Nguyễn Song Thảo Nguyên giành quán quân “Đi tìm thủ lĩnh học sinh THPT”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua c&aacute;c th&iacute; sinh của đ&ecirc;m chung kết, Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n (THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa-Quận 1) đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh ng&ocirc;i qu&aacute;n qu&acirc;n hội thi &ldquo;Đi t&igrave;m thủ lĩnh học sinh THPT&rdquo; lần 3 năm 2017 do Hội Sinh vi&ecirc;n TP. HCM tổ chức tối 28-7 tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ecirc;m chung kết với sự g&oacute;p mặt của 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất vượt qua hơn 200&nbsp;học sinh đến từ c&aacute;c trường THPT v&agrave; trung t&acirc;m gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố với nhiều phần thi, thử th&aacute;ch. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua c&aacute;c phần thi Thủ lĩnh t&agrave;i năng, Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n v&agrave; Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trận chung kết diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn khi 10 th&iacute; sinh đều chứng tỏ bản lĩnh, tự tin v&agrave; t&agrave;i năng của một thủ lĩnh THPT. Ở phần thi t&agrave;i năng, cả hội trường đều ngưỡng mộ v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; với tiết mục nhảy hiện đại ấn tượng của Nguyễn Ngọc Phương Thảo, phần biểu diễn&nbsp; Taekwondo mạnh mẽ của Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n, cũng như giọng h&aacute;t truyền cảm của Nguyễn Thị Hồng Hoa. Mỗi th&iacute; sinh mang đến đ&ecirc;m chung kết kh&ocirc;ng những t&agrave;i năng m&agrave; qua đ&oacute; c&ograve;n truyền đi những th&ocirc;ng điệp nhẹ nh&agrave;ng, s&acirc;u sắc về t&igrave;nh y&ecirc;u gia đ&igrave;nh, lịch sử đất nước&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29114/IMG_6765.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">​</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Anh Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM </span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41)">trao giải nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở phần thi Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n, năm th&iacute; sinh V&otilde; Đinh Th&agrave;nh Đạt, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n, Nguyễn Ngọc Phương Thảo l&agrave; L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave; đ&atilde; c&oacute; những m&agrave;n đối đ&aacute;p, xử l&iacute; t&igrave;nh huống rất th&ocirc;ng minh, nhanh nhẹn khi gặp những đề t&agrave;i kh&oacute;, nhưng mang t&iacute;nh thực tế từ ban tổ chức đưa ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai th&iacute; sinh xuất sắc nhất đ&ecirc;m chung kết Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n v&agrave; Nguyễn Ngọc Phương Thảo đ&atilde; mang đến th&ocirc;ng điệp rất &yacute; nghĩa đối với vấn đề sử dụng mạng x&atilde; hội Facebook trong phần thi Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c đ&ecirc;m chung kết, Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n (THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa, Quận 1) gi&agrave;nh giải qu&aacute;n qu&acirc;n. Hai th&iacute; sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo (THPT Giồng &Ocirc;ng Tố, Quận 2) v&agrave; L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave; (THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong, Quận 5) lần lượt gi&agrave;nh giải nh&igrave; v&agrave; ba của hội thi. Hai th&iacute; sinh Nguyễn Thị Hồng Hoa (THPT B&ugrave;i Thị Xu&acirc;n, Quận 1) v&agrave; V&otilde; Phi&nbsp;Th&agrave;nh Đạt (THPT Nguyễn Du, Quận 10) c&ugrave;ng gi&agrave;nh giải khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Song Thảo Nguyễn, qu&aacute;n qu&acirc;n của cuộc thi chia sẻ: &ldquo;Thực sự em cảm thấy rất vui khi gi&agrave;nh được vị tr&iacute; n&agrave;y. Hiện tại, em muốn gửi lời cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi, gia đ&igrave;nh, c&aacute;c anh chị ở trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa cũng như c&aacute;c bạn ở chi 4 đ&atilde; tận t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ em. Qua cuộc thi n&agrave;y, em muốn gửi lời nhắn nhủ tới c&aacute;c bạn l&agrave; trong thực tế, khi được giao chức vụ lớn th&igrave; phải lu&ocirc;n b&igrave;nh tĩnh để giải quyết c&ocirc;ng việc v&agrave; tr&acirc;n trọng c&aacute;c đồng đội xung quanh m&igrave;nh v&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của mỗi c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; sự g&oacute;p sức của một tập thể&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Aacute;I NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;