &ldquo;<em>Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; hỗ trợ việc l&agrave;m</em>&rdquo; năm 2017 như: G&oacute;c tư vấn việc l&agrave;m, phỏng vấn thử - việc l&agrave;m thật, c&aacute;c diễn đ&agrave;n hướng nghiệp với chủ đề: &ldquo;Biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực&rdquo;, Caf&eacute; Thời sự - chủ đề : &ldquo;C&acirc;u chuyện khởi nghiệp&rdquo; mở ra cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cơ hội t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m, những &yacute; tưởng khởi nghiệp gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n d&aacute;m nghĩ d&aacute;m l&agrave;m, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&ograve;n rất nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&atilde; v&agrave; đang được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 4 thực hiện đ&atilde; đem lại hiệu quả thiết thực v&agrave; tạo được l&ograve;ng tin của Nh&acirc;n d&acirc;n đối với tuổi trẻ quận nh&agrave;. C&aacute;c hoạt động đ&atilde; khẳng định tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc tham gia g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Quận 4 n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ những kết quả đạt được trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2017, Quận Đo&agrave;n 4 vinh dự được Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng bằng khen c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong đợt hoạt động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2017. Sự ghi nhận đ&oacute; như tiếp lửa, tạo th&ecirc;m động lực để tuổi trẻ Quận 4 tiếp tục r&egrave;n luyện, cống hiến sức trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhựt Quang &ndash; Minh Tuấn</strong></span></span></div> <div>&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

;