Khởi nghiệp từ giảng đường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; sự lựa chọn của rất nhiều sinh vi&ecirc;n hiện nay. Dẫu biết điều đ&oacute; chưa bao giờ l&agrave; dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lĩnh vực khởi nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ c&ograve;n v&agrave;i th&aacute;ng nữa th&ocirc;i, sinh vi&ecirc;n Nguyễn Văn Đ&agrave;n (Trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải Hồ Ch&iacute; Minh) sẽ nhận tấm bằng cử nh&acirc;n sau bốn năm học tập ở ng&ocirc;i trường n&agrave;y. Kh&ocirc;ng đợi đến khi ra trường, hiện tại Đ&agrave;n đang c&ugrave;ng một v&agrave;i người bạn của m&igrave;nh kiếm th&ecirc;m thu nhập từ việc trở th&agrave;nh đối t&aacute;c của Google. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; Đ&agrave;n lựa chọn sau khi ra trường mặc d&ugrave; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh học của Đ&agrave;n l&agrave; kinh tế x&acirc;y dựng. Đ&agrave;n biết nếu chuyển sang một lĩnh vực kh&aacute;c để khởi nghiệp sẽ gặp kh&ocirc;ng &iacute;t vấn đề, tốn k&eacute;m tiền bạc v&agrave; c&ocirc;ng thức học tập nhưng Đ&agrave;n vẫn lu&ocirc;n muốn theo đuổi c&aacute;i m&agrave; m&igrave;nh th&iacute;ch. Đối với Đ&agrave;n, việc học tập v&agrave; h&agrave;nh trang để lập nghiệp l&agrave; sự lựa chọn của mỗi người. Kh&ocirc;ng ai giống ai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn L&ecirc; Thị Thương &ndash; sinh vi&ecirc;n năm 3 trường ĐHKHXH&amp;NV đ&atilde; chia sẻ về dự định khởi nghiệp sau khi ra trường. Theo đ&oacute; Thương dự định sẽ về qu&ecirc; ở H&agrave; Tĩnh để kinh doanh tr&ecirc;n lĩnh vực mỹ phẩm v&agrave; quần &aacute;o. Hiện tại, Thương đang kiếm th&ecirc;m thu nhập nhờ v&agrave;o việc kinh doanh mỹ phẩm qua mạng. C&ograve;n đối với với Nguyễn Ho&agrave;ng Hải (trường Đại học kinh tế) lại c&oacute; &yacute; tưởng khởi nghiệp dựa tr&ecirc;n đề t&agrave;i: &ldquo;Đ&agrave;o tạo kĩ năng thuyết tr&igrave;nh v&agrave; thiết kế thời gian của sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Theo khảo s&aacute;t của Hải v&agrave; c&aacute;c bạn c&ugrave;ng trường, hiện nay, c&oacute; khoảng 70% sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c trường đại học quan t&acirc;m tới kĩ năng thuyết tr&igrave;nh. V&agrave; thực tế th&igrave; khả năng thuyết tr&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n Việt Nam chưa được đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, rất nhiều bạn sinh vi&ecirc;n chưa biết c&aacute;ch sắp xếp quỹ thời gian của m&igrave;nh một c&aacute;ch khoa học. Bởi hiện nay sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; việc học m&agrave; c&ograve;n phải tham gia rất nhiều hoạt động x&atilde; hội kh&aacute;c hoặc thử sức tr&ecirc;n nhiều vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; để t&iacute;ch lũy th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm. Do đ&oacute; sắp xếp thời gian một c&aacute;ch hợp l&yacute;, khoa học l&agrave; một yếu tố v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng đối với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của mỗi người. Đ&acirc;y chỉ l&agrave; một số v&iacute; dụ trong v&ocirc; v&agrave;n những &yacute; tưởng khởi nghiệp của sinh vi&ecirc;n. Khởi nghiệp đang trở th&agrave;nh một xu hướng nổi trội m&agrave; c&aacute;c lĩnh vực khởi nghiệp th&igrave; ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khởi nghiệp từ giảng đường &ndash; n&ecirc;n c&acirc;n bằng giữa việc học v&agrave; kiếm th&ecirc;m thu nhập</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; khởi nghiệp từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n sẽ gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn nhưng điều n&agrave;y cũng đ&atilde; trang bị cho sinh vi&ecirc;n rất nhiều những b&agrave;i học bổ &iacute;ch. Học đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh &ndash; vừa học vừa l&agrave;m kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m thu nhập để trang trải cuộc sống m&agrave; c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm l&agrave;m h&agrave;nh trang cho tương lai sau n&agrave;y. Bạn T&ocirc; Kh&aacute;nh Tường &ndash; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP.HCM chia sẻ: &ldquo;Khởi nghiệp từ giảng đường, một trong những điều m&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; được l&agrave; l&agrave;m c&ocirc;ng việc y&ecirc;u th&iacute;ch, t&iacute;ch lũy kiến thức kinh nghiệm từ cuộc sống &ndash; điều m&agrave; nếu chỉ ở trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường đại học chưa hẳn bạn đ&atilde; học được. Va vấp nhiều cũng sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn trưởng th&agrave;nh hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28545/Hinh anh 1.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều cuộc thi khởi nghiệp d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n l&agrave; cơ hội </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; tưởng của m&igrave;nh với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khởi nghiệp.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, khởi nghiệp khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn trau dồi th&ecirc;m nhiều kĩ năng cần thiết như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sắp xếp quỹ thời gian, kĩ năng thiết lập c&aacute;c mối quan hệ - điều m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n rất cần ở nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n tất cả mọi thứ đều phải được nh&igrave;n nhận ở nhiều phương diện v&agrave; xu hướng n&agrave;y cũng vậy. Ngo&agrave;i những mặt t&iacute;ch cực m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; thấy th&igrave; cũng cần tỉnh t&aacute;o để nhận thức r&otilde; r&agrave;ng những mặt hạn chế m&agrave; vấn đề đem lại. Bạn Nguyễn Hữu Sơn &ndash; sinh vi&ecirc;n trường Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM chia sẻ: &ldquo;Nhiều bạn do kh&ocirc;ng l&agrave;m chủ được bản th&acirc;n n&ecirc;n khi bị cuốn v&agrave;o c&ocirc;ng việc th&igrave; kh&ocirc;ng thể tập trung học tập tốt, dẫn tới rớt m&ocirc;n, thi lại v&agrave; thậm ch&iacute; mất th&ecirc;m 2-3 năm nữa mới c&oacute; thể ra trường&rdquo;. Một bạn sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c thuộc trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP.HCM đ&atilde; tỏ ra lo lắng khi chứng kiến nhiều bạn sinh vi&ecirc;n gặp khủng hoảng về mặt tinh thần v&igrave; dự &aacute;n khởi nghiệp thất bại, dẫn tới nợ nần v&agrave; k&eacute;o theo những điều kh&oacute; khăn kh&aacute;c. Một số trường hợp khi kiếm ra tiền đ&atilde; đ&acirc;m ra ch&aacute;n nản với việc học tr&ecirc;n trường, cảm thấy việc học trở n&ecirc;n v&ocirc; bổ, thậm ch&iacute; bỏ học giữa chừng để kiếm tiền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trả lời phỏng vấn của ch&uacute;ng t&ocirc;i, Ph&oacute; gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trang &ndash; giảng vi&ecirc;n khoa Ng&ocirc;n ngữ học trường ĐHKHXH&amp;NV chia sẻ: &ldquo;Việc khởi nghiệp từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; cho thấy c&aacute;c em đang chủ động hơn với tương lai của ch&iacute;nh m&igrave;nh. Điều quan trọng nhất đối với c&aacute;c em l&agrave; cần tập trung tối đa v&agrave;o việc học tr&ecirc;n giảng đường, nắm vững kiến thức nền tảng, t&iacute;ch lũy từ những c&aacute;i nhỏ nhất, trau dồi lớn dần l&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; đưa ra thực tế để chứng minh. Kiến thức nền tảng sẽ l&agrave; cơ sở để c&aacute;c em kh&ocirc;ng đi chệch hướng v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave;m chủ h&agrave;nh vi của m&igrave;nh. L&agrave;m việc sẽ tạo ra đồng tiền nhưng l&agrave;m chủ đồng tiền do ch&iacute;nh m&igrave;nh tạo ra mới l&agrave; điều đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng. Con đường ph&iacute;a trước của c&aacute;c em c&ograve;n rất nhiều thử th&aacute;ch v&agrave; ch&ocirc;ng gai. C&ocirc; hi vọng trong khoảng thời gian ngồi tr&ecirc;n ghế giảng đường c&aacute;c em sẽ chuẩn bị thật tốt về kiến thức, kĩ năng lẫn t&acirc;m thế vững v&agrave;ng trước khi bước v&agrave;o cuộc đời khốc liệt ngo&agrave;i kia. Đối với những em mong muốn khởi nghiệp th&igrave; c&oacute; thể học hỏi qua bạn b&egrave;, anh chị, thầy c&ocirc; để c&oacute; th&ecirc;m kinh nghiệm, hay t&igrave;m th&ecirc;m đồng đội chung &yacute; tưởng, đam m&ecirc; để bước đi v&agrave; hỗ trợ nhau tr&ecirc;n chặng đường d&agrave;i. Hiện nay ở c&aacute;c trường đại học cũng đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c diễn đ&agrave;n khởi nghiệp, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ hay c&aacute;c chương tr&igrave;nh học thuật. Đ&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để c&aacute;c em tham gia học hỏi, trau dồi kiến thức, bản lĩnh tạo những bước đệm vững chắc v&agrave;o đời&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;