Những chàng trai IT tài năng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sống phải c&oacute; đam m&ecirc; để theo đuổi, v&igrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; m&igrave;nh sẽ ph&aacute;t triển được bản th&acirc;n&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của 2 cậu bạn sinh vi&ecirc;n, d&ugrave; kh&aacute;c nhau nhiều về t&iacute;nh c&aacute;ch nhưng c&ugrave;ng chung một đam m&ecirc; m&atilde;nh liệt về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Th&agrave;nh Lợi v&agrave; B&ugrave;i Trung Hải l&agrave; 2 sinh vi&ecirc;n năm cuối của hệ Cử nh&acirc;n t&agrave;i năng ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Trường Đại học Khoa học Tự Nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Lợi qu&ecirc; ở Tiền Giang, Hải qu&ecirc; ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, biết nhau th&ocirc;ng qua cuộc thi học thuật Th&aacute;ch Thức của Khoa từ năm 2, đến nay, cả hai đ&atilde; l&agrave; những người bạn th&acirc;n v&agrave; c&ugrave;ng nhau n&acirc;ng chiếc c&uacute;p v&ocirc; địch m&agrave; suốt 3 năm hằng mong ước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28686/34004481182_ac510edf8e_o.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">B&ugrave;i Trung Hải (ở giữa) v&agrave;&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh Lợi (người thứ 2, từ phải sang) </span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">tham gia cuộc thi&nbsp;</span>học thuật Th&aacute;ch Thức.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với ng&ocirc;i vị qu&aacute;n qu&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;M&igrave;nh cảm thấy rất vui, hạnh ph&uacute;c v&agrave; thỏa m&atilde;n khi đạt được điều m&agrave; m&igrave;nh cố gắng&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; cảm x&uacute;c của Hải sau khi chiến thắng cuộc thi Th&aacute;ch Thức do Khoa C&ocirc;ng nghệ tin tổ chức. Được biết, đ&acirc;y l&agrave; một trong những cuộc thi học thuật h&agrave;ng đầu của Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, thu h&uacute;t nhiều sinh vi&ecirc;n IT (Information Technology) trong v&agrave; ngo&agrave;i trường tham gia. Sở dĩ Hải v&agrave; đồng đội cảm thấy thỏa m&atilde;n bởi kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; v&igrave; chiến thắng một cuộc thi, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; bởi trước khi chạm tay v&agrave;o c&uacute;p v&ocirc; địch năm nay, họ đ&atilde; hai lần thất bại ở c&aacute;c m&ugrave;a thi trước để t&iacute;ch lũy đủ kinh nghiệm v&agrave; kiến thức cần thiết cho c&ocirc;ng cuộc vượt qua giới hạn của bản th&acirc;n. R&otilde; r&agrave;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; chiến thằng n&agrave;o l&agrave; dễ d&agrave;ng cả. Nh&igrave;n lại h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; đi qua, c&aacute;c bạn ấy cũng kh&ocirc;ng khỏi ngạc nhi&ecirc;n khi m&igrave;nh đ&atilde; tiến bộ nhiều như thế. Để chứng minh, Hải kể: &ldquo;Năm đầu ti&ecirc;n tham gia, 5 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội m&igrave;nh chỉ vượt qua được v&ograve;ng sơ tuyển với điểm số vừa phải v&agrave; dừng bước ở v&ograve;ng loại. Năm thứ 2, đội đ&atilde; vượt qua v&ograve;ng sơ tuyển với vị tr&iacute; thứ 9 v&agrave; gi&agrave;nh giải 3 chung cuộc. Đến năm cuối c&ugrave;ng, đội đ&atilde; vượt qua v&ograve;ng loại với th&agrave;nh t&iacute;ch đầu bảng v&agrave; gi&agrave;nh lu&ocirc;n chức v&ocirc; địch&rdquo;. C&oacute; thể n&oacute;i, đ&oacute; thực sự l&agrave; một kết th&uacute;c tuyệt vời v&agrave; l&agrave; phần thưởng xứng đ&aacute;ng cho những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của những ch&agrave;ng trai ki&ecirc;n cường, bản lĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lợi chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Ban đầu m&igrave;nh chỉ lập team thi cho vui th&ocirc;i, nhưng khi được xem trận chung kết của năm đầu ti&ecirc;n th&igrave; cảm thấy c&oacute; động lực rất lớn. Ch&iacute;nh c&aacute;c nh&agrave; v&ocirc; địch năm đ&oacute; đ&atilde; truyền cảm hứng cho tụi m&igrave;nh. Thế l&agrave; năm sau cả đội đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch tập luyện rất chi tiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, thậm ch&iacute; m&igrave;nh c&ograve;n viết lu&ocirc;n cả ứng dụng phục vụ việc tập luyện nữa&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, cả đội cũng gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn. Chủ yếu v&igrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n người phải đi l&agrave;m, người bận luận văn, người bận tham gia cuộc thi kh&aacute;c n&ecirc;n kh&oacute; tập trung lại với nhau. Nhưng cuối c&ugrave;ng, nhờ v&agrave;o tinh thần đo&agrave;n kết, quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau m&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những ch&agrave;ng trai t&agrave;i năng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i ra, &iacute;t ai biết được rằng, trước khi bước v&agrave;o giảng đường đại học về C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Lợi từng l&agrave; học sinh giỏi Quốc gia m&ocirc;n Địa l&yacute;. Với th&agrave;nh t&iacute;ch: Học sinh Giỏi cấp Huyện năm lớp 9, Học sinh Giỏi cấp Tỉnh năm lớp 9, 11, 12 v&agrave; Học sinh Giỏi cấp Quốc gia năm 12, hẳn l&agrave; Lợi đ&atilde; g&acirc;y nhạc nhi&ecirc;n rất lớn cho nhiều người. Khi được hỏi l&yacute; do tại sao chọn học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin khi đậu v&agrave;o Trường Đại học Khoa học Tự Nhi&ecirc;n với 2 nguyện vọng l&agrave; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Địa chất, đặc biệt thế mạnh của m&igrave;nh l&agrave; m&ocirc;n Địa l&yacute;, cậu bạn vui vẻ t&acirc;m sự: &ldquo;Thật ra l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh cũng chưa nghĩ l&agrave; m&igrave;nh th&iacute;ch C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, l&uacute;c ấy chỉ thấy ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin c&oacute; triển vọng v&agrave; c&oacute; nhiều thứ để cho m&igrave;nh s&aacute;ng tạo, v&igrave; m&igrave;nh th&iacute;ch s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, năm 2013, Lợi l&agrave; c&ograve;n qu&aacute;n qu&acirc;n của cuộc thi Đường l&ecirc;n đỉnh Olympia, do c&aacute;c tỉnh Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long tự tổ chức. Đ&acirc;y được xem l&agrave; cột mốc lớn trong qu&atilde;ng đời học sinh của Lợi, mở ra cho cậu rất nhiều cơ hội m&agrave; khi kể lại, Lợi kh&ocirc;ng khỏi tự h&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;c với Lợi, Hải xuất th&acirc;n từ lớp chuy&ecirc;n To&aacute;n của Trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh, n&ecirc;n ngay từ đầu, Hải đ&atilde; x&aacute;c định sẽ chọn một con đường ph&ugrave; hợp với khả năng, tư duy logic to&aacute;n học của m&igrave;nh để kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chinh phục. Hải th&iacute;ch ứng dụng hơn nghi&ecirc;n cứu, đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do cậu đến với C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Trước đ&oacute; Hải từng đạt giải Nhất, Thủ khoa H<a name="_GoBack"></a>ọc sinh Giỏi m&ocirc;n To&aacute;n cấp Th&agrave;nh phố năm lớp 9 v&agrave; giải Ba Học sinh giỏi cấp Th&agrave;nh phố năm lớp 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cả 2 c&oacute; điểm chung l&agrave; rất th&iacute;ch tham gia &ldquo;chinh chiến&rdquo; ở những cuộc thi học thuật của Trường cũng như những cuộc thi lập tr&igrave;nh trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. C&ugrave;ng đạt giải Nhất cuộc thi &ldquo;Đi t&igrave;m lời giải&rdquo; do Khoa To&aacute;n Tin Học, Trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n tổ chức; V&agrave; mới đ&acirc;y nhất l&agrave; c&ugrave;ng v&ocirc; địch cuộc thi học thuật Th&aacute;ch Thức. Ri&ecirc;ng Hải, đ&atilde; tham gia v&agrave; đạt rất nhiều cuộc thi về lập tr&igrave;nh như: Giải Nh&igrave; khối Chuy&ecirc;n tin học Olympic Tin học sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHTN 2015; Giải Nhất khối Chuy&ecirc;n tin học Olympic Tin học sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHTN 2016; Giải Nhất khối Chuy&ecirc;n tin học Olympic Tin học sinh vi&ecirc;n Việt Nam 2016; Giải Nhất ACM-ICPC Việt Nam 2015, v&ograve;ng online miền Nam; Giải Nhất ACM-ICPC Việt Nam 2016, v&ograve;ng online miền Nam; Giải Nh&igrave; ACM-ICPC v&ograve;ng loại khu vực ch&acirc;u &Aacute; 2016, điểm thi Nha Trang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để đạt được được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể đ&oacute;, th&igrave; như 2 cậu bạn c&ugrave;ng chia sẻ l&agrave; &ldquo;Phải biết đặt mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n thực hiện&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left:294pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;