Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><u>ĐỀ CƯƠNG TUY&Ecirc;N TRUYỀN </u></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KỶ NIỆM 42 NĂM NG&Agrave;Y GIẢI PH&Oacute;NG MIỀN NAM, </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;(30/4/1975 - 30/4/2017)</strong></span></span></p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, CHIẾN C&Ocirc;NG OANH LIỆT CỦA SỰ NGHIỆP KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, GIẢI PH&Oacute;NG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Bối cảnh quốc tế v&agrave; trong nước:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ với vị tr&iacute; một nước trong phe thắng trận, &iacute;t bị thiệt hại trong chiến tranh đ&atilde; c&oacute; tiềm lực rất mạnh, hiếu chiến v&agrave; &acirc;m mưu b&aacute; chủ thế giới. Sau thất bại ở Điện Bi&ecirc;n Phủ, Ph&aacute;p buộc phải ngồi v&agrave;o b&agrave;n đ&agrave;m ph&aacute;n tại Giơ-ne-vơ k&yacute; Hiệp định về đ&igrave;nh chỉ chiến sự ở Việt Nam, chủ nghĩa thực d&acirc;n cũ sụp đổ; Mỹ ch&iacute;nh thức nhảy v&agrave;o miền Nam Việt Nam, &aacute;p đặt chủ nghĩa thực d&acirc;n kiểu mới, &acirc;m mưu chia cắt l&acirc;u d&agrave;i đất nước ta. L&uacute;c n&agrave;y hai hệ thống tư bản chủ nghĩa v&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa đối đầu gay gắt bằng cuộc chiến tranh lạnh v&agrave; chạy đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống x&atilde; hội chủ nghĩa, phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n ở c&aacute;c nước tư bản, phong tr&agrave;o giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của c&aacute;c nước thuộc địa tr&ecirc;n thế giới d&acirc;ng cao. Việt Nam trở th&agrave;nh ti&ecirc;u điểm hội tụ những m&acirc;u thuẫn của thời đại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong nước, sau ch&iacute;n năm kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, miền Bắc bước v&agrave;o thời kỳ x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, miền Nam vẫn dưới &aacute;ch thống trị của đế quốc Mỹ v&agrave; tay sai. Nhiệm vụ tranh đấu giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc trở th&agrave;nh y&ecirc;u cầu thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, nhiệm vụ ch&iacute;nh của to&agrave;n d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Những bước ph&aacute;t triển của cuộc kh&aacute;ng chiến:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; trải qua gần 21 năm, l&agrave; cuộc chiến tranh cứu nước &aacute;c liệt v&agrave; phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại x&acirc;m của d&acirc;n tộc. C&oacute; thể ph&acirc;n kỳ th&agrave;nh năm giai đoạn chiến lược, l&agrave;m chuyển biến về tương quan lực lượng, cục diện chiến tranh để tạo n&ecirc;n bước nhảy vọt lớn tạo thời cơ để c&aacute;ch mạng Việt Nam đi đến gi&agrave;nh thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a. Giai đoạn thứ nhất từ th&aacute;ng 7 năm 1954 đến hết năm 1960: Đảng l&atilde;nh đạo cuộc đấu tranh giữ g&igrave;n lực lượng, chuyển dần sang thế tiến c&ocirc;ng, l&agrave;m thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực d&acirc;n mới của đế quốc Mỹ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng 7 năm 1954, tại Hội nghị k&yacute; kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đ&igrave;nh chỉ chiến sự ở Việt Nam được diễn ra, với d&atilde; t&acirc;m từ trước, Mỹ l&agrave; một trong những nước dự hội nghị, đ&atilde; kh&ocirc;ng k&yacute; tuy&ecirc;n bố cuối c&ugrave;ng của hội nghị &ldquo;Thừa nhận về nguy&ecirc;n tắc độc lập, thống nhất to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Việt Nam&rdquo;. Mỹ nhanh ch&oacute;ng x&uacute;c tiến kế hoạch x&acirc;m nhập miền Nam nước ta để thay thế thực d&acirc;n Ph&aacute;p, thực chất l&agrave; x&acirc;m chiếm miền Nam bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch thực d&acirc;n mới. Mỹ dựng l&ecirc;n ch&iacute;nh phủ b&ugrave; nh&igrave;n Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm ở miền Nam với &acirc;m mưu ti&ecirc;u diệt bằng được phong tr&agrave;o y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng của Nh&acirc;n d&acirc;n ta, chia cắt l&acirc;u d&agrave;i đất nước ta, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới, căn cứ qu&acirc;n sự của Mỹ, l&agrave;m b&agrave;n đạp tấn c&ocirc;ng miền Bắc v&agrave; c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng bản chất, &acirc;m mưu x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (th&aacute;ng 7 năm 1954) chỉ r&otilde; &ldquo;Đế quốc Mỹ l&agrave; kẻ th&ugrave; ch&iacute;nh của nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh thế giới v&agrave; hiện đang trở th&agrave;nh kẻ th&ugrave; ch&iacute;nh, trực tiếp của nh&acirc;n d&acirc;n Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;. Đảng ta lu&ocirc;n nhất qu&aacute;n tinh thần chỉ đạo tiến h&agrave;nh đồng thời hai chiến lược c&aacute;ch mạng: C&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa. Miền Bắc nhanh ch&oacute;ng tổ chức cuộc sống mới, trong ba năm (1958 - 1960), ta đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh về cơ bản c&ocirc;ng cuộc cải tạo x&atilde; hội chủ nghĩa, bước đầu x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội theo con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, chuẩn bị về qu&acirc;n sự cho c&aacute;ch mạng cả nước giai đoạn mới. Ở miền Nam, cuộc đấu tranh diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn, &aacute;c liệt, Mỹ - Diệm l&ecirc; m&aacute;y ch&eacute;m đi khủng bố khắp miền Nam, thi h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch &ldquo;Tố cộng, diệt cộng&rdquo; để ti&ecirc;u diệt phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng, nhưng đại bộ phận Nh&acirc;n d&acirc;n vẫn một l&ograve;ng theo Đảng, bất khuất chống &aacute;p bức, khủng bố, bảo vệ lực lượng c&aacute;ch mạng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (th&aacute;ng 01 năm 1959) đ&atilde; x&aacute;c định con đường tiến l&ecirc;n của c&aacute;ch mạng miền Nam v&agrave; chỉ r&otilde; mục ti&ecirc;u, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng miền Nam, mối quan hệ giữa hai chiến lược c&aacute;ch mạng ở hai miền Nam - Bắc, giữa c&aacute;ch mạng Việt Nam v&agrave; c&aacute;ch mạng thế giới, nhằm giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất nước nh&agrave;. Nghị quyết số 15-NQ/TW của Trung ương đ&atilde; phản &aacute;nh đ&uacute;ng nhu cầu lịch sử, giải quyết kịp thời y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng miền Nam trong t&igrave;nh thế thực sự ch&iacute;n muồi, định hướng v&agrave; động vi&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam v&ugrave;ng l&ecirc;n trong phong tr&agrave;o Đồng Khởi (1959 - 1960), xoay chuyển t&igrave;nh thế c&aacute;ch mạng miền Nam, đ&aacute;p ứng nguyện vọng tha thiết l&uacute;c n&agrave;y của c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o miền Nam cũng như cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng đ&atilde; v&ugrave;ng l&ecirc;n khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền ở nhiều v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n. Lực lượng vũ trang v&agrave; hệ thống chỉ huy qu&acirc;n sự c&aacute;c cấp của ta từng bước h&igrave;nh th&agrave;nh, Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam th&agrave;nh lập. Cuộc chiến tranh Giải ph&oacute;ng miền Nam đ&atilde; được khởi động một c&aacute;ch độc đ&aacute;o, kh&eacute;o l&eacute;o, l&agrave;m thất bại một h&igrave;nh thức thống trị điển h&igrave;nh theo phương thức chủ nghĩa thực d&acirc;n mới của đế quốc Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>b. Giai đoạn hai từ năm 1961 đến giữa năm 1965: Giữ vững v&agrave; ph&aacute;t triển thế tiến c&ocirc;ng, đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo; của đế quốc Mỹ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ cuối năm 1960, việc sử dụng ch&iacute;nh quyền tay sai độc t&agrave;i ph&aacute;t x&iacute;t Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm đ&atilde; li&ecirc;n tiếp bị thất bại. Để đối ph&oacute; với sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của c&aacute;ch mạng miền Nam, chiếm lại những địa b&agrave;n, v&ugrave;ng d&acirc;n cư đ&atilde; mất sau cuộc Đồng Khởi của ta, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; chiến lược đầu ti&ecirc;n trong ba loại chiến tranh nằm trong chiến lược qu&acirc;n sự to&agrave;n cầu &ldquo;Phản ứng linh hoạt&rdquo; của Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối trọng với chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo; của Mỹ, Đảng ta chủ trương chuyển c&aacute;ch mạng Giải ph&oacute;ng miền Nam l&ecirc;n giai đoạn mới. Từ đ&acirc;y, cuộc khởi nghĩa từng phần ph&aacute;t triển l&ecirc;n th&agrave;nh cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng quy m&ocirc; to&agrave;n miền. Trong những năm 1961 - 1964, Nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam vừa đấu tranh, vừa ch&uacute; trọng x&acirc;y dựng lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng với sự chi viện hiệu quả từ miền Bắc. Nhiều trung đo&agrave;n chủ lực miền Nam được th&agrave;nh lập. T&iacute;ch cực mở rộng căn cứ c&aacute;ch mạng, ph&aacute;t triển chiến tranh du k&iacute;ch, tăng cường đ&aacute;nh ph&aacute; c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự xung yếu của địch như s&acirc;n bay, kho t&agrave;ng, bến cảng, ph&aacute; hệ thống ấp chiến lược do địch lập ra, li&ecirc;n tiếp gi&agrave;nh thắng lợi tr&ecirc;n c&aacute;c chiến trường. Điển h&igrave;nh l&agrave; trận Ấp Bắc (th&aacute;ng 01 năm 1963), chiến dịch B&igrave;nh Gi&atilde; (th&aacute;ng 12 năm 1964 - th&aacute;ng 01 năm 1965), Ba Gia (th&aacute;ng 5 năm 1965 - th&aacute;ng 7 năm 1965), Đồng Xo&agrave;i (th&aacute;ng 5 năm 1965 - th&aacute;ng 7 năm 1965).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dựng l&ecirc;n sự kiện &ldquo;Vịnh Bắc Bộ&rdquo;, đế quốc Mỹ mở đầu cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại miền Bắc bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n. Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 năm 1964, ch&uacute;ng d&ugrave;ng 64 lần m&aacute;y bay mở cuộc tiến c&ocirc;ng &ldquo;Mũi t&ecirc;n xuy&ecirc;n&rdquo; đ&aacute;nh ồ ạt ở c&aacute;c khu vực s&ocirc;ng Gianh (Quảng B&igrave;nh), Cửa Hội (Vinh), Lạch Trường (Thanh H&oacute;a), B&atilde;i Ch&aacute;y (Quảng Ninh). C&aacute;c đơn vị hải qu&acirc;n, ph&ograve;ng kh&ocirc;ng, d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ đ&atilde; n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c, hiệp đồng chặt chẽ, mưu tr&iacute; dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, bắn rơi 8 m&aacute;y bay. Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 trở th&agrave;nh ng&agrave;y truyền thống đ&aacute;nh thắng trận đầu của bộ đội Hải qu&acirc;n nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. Chiến thắng ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 năm 1964 cổ vũ mạnh mẽ kh&iacute; thế chiến đấu, củng cố niềm tin v&agrave; khẳng định &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m đ&aacute;nh thắng cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n Mỹ của Nh&acirc;n d&acirc;n ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>c. Giai đoạn ba từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968: Đảng ph&aacute;t động to&agrave;n d&acirc;n chống Mỹ, cứu nước, đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đ&aacute;nh thắng cuộc ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n, hải qu&acirc;n lần thứ nhất ở miền Bắc.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực chất của chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; l&agrave; sử dụng qu&acirc;n Mỹ l&agrave;m lực lượng cơ động, chủ yếu để ti&ecirc;u diệt bộ đội chủ lực của ta; qu&acirc;n ngụy l&agrave;m lực lượng chiếm đ&oacute;ng, b&igrave;nh định, k&igrave;m kẹp d&acirc;n h&ograve;ng đ&aacute;nh bại c&aacute;ch mạng miền Nam trong v&ograve;ng 25 - 30 th&aacute;ng (từ giữa năm 1965 đến năm 1967). Ch&uacute;ng đưa v&agrave;o miền Nam hơn nửa triệu qu&acirc;n Mỹ v&agrave; qu&acirc;n đội một số nước chư hầu. Đồng thời sử dụng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n mở chiến dịch &ldquo;Sấm rền&rdquo;, đ&aacute;nh ph&aacute; &aacute;c liệt với mưu đồ &ldquo;Đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đ&aacute;&rdquo;, h&ograve;ng ngăn chặn chi viện từ miền Bắc v&agrave; quốc tế v&agrave;o miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước t&igrave;nh h&igrave;nh leo thang chiến tranh của địch v&agrave; những kh&oacute; khăn của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước, c&aacute;c hội nghị Trung ương lần thứ 11 (th&aacute;ng 3 năm 1965) v&agrave; lần thứ 12 (th&aacute;ng 12 năm 1965) tr&ecirc;n cơ sở ph&acirc;n t&iacute;ch một c&aacute;ch khoa học, so s&aacute;nh lực lượng giữa ta v&agrave; địch, Trung ương khẳng định sự thất bại kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi của đế quốc Mỹ v&agrave; hạ quyết t&acirc;m động vi&ecirc;n lực lượng cả nước giữ vững chiến lược tấn c&ocirc;ng, n&ecirc;u cao &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, ph&aacute;t huy sức mạnh của to&agrave;n d&acirc;n tộc, tranh thủ sự gi&uacute;p đỡ của quốc tế, ki&ecirc;n quyết đ&aacute;nh thắng ho&agrave;n to&agrave;n giặc Mỹ x&acirc;m lược, Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ra lời k&ecirc;u gọi lịch sử, k&ecirc;u gọi to&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết một l&ograve;ng, quyết t&acirc;m chống Mỹ, cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, c&aacute;c lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng đ&atilde; tăng cường x&acirc;y dựng lực lượng ba thứ qu&acirc;n, đẩy mạnh t&aacute;c chiến của bộ đội chủ lực kết hợp với hoạt động t&aacute;c chiến rộng khắp của bộ đội địa phương v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n, du k&iacute;ch. Chiến thắng N&uacute;i Th&agrave;nh của bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam (th&aacute;ng 5 năm 1965), chiến thắng Vạn Tường (th&aacute;ng 8 năm 1965), thắng lợi của c&aacute;c chiến dịch Pl&acirc;y-me (th&aacute;ng 11 năm 1965) v&agrave; tiếp đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c chiến c&ocirc;ng vang dội đập tan hai cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; (1965 - 1966, 1966 - 1967) của Mỹ ở miền Nam, đẩy Mỹ v&agrave;o thế tiến tho&aacute;i lưỡng nan về chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện chủ trương của Đảng, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta mở cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Mậu Th&acirc;n năm 1968 nhằm gi&aacute;ng một đ&ograve;n quyết liệt v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ. Đ&ecirc;m 30, rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 01 năm 1968 (tức đ&ecirc;m m&ugrave;ng 1, rạng s&aacute;ng m&ugrave;ng 2 Tết Mậu Th&acirc;n) c&aacute;c lực lượng vũ trang v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam đ&atilde; tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tr&ecirc;n to&agrave;n miền, đồng loạt tiến c&ocirc;ng địch ở 4 th&agrave;nh phố, 37 thị x&atilde;, h&agrave;ng trăm thị trấn, đ&aacute;nh v&agrave;o hầu hết cơ quan đầu n&atilde;o Trung ương, địa phương của Mỹ lẫn ngụy. Nh&acirc;n d&acirc;n nhiều v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n đ&atilde; nổi dậy mạnh mẽ, đập tan bộ m&aacute;y k&igrave;m kẹp của địch, ph&aacute; vỡ h&agrave;ng loạt &ldquo;Ấp chiến lược&rdquo;, bức r&uacute;t nhiều hệ thống đồn b&oacute;t, giải ph&oacute;ng v&agrave; gi&agrave;nh quyền l&agrave;m chủ, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng, mở rộng v&agrave; củng cố hậu phương ta. Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Mậu Th&acirc;n năm 1968 của ta như &ldquo;Một đ&ograve;n s&eacute;t đ&aacute;nh&rdquo; đối với bọn tr&ugrave;m x&acirc;m lược Mỹ, l&agrave;m cho&aacute;ng v&aacute;ng cả nước Mỹ v&agrave; chấn động dư luận thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>d. Giai đoạn thứ tư từ năm 1969 đến năm 1973: Ph&aacute;t huy sức mạnh li&ecirc;n minh chiến đấu Việt Nam với L&agrave;o, Campuchia, l&agrave;m thất bại một bước chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo;, đ&aacute;nh bại cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n, hải qu&acirc;n lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đ&agrave;m ph&aacute;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực chất của chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo; l&agrave; &ldquo;Đổi m&agrave;u da tr&ecirc;n x&aacute;c chết&rdquo;, &ldquo;D&ugrave;ng người Việt giết người Việt&rdquo;, &ldquo;D&ugrave;ng người Đ&ocirc;ng Dương giết người Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; bằng tiền của v&agrave; vũ kh&iacute; của Mỹ, do người Mỹ chỉ huy. Ch&iacute;nh quyền N&iacute;ch-xơn vừa từng bước r&uacute;t qu&acirc;n Mỹ, vừa ra sức củng cố v&agrave; tăng cường ngụy qu&acirc;n, ngụy quyền, vừa phản c&ocirc;ng v&agrave; tiến c&ocirc;ng quyết liệt để chống ph&aacute; ta. Ch&uacute;ng tập trung hầu hết lực lượng của Mỹ - ngụy để b&igrave;nh định n&ocirc;ng th&ocirc;n, sử dụng phương tiện chiến tranh hiện đại, kể cả vũ kh&iacute; h&oacute;a học, chiến tranh điện tử v&agrave; kh&ocirc;ng qu&acirc;n chiến lược để tiến h&agrave;nh chiến tranh hủy diệt, chiến tranh gi&agrave;nh d&acirc;n, đ&aacute;nh ph&aacute; c&aacute;c căn cứ địa c&aacute;ch mạng v&agrave; hậu phương của ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Đảng ta nhận định: Đ&ocirc;ng Dương đ&atilde; trở th&agrave;nh một chiến trường thống nhất, kẻ th&ugrave; chung của cả ba nước Đ&ocirc;ng Dương l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược. Miền Nam Việt Nam l&agrave; chiến trường ch&iacute;nh, Campuchia l&agrave; chiến trường yếu nhất của địch, L&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; vị tr&iacute; hiểm yếu, miền Bắc Việt Nam l&agrave; hậu phương chung của cả ba nước Đ&ocirc;ng Dương. Qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta phối hợp với L&agrave;o v&agrave; Campuchia, đ&aacute;nh địch tr&ecirc;n khắp chiến trường ba nước Đ&ocirc;ng Dương, đập tan cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Lam Sơn 719&rdquo; ở Đường 9 - Nam L&agrave;o, đ&aacute;nh bại cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;To&agrave;n thắng 01 năm 1971&rdquo; ở Campuchia, đ&aacute;nh tơi tả lực lượng của địch ở ng&atilde; ba bi&ecirc;n giới, ti&ecirc;u diệt địch trong cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Chen La II&rdquo; ở Đ&ocirc;ng Bắc Campuchia, đập tan qu&aacute; tr&igrave;nh tiến c&ocirc;ng - phản k&iacute;ch bằng c&aacute;c cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n lớn của Mỹ, ngụy tr&ecirc;n chiến trường ba nước Đ&ocirc;ng Dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 06 th&aacute;ng 4 năm 1972, Mỹ huy động kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n ồ ạt đ&aacute;nh ph&aacute; miền Bắc lần thứ hai (đ&acirc;y c&ograve;n gọi l&agrave; &ldquo;Chiến dịch Lai-nơ Bếch-cơ&rdquo;), thả m&igrave;n phong tỏa c&aacute;c hải cảng v&agrave; bờ biển miền Bắc Việt Nam. Với tinh thần dũng cảm v&agrave; c&aacute;ch đ&aacute;nh mưu tr&iacute; linh hoạt, qua bảy th&aacute;ng chiến đấu quyết liệt, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Bắc, n&ograve;ng cốt l&agrave; Qu&acirc;n chủng Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng qu&acirc;n; Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n; Binh chủng Ph&aacute;o binh, đ&atilde; bắn rơi hơn 600 m&aacute;y bay, trong đ&oacute; c&oacute; chiếc thứ 4.000 bị bắn rơi tr&ecirc;n miền Bắc, bắn ch&igrave;m v&agrave; bắn ch&aacute;y gần 100 t&agrave;u chiến Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 10 năm 1972, &ldquo;Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại h&ograve;a b&igrave;nh ở Việt Nam&rdquo; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh về nội dung, nhưng ngay ng&agrave;y h&ocirc;m sau, Mỹ lại tr&aacute;o trở, đ&ograve;i sửa lại nhiều điểm quan trọng thuộc nội dung Hiệp định, đồng thời ch&uacute;ng liều lĩnh tiến h&agrave;nh một nấc thang chiến tranh mới cực kỳ t&agrave;n bạo. Từ ng&agrave;y 18 đến ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 12 năm 1972, N&iacute;ch-xơn ra lệnh mở cuộc tập k&iacute;ch đường kh&ocirc;ng chiến lược quy m&ocirc; lớn nhất mang t&ecirc;n &ldquo;Chiến dịch Lai-nơ Bếch-cơ II&rdquo; v&agrave;o miền Bắc. Một lần nữa, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Bắc đ&atilde; anh dũng, mưu tr&iacute;, chiến đấu ki&ecirc;n cường, trừng trị th&iacute;ch đ&aacute;ng kh&ocirc;ng qu&acirc;n Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>e. Giai đoạn thứ năm từ cuối năm 1973 đến ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975: Tạo thế v&agrave; lực, tạo thời cơ, ki&ecirc;n quyết tiến h&agrave;nh cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975, kết th&uacute;c thắng lợi trọn vẹn cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước, Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi k&yacute; Hiệp định Pa-ri, mặc d&ugrave; buộc phải r&uacute;t hết qu&acirc;n nhưng đế quốc Mỹ &acirc;m mưu củng cố ngụy qu&acirc;n, ngụy quyền l&agrave;m c&ocirc;ng cụ thực hiện chủ nghĩa thực d&acirc;n mới ở miền Nam Việt Nam, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới. Mỹ tăng cường chi viện tiền của, vũ kh&iacute;, phương tiện chiến tranh cho qu&acirc;n ngụy, lấn đất gi&agrave;nh d&acirc;n, thực hiện c&aacute;c hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng miền Nam. Đến th&aacute;ng 5 năm 1973, xu thế chống ph&aacute; Hiệp định Pa-ri của địch ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Ch&uacute;ng đi&ecirc;n cuồng đ&aacute;nh ph&aacute; h&ograve;ng x&oacute;a bỏ v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng của ta, đẩy l&ugrave;i lực lượng c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 7 năm 1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 khẳng định con đường c&aacute;ch mạng miền Nam vẫn l&agrave; con đường bạo lực v&agrave; đề ra c&aacute;c nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam - Bắc. Nửa cuối năm 1974, cuộc chiến tranh của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta ở miền Nam chống chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo; đ&atilde; gi&agrave;nh được thắng lợi. Nước Mỹ l&acirc;m v&agrave;o khủng hoảng nội bộ. Th&aacute;ng 7 năm 1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam x&acirc;y dựng kế hoạch chiến lược giải ph&oacute;ng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nếu thời cơ đến sẽ giải ph&oacute;ng miền Nam trong năm 1975.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu năm 1975, tr&ecirc;n cơ sở đ&aacute;nh gi&aacute;, so s&aacute;nh lực lượng giữa ta v&agrave; địch, nắm bắt thời cơ lịch sử, Bộ Ch&iacute;nh trị hạ quyết t&acirc;m chiến lược, giải ph&oacute;ng miền Nam, đ&aacute;nh bại ho&agrave;n to&agrave;n cuộc chiến tranh thực d&acirc;n mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975. Ng&agrave;y 04 th&aacute;ng 3 năm 1975 bộ đội ta mở chiến dịch T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Sau một số trận đ&aacute;nh tạo thế v&agrave; nghi binh chiến dịch, ng&agrave;y 10 v&agrave; 11 th&aacute;ng 3 năm 1975, qu&acirc;n ta tiến c&ocirc;ng bằng sức mạnh binh chủng hợp th&agrave;nh, giải ph&oacute;ng thị x&atilde; Bu&ocirc;n Ma Thuột. Đ&acirc;y l&agrave; trận đ&aacute;nh then chốt của chiến dịch, một trận điểm đ&uacute;ng huyệt, ti&ecirc;u diệt nhiều lực lượng tinh nhuệ v&agrave; kh&iacute; t&agrave;i chiến tranh của địch, l&agrave;m rối loạn sự chỉ đạo chiến lược v&agrave; đảo lộn thế ph&ograve;ng thủ ở chiến trường T&acirc;y Nguy&ecirc;n, mở đầu cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ecirc;n cơ sở những thắng lợi c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định, ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 4 năm 1975, Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định mở chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh nhằm giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo &ldquo;Thần tốc, t&aacute;o bạo, bất ngờ, chắc thắng&rdquo;, c&aacute;c đơn vị chủ lực của qu&acirc;n đội ta đ&atilde; thực hiện cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n thần tốc, tiến về giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng T&acirc;y Bắc c&oacute; Qu&acirc;n đo&agrave;n 3 tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang T&acirc;y Ninh, S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng Bắc v&agrave; Đ&ocirc;ng Bắc c&oacute; Qu&acirc;n đo&agrave;n 1 tăng cường lực lượng đặc c&ocirc;ng, xe tăng, cao xạ;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng Đ&ocirc;ng v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam c&oacute; Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 v&agrave; Qu&acirc;n đo&agrave;n 2 tăng cường ph&aacute;o binh, xe tăng, cao xạ, đặc c&ocirc;ng, biệt động;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng T&acirc;y v&agrave; T&acirc;y Nam c&oacute; Đo&agrave;n 232 chủ lực miền Nam v&agrave; chủ lực Qu&acirc;n khu 8, lực lượng tương đương một qu&acirc;n đo&agrave;n;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&ugrave;ng ven v&agrave; nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đơn vị đặc c&ocirc;ng, ph&aacute;o binh kết hợp với lực lượng ch&iacute;nh trị của Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, c&aacute;c binh đo&agrave;n đột k&iacute;ch thọc s&acirc;u kết hợp với lực lượng b&ecirc;n trong nhanh ch&oacute;ng đ&aacute;nh chiếm c&aacute;c mục ti&ecirc;u trọng yếu của địch ở nội th&agrave;nh như: S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đ&ocirc;, căn cứ Hải qu&acirc;n, Cảng Bạch Đằng, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Tổng nha cảnh s&aacute;t Trung ương. L&uacute;c 10 giờ 45 ph&uacute;t, Binh đo&agrave;n hỗn hợp chủ lực Qu&acirc;n đo&agrave;n 2 của ta chiếm &ldquo;Dinh Độc Lập&rdquo;, bắt to&agrave;n bộ ngụy quyền Trung ương, buộc ch&uacute;ng tuy&ecirc;n bố đầu h&agrave;ng kh&ocirc;ng điều kiện. Cờ giải ph&oacute;ng đ&atilde; tung bay trước t&ograve;a nh&agrave; ch&iacute;nh &ldquo;Dinh Độc Lập&rdquo; l&uacute;c 11 giờ 30 ph&uacute;t, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975. Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử to&agrave;n thắng; cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975 thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>II. ĐẢNG BỘ V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện &acirc;m mưu x&acirc;m lược Việt Nam, Mỹ đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&aacute;c thủ đoạn nhằm độc chiếm, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới v&agrave; căn cứ qu&acirc;n sự của ch&uacute;ng, l&agrave;m b&agrave;n đạp để tiến c&ocirc;ng miền Bắc, th&ocirc;n t&iacute;nh cả nước ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỹ v&agrave; ch&iacute;nh quyền tay sai đ&atilde; chọn S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định l&agrave;m thủ đ&ocirc; của ch&iacute;nh thể &ldquo;Việt Nam Cộng h&ograve;a&rdquo;, l&agrave; trung t&acirc;m đầu n&atilde;o, s&agrave;o huyệt, bộ mặt ngoại giao, trung t&acirc;m kinh tế, văn h&oacute;a v&agrave; c&ograve;n l&agrave; căn cứ qu&acirc;n sự lớn nhất của ch&uacute;ng ở miền Nam. S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trở th&agrave;nh bộ mặt điển h&igrave;nh của chủ nghĩa thực d&acirc;n mới v&agrave; l&agrave; biểu tượng cho sức mạnh về mọi mặt của Mỹ - ch&iacute;nh quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam, ch&uacute;ng ra sức củng cố v&agrave; tăng cường bảo vệ, cố giữ cho được vị tr&iacute; chiến lược quan trọng n&agrave;y trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tiến h&agrave;nh c&aacute;c chiến lược chiến tranh x&acirc;m lược tr&ecirc;n đất nước ta. V&igrave; vậy, Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực tiếp hứng chịu sự k&igrave;m kẹp, b&oacute;c lột, đ&agrave;n &aacute;p rất khắc nghiệt v&agrave; d&atilde; man bởi ch&iacute;nh s&aacute;ch, thủ đoạn cai trị th&acirc;m độc, t&agrave;n bạo của Mỹ v&agrave; tay sai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định bị biến th&agrave;nh thủ phủ thuộc địa của chế độ thực d&acirc;n kiểu mới v&agrave; trong bối cảnh đất nước bị chia cắt, dưới b&agrave;n tay của Mỹ - ch&iacute;nh quyền tay sai c&ograve;n l&agrave; nơi tập trung s&acirc;u sắc nhất, điểm xo&aacute;y của những m&acirc;u thuẫn x&atilde; hội ở miền Nam Việt Nam. Đảng bộ v&agrave; qu&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; phải đương đầu với kẻ th&ugrave; sừng sỏ, rất hung h&atilde;n v&agrave; t&agrave;n bạo ngay tại trung t&acirc;m s&agrave;o huyệt của ch&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dưới sự l&atilde;nh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn v&agrave; Gia Định đấu tranh ki&ecirc;n cường, thắng lợi vẻ vang, g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o thắng lợi vĩ đại của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiệp định Giơ-ne-vơ vừa được k&yacute; kết (20 th&aacute;ng 7 năm 1954), mặc d&ugrave; Mỹ - Diệm đ&atilde; ra sức ph&aacute; hoại Hiệp định, ch&uacute;ng thiết lập chế độ độc t&agrave;i ph&aacute;t x&iacute;t, đ&agrave;n &aacute;p c&aacute;c lực lượng đối lập v&agrave; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;n bạo &ldquo;Tố cộng, diệt cộng&rdquo; tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam Việt Nam; nhưng tu&acirc;n thủ nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ, từ năm 1954 đến năm 1959, Trung ương Đảng chủ trương miền Nam thực hiện đấu tranh ch&iacute;nh trị, Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn v&agrave; Gia Định đ&atilde; l&atilde;nh đạo Nh&acirc;n d&acirc;n tiến h&agrave;nh cuộc đấu tranh đ&ograve;i Mỹ - Diệm thi h&agrave;nh Hiệp định Giơ-ne-vơ, đ&ograve;i c&aacute;c quyền d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ v&agrave; giữ g&igrave;n lực lượng c&aacute;ch mạng. Th&aacute;ng 11 năm 1954, Hội nghị Khu ủy mới của S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn do Trung ương Cục chỉ định đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh của Th&agrave;nh phố v&agrave; đ&atilde; chỉ ra rằng: Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn vốn c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng rất cao, lại rất nhạy b&eacute;n với thời cuộc; Th&agrave;nh phố đang s&ocirc;i nổi bước v&agrave;o phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị, đang c&oacute; nhiều thuận lợi cho ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; tham gia đấu tranh s&ocirc;i nổi với c&aacute;c h&igrave;nh thức biểu t&igrave;nh, b&atilde;i c&ocirc;ng, b&atilde;i thị, b&atilde;i kh&oacute;a&hellip; tạo th&agrave;nh cao tr&agrave;o, phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị nối tiếp nhau li&ecirc;n tục. Thực tiễn cuộc đấu tranh của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn v&agrave; Gia Định trước kh&oacute; khăn, khắc nghiệt của giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; chứng tỏ tinh thần c&aacute;ch mạng, chấp nhận hy sinh gian khổ để đi theo Đảng, trong đấu tranh đ&atilde; s&aacute;ng tạo g&oacute;p phần cung cấp kinh nghiệm cho Đảng để đề ra đường lối c&aacute;ch mạng miền Nam, đ&oacute; l&agrave; khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền, đấu tranh ch&iacute;nh trị kết hợp với vũ trang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng 11 năm 1959, Nghị quyết 15-NQ/TW của Trung ương Đảng được triển khai như một luồng gi&oacute; mới khơi dậy c&aacute;c tiềm năng c&aacute;ch mạng. Từ năm 1960 - 1965, Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định với cuộc chiến đấu sinh động của m&igrave;nh ngay ở s&agrave;o huyệt kẻ th&ugrave; đ&atilde; g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo; của đế quốc Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng (kh&oacute;a III), họp v&agrave;o th&aacute;ng 01 năm 1968 chỉ r&otilde;: Cuộc kh&aacute;ng chiến của ta l&uacute;c n&agrave;y cần phải v&agrave; c&oacute; thể tạo một chuyển biến lớn giữa l&uacute;c đế quốc Mỹ đang ở thế lưỡng nan về chiến lược, giới cầm quyền Mỹ đang dao động trong thời điểm rất nhạy cảm của năm bầu cử Tổng thống Mỹ, để chuyển c&aacute;ch mạng v&agrave; chiến tranh c&aacute;ch mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ gi&agrave;nh thắng lợi quyết định; phải tạo được một bước ngoặt lớn của chiến tranh; phải tạo một bước nhảy vọt bằng chọn hướng chiến lược hiểm v&agrave; d&ugrave;ng c&aacute;ch đ&aacute;nh mới, gi&aacute;ng một đ&ograve;n bất ngờ thật mạnh v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy kh&iacute; thế tiến c&ocirc;ng, Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; l&atilde;nh đạo qu&acirc;n, d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; của Mỹ v&agrave; tham gia v&agrave;o cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến trước thắng lợi của việc k&yacute; kết Hiệp định Pa-ri (th&aacute;ng 01 năm 1973), phong tr&agrave;o đấu tranh của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định d&acirc;ng cao, tạo n&ecirc;n thực lực c&aacute;ch mạng để chuẩn bị đ&oacute;n thời cơ mới. C&aacute;c phong tr&agrave;o b&ugrave;ng l&ecirc;n quyết liệt thu h&uacute;t hầu hết c&aacute;c lực lượng đấu tranh tạo &ldquo;T&igrave;nh thế c&aacute;ch mạng&rdquo; cho th&agrave;nh phố - khẩu hiệu ch&iacute;nh trị &ldquo;Đuổi Mỹ, lật Thiệu&rdquo; biểu hiện trong c&aacute;c phong tr&agrave;o chống ch&iacute;nh s&aacute;ch văn h&oacute;a thực d&acirc;n, chiến dịch đốt xe Mỹ, phong tr&agrave;o phản đối thuế lương bổng, phong tr&agrave;o &ldquo;Chống chiến tranh v&agrave; tổng động vi&ecirc;n&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;Chống bầu cử gian lận&rdquo;, tố c&aacute;o tội &aacute;c Mỹ - Thiệu, &ldquo;N&oacute;i cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe v&agrave; nghe đồng b&agrave;o t&ocirc;i n&oacute;i&rdquo;, &ldquo;Phong tr&agrave;o phụ nữ đ&ograve;i quyền sống&rdquo;, &ldquo;Phong tr&agrave;o b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;ch mạng&rdquo;, phong tr&agrave;o chống bắt l&iacute;nh đ&ocirc;n qu&acirc;n, bảo vệ thanh ni&ecirc;n trốn l&iacute;nh v&agrave; l&iacute;nh trốn&hellip; trong đ&oacute;, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n - học sinh của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trở th&agrave;nh trung t&acirc;m đột ph&aacute; của phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị; ta đẩy mạnh chiến tranh du k&iacute;ch đ&aacute;nh địch, mở rộng v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng, mở h&agrave;nh lang, nối liền hậu cứ với tuyến trước, lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố đứng ch&acirc;n vững chắc ở v&ugrave;ng ven đ&ocirc;, ph&aacute;t triển thế v&agrave; lực c&aacute;ch mạng n&ocirc;ng th&ocirc;n ngoại th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 01 năm 1973, Hiệp định Pa-ri&nbsp; về &ldquo;Chấm dứt chiến tranh, lập lại h&ograve;a b&igrave;nh ở Việt Nam&rdquo; được k&yacute; kết, đ&acirc;y l&agrave; thắng lợi v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng của Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; gi&agrave;nh được trong cuộc đấu tranh l&acirc;u d&agrave;i chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược. Tr&ecirc;n chiến trường miền Nam, kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&acirc;n đội Mỹ, sự so s&aacute;nh lực lượng thay đổi c&oacute; lợi cho ta. Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n bước tiếp một giai đoạn đấu tranh mới: Đ&aacute;nh cho ngụy nh&agrave;o để kết th&uacute;c chiến tranh v&agrave; gi&agrave;nh độc lập thống nhất ho&agrave;n to&agrave;n cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngay từ ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 01 năm 1973, Trung ương Đảng đ&atilde; ra Chỉ thị số 200-CT/TW chỉ r&otilde;: &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng ở miền Nam c&oacute; nhiều thuận lợi mới nhưng c&ograve;n gay go, phức tạp, c&oacute; khả năng tiến triển trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh được giữ vững, nhưng phải sẵn s&agrave;ng đối ph&oacute; với khả năng địch ngoan cố ph&aacute; hoại h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ thị số 03/CT-73, ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 3 năm 1973, Trung ương Cục cũng n&ecirc;u r&otilde;: &ldquo;Tuyệt đối ta kh&ocirc;ng ảo tưởng địch sẽ thi h&agrave;nh Hiệp định nhưng cũng kh&ocirc;ng đơn giản cho rằng địch muốn l&agrave;m g&igrave; th&igrave; l&agrave;m. Mặt quan trọng c&oacute; t&iacute;nh chất quyết định l&agrave; nỗ lực v&agrave; t&aacute;c động chủ quan của ph&iacute;a c&aacute;ch mạng&rdquo;, phải ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; hết sức khẩn trương đẩy mạnh đấu tranh v&agrave; x&acirc;y dựng thực lực c&aacute;ch mạng. Mặt kh&aacute;c cần phải d&ugrave;ng c&aacute;c điều khoản mang t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; Hiệp định để đẩy mạnh đấu tranh ch&iacute;nh trị v&agrave; binh vận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; l&atilde;nh đạo Nh&acirc;n d&acirc;n chống địch ph&aacute; hoại Hiệp định Pa-ri v&agrave; đ&ograve;i c&aacute;c quyền d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ, tiến l&ecirc;n đẩy mạnh đấu tranh, ph&aacute;t triển vững chắc thế v&agrave; lực của c&aacute;ch mạng. C&ugrave;ng với kh&iacute; thế tiến c&ocirc;ng tr&ecirc;n chiến trường cả nước, qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tiến c&ocirc;ng địch, chủ động đ&aacute;nh địch ngay trong v&ugrave;ng ch&uacute;ng kiểm so&aacute;t, đấu tranh ch&iacute;nh trị kết hợp hoạt động vũ trang, c&ocirc;ng t&aacute;c binh vận được đẩy mạnh để đ&aacute;nh địch, cơ sở c&aacute;ch mạng ph&aacute;t triển mạnh, tạo điều kiện đ&oacute;n thời cơ chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đấu tranh ch&iacute;nh trị diễn ra s&ocirc;i nổi, dồn dập, s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n đ&ograve;i lật đổ Thiệu, chấm dứt chiến tranh, trả t&ugrave; ch&iacute;nh trị&hellip; th&ocirc;ng qua c&aacute;c &ldquo;Phong tr&agrave;o chống sa thải c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Phong tr&agrave;o cứu đ&oacute;i&rdquo;, &ldquo;Bảo vệ quyền lợi người lao động&rdquo;; c&aacute;c cuộc đấu tranh &ldquo;Ng&agrave;y k&yacute; giả đi ăn m&agrave;y&rdquo;, &ldquo;B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng l&yacute; thọ nạn&rdquo;&hellip; Hoạt động vũ trang được đẩy mạnh, lực lượng địa phương S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định h&igrave;nh th&agrave;nh 6 mũi tiến c&ocirc;ng (trong đ&oacute; c&oacute; 6 đo&agrave;n đặc c&ocirc;ng, 3 tiểu đo&agrave;n biệt động v&agrave; 11 đại đội) - ta đẩy mạnh chiến tranh du k&iacute;ch, đ&aacute;nh ph&aacute; ấp chiến lược, giao th&ocirc;ng của địch, tổ chức tuy&ecirc;n truyền vũ trang, diệt &aacute;c, ph&aacute; k&igrave;m, tạo được địa b&agrave;n vững chắc ngay ở ven đ&ocirc;. Nhiệm vụ chuẩn bị tạo điều kiện tiến h&agrave;nh tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, tổng khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, sẵn s&agrave;ng tham gia Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 3 năm 1975, Bộ Ch&iacute;nh trị họp v&agrave; nhận định: &ldquo;Cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng ở miền Nam kh&ocirc;ng những đ&atilde; bước v&agrave;o giai đoạn ph&aacute;t triển nhảy vọt m&agrave; thời cơ để mở tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tại S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; ch&iacute;n muồi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 4 năm 1975, Thường vụ Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ra Chỉ thị &ldquo;Những việc cần l&agrave;m ngay trong c&aacute;c giai đoạn: trước, trong v&agrave; sau khi th&agrave;nh phố được giải ph&oacute;ng&rdquo;, khẳng định &ldquo;Hiện nay ch&uacute;ng ta đang ở thời kỳ trực tiếp c&aacute;ch mạng ở th&agrave;nh phố, l&agrave; giai đoạn tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, tổng khởi nghĩa để gi&agrave;nh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay Nh&acirc;n d&acirc;n&hellip; &rdquo;. Chỉ thị k&ecirc;u gọi to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n chấp nhận hi sinh để ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước ng&agrave;y Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy, ở th&agrave;nh phố c&oacute; hơn 700 c&aacute;n bộ, ở v&ugrave;ng ven c&oacute; hơn 1.000 c&aacute;n bộ, hơn 1.300 c&aacute;n bộ ở gần sẵn s&agrave;ng v&agrave;o th&agrave;nh phố, nội th&agrave;nh v&agrave; v&ugrave;ng ven c&oacute; 1.200 đảng vi&ecirc;n v&agrave; hơn 10.000 quần ch&uacute;ng n&ograve;ng cốt; c&oacute; 40 l&otilde;m ch&iacute;nh trị với 7.000 quần ch&uacute;ng đ&atilde; gi&agrave;nh quyền l&agrave;m chủ, 400 tổ chức c&ocirc;ng khai với gần 25.000 quần ch&uacute;ng; tổ chức cơ sở v&agrave; đ&atilde; in h&agrave;ng triệu bản t&agrave;i liệu, truyền đơn, may cờ, kẻ khẩu hiệu, chuẩn bị loa, k&egrave;n, trống, h&agrave;ng trăm xe c&oacute; gắn loa ph&oacute;ng thanh để tuy&ecirc;n truyền, vận động nổi dậy. Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; tham gia chuẩn bị tại chỗ v&agrave; chuyển từ ngo&agrave;i với khối lượng 58.000 tấn vũ kh&iacute;, lương thực, nhi&ecirc;n liệu, thuốc men, dụng cụ y tế&hellip; bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đến 60%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tất cả c&aacute;c lực lượng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần đ&atilde; sẵn s&agrave;ng bước v&agrave;o trận quyết chiến chiến lược. Dưới sự l&atilde;nh đạo to&agrave;n diện v&agrave; s&acirc;u s&aacute;t của Th&agrave;nh ủy, to&agrave;n Đảng bộ v&agrave; qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; sẵn s&agrave;ng đi v&agrave;o chiến dịch với kh&iacute; thế s&ocirc;i sục v&agrave; quyết t&acirc;m hơn bao giờ hết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 4 năm 1975, khi c&aacute;c Qu&acirc;n đo&agrave;n ta tiến v&agrave;o điểm tập kết bao v&acirc;y S&agrave;i G&ograve;n th&igrave; c&aacute;c x&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n, T&acirc;n Nhựt, T&acirc;n Tạo (B&igrave;nh Ch&aacute;nh), Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; dẫn đường cho bộ đội chủ lực v&agrave; nổi dậy diệt tề, treo cờ giải ph&oacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 giờ, ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 1975, Th&agrave;nh ủy họp ở An Thạnh để kiểm điểm lại lần cuối to&agrave;n bộ c&ocirc;ng việc đ&atilde; chuẩn bị v&agrave; sau đ&oacute; xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo c&ocirc;ng việc khởi nghĩa ở th&agrave;nh phố v&agrave; ven đ&ocirc;. C&aacute;c lực lượng vũ trang của Th&agrave;nh đội, c&aacute;c lực lượng đặc c&ocirc;ng đ&atilde; &eacute;m sẵn ở c&aacute;c cầu dẫn v&agrave;o th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c vị tr&iacute; xung yếu, sẵn s&agrave;ng đ&aacute;nh địch. <strong>Giờ giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; điểm!</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 giờ, ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 1975, cuộc Tổng Tiến c&ocirc;ng của đại qu&acirc;n ta v&agrave;o tuyến ph&ograve;ng thủ ngoại vi của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định bắt đầu. V&agrave;nh đai ph&ograve;ng thủ v&ograve;ng ngo&agrave;i của S&agrave;i G&ograve;n bị chọc thủng, qu&acirc;n ta &aacute;p s&aacute;t v&agrave; chuẩn bị tiến c&ocirc;ng v&agrave;o nội đ&ocirc;. Đ&ecirc;m đ&oacute;, Nguyễn Văn Thiệu c&ugrave;ng Trần Thiện Khi&ecirc;m l&ecirc;n m&aacute;y bay đ&agrave;o tẩu khỏi S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiều ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4, c&aacute;c đồng ch&iacute; phụ tr&aacute;ch Ban C&ocirc;ng vận đ&atilde; truyền lệnh Tổng khởi nghĩa cho tất cả cơ sở của Ban C&ocirc;ng vận trong Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 4, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất bị kh&ocirc;ng qu&acirc;n ta n&eacute;m bom. 15 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y, Dương Văn Minh nhậm chức Tổng thống, nh&acirc;n cơ hội n&agrave;y ta đưa người v&agrave;o nắm c&aacute;c chức vụ quan trọng trong qu&acirc;n đội, cảnh s&aacute;t, ch&iacute;nh quyền địch để g&oacute;p phần l&agrave;m địch nhanh ch&oacute;ng tan r&atilde;, th&uacute;c đẩy Ch&iacute;nh phủ ngụy quyền sớm đầu h&agrave;ng, tr&aacute;nh l&agrave;m đổ n&aacute;t, thương vong cho Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ta k&ecirc;u gọi Nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền v&agrave; binh sĩ ngụy đầu h&agrave;ng tr&ecirc;n b&aacute;o &ldquo;Điện t&iacute;n&rdquo;. C&aacute;c cơ sở nội tuyến, điệp b&aacute;o, binh vận của ta ở nội đ&ocirc; hoạt động kh&ocirc;ng cho địch tẩu t&aacute;n, ph&aacute; hủy t&agrave;i liệu, t&agrave;i sản c&ocirc;ng sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phối hợp với c&aacute;c cuộc tiến c&ocirc;ng của c&aacute;c qu&acirc;n đo&agrave;n từ ngo&agrave;i đ&aacute;nh v&agrave;o, c&aacute;c lực lượng vũ trang địa phương, du k&iacute;ch, biệt động, đặc c&ocirc;ng ở ven đ&ocirc; v&agrave; nội đ&ocirc; đ&atilde; tiến đ&aacute;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u; đ&aacute;nh địch ở T&acirc;n Cảng, Cổ Loa v&agrave; đ&aacute;nh chiếm một số nơi để hỗ trợ cho đồng b&agrave;o nổi dậy (quận 6, T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a&hellip;).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 giờ, ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 4 năm 1975, qu&acirc;n ta n&atilde; ph&aacute;o v&agrave;o s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, c&aacute;c qu&acirc;n đo&agrave;n chủ lực &agrave;o ạt tiến về Th&agrave;nh phố. C&aacute;c đơn vị đặc c&ocirc;ng, biệt động, an ninh của ta đ&aacute;nh chiếm c&aacute;c cầu v&agrave; &aacute;p s&aacute;t mục ti&ecirc;u - lực lượng vũ trang S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; chiếm giữ 14 chiếc cầu cho đại qu&acirc;n ta tiến v&agrave;o nội đ&ocirc;. Ở c&aacute;c trọng điểm khởi nghĩa v&agrave; c&aacute;c nơi c&oacute; điều kiện, Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; đứng l&ecirc;n gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền (một số nơi của Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, G&ograve; Vấp, B&igrave;nh Thạnh, T&acirc;n B&igrave;nh). Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, 16.000 cảnh s&aacute;t được cho về nh&agrave;, bộ m&aacute;y k&igrave;m kẹp của ngụy quyền ở cơ sở bị tan r&atilde; đ&atilde; tạo điều kiện cho đồng b&agrave;o nội đ&ocirc; nổi dậy. Đ&ecirc;m c&ugrave;ng ng&agrave;y, Bộ Tổng Tham mưu v&agrave; c&aacute;c đơn vị ph&ograve;ng thủ của qu&acirc;n ngụy hầu hết tan r&atilde;, bỏ chạy; cơ sở an ninh, b&iacute; mật của ta nắm chỉ huy qu&acirc;n đội, th&uacute;c đẩy Dương Văn Minh sớm đầu h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 giờ 30, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, qu&acirc;n ta từ 4 hướng đồng loạt tiến v&agrave;o nội th&agrave;nh, l&uacute;c 9 giờ 30 ph&uacute;t, Dương Văn Minh đưa l&ecirc;n Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh S&agrave;i G&ograve;n ph&aacute;t đi&nbsp; &ldquo;Tuy&ecirc;n bố th&agrave;nh phố bỏ ngỏ&rdquo; v&agrave; cho ph&aacute;t lệnh k&ecirc;u gọi binh sĩ ngừng bắn, ở đ&acirc;u giữ nguy&ecirc;n ở đ&oacute;...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nh&acirc;n d&acirc;n dưới sự l&atilde;nh đạo của c&aacute;c cơ sở đảng v&agrave; của c&aacute;c đo&agrave;n thể, ban, ng&agrave;nh đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng v&ugrave;ng l&ecirc;n treo cờ, khẩu hiệu c&aacute;ch mạng v&agrave; tỏa ra chiếm c&aacute;c c&ocirc;ng sở, đồn, trại, b&oacute;t cảnh s&aacute;t của địch, gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền về tay Nh&acirc;n d&acirc;n, suốt ng&agrave;y 29 đến rạng s&aacute;ng 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, đ&atilde; c&oacute; 107 điểm nổi dậy của Nh&acirc;n d&acirc;n. Được lực lượng vũ trang tại chỗ hỗ trợ, Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; tự giải ph&oacute;ng c&aacute;c huyện lỵ Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, G&ograve; Vấp, Thủ Đức, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Cần Giờ; chiếm trụ sở h&agrave;nh ch&iacute;nh c&aacute;c quận 3, 5, 8, 10, 11, T&ograve;a h&agrave;nh ch&iacute;nh tỉnh Gia Định, chiếm 2 ty cảnh s&aacute;t của quận 3 v&agrave; 5; khu trọng điểm khởi nghĩa ở Ng&atilde; Bảy, c&aacute;c điểm khởi nghĩa của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hoa vận. C&aacute;c chi bộ đảng ở x&iacute; nghiệp đ&atilde; l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng nh&acirc;n nổi dậy chiếm c&aacute;c cơ sở sản xuất, c&aacute;c c&ocirc;ng xưởng, nh&agrave; m&aacute;y nước, nh&agrave; m&aacute;y điện&hellip; giữ cho th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng bị mất điện, mất nước. C&aacute;c cơ sở binh vận của ta nhanh ch&oacute;ng l&atilde;nh đạo Nh&acirc;n d&acirc;n k&ecirc;u gọi binh l&iacute;nh địch bu&ocirc;ng s&uacute;ng, gi&uacute;p họ trở về gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gần 11 giờ trưa, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, mũi thọc s&acirc;u của Qu&acirc;n đo&agrave;n 2 với chiếc xe tăng mang số hiệu 390 h&uacute;c đổ cổng ch&iacute;nh v&agrave; tiến thẳng v&agrave;o Dinh Độc Lập, ch&iacute;nh thức kết th&uacute;c chế độ Mỹ v&agrave; tay sai ở miền Nam Việt Nam v&agrave; đ&aacute;nh dấu giờ ph&uacute;t lịch sử vinh quang của Đảng ta ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ugrave;ng l&uacute;c, c&aacute;c c&aacute;nh qu&acirc;n của ta tỏa ra chiếm lĩnh c&aacute;c mục ti&ecirc;u trong th&agrave;nh phố. Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; mang cờ, hoa ra đường để ch&agrave;o qu&acirc;n giải ph&oacute;ng v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c lực lượng vũ trang, an ninh truy qu&eacute;t t&agrave;n qu&acirc;n, k&ecirc;u gọi binh sĩ S&agrave;i G&ograve;n ra tr&igrave;nh diện, giữ trật tự an ninh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 06 th&aacute;ng 5 năm 1975, Th&agrave;nh ủy họp mở rộng sơ bộ nhận x&eacute;t về kết quả Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố v&agrave; nhanh ch&oacute;ng chỉ đạo to&agrave;n Đảng bộ tiếp tục thực hiện c&aacute;c phần việc sau khi giải ph&oacute;ng như Chỉ thị ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 4 năm 1975 đ&atilde; đề ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong thắng lợi huy ho&agrave;ng của Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử, Đảng bộ v&agrave; qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức xứng đ&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; biểu lộ sự hiệp đồng chiến đấu tuyệt vời của qu&acirc;n chủ lực (5 qu&acirc;n đo&agrave;n) với lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố; với sự nổi dậy dưới nhiều mức độ c&aacute;c thời điểm kh&aacute;c nhau của Nh&acirc;n d&acirc;n; với sự tham gia tấn c&ocirc;ng địch của tất cả c&aacute;c lực lượng y&ecirc;u nước v&agrave;o ngay c&aacute;c cơ quan đầu n&atilde;o của địch đ&atilde; l&agrave;m cho qu&acirc;n th&ugrave; nhanh ch&oacute;ng tan r&atilde; v&agrave; sụp đổ. Ch&iacute;nh sự hiệp đồng chiến đấu tuyệt vời đ&atilde; thực hiện được ước vọng của Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; giữ cho th&agrave;nh phố được nguy&ecirc;n vẹn. &ldquo;Quần ch&uacute;ng đ&atilde; v&agrave;o trận chiến đ&uacute;ng l&uacute;c, kh&ocirc;ng qu&aacute; sớm, cũng kh&ocirc;ng muộn qu&aacute;. H&agrave;nh động y&ecirc;u nước của Nh&acirc;n d&acirc;n tạo ra kh&iacute; thế c&aacute;ch mạng tr&agrave;n ngập đường phố, l&agrave; sức mạnh to lớn. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i qu&yacute; nhất của quần ch&uacute;ng S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục tổ chức v&agrave; r&egrave;n luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;: &ldquo;Kết th&uacute;c vẻ vang qu&aacute; tr&igrave;nh 30 năm chiến tranh giải ph&oacute;ng của d&acirc;n tộc v&agrave; bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, chấm dứt vĩnh viễn &aacute;ch thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc tr&ecirc;n đất nước ta, l&agrave;m cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất v&agrave; đưa cả nước ta tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội. Thắng lợi ấy đ&atilde; l&agrave;m thất bại cuộc chiến tranh x&acirc;m lược thực d&acirc;n mới quy m&ocirc; lớn nhất v&agrave; d&agrave;i ng&agrave;y nhất từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, l&agrave;m đảo lộn chiến lược to&agrave;n cầu của t&ecirc;n đế quốc đầu sỏ, đẩy Mỹ v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&oacute; khăn chưa từng thấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>III. &Yacute; NGHĨA, NGUY&Ecirc;N NH&Acirc;N THẮNG LỢI V&Agrave; NHỮNG B&Agrave;I HỌC KINH NGHIỆM TRONG SỰ NGHIỆP KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. &Yacute; nghĩa thắng lợi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.1. Đối với Nh&acirc;n d&acirc;n ta:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đ&aacute;nh dấu bước ngoặt rất cơ bản, quyết định của con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng ta v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vạch ra từ Ch&iacute;nh cương vắn tắt 1930 - Con đường độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, tự do, ấm no, hạnh ph&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kế tục C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, ph&aacute;t huy thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p (1945 - 1954), l&agrave; trận đ&aacute;nh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945 - 1975) gian khổ, &aacute;c liệt, gi&agrave;nh lại v&agrave; giữ vững nền độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Từ đ&acirc;y cả d&acirc;n tộc ta tiến v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới: Độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, đẩy l&ugrave;i ngh&egrave;o n&agrave;n, lạc hậu, tạo lập cuộc sống ấm no, hạnh ph&uacute;c, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Qua cuộc chiến đấu v&agrave; chiến thắng, Đảng ta, Nh&acirc;n d&acirc;n ta, qu&acirc;n đội ta, d&acirc;n tộc ta v&agrave; mỗi người Việt Nam được r&egrave;n luyện cả về phẩm chất v&agrave; t&agrave;i năng, c&agrave;ng nhận thức s&acirc;u sắc hơn, đ&uacute;ng đắn hơn vị tr&iacute;, khả năng v&agrave; sức mạnh của m&igrave;nh trong thời đại mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - N&acirc;ng vị thế ch&iacute;nh trị của Việt Nam tr&ecirc;n thế giới l&ecirc;n một tầm cao mới v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o của mỗi người d&acirc;n Việt Nam trong thế kỷ XX v&agrave; mai sau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.2. Đối với thế giới:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nh&acirc;n d&acirc;n ta:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&agrave; một thắng lợi ti&ecirc;u biểu của lực lượng c&aacute;ch mạng thế giới, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nh&acirc;n d&acirc;n thế giới v&igrave; độc lập, h&ograve;a b&igrave;nh, d&acirc;n chủ v&agrave; tiến bộ x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Đập tan cuộc phản c&ocirc;ng lớn nhất, kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai của chủ nghĩa đế quốc; l&agrave; tr&agrave;o lưu c&aacute;ch mạng của thời đại, m&agrave; mũi nhọn l&agrave; phong tr&agrave;o giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, mở đầu sự ph&aacute; sản của chủ nghĩa thực d&acirc;n kiểu mới tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&agrave;m s&aacute;ng tỏ t&iacute;nh hiện thực, t&iacute;nh phổ biến của xu thế ph&aacute;t triển của lo&agrave;i người tiến bộ, g&oacute;p phần động vi&ecirc;n cổ vũ c&aacute;c d&acirc;n tộc dũng cảm, ki&ecirc;n cường, giương cao ngọn cờ độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, thực hiện c&ocirc;ng cuộc giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, giải ph&oacute;ng x&atilde; hội, giải ph&oacute;ng con người v&agrave; trực tiếp g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của nh&acirc;n d&acirc;n hai nước l&aacute;ng giềng L&agrave;o v&agrave; Campuchia anh em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&agrave; biểu tượng mới về sức mạnh của c&aacute;ch mạng thế giới, kết hợp sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại, l&agrave;m ti&ecirc;u tan huyền thoại về sức mạnh của đế quốc Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- N&ecirc;u bật một ch&acirc;n l&yacute;: Trong thời đại ng&agrave;y nay, một d&acirc;n tộc m&agrave; nước kh&ocirc;ng rộng, người kh&ocirc;ng đ&ocirc;ng, kinh tế k&eacute;m ph&aacute;t triển, song d&acirc;n tộc ta đ&atilde; đo&agrave;n kết chặt chẽ v&agrave; đấu tranh ki&ecirc;n quyết dưới sự l&atilde;nh đạo của một Đảng M&aacute;cx&iacute;t-L&ecirc;nin&iacute;t, c&oacute; đường lối v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng đ&uacute;ng đắn, kết hợp chặt chẽ sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại th&igrave; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể đ&aacute;nh bại mọi thế lực x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n thắng lợi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định h&agrave;ng đầu bảo đảm thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n ph&aacute;t huy truyền thống y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc, một l&ograve;ng đi theo Đảng, đi theo B&aacute;c Hồ, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bền bỉ, lao động qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; v&igrave; quyền sống của con người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cả nước đo&agrave;n kết, thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động, tr&ecirc;n dưới một l&ograve;ng, triệu người như một, quyết t&acirc;m đ&aacute;nh thắng giặc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kết hợp sức mạnh của d&acirc;n tộc với sức mạnh của thời đại, tạo th&agrave;nh sức mạnh tổng hợp đ&aacute;nh Mỹ v&agrave; thắng Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đo&agrave;n kết, li&ecirc;n minh chiến đấu với nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. Những b&agrave;i học kinh nghiệm trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ki&ecirc;n định, quyết t&acirc;m, quyết đ&aacute;nh, quyết thắng đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đường lối kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo, độc lập, tự chủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nghệ thuật tiến h&agrave;nh chiến tranh Nh&acirc;n d&acirc;n s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức lực lượng cả nước đ&aacute;nh giặc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - X&acirc;y dựng căn cứ địa c&aacute;ch mạng, hậu phương kh&aacute;ng chiến vững chắc, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của hậu phương lớn v&agrave; hậu phương vững chắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ph&aacute;t huy sức mạnh đo&agrave;n kết chiến đấu của ba d&acirc;n tộc Việt Nam, L&agrave;o, Campuchia để c&ugrave;ng nhau đ&aacute;nh thắng đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đo&agrave;n kết quốc tế, ph&aacute;t huy sức mạnh của thời đại gắn với sức mạnh d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy nh&acirc;n tố con người.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t huy truyền thống c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường, đo&agrave;n kết, năng động, s&aacute;ng tạo, Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tạo ra sự biến đổi to lớn s&acirc;u sắc, to&agrave;n diện tr&ecirc;n mọi lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, mang lại những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử, l&agrave;m n&ecirc;n diện mạo mới cho th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u. Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2015) một chặng đường hết sức quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố; Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được th&agrave;nh tựu: Giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố; kinh tế duy tr&igrave; tăng trưởng h&agrave;ng năm ở mức cao; c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, quản l&yacute; quy hoạch v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị c&oacute; nhiều tiến bộ, đ&atilde; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội; đời sống Nh&acirc;n d&acirc;n được cải thiện, thu nhập từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; năng lực l&atilde;nh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; của ch&iacute;nh quyền được n&acirc;ng l&ecirc;n, kỷ cương được tăng cường; d&acirc;n chủ được mở rộng, vai tr&ograve; của Mặt trận v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội được ph&aacute;t huy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để th&agrave;nh phố tiếp tục giữ vững vai tr&ograve; quan trọng đối với sự ph&aacute;t triển chung của cả nước, Đảng bộ, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ v&agrave; to&agrave;n diện hơn nữa; n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng bộ; ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ v&agrave; sức mạnh đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo của Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố; huy động mọi nguồn lực đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế v&agrave; ph&aacute;t triển kết cấu hạ tầng, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu; kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho Nh&acirc;n d&acirc;n; giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; bảo đảm quốc ph&ograve;ng - an ninh; x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững, đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng lớn cho cả nước, từng bước trở th&agrave;nh một trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghiệp, dịch vụ, gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo, khoa học - c&ocirc;ng nghệ của khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, xứng đ&aacute;ng l&agrave; th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại./</span></span></p> <p style="margin-left:180pt; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ỦY&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN