Những chàng trai IT tài năng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sống phải c&oacute; đam m&ecirc; để theo đuổi, v&igrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; m&igrave;nh sẽ ph&aacute;t triển được bản th&acirc;n&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của 2 cậu bạn sinh vi&ecirc;n, d&ugrave; kh&aacute;c nhau nhiều về t&iacute;nh c&aacute;ch nhưng c&ugrave;ng chung một đam m&ecirc; m&atilde;nh liệt về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Th&agrave;nh Lợi v&agrave; B&ugrave;i Trung Hải l&agrave; 2 sinh vi&ecirc;n năm cuối của hệ Cử nh&acirc;n t&agrave;i năng ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Trường Đại học Khoa học Tự Nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Lợi qu&ecirc; ở Tiền Giang, Hải qu&ecirc; ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, biết nhau th&ocirc;ng qua cuộc thi học thuật Th&aacute;ch Thức của Khoa từ năm 2, đến nay, cả hai đ&atilde; l&agrave; những người bạn th&acirc;n v&agrave; c&ugrave;ng nhau n&acirc;ng chiếc c&uacute;p v&ocirc; địch m&agrave; suốt 3 năm hằng mong ước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28686/34004481182_ac510edf8e_o.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">B&ugrave;i Trung Hải (ở giữa) v&agrave;&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh Lợi (người thứ 2, từ phải sang) </span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">tham gia cuộc thi&nbsp;</span>học thuật Th&aacute;ch Thức.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với ng&ocirc;i vị qu&aacute;n qu&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;M&igrave;nh cảm thấy rất vui, hạnh ph&uacute;c v&agrave; thỏa m&atilde;n khi đạt được điều m&agrave; m&igrave;nh cố gắng&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; cảm x&uacute;c của Hải sau khi chiến thắng cuộc thi Th&aacute;ch Thức do Khoa C&ocirc;ng nghệ tin tổ chức. Được biết, đ&acirc;y l&agrave; một trong những cuộc thi học thuật h&agrave;ng đầu của Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, thu h&uacute;t nhiều sinh vi&ecirc;n IT (Information Technology) trong v&agrave; ngo&agrave;i trường tham gia. Sở dĩ Hải v&agrave; đồng đội cảm thấy thỏa m&atilde;n bởi kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; v&igrave; chiến thắng một cuộc thi, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; bởi trước khi chạm tay v&agrave;o c&uacute;p v&ocirc; địch năm nay, họ đ&atilde; hai lần thất bại ở c&aacute;c m&ugrave;a thi trước để t&iacute;ch lũy đủ kinh nghiệm v&agrave; kiến thức cần thiết cho c&ocirc;ng cuộc vượt qua giới hạn của bản th&acirc;n. R&otilde; r&agrave;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; chiến thằng n&agrave;o l&agrave; dễ d&agrave;ng cả. Nh&igrave;n lại h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; đi qua, c&aacute;c bạn ấy cũng kh&ocirc;ng khỏi ngạc nhi&ecirc;n khi m&igrave;nh đ&atilde; tiến bộ nhiều như thế. Để chứng minh, Hải kể: &ldquo;Năm đầu ti&ecirc;n tham gia, 5 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội m&igrave;nh chỉ vượt qua được v&ograve;ng sơ tuyển với điểm số vừa phải v&agrave; dừng bước ở v&ograve;ng loại. Năm thứ 2, đội đ&atilde; vượt qua v&ograve;ng sơ tuyển với vị tr&iacute; thứ 9 v&agrave; gi&agrave;nh giải 3 chung cuộc. Đến năm cuối c&ugrave;ng, đội đ&atilde; vượt qua v&ograve;ng loại với th&agrave;nh t&iacute;ch đầu bảng v&agrave; gi&agrave;nh lu&ocirc;n chức v&ocirc; địch&rdquo;. C&oacute; thể n&oacute;i, đ&oacute; thực sự l&agrave; một kết th&uacute;c tuyệt vời v&agrave; l&agrave; phần thưởng xứng đ&aacute;ng cho những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của những ch&agrave;ng trai ki&ecirc;n cường, bản lĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lợi chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Ban đầu m&igrave;nh chỉ lập team thi cho vui th&ocirc;i, nhưng khi được xem trận chung kết của năm đầu ti&ecirc;n th&igrave; cảm thấy c&oacute; động lực rất lớn. Ch&iacute;nh c&aacute;c nh&agrave; v&ocirc; địch năm đ&oacute; đ&atilde; truyền cảm hứng cho tụi m&igrave;nh. Thế l&agrave; năm sau cả đội đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch tập luyện rất chi tiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, thậm ch&iacute; m&igrave;nh c&ograve;n viết lu&ocirc;n cả ứng dụng phục vụ việc tập luyện nữa&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, cả đội cũng gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn. Chủ yếu v&igrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n người phải đi l&agrave;m, người bận luận văn, người bận tham gia cuộc thi kh&aacute;c n&ecirc;n kh&oacute; tập trung lại với nhau. Nhưng cuối c&ugrave;ng, nhờ v&agrave;o tinh thần đo&agrave;n kết, quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau m&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những ch&agrave;ng trai t&agrave;i năng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i ra, &iacute;t ai biết được rằng, trước khi bước v&agrave;o giảng đường đại học về C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Lợi từng l&agrave; học sinh giỏi Quốc gia m&ocirc;n Địa l&yacute;. Với th&agrave;nh t&iacute;ch: Học sinh Giỏi cấp Huyện năm lớp 9, Học sinh Giỏi cấp Tỉnh năm lớp 9, 11, 12 v&agrave; Học sinh Giỏi cấp Quốc gia năm 12, hẳn l&agrave; Lợi đ&atilde; g&acirc;y nhạc nhi&ecirc;n rất lớn cho nhiều người. Khi được hỏi l&yacute; do tại sao chọn học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin khi đậu v&agrave;o Trường Đại học Khoa học Tự Nhi&ecirc;n với 2 nguyện vọng l&agrave; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Địa chất, đặc biệt thế mạnh của m&igrave;nh l&agrave; m&ocirc;n Địa l&yacute;, cậu bạn vui vẻ t&acirc;m sự: &ldquo;Thật ra l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh cũng chưa nghĩ l&agrave; m&igrave;nh th&iacute;ch C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, l&uacute;c ấy chỉ thấy ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin c&oacute; triển vọng v&agrave; c&oacute; nhiều thứ để cho m&igrave;nh s&aacute;ng tạo, v&igrave; m&igrave;nh th&iacute;ch s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, năm 2013, Lợi l&agrave; c&ograve;n qu&aacute;n qu&acirc;n của cuộc thi Đường l&ecirc;n đỉnh Olympia, do c&aacute;c tỉnh Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long tự tổ chức. Đ&acirc;y được xem l&agrave; cột mốc lớn trong qu&atilde;ng đời học sinh của Lợi, mở ra cho cậu rất nhiều cơ hội m&agrave; khi kể lại, Lợi kh&ocirc;ng khỏi tự h&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;c với Lợi, Hải xuất th&acirc;n từ lớp chuy&ecirc;n To&aacute;n của Trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh, n&ecirc;n ngay từ đầu, Hải đ&atilde; x&aacute;c định sẽ chọn một con đường ph&ugrave; hợp với khả năng, tư duy logic to&aacute;n học của m&igrave;nh để kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chinh phục. Hải th&iacute;ch ứng dụng hơn nghi&ecirc;n cứu, đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do cậu đến với C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Trước đ&oacute; Hải từng đạt giải Nhất, Thủ khoa H<a name="_GoBack"></a>ọc sinh Giỏi m&ocirc;n To&aacute;n cấp Th&agrave;nh phố năm lớp 9 v&agrave; giải Ba Học sinh giỏi cấp Th&agrave;nh phố năm lớp 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cả 2 c&oacute; điểm chung l&agrave; rất th&iacute;ch tham gia &ldquo;chinh chiến&rdquo; ở những cuộc thi học thuật của Trường cũng như những cuộc thi lập tr&igrave;nh trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. C&ugrave;ng đạt giải Nhất cuộc thi &ldquo;Đi t&igrave;m lời giải&rdquo; do Khoa To&aacute;n Tin Học, Trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n tổ chức; V&agrave; mới đ&acirc;y nhất l&agrave; c&ugrave;ng v&ocirc; địch cuộc thi học thuật Th&aacute;ch Thức. Ri&ecirc;ng Hải, đ&atilde; tham gia v&agrave; đạt rất nhiều cuộc thi về lập tr&igrave;nh như: Giải Nh&igrave; khối Chuy&ecirc;n tin học Olympic Tin học sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHTN 2015; Giải Nhất khối Chuy&ecirc;n tin học Olympic Tin học sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHTN 2016; Giải Nhất khối Chuy&ecirc;n tin học Olympic Tin học sinh vi&ecirc;n Việt Nam 2016; Giải Nhất ACM-ICPC Việt Nam 2015, v&ograve;ng online miền Nam; Giải Nhất ACM-ICPC Việt Nam 2016, v&ograve;ng online miền Nam; Giải Nh&igrave; ACM-ICPC v&ograve;ng loại khu vực ch&acirc;u &Aacute; 2016, điểm thi Nha Trang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để đạt được được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể đ&oacute;, th&igrave; như 2 cậu bạn c&ugrave;ng chia sẻ l&agrave; &ldquo;Phải biết đặt mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n thực hiện&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left:294pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;