Quận đoàn 7 tổ chức lớp tập huấn "Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 25/7/2017 Quận đo&agrave;n 7 tổ chức lớp tập huấn &quot;Sử dụng phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n&quot; tại Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 7 cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt tại Quận 7. Tại buổi tập huấn, c&aacute;c đồng ch&iacute; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận đo&agrave;n 7 đ&atilde; được giới thiệu v&agrave; nắm bắt tổng thể về phần mềm quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n; hướng dẫn c&aacute;ch tạo t&agrave;i khoản, c&aacute;c bước nhập dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, tra cứu th&ocirc;ng tin đo&agrave;n vi&ecirc;n, truy xuất dữ liệu về cơ sở đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n. Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động đo&agrave;n tại cơ sở đồng thời ph&aacute;t huy những ứng dụng của khoa học c&ocirc;ng nghệ đối với c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước khắc phục những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="21078661_239266089929084_5578146390255670258_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/20992916_239266093262417_3885298813420914104_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29293/21078572_239266096595750_5484136773317793886_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;