Khởi nghiệp từ giảng đường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; sự lựa chọn của rất nhiều sinh vi&ecirc;n hiện nay. Dẫu biết điều đ&oacute; chưa bao giờ l&agrave; dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lĩnh vực khởi nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ c&ograve;n v&agrave;i th&aacute;ng nữa th&ocirc;i, sinh vi&ecirc;n Nguyễn Văn Đ&agrave;n (Trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải Hồ Ch&iacute; Minh) sẽ nhận tấm bằng cử nh&acirc;n sau bốn năm học tập ở ng&ocirc;i trường n&agrave;y. Kh&ocirc;ng đợi đến khi ra trường, hiện tại Đ&agrave;n đang c&ugrave;ng một v&agrave;i người bạn của m&igrave;nh kiếm th&ecirc;m thu nhập từ việc trở th&agrave;nh đối t&aacute;c của Google. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; Đ&agrave;n lựa chọn sau khi ra trường mặc d&ugrave; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh học của Đ&agrave;n l&agrave; kinh tế x&acirc;y dựng. Đ&agrave;n biết nếu chuyển sang một lĩnh vực kh&aacute;c để khởi nghiệp sẽ gặp kh&ocirc;ng &iacute;t vấn đề, tốn k&eacute;m tiền bạc v&agrave; c&ocirc;ng thức học tập nhưng Đ&agrave;n vẫn lu&ocirc;n muốn theo đuổi c&aacute;i m&agrave; m&igrave;nh th&iacute;ch. Đối với Đ&agrave;n, việc học tập v&agrave; h&agrave;nh trang để lập nghiệp l&agrave; sự lựa chọn của mỗi người. Kh&ocirc;ng ai giống ai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn L&ecirc; Thị Thương &ndash; sinh vi&ecirc;n năm 3 trường ĐHKHXH&amp;NV đ&atilde; chia sẻ về dự định khởi nghiệp sau khi ra trường. Theo đ&oacute; Thương dự định sẽ về qu&ecirc; ở H&agrave; Tĩnh để kinh doanh tr&ecirc;n lĩnh vực mỹ phẩm v&agrave; quần &aacute;o. Hiện tại, Thương đang kiếm th&ecirc;m thu nhập nhờ v&agrave;o việc kinh doanh mỹ phẩm qua mạng. C&ograve;n đối với với Nguyễn Ho&agrave;ng Hải (trường Đại học kinh tế) lại c&oacute; &yacute; tưởng khởi nghiệp dựa tr&ecirc;n đề t&agrave;i: &ldquo;Đ&agrave;o tạo kĩ năng thuyết tr&igrave;nh v&agrave; thiết kế thời gian của sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Theo khảo s&aacute;t của Hải v&agrave; c&aacute;c bạn c&ugrave;ng trường, hiện nay, c&oacute; khoảng 70% sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c trường đại học quan t&acirc;m tới kĩ năng thuyết tr&igrave;nh. V&agrave; thực tế th&igrave; khả năng thuyết tr&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n Việt Nam chưa được đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, rất nhiều bạn sinh vi&ecirc;n chưa biết c&aacute;ch sắp xếp quỹ thời gian của m&igrave;nh một c&aacute;ch khoa học. Bởi hiện nay sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; việc học m&agrave; c&ograve;n phải tham gia rất nhiều hoạt động x&atilde; hội kh&aacute;c hoặc thử sức tr&ecirc;n nhiều vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; để t&iacute;ch lũy th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm. Do đ&oacute; sắp xếp thời gian một c&aacute;ch hợp l&yacute;, khoa học l&agrave; một yếu tố v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng đối với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của mỗi người. Đ&acirc;y chỉ l&agrave; một số v&iacute; dụ trong v&ocirc; v&agrave;n những &yacute; tưởng khởi nghiệp của sinh vi&ecirc;n. Khởi nghiệp đang trở th&agrave;nh một xu hướng nổi trội m&agrave; c&aacute;c lĩnh vực khởi nghiệp th&igrave; ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khởi nghiệp từ giảng đường &ndash; n&ecirc;n c&acirc;n bằng giữa việc học v&agrave; kiếm th&ecirc;m thu nhập</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; khởi nghiệp từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n sẽ gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn nhưng điều n&agrave;y cũng đ&atilde; trang bị cho sinh vi&ecirc;n rất nhiều những b&agrave;i học bổ &iacute;ch. Học đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh &ndash; vừa học vừa l&agrave;m kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m thu nhập để trang trải cuộc sống m&agrave; c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm l&agrave;m h&agrave;nh trang cho tương lai sau n&agrave;y. Bạn T&ocirc; Kh&aacute;nh Tường &ndash; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP.HCM chia sẻ: &ldquo;Khởi nghiệp từ giảng đường, một trong những điều m&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; được l&agrave; l&agrave;m c&ocirc;ng việc y&ecirc;u th&iacute;ch, t&iacute;ch lũy kiến thức kinh nghiệm từ cuộc sống &ndash; điều m&agrave; nếu chỉ ở trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường đại học chưa hẳn bạn đ&atilde; học được. Va vấp nhiều cũng sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn trưởng th&agrave;nh hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28545/Hinh anh 1.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều cuộc thi khởi nghiệp d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n l&agrave; cơ hội </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; tưởng của m&igrave;nh với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khởi nghiệp.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, khởi nghiệp khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn trau dồi th&ecirc;m nhiều kĩ năng cần thiết như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sắp xếp quỹ thời gian, kĩ năng thiết lập c&aacute;c mối quan hệ - điều m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n rất cần ở nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n tất cả mọi thứ đều phải được nh&igrave;n nhận ở nhiều phương diện v&agrave; xu hướng n&agrave;y cũng vậy. Ngo&agrave;i những mặt t&iacute;ch cực m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; thấy th&igrave; cũng cần tỉnh t&aacute;o để nhận thức r&otilde; r&agrave;ng những mặt hạn chế m&agrave; vấn đề đem lại. Bạn Nguyễn Hữu Sơn &ndash; sinh vi&ecirc;n trường Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM chia sẻ: &ldquo;Nhiều bạn do kh&ocirc;ng l&agrave;m chủ được bản th&acirc;n n&ecirc;n khi bị cuốn v&agrave;o c&ocirc;ng việc th&igrave; kh&ocirc;ng thể tập trung học tập tốt, dẫn tới rớt m&ocirc;n, thi lại v&agrave; thậm ch&iacute; mất th&ecirc;m 2-3 năm nữa mới c&oacute; thể ra trường&rdquo;. Một bạn sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c thuộc trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP.HCM đ&atilde; tỏ ra lo lắng khi chứng kiến nhiều bạn sinh vi&ecirc;n gặp khủng hoảng về mặt tinh thần v&igrave; dự &aacute;n khởi nghiệp thất bại, dẫn tới nợ nần v&agrave; k&eacute;o theo những điều kh&oacute; khăn kh&aacute;c. Một số trường hợp khi kiếm ra tiền đ&atilde; đ&acirc;m ra ch&aacute;n nản với việc học tr&ecirc;n trường, cảm thấy việc học trở n&ecirc;n v&ocirc; bổ, thậm ch&iacute; bỏ học giữa chừng để kiếm tiền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trả lời phỏng vấn của ch&uacute;ng t&ocirc;i, Ph&oacute; gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trang &ndash; giảng vi&ecirc;n khoa Ng&ocirc;n ngữ học trường ĐHKHXH&amp;NV chia sẻ: &ldquo;Việc khởi nghiệp từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; cho thấy c&aacute;c em đang chủ động hơn với tương lai của ch&iacute;nh m&igrave;nh. Điều quan trọng nhất đối với c&aacute;c em l&agrave; cần tập trung tối đa v&agrave;o việc học tr&ecirc;n giảng đường, nắm vững kiến thức nền tảng, t&iacute;ch lũy từ những c&aacute;i nhỏ nhất, trau dồi lớn dần l&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; đưa ra thực tế để chứng minh. Kiến thức nền tảng sẽ l&agrave; cơ sở để c&aacute;c em kh&ocirc;ng đi chệch hướng v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave;m chủ h&agrave;nh vi của m&igrave;nh. L&agrave;m việc sẽ tạo ra đồng tiền nhưng l&agrave;m chủ đồng tiền do ch&iacute;nh m&igrave;nh tạo ra mới l&agrave; điều đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng. Con đường ph&iacute;a trước của c&aacute;c em c&ograve;n rất nhiều thử th&aacute;ch v&agrave; ch&ocirc;ng gai. C&ocirc; hi vọng trong khoảng thời gian ngồi tr&ecirc;n ghế giảng đường c&aacute;c em sẽ chuẩn bị thật tốt về kiến thức, kĩ năng lẫn t&acirc;m thế vững v&agrave;ng trước khi bước v&agrave;o cuộc đời khốc liệt ngo&agrave;i kia. Đối với những em mong muốn khởi nghiệp th&igrave; c&oacute; thể học hỏi qua bạn b&egrave;, anh chị, thầy c&ocirc; để c&oacute; th&ecirc;m kinh nghiệm, hay t&igrave;m th&ecirc;m đồng đội chung &yacute; tưởng, đam m&ecirc; để bước đi v&agrave; hỗ trợ nhau tr&ecirc;n chặng đường d&agrave;i. Hiện nay ở c&aacute;c trường đại học cũng đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c diễn đ&agrave;n khởi nghiệp, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ hay c&aacute;c chương tr&igrave;nh học thuật. Đ&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để c&aacute;c em tham gia học hỏi, trau dồi kiến thức, bản lĩnh tạo những bước đệm vững chắc v&agrave;o đời&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;