Những ngày tháng tư lịch sử qua lời kể của cựu biệt động thành Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30636/Co%20Truong%20My%20Le.png" style="height:407px; text-align:justify; width:900px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a Xu&acirc;n 1975 với đỉnh cao Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh </strong><strong><span style="color:rgb(34, 34, 34)">l&agrave; thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất, mở ra một kỷ nguy&ecirc;n mới, kỷ nguy&ecirc;n độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc v&agrave; x&acirc;y dựng Chủ nghĩa x&atilde; hội tr&ecirc;n phạm vi cả nước</span></strong><strong>. Trước thời điểm lịch sử ấy l&agrave; những ng&agrave;y th&aacute;ng s&ocirc;i động với c&aacute;c phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định&nbsp;l&uacute;c bấy giờ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>&quot;KẾ HOẠCH T&Aacute;O BẠO&quot;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuối 1974, đầu 1975 phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n ở S&agrave;i G&ograve;n diễn ra s&ocirc;i nổi dưới sự l&atilde;nh đạo của <em>Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định</em>, trong đ&oacute; trực tiếp tổ chức l&agrave; <em>Đo&agrave;n ủy Sinh vi&ecirc;n</em> v&agrave; <em>Đo&agrave;n ủy Học sinh</em> (hoạt động b&iacute; mật). Để chuẩn bị cho ng&agrave;y 30/4/1975, l&uacute;c bấy giờ Th&agrave;nh ủy ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc; Trương Mỹ Lệ (Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&uacute;c n&agrave;y c&ocirc; 33 tuổi) với vai tr&ograve; l&agrave; Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&iacute; mật v&agrave;o nội th&agrave;nh, tập hợp c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n, tổ chức cho học sinh, sinh vi&ecirc;n chuẩn bị khởi nghĩa. C&ocirc; Mỹ Lệ cho biết: <em>&ldquo;Khi c&ocirc; v&agrave;o nội th&agrave;nh, một số đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n ủy Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Đo&agrave;n ủy Học sinh đ&atilde; bị lộ</em>&nbsp;<em>phải ở căn cứ. Nhiều đồng ch&iacute; kh&aacute;c bị địch ph&aacute;t hiện bắt giam n&ecirc;n việc tập hợp c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n hết sức kh&oacute; khăn&rdquo;.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30636/gpmn.png" style="width:800px" /></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau một thời gian t&igrave;m mọi c&aacute;ch li&ecirc;n lạc, cuối c&ugrave;ng, c&ocirc; Mỹ Lệ đ&atilde; tập hợp, tổ chức được học sinh, sinh vi&ecirc;n ở 5 địa điểm trong nội th&agrave;nh. Sau khi tập hợp được lực lượng học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&ocirc; Mỹ Lệ tổ chức chuẩn bị kho lương thực, m&aacute;y in truyền đơn, loa ph&oacute;ng thanh, thu &acirc;m những lời k&ecirc;u gọi, chuẩn bị c&aacute;c dụng cụ tuy&ecirc;n truyền như: băng r&ocirc;n, khẩu hiệu, chuẩn bị vải may cờ mặt trận, vũ kh&iacute; tự tạo hoặc vận động binh l&iacute;nh ngụy... tất cả đ&atilde; sẵn s&agrave;ng chờ lệnh tổng khởi nghĩa.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30636/gpmn2.png" style="height:631px; text-align:center; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Mỹ Lệ cho biết:<em> &ldquo;L&uacute;c n&agrave;y cờ mặt trận của ch&uacute;ng ta c&oacute; ba m&agrave;u xanh dương, đỏ v&agrave; ng&ocirc;i sao v&agrave;ng ở giữa, c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n phải mua đủ vải c&oacute; ba m&agrave;u n&agrave;y, nhưng lại giấu mỗi nơi một loại vải để tr&aacute;nh địch ph&aacute;t hiện, nghi ngờ&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="color:#FF0000"><strong>NG&Agrave;Y GIẢI PH&Oacute;NG</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975,&nbsp;t&igrave;nh h&igrave;nh chiến sự diễn ra hết sức căng thẳng, l&uacute;c n&agrave;y lệnh giới nghi&ecirc;m được ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n ban h&agrave;nh, ai di chuyển trong giờ giới nghi&ecirc;m đều c&oacute; thể bị bắn chết. S&aacute;ng đ&oacute; c&ocirc; Mỹ Lệ một m&igrave;nh di chuyển từ khu vực B&agrave;n Cờ (Quận 3) v&agrave;o căn cứ ở cầu B&ocirc;ng (Quận B&igrave;nh Thạnh). Để ngụy trang qu&acirc;n địch, c&ocirc; giả vờ mang theo một t&uacute;i quần &aacute;o: &ldquo;L&uacute;c đ&oacute; c&ocirc; để t&uacute;i quần &aacute;o ở trước giỏ xe đạp, lỡ bị địch bắt bớ kiểm tra th&igrave; m&igrave;nh bảo l&agrave; ngo&agrave;i v&ugrave;ng ven bom đạn nguy hiểm qu&aacute;, t&ocirc;i chạy loạn v&ocirc; đ&acirc;y t&igrave;m b&agrave; con ở nhờ&rdquo;- c&ocirc; Mỹ Lệ kể.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">10 giờ s&aacute;ng 30 th&aacute;ng 4,&nbsp;khi nhận được lệnh ph&aacute;t động tổng khởi nghĩa, c&ocirc; Mỹ Lệ triển khai ngay cho c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch mạng r&aacute;p vải may cờ, kẻ bảng khẩu hiệu. Điểm đầu ti&ecirc;n c&ocirc; cho treo cờ l&agrave; căn nh&agrave; số 115 B&agrave;n Cờ (Quận 3). Đồng thời một nh&agrave; in m&agrave; c&aacute;c bạn học sinh đ&atilde; chuẩn bị trước đ&oacute; tr&ecirc;n đường L&yacute; Th&aacute;i Tổ (Quận 3) liền tổ chức kẻ bảng khẩu hiệu được treo tr&ecirc;n g&oacute;c đường B&agrave;n Cờ, g&oacute;c đường Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng nay l&agrave; đường Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu (Quận 3). Một chiếc loa ph&oacute;ng thanh v&agrave; m&aacute;y c&aacute;t x&eacute;t đ&atilde; thu &acirc;m từ trước cũng được ph&aacute;t loa tại nh&agrave; số 115 đường B&agrave;n Cờ. H&agrave;ng loạt c&aacute;c băng vải đỏ in d&ograve;ng chữ<em> Lực lượng thanh ni&ecirc;n tự vệ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định</em> c&oacute; h&igrave;nh ng&ocirc;i sao v&agrave;ng được c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n đeo l&ecirc;n tay của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30636/ngoi%20nha%20ban%20co.png" style="font-size:14px; height:756px; text-align:right; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ng&ocirc;i nh&agrave; số 115 B&agrave;n Cờ khi xưa.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;L&uacute;c n&agrave;y b&agrave; con Nh&acirc;n d&acirc;n trong chợ B&agrave;n Cờ c&ograve;n mang b&aacute;nh m&igrave;, chở hơn 10 m&aacute;y may, vải&hellip; đến t&ograve;a nh&agrave; 115 B&agrave;n Cờ để cho học sinh, sinh vi&ecirc;n may cờ. Nhiều bạn tổ chức đi b&ocirc;i x&oacute;a cờ của chế độ cũ v&agrave; vẽ cờ giải ph&oacute;ng l&ecirc;n từng nh&agrave; d&acirc;n, kh&ocirc;ng kh&iacute; hết sức s&ocirc;i nổi&rdquo; &ndash;</em> C&ocirc; Mỹ Lệ nhớ lại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm&nbsp;1975 đ&atilde; tr&ocirc;i qua 43 năm nhưng khi kể lại những ng&agrave;y th&aacute;ng lịch sử ấy, c&ocirc; Mỹ Lệ vẫn x&uacute;c động: <em>&ldquo;Ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;, c&ocirc; nh&igrave;n quanh c&oacute; rất nhiều bạn chỉ vừa học tới đệ tam, đệ tứ tương đương lớp 10, 11 b&acirc;y giờ nhưng kh&iacute; thế, tinh thần của học sinh, sinh vi&ecirc;n thời ấy thật dũng cảm, nhiệt huyết g&oacute;p phần ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng nổi dậy khởi nghĩa trong Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30636/gpm3.png" style="font-size:14px; text-align:center; width:800px" /></p> <p><strong><span style="font-size:14px">B&agrave;i:</span><span style="font-size:16px"> </span></strong><span style="font-size:14px"><strong>DUY L&Ecirc;</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: THANH TH&Uacute;Y</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Infographic: ĐỨC QUY</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN