Quận đoàn 7 tổ chức lớp tập huấn "Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 25/7/2017 Quận đo&agrave;n 7 tổ chức lớp tập huấn &quot;Sử dụng phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n&quot; tại Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 7 cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt tại Quận 7. Tại buổi tập huấn, c&aacute;c đồng ch&iacute; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận đo&agrave;n 7 đ&atilde; được giới thiệu v&agrave; nắm bắt tổng thể về phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n; hướng dẫn c&aacute;ch tạo t&agrave;i khoản, c&aacute;c bước nhập dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, tra cứu th&ocirc;ng tin đo&agrave;n vi&ecirc;n, truy xuất dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n. Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động đo&agrave;n tại cơ sở đồng thời ph&aacute;t huy những ứng dụng của khoa học c&ocirc;ng nghệ đối với c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước khắc phục những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/20992916_239266093262417_3885298813420914104_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078572_239266096595750_5484136773317793886_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;