Một số bức thư, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đặc biệt quan t&acirc;m đến vấn đề thi đua y&ecirc;u nước, trải qua những thăng trầm của lịch sử, thực tiễn c&aacute;ch mạng đ&atilde; chứng minh, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; Người khởi xướng v&agrave; kiến tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước Việt Nam.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Người đ&atilde; từng n&oacute;i: &ldquo;<em>Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua. V&agrave; những người thi đua l&agrave; những người y&ecirc;u nước nhất&rdquo;,&nbsp;</em>ch&iacute;nh quan điểm, tư tưởng tiến bộ đ&oacute; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ lu&ocirc;n l&agrave; sợi chỉ đỏ xuy&ecirc;n suốt mọi h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, chiến sỹ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n cả nước hăng h&aacute;i, phấn đấu thi đua lao động, học tập v&agrave; cống hiến trong c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển đất nước. Trải qua hơn s&aacute;u thập kỷ kể từ ng&agrave;y Người viết &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo; (11-6-1948) cho đến khi đi v&agrave;o c&otilde;i vĩnh hằng, Người đ&atilde; c&oacute; rất nhiều bức thư, b&agrave;i n&oacute;i, b&agrave;i viết đề cập đến thi đua y&ecirc;u nước. Nh&acirc;n kỷ niệm 65 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi Thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng đọc lại một số b&agrave;i n&oacute;i, b&agrave;i viết của Người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Lời k&ecirc;u gọi thi đua y&ecirc;u nước<em>&nbsp;</em></strong><em>(Viết khoảng ng&agrave;y 1-5-1948. Bản gốc lưu tại Trung t&acirc;m Lưu trữ Quốc gia I, bản chụp lưu tại Viện Hồ Ch&iacute; Minh) -&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 5, tr513).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Bai tong hop 1. Loi keu goi thi dua yeu nuoc" src="http://bqllang.gov.vn/images/Thang_4/Thang_5/Bai_tong_hop_1._Loi_keu_goi_thi_dua_yeu_nuoc.jpg" style="border:0px none; box-sizing:border-box; height:auto; margin:4px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:middle; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Lời k&ecirc;u gọi thi đua y&ecirc;u nước của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, năm 1948. &nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>(TTLTQG III, P. Phủ Thủ tướng,Hồ sơ 130, tờ 01). Ảnh internet</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ugrave;ng to&agrave;n thể đồng b&agrave;o y&ecirc;u qu&yacute;,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; ch&iacute; quật cường chẳng k&eacute;m ai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nay muốn tự cấp, tự t&uacute;c, đi kịp người ta, th&igrave; ch&uacute;ng ta phải&nbsp;<em>đi mau.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; vậy, sĩ, n&ocirc;ng, c&ocirc;ng, thương, binh, g&aacute;i trai gi&agrave; trẻ, to&agrave;n thể quốc d&acirc;n ta, v&ocirc; luận ở địa vị n&agrave;o, l&agrave;m c&ocirc;ng việc g&igrave;, phải ra sức tham gia cuộc&nbsp;<em>Thi đua y&ecirc;u nước,&nbsp;</em>tức l&agrave; tăng gia sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Như thế th&igrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;ng chiến nhất định thắng lợi,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kiến quốc nhất định th&agrave;nh c&ocirc;ng,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2. Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&nbsp;</strong><em>(Viết ng&agrave;y 11-6-1948, B&aacute;o Cứu quốc, chi nh&aacute;nh số 6, số 968, ng&agrave;y 24-6-1948) -</em>&nbsp;(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 5, tr556).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mục đ&iacute;ch thi đua &aacute;i quốc l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Diệt giặc đ&oacute;i,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Diệt giặc dốt,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Diệt giặc ngoại x&acirc;m.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;ch l&agrave;m l&agrave; dựa v&agrave;o:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Lực lượng của d&acirc;n,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Tinh thần của d&acirc;n, để g&acirc;y:</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Hạnh ph&uacute;c cho d&acirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; vậy bổn phận của người d&acirc;n Việt Nam, bất kỳ sĩ, n&ocirc;ng, c&ocirc;ng, thương, binh; bất kỳ l&agrave;m việc g&igrave;, đều&nbsp;<em>cần phải thi đua nhau :</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave;m cho mau,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave;m cho tốt,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>L&agrave;m cho nhiều.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mỗi người d&acirc;n Việt Nam , bất kỳ gi&agrave;, trẻ, trai, g&aacute;i; bất kỳ gi&agrave;u, ngh&egrave;o, lớn, nhỏ, đều cần phải trở n&ecirc;n một chiến sĩ tranh đấu tr&ecirc;n mặt trận: Qu&acirc;n sự, kinh tế, ch&iacute;nh trị, văn ho&aacute;. Thực hiện khẩu hiệu:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n d&acirc;n kh&aacute;ng chiến,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n diện kh&aacute;ng chiến.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong cuộc thi đua &aacute;i quốc, ch&uacute;ng ta:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Vừa kh&aacute;ng chiến,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Vừa kiến quốc.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kết quả đầu ti&ecirc;n của thi đua &aacute;i quốc sẽ l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n d&acirc;n đủ ăn đủ mặc,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n d&acirc;n biết đọc, biết viết,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n bộ đội đầy đủ lương thực, kh&iacute; giới, để diệt ngoại x&acirc;m,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n quốc sẽ thống nhất độc lập ho&agrave;n to&agrave;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; ch&uacute;ng ta thực hiện:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>D&acirc;n tộc độc lập,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>D&acirc;n quyền tự do,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>D&acirc;n sinh hạnh ph&uacute;c,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ba chủ nghĩa m&agrave; nh&agrave; đại c&aacute;ch mạng T&ocirc;n Văn đ&atilde; n&ecirc;u ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Để đi đến kết quả tốt đẹp đ&oacute;, t&ocirc;i xin:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c cụ phụ l&atilde;o thi đua đốc th&uacute;c con ch&aacute;u hăng h&aacute;i tham gia mọi c&ocirc;ng việc,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c ch&aacute;u nhi đồng thi đua học h&agrave;nh v&agrave; gi&uacute;p việc người lớn,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng b&agrave;o ph&uacute; h&agrave;o thi đua mở mang doanh nghiệp,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng b&agrave;o c&ocirc;ng n&ocirc;ng thi đua sản xuất,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng b&agrave;o tr&iacute; thức v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n thi đua s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t minh,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&acirc;n vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ thi đua tận tụy l&agrave;m việc, phụng sự nh&acirc;n d&acirc;n,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Bộ đội v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều s&uacute;ng.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i t&oacute;m lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kh&aacute;ng chiến v&agrave; kiến quốc. Phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thi đua &aacute;i quốc sẽ ăn s&acirc;u, lan rộng khắp mọi mặt v&agrave; mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, v&agrave; sẽ gi&uacute;p ta dẹp tan mọi nỗi kh&oacute; khăn v&agrave; mọi &acirc;m mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối c&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần quật cường v&agrave; lực lượng v&ocirc; tận của d&acirc;n tộc ta, với l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; ch&iacute; ki&ecirc;n quyết của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; qu&acirc;n đội ta, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thắng lợi, ch&uacute;ng ta nhất định thắng lợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hỡi to&agrave;n thể đồng b&agrave;o,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hỡi to&agrave;n thể chiến sĩ,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tiến l&ecirc;n!</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">HỒ CH&Iacute; MINH</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>3. Thư gửi Hội nghị thi đua &aacute;i quốc&nbsp;</strong><em>(</em><em>Bản đ&aacute;nh m&aacute;y của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lưu tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, bản chụp lưu tại Viện Hồ Ch&iacute; Minh) -&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 6, tr134).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Gửi Hội nghị Thi đua &aacute;i quốc,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c vị đại biểu,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i gửi lời th&acirc;n &aacute;i ch&uacute;c Hội nghị c&oacute; kết quả tốt. Sau đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i &yacute; kiến của t&ocirc;i đối với phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc, để gi&uacute;p cho c&aacute;c đại biểu thảo luận:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o kh&aacute; cao v&agrave; rộng, bộ đội, đo&agrave;n thể, cơ quan v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n hăng h&aacute;i. Nhiều đơn vị đ&atilde; c&oacute; kết quả kh&aacute;. Nhưng:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức v&agrave; l&atilde;nh đạo c&ograve;n k&eacute;m, kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển được hết s&aacute;ng kiến v&agrave; năng lực của quần ch&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c đo&agrave;n thể, c&aacute;c địa phương thiếu sự phối hợp với nhau, thiếu sự tổng kết kinh nghiệm v&agrave; trao đổi kinh nghiệm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Vậy t&ocirc;i rất mong Hội nghị t&igrave;m c&aacute;ch sửa chữa những khuyết điểm ấy, v&agrave; mỗi một c&aacute;n bộ, mỗi một đồng b&agrave;o, mỗi một ng&agrave;nh đều ra sức&nbsp;<em>thiết thực thi đua</em>&nbsp;với tinh thần chuẩn bị tổng phản c&ocirc;ng. Như vậy, th&igrave; thi đua nhất định th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i v&agrave; quyết thắng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&aacute;ng 6 năm 1949</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hồ CH&iacute; MINH</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. Lời k&ecirc;u gọi thi đua chuẩn bị tổng phản c&ocirc;ng&nbsp;</strong><em>(</em><em>B&aacute;o Sự thật, số 116, ng&agrave;y 1-8-1949) -</em>&nbsp;(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 6, tr167).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mấy l&acirc;u nay, v&igrave; bận việc kh&aacute;ng chiến, t&ocirc;i &iacute;t c&oacute; dịp n&oacute;i chuyện với đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ. Vậy h&ocirc;m nay, lời đầu ti&ecirc;n l&agrave; t&ocirc;i th&acirc;n &aacute;i hỏi thăm:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c vị phụ l&atilde;o,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c vị th&acirc;n sĩ,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh em c&aacute;n bộ ch&iacute;nh trị, h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng b&agrave;o trong nước, ngo&agrave;i nước, v&agrave; trong v&ugrave;ng tạm bị chiếm,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c ch&aacute;u thanh ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i th&acirc;n &aacute;i hỏi thăm:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n thể tướng sĩ Vệ quốc qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n du k&iacute;ch,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n ở c&aacute;c xưởng m&aacute;y quốc ph&ograve;ng.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay l&agrave; ng&agrave;y ph&aacute;t động Thi đua &aacute;i quốc tiếp theo kỳ trước, cho n&ecirc;n t&ocirc;i chỉ n&oacute;i chuyện&nbsp;<em>thi đua.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, thế giới đ&atilde; ngạc nhi&ecirc;n v&agrave; k&iacute;nh phục d&acirc;n tộc ta v&igrave; ba điều:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Điều thứ nhất l&agrave; ta đ&atilde; c&aacute;ch mạng th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&atilde; ph&aacute; tan xiềng x&iacute;ch thực d&acirc;n, đ&atilde; đ&aacute;nh đổ chế độ phong kiến, đ&atilde; lập nền d&acirc;n chủ cộng ho&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Điều thứ hai l&agrave; ta chẳng những c&oacute; sức kh&aacute;ng chiến m&agrave; lại chắc chắn kh&aacute;ng chiến thắng lợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Điều thứ ba l&agrave; ta vừa kh&aacute;ng chiến vừa thi đua &aacute;i quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ta bắt đầu thi đua từ th&aacute;ng 6 năm ngo&aacute;i. Cuộc thi đua nhằm ba mục đ&iacute;ch: Diệt giặc đ&oacute;i, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại x&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mặc dầu thiếu phương tiện, thiếu kinh nghiệm v&agrave; bị giặc Ph&aacute;p t&igrave;m mọi c&aacute;ch để ph&aacute; hoại, ta vẫn lượm được nhiều kết quả tốt sau một năm thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- V&igrave; đồng b&agrave;o ra sức thi đua tăng gia sản xuất, cho n&ecirc;n d&acirc;n ta d&ugrave; c&oacute; chật vật &iacute;t nhiều, nhưng vẫn tr&aacute;nh khỏi nạn đ&oacute;i. Trong thời kỳ chiến tranh c&aacute;c nước c&ograve;n chật vật hơn ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- V&igrave; đồng b&agrave;o hăng h&aacute;i ủng hộ, v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ b&igrave;nh d&acirc;n học vụ tận tuỵ, m&agrave; đ&atilde; mấy tỉnh như Quảng Ng&atilde;i, H&agrave; Tĩnh, Hưng Y&ecirc;n, Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; diệt xong giặc dốt. C&aacute;c tỉnh kh&aacute;c th&igrave; đang ra sức theo cho kịp c&aacute;c tỉnh tr&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; một th&agrave;nh t&iacute;ch vẻ vang, nếu ch&uacute;ng ta nhớ rằng dưới chế độ thực d&acirc;n, năm 1941 chỉ c&oacute; non nửa triệu trẻ con ta được đi học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Nhờ to&agrave;n d&acirc;n ra sức ủng hộ, v&agrave; bộ đội c&ugrave;ng d&acirc;n qu&acirc;n du k&iacute;ch ta dũng cảm v&agrave; nhờ anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n ta ra sức chế tạo vũ kh&iacute;, m&agrave; từ Nam đến Bắc ta đ&atilde; thắng nhiều trận vẻ vang. Ch&iacute;nh bọn thực d&acirc;n cũng phải nhận rằng qu&acirc;n đội ta rất tiến bộ v&agrave; qu&acirc;n đội Ph&aacute;p kh&ocirc;ng thể n&agrave;o thắng được ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ngo&agrave;i ba việc ch&iacute;nh ấy, đồng b&agrave;o ta c&ograve;n thi đua nhiều mặt kh&aacute;c v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m vẻ vang. Đ&acirc;y t&ocirc;i chỉ nhắc v&agrave;i th&iacute; dụ:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; thi đua đỡ đầu bộ đội v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n. Như tỉnh H&agrave; Tĩnh đ&atilde; quy&ecirc;n gi&uacute;p h&agrave;ng mấy chục triệu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cụ, c&aacute;c b&agrave; th&igrave; thi đua tham gia Hội mẹ chiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n d&acirc;n th&igrave; thi đua mua c&ocirc;ng phiếu kh&aacute;ng chiến, thi đua g&oacute;p đảm phụ kh&aacute;ng chiến v&agrave; nộp thuế. Ri&ecirc;ng chị em phụ nữ cũng thi đua g&oacute;p phần đảm phụ kh&aacute;ng chiến, d&ugrave; được Ch&iacute;nh phủ miễn g&oacute;p.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng b&agrave;o điền chủ th&igrave; thi đua giảm địa t&ocirc;, c&oacute; người giảm đến 50 phần 100, v&agrave; thi đua quy&ecirc;n ruộng, c&oacute; người quy&ecirc;n từ năm s&aacute;u trăm đến hơn 2000 mẫu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cụ phụ l&atilde;o v&agrave; chị em phụ nữ th&igrave; thi đua tổ chức đội du&nbsp;k&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c ch&aacute;u thanh ni&ecirc;n th&igrave; thi đua t&ograve;ng qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ trong c&aacute;c cơ quan th&igrave; thi đua sửa đổi c&aacute;ch l&agrave;m việc cho hợp l&yacute; hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c ch&aacute;u nhi đồng th&igrave; thi đua học tập v&agrave; gi&uacute;p mọi c&ocirc;ng việc. C&oacute; nhiều ch&aacute;u đ&atilde; gửi tiền nhờ t&ocirc;i g&oacute;p v&agrave;o quỹ kh&aacute;ng chiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kiều b&agrave;o ở nước ngo&agrave;i v&agrave; đồng b&agrave;o trong v&ugrave;ng tạm bị chiếm cũng đều tuỳ ho&agrave;n cảnh m&agrave; thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i t&oacute;m lại: Mọi người đều thi đua, mọi việc đều c&oacute; thi đua, v&agrave; đều c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y t&ocirc;i thay mặt Ch&iacute;nh phủ cảm ơn v&agrave; khen ngợi đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cho n&ecirc;n ch&uacute;ng ta c&agrave;ng thấy r&otilde; nhiều&nbsp;<em>khuyết điểm.</em>&nbsp;T&ocirc;i n&ecirc;u ra đ&acirc;y những khuyết điểm ch&iacute;nh để ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nhau sửa chữa:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n nhiều nơi nh&acirc;n d&acirc;n, m&agrave; trước hết l&agrave; c&aacute;n bộ<em>, chưa hiểu thật r&otilde; r&agrave;ng &yacute; nghĩa của phong tr&agrave;o Thi đua &aacute;i quốc</em>. Do đ&oacute; m&agrave; c&oacute; những khuyết điểm như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Tưởng lầm rằng thi đua l&agrave; một việc kh&aacute;c với những c&ocirc;ng việc l&agrave;m h&agrave;ng ng&agrave;y. Thật ra, c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng thi đua. Th&iacute; dụ: Từ trước đến giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch sẽ, cho hợp vệ sinh, cho khỏi đau ốm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Xưa nay ta vẫn l&agrave;m ruộng. Nay ta thi đua l&agrave;m cho đất ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mọi việc đều thi đua như vậy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Tưởng lầm rằng thi đua chỉ nhất thời. Thật ra thi đua l&agrave; phải trường kỳ. Ta phải thi đua để kh&aacute;ng chiến thắng lợi, kiến quốc th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nhiều nơi đặt những kế hoạch thi đua kh&ocirc;ng s&aacute;t với ho&agrave;n cảnh, kh&ocirc;ng s&aacute;t với địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nơi th&igrave; đặt kế hoạch to qu&aacute;, rồi l&agrave;m kh&ocirc;ng nổi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nơi th&igrave; ban đầu l&agrave;m qu&aacute; ồ ạt, đến nỗi &iacute;t l&acirc;u th&igrave; đuối sức đi, kh&ocirc;ng tiếp tục thi đua được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nơi th&igrave; mỗi một đo&agrave;n thể, mỗi một ng&agrave;nh đều c&oacute; một kế hoạch ri&ecirc;ng m&agrave; c&aacute;c kế hoạch th&igrave; kh&ocirc;ng ăn khớp với nhau. Th&agrave;nh thử &quot;trống đ&aacute;nh xu&ocirc;i, k&egrave;n thổi ngược&quot;. Nh&acirc;n d&acirc;n th&igrave; b&ugrave; đầu, kh&ocirc;ng đủ sức m&agrave; theo cả c&aacute;c kế hoạch v&agrave; kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n theo kế hoạch n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nhiều nơi c&oacute; kinh nghiệm, hoặc kinh nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc kinh nghiệm thất bại, nhưng kh&ocirc;ng biết trao đổi cho nơi kh&aacute;c, để tr&aacute;nh c&aacute;i dở, học c&aacute;i hay của nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nơi th&igrave; c&aacute;c ban vận động thi đua chỉ biết l&agrave;m theo chỉ thị cấp tr&ecirc;n. Trung ương gửi chỉ thị thế n&agrave;o, khu cứ nguy&ecirc;n văn gửi xuống tỉnh, tỉnh cứ nguy&ecirc;n văn gửi xuống huyện, huyện cứ như thế gửi xuống x&atilde;. Chứ kh&ocirc;ng biết điều tra kỹ lưỡng, &aacute;p dụng thiết thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; những khuyết điểm ch&iacute;nh m&agrave; ch&uacute;ng ta phải sửa chữa v&agrave; quyết sửa chữa được. Điều cần thiết nhất, l&agrave; phải giải th&iacute;ch kỹ c&agrave;ng cho mỗi một người d&acirc;n hiểu r&otilde; rằng: Thi đua &aacute;i quốc l&agrave; &iacute;ch lợi cho m&igrave;nh, &iacute;ch lợi cho gia đ&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; &iacute;ch lợi cho l&agrave;ng, cho nước, cho d&acirc;n tộc thế n&agrave;o. Mỗi người d&acirc;n đều hiểu r&otilde; th&igrave; tất cả mọi kh&oacute; khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, kh&aacute;ng chiến đ&atilde; đến thời kỳ đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản c&ocirc;ng, th&igrave; phong tr&agrave;o Thi đua &aacute;i quốc cũng phải nhằm v&agrave;o mục đ&iacute;ch ấy. V&igrave; vậy, chương tr&igrave;nh thi đua trong giai đoạn n&agrave;y vẫn l&agrave; diệt giặc đ&oacute;i, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại x&acirc;m. Nhưng tiến l&ecirc;n một bước mạnh hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về&nbsp;<em>văn ho&aacute;,</em>&nbsp;những nơi đ&atilde; diệt xong nạn m&ugrave; chữ th&igrave; phải thi đua học th&ecirc;m nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Những nơi kh&aacute;c th&igrave; phải thi đua diệt cho xong nạn m&ugrave; chữ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&agrave; văn nghệ th&igrave; thi đua s&aacute;ng t&aacute;c. C&aacute;c nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&igrave; thi đua ph&aacute;t minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về&nbsp;<em>kinh tế,</em>&nbsp;th&igrave; thi đua l&agrave;m cho d&acirc;n v&agrave; qu&acirc;n đủ ăn, đủ mặc, đủ d&ugrave;ng, để đ&aacute;nh giặc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về&nbsp;<em>qu&acirc;n sự,</em>&nbsp;Vệ quốc qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n du k&iacute;ch th&igrave; thi đua r&egrave;n luyện c&aacute;n bộ, chấn chỉnh qu&acirc;n đội. C&aacute;c c&ocirc;ng xưởng th&igrave; thi đua chế tạo vũ kh&iacute; cho nhiều, cho mau, cho tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, tất cả mọi việc &iacute;ch lợi cho d&acirc;n sinh quốc kế, quan hệ với kh&aacute;ng chiến kiến quốc, ta đều phải thi đua. Thi đua phải l&agrave; to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n diện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;c việc thi đua &aacute;i quốc, cần phải n&ecirc;u r&otilde; tinh thần&nbsp;<em>cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Khẩu hiệu Thi đua &aacute;i quốc, hiện nay l&agrave;:&nbsp;<em>Tất cả để chiến thắng</em>. Chiến thắng giặc thực d&acirc;n. Chiến thắng giặc dốt. Chiến thắng giặc đ&oacute;i. Chiến thắng mọi t&iacute;nh xấu trong m&igrave;nh ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i chắc rằng với kinh nghiệm thi đua năm vừa qua, với l&ograve;ng hăng h&aacute;i của đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ, với hồng ph&uacute;c của Tổ quốc, Thi đua &aacute;i quốc nhất định th&agrave;nh c&ocirc;ng to, cũng như trường kỳ kh&aacute;ng chiến nhất định thắng lợi to.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mong to&agrave;n thể đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ cố gắng l&ecirc;n!</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ lại phải nhớ rằng: Trong m&ugrave;a Xu&acirc;n vừa qua giặc Ph&aacute;p bị ta đ&aacute;nh bại nhiều trận. &Acirc;m mưu ch&uacute;ng d&ugrave;ng bọn b&ugrave; nh&igrave;n để lừa gạt đồng b&agrave;o ta cũng thất bại. Cho n&ecirc;n Thu Đ&ocirc;ng n&agrave;y, ch&uacute;ng ra sức thu g&oacute;p lực lượng, mở những cuộc tấn c&ocirc;ng mạo hiểm v&agrave; bất th&igrave;nh l&igrave;nh; ch&uacute;ng mong d&ugrave;ng qu&acirc;n sự để giải quyết nguy cơ của ch&uacute;ng. Ch&uacute;ng ta sẽ gặp nhiều kh&oacute; khăn hơn trước. T&ocirc;i thường n&oacute;i: C&agrave;ng gần thắng lợi th&igrave; c&agrave;ng nhiều kh&oacute; khăn. T&ocirc;i mong to&agrave;n thể đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ hăng h&aacute;i thi đua vượt qua mọi sự kh&oacute; khăn, để m&agrave; tranh lấy thắng lợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nước ta sẽ độc lập v&agrave; thống nhất thật sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">D&acirc;n ta sẽ no ấm v&agrave; gi&agrave;u mạnh thật sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i v&agrave; quyết thắng</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">HỒ CH&Iacute; MINH</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>5. Lời k&ecirc;u gọi đồng b&agrave;o tăng gia sản xuất&nbsp;</strong><em>(</em><em>B&aacute;o Cứu quốc, số 1488, ng&agrave;y 6-3-1950)</em>&nbsp;- (Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 6, tr324).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ugrave;ng đồng b&agrave;o to&agrave;n quốc,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Năm nay l&agrave; năm chuyển mạnh sang tổng phản c&ocirc;ng, bộ đội v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n sẽ cần nhiều l&uacute;a th&oacute;c, hoa m&agrave;u, thịt c&aacute;, b&ocirc;ng vải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Năm nay cũng l&agrave; năm m&agrave; giặc đ&aacute;nh thua cố ph&aacute; hoại t&agrave;i sản m&ugrave;a m&agrave;ng của ta nhiều hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Vậy trong l&uacute;c ở mặt trận, bộ đội v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n hăng h&aacute;i đ&aacute;nh giặc để chuyển mạnh sang tổng phản c&ocirc;ng, đồng b&agrave;o ở hậu phương c&oacute; nhiệm vụ:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1. Thi đua tăng gia sản xuất; chăn nu&ocirc;i th&ecirc;m s&uacute;c vật, giồng th&ecirc;m nhiều th&oacute;c l&uacute;a, hoa m&agrave;u, b&ocirc;ng, rau. Trai, g&aacute;i, gi&agrave;, trẻ, mỗi người đều phải cố gắng, người đ&atilde; tăng gia sản xuất sẽ tăng gia sản xuất nhiều hơn, người chưa tăng gia sản xuất sẽ phải tăng gia sản xuất. Ch&uacute;ng ta quyết thực hiện khẩu hiệu:&nbsp;<em>To&agrave;n d&acirc;n canh t&aacute;c, bốn m&ugrave;a canh t&aacute;c.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">2. Thi đua tiết kiệm, tr&aacute;nh xa xỉ, ph&iacute; phạm, để d&agrave;nh lương thực cho bộ đội hoặc cho những l&uacute;c t&uacute;ng thiếu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m hai việc tr&ecirc;n l&agrave; g&oacute;p sức v&agrave;o c&ocirc;ng việc chuyển mạnh sang tổng phản c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i mong đồng b&agrave;o cố gắng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i v&agrave; quyết thắng<br /> <em>Ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 3 năm 1950</em><br /> HỒ CH&Iacute; MINH</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Thi đua &aacute;i quốc, hiện tại v&agrave; tương lai vẻ vang của nước ta</strong>&nbsp;<em>(B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, số 15, ng&agrave;y 5-7-1951) -&nbsp;</em>&nbsp;(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 7, tr108)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thi đua &aacute;i quốc nhằm ba mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh: Diệt giặc đ&oacute;i, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại x&acirc;m. Tức l&agrave; l&agrave;m cho nh&acirc;n d&acirc;n no, ấm, biết chữ, l&agrave;m cho Tổ quốc độc lập, tự do.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Muốn đạt mục đ&iacute;ch ấy, người người phải thi đua, ng&agrave;nh ng&agrave;nh phải thi đua. Ai l&agrave;m việc g&igrave;, nghề g&igrave; cũng thi đua l&agrave;m cho nhanh, cho tốt, cho nhiều. Chiến sĩ th&igrave; thi đua diệt giặc lập c&ocirc;ng, đồng b&agrave;o th&igrave; thi đua tăng gia sản xuất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Sau một thời kỳ t&igrave;m t&ograve;i v&agrave; chuẩn bị, v&agrave; mặc dầu gặp nhiều kh&oacute; khăn, thi đua &aacute;i quốc của ta đ&atilde; c&oacute; kết quả đầu ti&ecirc;n. Kết quả tuy c&ograve;n nhỏ, nhưng n&oacute; như con &eacute;n b&aacute;o hiệu m&ugrave;a xu&acirc;n. N&oacute; l&agrave; c&aacute;i đ&agrave; cho kết quả to lớn sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về&nbsp;<em>bộ đội</em>, thi đua đ&atilde; đem lại những trận thắng lợi ở Bi&ecirc;n giới, ở Trung du, ở B&igrave;nh Trị Thi&ecirc;n, ở Li&ecirc;n khu III, v.v..</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về&nbsp;<em>n&ocirc;ng nghiệp,</em>&nbsp;thi đua đ&atilde; l&agrave;m cho đồng b&agrave;o ta tr&aacute;nh khỏi nạn đ&oacute;i. Ta đ&atilde; c&oacute; những chiến sĩ n&ocirc;ng nghiệp kiểu mẫu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về&nbsp;<em>c&ocirc;ng nghiệp,</em>&nbsp;th&igrave; trong đợt thi đua để ch&uacute;c thọ Hồ Chủ tịch, mừng Mặt trận Li&ecirc;n - Việt v&agrave; Đảng Lao động Việt Nam (đợt đầu của phong tr&agrave;o thi đua sản xuất, lập c&ocirc;ng, đề cao chiến sĩ), anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch. Những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;, xem qua c&oacute; vẻ kh&ocirc; khan, nhưng xem kỹ th&igrave; rất th&uacute; vị. Như một c&aacute;i vườn m&ecirc;nh m&ocirc;ng, tươi tốt, mới c&oacute; một v&agrave;i nụ hoa chớm nở, song chắc rồi đ&acirc;y vườn sẽ khai hoa kết quả đầy cả g&oacute;c trời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong 19 x&iacute; nghiệp, năng suất chung đ&atilde; tăng từ 11,35% đến 80%. Ri&ecirc;ng từng ban, th&igrave; c&oacute; ban tăng đến 260%. T&iacute;nh từng người, th&igrave; c&oacute; người tăng đến 290%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Theo lời anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n, sở dĩ được như vậy l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Nhờ c&oacute; kế hoạch thiết thực v&agrave; c&oacute; kiểm điểm hằng ng&agrave;y, ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; bổ khuyết kịp thời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- V&igrave; cố gắng, biết xếp đặt c&ocirc;ng việc ngăn nắp, chịu kh&oacute; t&igrave;m t&ograve;i, c&oacute; s&aacute;ng kiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Những điều đ&oacute;, cố gắng l&agrave;m th&igrave; được, chứ đ&acirc;u phải như chuyện &ldquo;đội đ&aacute; v&aacute; trời&rdquo;. Dưới đ&acirc;y, xin kể v&agrave;i th&iacute; dụ:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Khắc Chỉnh, biết xếp lại nồi hơi, c&ocirc;ng việc đ&atilde; dễ d&agrave;ng hơn, mỗi ng&agrave;y lại&nbsp;<em>tiết kiệm được 200 c&acirc;n than.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Anh Hồ B&aacute; Cương, d&ugrave;ng c&agrave;o sắt thay c&agrave;o gỗ, mỗi ng&agrave;y tiết kiệm được 15 c&acirc;n v&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Anh Đỗ Văn Trị, thợ r&egrave;n, biết c&aacute;ch sắp đặt,&nbsp;<em>c&ocirc;ng việc cả ban khi trước phải l&agrave;m 32 giờ, nay chỉ cần 12 giờ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Chị Hạnh, thợ giấy, biết hợp l&yacute; ho&aacute; việc xeo giấy,&nbsp;<em>trước kia 5 động t&aacute;c, nay chỉ cần 3,</em>&nbsp;trước kia một ng&agrave;y được 700 tờ, nay được 1.594 tờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Xưởng dệt Độc lập, ban mắc,&nbsp;<em>trước kia một ng&agrave;y được 216 thước, nay được 318 thước.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ban cắt xưởng qu&acirc;n nhu, nhờ t&iacute;nh to&aacute;n kỹ lưỡng, d&ocirc;i được bốn phần trăm vải cho bộ đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i t&oacute;m lại: V&igrave; sự cố gắng của c&aacute;c nam nữ chiến sĩ lao động,&nbsp;<em>m&agrave; tiết kiệm được vật liệu, tiết kiệm được thời giờ, đỡ được kh&oacute; nhọc, đồng thời sản xuất được nhiều lương thực, nhiều s&uacute;ng ống, nhiều vải, nhiều giấy</em>&nbsp;cho bộ đội v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&oacute; chẳng phải l&agrave; hiện tại v&agrave; tương lai tốt đẹp ư?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nếu mọi người đều cố gắng thi đua, th&igrave; c&ocirc;ng việc ti&ecirc;u diệt giặc đ&oacute;i, giặc dốt, giặc ngoại x&acirc;m sẽ mau đến ng&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n thắng lợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong phong tr&agrave;o thi đua n&agrave;y, anh em&nbsp;<em>c&ocirc;ng chức, gi&aacute;o vi&ecirc;n,</em>&nbsp;<em>học sinh&nbsp;</em>c&aacute;c nơi như Ph&uacute; Thọ, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Bắc Cạn, v.v., đều hăng h&aacute;i tham gia việc sửa đường, đ&agrave;o k&ecirc;nh v&agrave; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch kh&aacute;. Thế l&agrave;&nbsp;<em>tr&iacute; thức lao động ho&aacute;</em>. Đ&oacute; l&agrave; một điều đ&aacute;ng khen ngợi v&agrave; n&ecirc;n khuyến kh&iacute;ch cho ph&aacute;t triển th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong th&agrave;nh c&ocirc;ng, ta vẫn thấy c&ograve;n&nbsp;<em>khuyết điểm.</em>&nbsp;Những khuyết điểm ch&iacute;nh l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hướng dẫn thiếu thống nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&ograve;n nhiều nơi chưa s&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kế hoạch thiếu chu đ&aacute;o, tỉ mỉ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Biết l&agrave;m nhanh, nhưng chưa biết l&agrave;m tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thi đua nơi th&igrave; thiếu bền bỉ, nơi th&igrave; l&agrave;m qu&aacute; sức, nơi th&igrave; chưa tự động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; v&igrave;&nbsp;<em>tư tưởng thi đua</em>&nbsp;chưa thấm nhuần, thấu suốt mọi người, v&igrave; c&aacute;n bộ giải th&iacute;ch k&eacute;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta phải sửa chữa ngay những khuyết điểm ấy, để đẩy phong tr&agrave;o thi đua l&ecirc;n cao hơn nữa, rộng khắp hơn nữa, v&agrave; đạt những kết quả to lớn v&agrave; tốt đẹp hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C.B.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>7. Thư gửi thanh ni&ecirc;n về thi đua &aacute;i quốc</strong>&nbsp;(B&aacute;o&nbsp;<em>Nh&acirc;n D&acirc;n</em>, số 22, ng&agrave;y 23-8-1951) - (Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 7, tr145)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&acirc;n &aacute;i gửi c&aacute;c ch&aacute;u thanh ni&ecirc;n cả nước,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Từ h&ocirc;m 19-5 đến nay, B&aacute;c li&ecirc;n tiếp nhận được thư của c&aacute;c ch&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Những thư ấy, hoặc l&agrave; của từng nh&oacute;m như bộ đội, nh&agrave; m&aacute;y, trường học, cơ quan..., hoặc l&agrave; ri&ecirc;ng của từng ch&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nếu trả lời ri&ecirc;ng cho mỗi nh&oacute;m, mỗi ch&aacute;u, như &yacute; muốn của B&aacute;c, m&agrave; cũng l&agrave; &yacute; muốn của c&aacute;c ch&aacute;u, th&igrave; B&aacute;c phải c&oacute; h&agrave;ng trăm thư k&yacute; gi&uacute;p, v&agrave; h&agrave;ng chục tạ giấy! V&igrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch tiết kiệm n&ecirc;n B&aacute;c trả lời c&aacute;c ch&aacute;u bằng một thư chung n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong thư, c&aacute;c ch&aacute;u đều b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh t&iacute;ch&nbsp;<em>thi đua &aacute;i quốc</em>. B&aacute;c rất vui l&ograve;ng v&igrave;, hoặc nhiều hoặc &iacute;t, ch&aacute;u n&agrave;o cũng c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch. Th&iacute; dụ:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&aacute;u Nguyễn Thị Th&agrave;nh, xưởng X.P. (C&ocirc;ng đo&agrave;n L&ecirc; Hồng Phong), tăng năng suất 330 phần trăm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&aacute;u Nguyễn Thị Giao Ti&ecirc;n, xưởng X.B. (C&ocirc;ng đo&agrave;n B&ocirc;ng Lau), tăng năng suất hơn 200 phần trăm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&aacute;u Nguyễn Hữu Bắc, Trung đo&agrave;n X., được bầu l&agrave;m chiến sĩ anh h&ugrave;ng (24 tuổi, bị thương bốn lần, được khen thưởng 6 lần).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n nhiều, nhiều ch&aacute;u c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch kh&aacute;c, B&aacute;c kh&ocirc;ng thể kể hết. Lại c&oacute; những&nbsp;<em>th&agrave;nh t&iacute;ch chung</em>, như c&aacute;c ch&aacute;u học sinh c&aacute;c trường đ&atilde; thi đua tham gia việc sửa đường, c&ocirc;ng tr&aacute;i, b&igrave;nh d&acirc;n học vụ; hoặc như c&aacute;c ch&aacute;u thanh ni&ecirc;n xung phong hăng h&aacute;i gi&uacute;p việc c&aacute;c chiến dịch, vận tải, sửa đường, v.v.. N&oacute;i t&oacute;m lại, c&aacute;c ch&aacute;u đ&atilde; thi đua kh&aacute;. Đ&oacute; l&agrave; ưu điểm đ&aacute;ng khen.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Song n&oacute;i chung, c&aacute;c ch&aacute;u vẫn c&ograve;n nhiều khuyết điểm trong thi đua. Để sửa chữa những khuyết điểm ấy, để tranh lấy những th&agrave;nh t&iacute;ch to lớn, B&aacute;c gi&uacute;p c&aacute;c ch&aacute;u v&agrave;i &yacute; kiến sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1. Thi đua &aacute;i quốc phải c&oacute;&nbsp;<em>phương hướng</em>&nbsp;đ&uacute;ng v&agrave; vững. Nghĩa l&agrave; phải n&acirc;ng cao l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước v&agrave; gi&aacute;c ngộ ch&iacute;nh trị của mọi người. Y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua, thi đua tức l&agrave; y&ecirc;u nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">2. Phải c&oacute;&nbsp;<em>kế hoạch</em>&nbsp;tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đ&igrave;nh, từng c&aacute; nh&acirc;n b&agrave;n bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ l&agrave;m. Nghĩa l&agrave; phải sao cho mỗi nh&oacute;m, mỗi người&nbsp;<em>tự gi&aacute;c tự động.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3.&nbsp;<em>Nội dung</em>&nbsp;của kế hoạch phải thiết thực, r&otilde; r&agrave;ng, đ&uacute;ng mực. Khi đặt kế hoạch phải tuyệt đối tr&aacute;nh sự sơ suất &quot;đại kh&aacute;i&quot;, qu&aacute; cao, phiền phức, miễn cưỡng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4. Thi đua kh&ocirc;ng n&ecirc;n thi&ecirc;n về một ph&iacute;a. Phải điều ho&agrave;<em>&nbsp;3 nhiệm vụ&nbsp;</em>với nhau: Tăng gia sản xuất, c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y v&agrave; học tập (ch&iacute;nh trị, văn ho&aacute;, t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước v&agrave; thế giới).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5. Thi đua phải c&oacute; sự&nbsp;<em>l&atilde;nh đạo</em>&nbsp;đ&uacute;ng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải th&iacute;ch, cổ động, x&eacute;t kỹ kế hoạch mỗi nh&oacute;m, mỗi người). Trong l&uacute;c thi đua, phải thiết thực&nbsp;<em>đ&ocirc;n đốc</em>, gi&uacute;p đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực&nbsp;<em>kiểm tra,</em>&nbsp;tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, n&acirc;ng đỡ những người k&eacute;m cỏi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">6. Thi đua l&agrave; một c&aacute;ch rất tốt, rất thiết thực để l&agrave;m cho mọi người tiến bộ. Thi đua gi&uacute;p cho đo&agrave;n kết chặt chẽ th&ecirc;m. V&agrave; đo&agrave;n kết chặt chẽ để thi đua m&atilde;i. V&igrave; vậy,&nbsp;<em>thật th&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; th&acirc;n &aacute;i ph&ecirc; b&igrave;nh&nbsp;</em>l&agrave; một lực lượng để đẩy mạnh thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">7. Thi đua phải&nbsp;<em>l&acirc;u d&agrave;i&nbsp;</em>v&agrave;<em>&nbsp;rộng khắp,</em>&nbsp;kh&ocirc;ng phải chỉ trong một thời gian n&agrave;o (những ng&agrave;y kỷ niệm l&agrave; những đợt để lấy&nbsp;<em>đ&agrave;</em>&nbsp;v&agrave; để kiểm thảo, chứ kh&ocirc;ng phải qua những ng&agrave;y ấy rồi lại nghỉ thi đua), kh&ocirc;ng phải chỉ ri&ecirc;ng ng&agrave;nh n&agrave;o, nh&oacute;m người n&agrave;o. V&igrave; vậy, trong thi đua, ch&uacute;ng ta phải đồng thời&nbsp;<em>bồi bổ lực lượng v&agrave; tinh thần của quần ch&uacute;ng.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; mấy điểm ch&iacute;nh. Nếu c&aacute;c ch&aacute;u l&agrave;m đ&uacute;ng như vậy, th&igrave; chắc c&aacute;c ch&aacute;u sẽ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch to hơn, nhiều hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c mong c&aacute;c ch&aacute;u nghi&ecirc;n cứu kỹ những điểm đ&oacute;, rồi b&aacute;o c&aacute;o kết quả cho B&aacute;c biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng d&acirc;n, phải đặc biệt cố gắng trong vụ m&ugrave;a thắng lợi. Ri&ecirc;ng về thanh ni&ecirc;n trong bộ đội, B&aacute;c mong c&aacute;c tiểu đo&agrave;n, trung đo&agrave;n v&agrave; đại đo&agrave;n&nbsp;<em>trực tiếp gửi&nbsp;</em>cho B&aacute;c những danh s&aacute;ch c&aacute;c chiến sĩ được bầu l&agrave;m anh h&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n (trong 30 tuổi, t&ecirc;n tuổi v&agrave; c&ocirc;ng trạng).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c h&ocirc;n c&aacute;c ch&aacute;u, ch&uacute;c c&aacute;c ch&aacute;u vui vẻ thi đua v&agrave; lượm được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch vẻ vang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 8 năm 1951<br /> B&Aacute;C HỒ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>8. B&agrave;i n&oacute;i tại Đại hội c&aacute;c chiến sĩ thi đua v&agrave; c&aacute;n bộ gương mẫu to&agrave;n quốc&nbsp;</strong><em>(N&oacute;i ng&agrave;y 1-5-1952. B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, số 57, ng&agrave;y 8-5-1952) -&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 7 tr402)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">MỤC Đ&Iacute;CH THI ĐUA</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Do thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm m&agrave; Li&ecirc;n X&ocirc; đang x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản. Do thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm m&agrave; c&aacute;c nước d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n Đ&ocirc;ng &Acirc;u x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, Trung Quốc x&acirc;y dựng chủ nghĩa d&acirc;n chủ mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n d&acirc;n ta thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm để cải thiện đời sống tinh thần v&agrave; vật chất của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n, cung cấp đầy đủ cho kh&aacute;ng chiến, chuẩn bị chuyển sang tổng phản c&ocirc;ng. Qu&acirc;n đội ta thi đua diệt giặc lập c&ocirc;ng để ti&ecirc;u diệt nhiều sinh lực địch, chuẩn bị chuyển sang tổng phản c&ocirc;ng, để kh&aacute;ng chiến thắng lợi, kiến quốc th&agrave;nh c&ocirc;ng, ho&agrave;n th&agrave;nh d&acirc;n chủ mới, tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&Igrave;NH H&Igrave;NH THI ĐUA MẤY NĂM VỪA QUA</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thi đua khởi đầu từ 1948.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Bộ đội:</em>&nbsp;Thi đua kh&aacute;, đều khắp, nhất l&agrave; sau những cuộc chỉnh huấn. Kết quả r&otilde; trong những trận thắng lợi li&ecirc;n tiếp trước mặt v&agrave; sau lưng địch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>C&ocirc;ng nghệ</em>: Tinh thần, kỷ luật, tổ chức kh&aacute;, s&aacute;ng kiến nhiều, năng suất cao. Nhưng kh&ocirc;ng đều, thiếu thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tiếp. Ng&agrave;nh vận tải tiến chậm. C&aacute;c xưởng tư thi đua k&eacute;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>N&ocirc;ng nghiệp :</em>&nbsp;Thi đua trong vụ m&ugrave;a thắng lợi kh&aacute;. Đ&atilde; biết thi đua từng đợt, l&agrave;m tập thể. Một v&agrave;i nơi đ&atilde; biết đặt kế hoạch từng gia đ&igrave;nh, từng th&ocirc;n x&oacute;m. Nhưng chưa đều, chưa khắp, thiếu li&ecirc;n tiếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Lao động tr&iacute; &oacute;c:</em>&nbsp;C&aacute;n bộ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thi đua kh&aacute;. Nhưng c&ograve;n phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thi đua diệt giặc dốt kh&aacute;. Nhưng n&oacute;i chung th&igrave; ng&agrave;nh văn ho&aacute; gi&aacute;o dục tiến chậm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>C&aacute;c cơ quan:</em>&nbsp;C&oacute; chương tr&igrave;nh, phương hướng, cố gắng. Nhưng chưa đều, chưa c&oacute; nề nếp, thiếu li&ecirc;n tiếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Thanh ni&ecirc;n:</em>&nbsp;Đ&atilde; xung phong trong bộ đội, d&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ (th&iacute; dụ những đội thanh ni&ecirc;n xung phong lao động). Nhưng ở n&ocirc;ng th&ocirc;n, thanh ni&ecirc;n chưa l&agrave;m nổi bật vai tr&ograve; xung phong.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Về mặt l&atilde;nh đạo:</em>&nbsp;Qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng đo&agrave;n, n&ocirc;ng hội kh&aacute;. Nhưng c&ograve;n phải cố gắng nhiều nữa. Hội phụ nữ v&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n chưa đi thật s&aacute;t với quần ch&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i t&oacute;m lại: Thi đua c&aacute;c ng&agrave;nh đều c&oacute; tiến bộ hoặc &iacute;t hoặc nhiều. Nhưng ngo&agrave;i bộ đội, th&igrave; khuyết điểm chung l&agrave; thiếu li&ecirc;n tiếp, rộng khắp v&agrave;&nbsp;<em>chưa biết gắn liền với học tập ch&iacute;nh trị.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Từ nay, phải ph&aacute;t triển những ưu điểm, sửa chữa những khuyết điểm. Những ng&agrave;nh thi đua đ&atilde; kh&aacute; th&igrave; phải cố gắng th&ecirc;m. Những ng&agrave;nh c&ograve;n k&eacute;m th&igrave; phải cố gắng theo cho kịp phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">NỘI DUNG THI ĐUA</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm th&igrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Tăng năng suất: l&agrave;m mau, l&agrave;m tốt, l&agrave;m nhiều.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ra sức tiết kiệm: nguy&ecirc;n liệu, vật liệu, sức lao động, th&igrave; giờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tiết kiệm để gi&uacute;p tăng gia. Tăng gia để thực hiện tiết kiệm. Một th&iacute; dụ: Nguyễn Đăng Đại l&agrave;m gi&acirc;y m&igrave;n, một th&aacute;ng tiết kiệm được 50 l&iacute;t xăng, 14 kil&ocirc; c&aacute;nh kiến, 140 thước vải, một số nh&acirc;n c&ocirc;ng, m&agrave; năng suất vẫn cao hơn, chất lượng vẫn tốt hơn trước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thi đua diệt giặc lập c&ocirc;ng th&igrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Luyện tập giỏi,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Diệt nhiều địch,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Khắc phục kh&oacute; khăn, chấp h&agrave;nh mệnh lệnh, l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; người tưởng lầm bộ đội chỉ c&oacute; nhiệm vụ diệt giặc lập c&ocirc;ng, kh&ocirc;ng trực tiếp tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm. N&oacute;i thế kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. Bộ đội đ&aacute;nh thắng trận, qu&yacute; trọng chiến lợi phẩm, thế l&agrave; tăng gia sản xuất. Bộ đội qu&yacute; trọng của c&ocirc;ng, qu&yacute; trọng qu&acirc;n trang qu&acirc;n dụng, thế l&agrave; tiết kiệm. C&ograve;n bộ đội ở hậu phương, c&aacute;c ng&agrave;nh qu&acirc;n nhu, qu&acirc;n giới, qu&acirc;n y, vận tải, v.v., c&agrave;ng phải thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm. Trong việc sử dụng d&acirc;n c&ocirc;ng, c&agrave;ng phải tiết kiệm để đồng b&agrave;o hậu phương đủ lực lượng v&agrave; ng&agrave;y giờ đặng thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&Aacute;CH THI ĐUA</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Trong bộ đội th&igrave; ph&aacute;t huy qu&acirc;n sự d&acirc;n chủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c ng&agrave;nh th&igrave; n&acirc;ng cao kỹ thuật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Gom g&oacute;p s&aacute;ng kiến. R&uacute;t kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi v&agrave; phổ biến kinh nghiệm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng kiến v&agrave; kinh nghiệm l&agrave; của qu&yacute; chung cho cả d&acirc;n tộc. Ch&uacute;ng ta phải ra sức l&agrave;m cho n&oacute; dồi d&agrave;o th&ecirc;m v&agrave; lan rộng m&atilde;i. Đầu th&igrave; lan khắp một đơn vị, một nh&agrave; m&aacute;y, một l&agrave;ng, v.v.. Dần dần lan khắp cả qu&acirc;n đội, cả ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ, cả nước. S&aacute;ng kiến v&agrave; kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy v&agrave;o s&ocirc;ng to, những s&ocirc;ng to chảy v&agrave;o bể cả. Kh&ocirc;ng biết qu&yacute; trọng s&aacute;ng kiến v&agrave; phổ biến kinh nghiệm tức l&agrave; l&atilde;ng ph&iacute; của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Việc phổ biến s&aacute;ng kiến v&agrave; kinh nghiệm l&agrave; phận sự của qu&acirc;n đội, cả đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; n&ocirc;ng hội. Ch&iacute;nh quyền cũng phải săn s&oacute;c gi&uacute;p đỡ việc n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c&nbsp;<em>b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; văn nghệ</em>: phải điều tra tuy&ecirc;n truyền, khen ngợi những ưu điểm v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh những khuyết điểm trong việc phổ biến s&aacute;ng kiến v&agrave; kinh nghiệm. Đ&oacute; l&agrave; một nhiệm vụ vẻ vang của b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; văn nghệ thiết thực g&oacute;p phần v&agrave;o phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">MỨC THI ĐUA</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mức thi đua phải tiến dần dần v&agrave; tiến m&atilde;i m&atilde;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Những người v&agrave; những nh&oacute;m hiện nay đ&atilde; đạt được mức cao, th&igrave; phải l&agrave;m cho&nbsp;<em>chất lượng</em>&nbsp;tốt hơn nữa v&agrave; phải gắng tiến l&ecirc;n nữa. Gi&uacute;p đỡ những người v&agrave; những nh&oacute;m c&ograve;n k&eacute;m theo cho kịp mức cao hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tr&iacute; kh&ocirc;n, s&aacute;ng kiến, học hỏi, tiến bộ v&agrave; tinh thần hy sinh của người ta kh&ocirc;ng c&oacute; hạn, n&oacute; cứ tiến m&atilde;i. Cho n&ecirc;n mức thi đua cũng kh&ocirc;ng c&oacute; hạn, n&oacute; cũng tiến l&ecirc;n m&atilde;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Ai thi đua với ai ?</em>&nbsp;Thi đua giữa người n&agrave;y với người kh&aacute;c, đơn vị n&agrave;y với đơn vị kh&aacute;c, điều đ&oacute; ai cũng hiểu. Một điều n&ecirc;n nhắc l&agrave;: ng&agrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể v&agrave; n&ecirc;n thi đua với những ng&agrave;nh kh&aacute;c. Th&iacute; dụ: một đơn vị n&ocirc;ng th&ocirc;n c&oacute; thể thi đua với một đơn vị bộ đội v&agrave; một đơn vị c&ocirc;ng nghệ. X&atilde; A v&agrave; nh&agrave; m&aacute;y B k&yacute; giao ước với bộ đội C, sẽ tăng gia v&agrave; tiết kiệm bao nhi&ecirc;u. Bộ đội C k&yacute; giao ước diệt nhiều giặc, cướp nhiều s&uacute;ng. Thế l&agrave; c&ocirc;ng n&ocirc;ng binh thi đua với nhau, c&ugrave;ng nhau tiến bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NGHĨA THI ĐUA</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-<em>&nbsp;Thi đua l&agrave; đo&agrave;n kết:&nbsp;</em>Trong phong tr&agrave;o thi đua, ch&uacute;ng ta thấy đủ c&aacute;c d&acirc;n tộc: Kinh, Thổ, M&aacute;n, Mường, v.v., đủ c&aacute;c t&iacute;n ngưỡng, lương c&oacute;, gi&aacute;o c&oacute;, đủ c&aacute;c tầng lớp binh, c&ocirc;ng, n&ocirc;ng, sĩ, đủ c&aacute;c hạng người gi&agrave;, trẻ, g&aacute;i, trai, tất cả đều nhằm v&agrave;o một mục đ&iacute;ch chung: tăng gia sản xuất v&agrave; diệt giặc lập c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trước kia anh em tr&iacute; thức th&igrave; xa lao động ch&acirc;n tay. C&ocirc;ng n&ocirc;ng binh th&igrave; ai chỉ lo việc ấy. Giữa c&aacute;c hạng người, c&aacute;c tầng lớp, cảm t&igrave;nh chưa được th&acirc;n mật. Nay phong tr&agrave;o thi đua đ&atilde; l&agrave;m ph&aacute;t triển tinh thần đo&agrave;n kết giữa tất cả c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n. Th&iacute; dụ: muốn&nbsp;bộ đội đủ ăn mặc, đủ vũ kh&iacute;, đ&aacute;nh mạnh, thắng nhiều, th&igrave; tr&iacute; thức thi đua ph&aacute;t minh s&aacute;ng chế, n&ocirc;ng d&acirc;n thi đua l&agrave;m nhiều l&uacute;a nhiều b&ocirc;ng, c&ocirc;ng nh&acirc;n thi đua sản xuất nhiều s&uacute;ng đạn. Trong l&uacute;c thi đua diệt giặc lập c&ocirc;ng, th&igrave; bộ đội lu&ocirc;n lu&ocirc;n nhớ đến đồng b&agrave;o v&agrave; khuyến kh&iacute;ch lẫn nhau: diệt sạch giặc đi, để đồng b&agrave;o được l&agrave;m ăn y&ecirc;n ổn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave;&nbsp;<em>thi đua tăng cường đo&agrave;n kết, m&agrave; đo&agrave;n kết đẩy mạnh thi đua. Đo&agrave;n kết ấy l&agrave; đo&agrave;n kết thật sự v&agrave; rất chặt chẽ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i muốn nhắc v&agrave;i chuyện nho nhỏ, nhưng c&oacute; &yacute; nghĩa rất to: B&agrave; cụ Năm (Cao Bằng), 83 tuổi, xung phong sửa đường. C&aacute;n bộ khuy&ecirc;n b&agrave; cụ nghỉ, th&igrave; b&agrave; cụ n&oacute;i: &quot;C&agrave;ng gi&agrave; c&agrave;ng phải gi&uacute;p kh&aacute;ng chiến. Sửa đường để bộ đội đi cho mau, giết cho nhiều giặc, thắng cho nhiều trận ...&quot;. Ch&aacute;u Nguyễn Thị Giao Ti&ecirc;n (ng&agrave;nh qu&acirc;n dược) khuyến kh&iacute;ch chị em: &quot;Ch&uacute;ng ta phải thi đua chuẩn bị thuốc men cho mau v&agrave; cho cẩn thận, để anh em bộ đội y&ecirc;n t&acirc;m đ&aacute;nh giặc ...&quot;. Đ&oacute; l&agrave; những lời mộc mạc do l&ograve;ng tương th&acirc;n tương &aacute;i, do tinh thần đo&agrave;n kết từ đ&aacute;y l&ograve;ng thốt ra. Đ&oacute; l&agrave; những đoạn văn chương mới mẻ v&agrave; tươi s&aacute;ng do phong tr&agrave;o thi đua v&agrave; cuộc kh&aacute;ng chiến vĩ đại của d&acirc;n tộc ta nảy nở ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước:</em>&nbsp;Thi đua l&agrave; một c&aacute;ch y&ecirc;u nước thiết thực v&agrave; t&iacute;ch cực. C&aacute;c chiến sĩ thi đua đều tăng năng suất từ gấp rưỡi trở l&ecirc;n. Nếu ta cứ t&iacute;nh đổ đồng mỗi chiến sĩ đều tăng năng suất gấp đ&ocirc;i, nếu tất cả những người lao động nước ta - bộ đội, c&ocirc;ng, n&ocirc;ng, lao động tr&iacute; &oacute;c - đều thi đua v&agrave; đều tăng năng suất gấp đ&ocirc;i, th&igrave; kết quả sẽ thế n&agrave;o ?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kết quả l&agrave; lực lượng của ta về mọi mặt đều tăng gấp đ&ocirc;i. Ta sẽ diệt giặc gấp đ&ocirc;i, thắng lợi gấp đ&ocirc;i. Kết quả l&agrave; kh&aacute;ng chiến sẽ thắng lợi gấp đ&ocirc;i, kiến quốc sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng gấp đ&ocirc;i. Kết quả l&agrave; d&acirc;n gi&agrave;u nước mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Cho n&ecirc;n ch&uacute;ng ta n&oacute;i:&nbsp;<em>thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua. V&agrave; những người thi đua l&agrave; những người y&ecirc;u nước nhất.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Thi đua l&agrave; tinh thần quốc tế:</em>&nbsp;Nh&acirc;n d&acirc;n Li&ecirc;n X&ocirc;, Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c nước bạn kh&aacute;c cho ch&uacute;ng ta nhiều kinh nghiệm thi đua. Ch&uacute;ng ta học nhiều kinh nghiệm thi đua ở c&aacute;c nước bạn, v&agrave; ta sẽ cố gắng thi đua với c&aacute;c nước bạn để c&ugrave;ng c&aacute;c nước bạn tiến bộ. Đ&oacute; l&agrave; tinh thần quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c nước bạn vui mừng khi họ nghe những th&agrave;nh t&iacute;ch của phong tr&agrave;o thi đua của ta. Cũng như ta vui mừng khi nghe những thắng lợi trong phong tr&agrave;o thi đua của c&aacute;c nước bạn. Đ&oacute; l&agrave; tinh thần quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tinh thần quốc tế ch&acirc;n ch&iacute;nh ấy tỏ r&otilde; trong những lời n&oacute;i v&agrave; việc l&agrave;m của c&aacute;c chiến sĩ thi đua. Một th&iacute; dụ: Một nh&oacute;m chiến sĩ trồng b&ocirc;ng Trung Quốc đến thăm c&aacute;c chiến sĩ thợ dệt ở một nh&agrave; m&aacute;y vải, rồi họ vui vẻ n&oacute;i: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i ra sức thi đua trồng cho nhiều b&ocirc;ng, c&aacute;c đồng ch&iacute; thi đua dệt cho nhiều vải. Rồi ch&uacute;ng ta tha hồ cung cấp cho đồng b&agrave;o Trung Quốc, v&agrave; tha hồ gi&uacute;p cho anh em Triều Ti&ecirc;n v&agrave; Việt Nam tự lực c&aacute;nh sinh&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Lại như trong số chiến sĩ thi đua của ta, c&oacute; những chiến sĩ&nbsp;<em>Hoa kiều.</em>&nbsp;Như đồng ch&iacute; Vo&ograve;ng D&ugrave;ng H&iacute;nh l&agrave; một l&atilde;o chiến sĩ gương mẫu, lu&ocirc;n lu&ocirc;n hăng h&aacute;i thi đua; hăng h&aacute;i ủng hộ kh&aacute;ng chiến. Đ&oacute; l&agrave; tinh thần quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đo&agrave;n kết v&agrave; tinh thần y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc ta, m&agrave; lại l&agrave;m cho nh&acirc;n d&acirc;n ta đo&agrave;n kết với nh&acirc;n d&acirc;n lao động thế giới.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Thi đua l&agrave; g&oacute;p sức giữ g&igrave;n ho&agrave; b&igrave;nh v&agrave; d&acirc;n chủ thế giới</em>. ở c&aacute;c nước đế quốc, kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng thể c&oacute; phong tr&agrave;o thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm. V&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động c&aacute;c nước ấy kh&ocirc;ng dại g&igrave; m&agrave; l&agrave;m lợi cho những giai cấp b&oacute;c lột họ, &aacute;p bức họ. Kh&ocirc;ng thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm m&agrave; c&aacute;c nước ấy đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng triệu người bị thất nghiệp. Một nước tự xưng gi&agrave;u c&oacute; nhất thế giới như Mỹ, đ&atilde; c&oacute; hơn 12 triệu c&ocirc;ng nh&acirc;n thất nghiệp. Nếu thi đua th&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động ở c&aacute;c nước ấy sẽ thất nghiệp nhiều hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Thi đua tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm chỉ c&oacute; ở Li&ecirc;n X&ocirc;, Trung Quốc, Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước d&acirc;n chủ mới kh&aacute;c. Thi đua diệt giặc lập c&ocirc;ng chỉ c&oacute; trong c&aacute;c qu&acirc;n đội c&aacute;ch mạng. V&igrave; ở nước ta v&agrave; c&aacute;c nước bạn ta, v&igrave; trong qu&acirc;n đội c&aacute;ch mạng, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; qu&acirc;n đội thi đua l&agrave; lợi &iacute;ch cho m&igrave;nh, cho cả d&acirc;n tộc m&igrave;nh. Do thi đua m&agrave; phe ho&agrave; b&igrave;nh v&agrave; d&acirc;n chủ kinh tế ng&agrave;y c&agrave;ng thịnh vượng, lực lượng ng&agrave;y c&agrave;ng to lớn, l&agrave;m cho phe đế quốc g&acirc;y chiến do Mỹ cầm đầu phải nhụt lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta thi đua để đẩy mạnh kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; bọn can thiệp Mỹ.&nbsp;<em>Ta ti&ecirc;u diệt lực lượng đế quốc Ph&aacute;p v&agrave; Mỹ, tức l&agrave; ta thiết thực g&oacute;p phần v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc giữ g&igrave;n ho&agrave; b&igrave;nh v&agrave; d&acirc;n chủ thế giới. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; tinh thần quốc tế của thi đua.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;<em>Thi đua cải tạo con người :</em>&nbsp;Lao động s&aacute;ng tạo x&atilde; hội. Thi đua th&igrave; cải tạo con người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i những &yacute; nghĩa n&oacute;i ở tr&ecirc;n, c&agrave;ng hăng h&aacute;i thi đua th&igrave; người chiến sĩ c&agrave;ng phải ra sức t&igrave;m t&ograve;i, học hỏi, cầu tiến bộ. Do s&aacute;ng kiến v&agrave; kinh nghiệm trong thi đua m&agrave; lao động ch&acirc;n tay&nbsp;<em>n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ kỹ thuật</em>&nbsp;của m&igrave;nh. Do thi đua m&agrave; lao động tr&iacute; &oacute;c gần gũi, gi&uacute;p đỡ, cộng t&aacute;c v&agrave; học hỏi những người lao động ch&acirc;n tay, v&agrave; trở n&ecirc;n những người tr&iacute; thức ho&agrave;n to&agrave;n. Thế l&agrave; phong tr&agrave;o thi đua đ&atilde; l&agrave;m cho c&ocirc;ng n&ocirc;ng binh&nbsp;<em>tr&iacute; thức ho&aacute;,&nbsp;</em>v&agrave; tr&iacute; thức th&igrave;&nbsp;<em>lao động ho&aacute;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Những chiến sĩ thi đua ắt phải l&agrave; những người gi&agrave;u&nbsp;<em>tinh thần tr&aacute;ch nhiệm</em>. Thường c&oacute; những người hay kể c&ocirc;ng lao, hay mặc cả với kh&aacute;ng chiến, với d&acirc;n tộc. Họ hay suy nghĩ: &quot;Ta đ&atilde; l&agrave;m được việc n&agrave;y việc nọ, nhưng kh&aacute;ng chiến v&agrave; d&acirc;n tộc đ&atilde; b&ugrave; đắp cho ta thế n&agrave;o ?&quot;. Chiến sĩ thi đua th&igrave; kh&ocirc;ng kể c&ocirc;ng, kh&ocirc;ng mặc cả với kh&aacute;ng chiến, với d&acirc;n tộc. Họ lu&ocirc;n lu&ocirc;n tự hỏi: &quot;Ta đ&atilde; tăng năng suất được bao nhi&ecirc;u, đ&atilde; l&agrave;m lợi cho kh&aacute;ng chiến, cho d&acirc;n tộc như thế n&agrave;o?&quot;. Chiến sĩ thi đua lại c&oacute; tinh thần vượt mọi kh&oacute; khăn để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Cho n&ecirc;n c&oacute; thể n&oacute;i:&nbsp;<em>chiến sĩ thi đua l&agrave; những người mới, những người lu&ocirc;n lu&ocirc;n cố gắng thực h&agrave;nh cần kiệm li&ecirc;m ch&iacute;nh, l&agrave; những người t&ocirc;i trung của nh&acirc;n d&acirc;n, con hiếu của Tổ quốc.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Để ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thi đua, ch&uacute;ng ta phải&nbsp;<em>chống bệnh quan li&ecirc;u, chống nạn tham &ocirc;, l&atilde;ng ph&iacute;</em>. V&igrave; bệnh quan li&ecirc;u sẽ ngăn trở phong tr&agrave;o thi đua, l&agrave;m n&oacute; chậm tiến, v&agrave; nạn tham &ocirc;, l&atilde;ng ph&iacute; sẽ l&agrave;m giảm bớt những kết quả của phong tr&agrave;o thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">KẾT LUẬN</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o thi đua l&agrave; một trong những thắng lợi lớn của nh&acirc;n d&acirc;n ta trong mấy năm kh&aacute;ng chiến n&agrave;y. N&oacute; sẽ l&agrave;m đ&agrave; cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang hơn nữa về qu&acirc;n sự, ch&iacute;nh trị, kinh tế, v.v..</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; vậy, nhiệm vụ của Ch&iacute;nh phủ, của Mặt trận v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể trong Mặt trận l&agrave; phải đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua l&ecirc;n cao hơn nữa v&agrave; rộng khắp hơn nữa. Hiện nay, ta mới c&oacute; h&agrave;ng vạn chiến sĩ thi đua, từ nay ch&uacute;ng ta phải c&oacute; h&agrave;ng triệu chiến sĩ thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Nhiệm vụ của c&aacute;c chiến sĩ thi đua</em>&nbsp;l&agrave; phải cố gắng m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i. Phải khi&ecirc;m tốn v&agrave; gần gũi quần ch&uacute;ng, phải l&agrave;m gương mẫu cho quần ch&uacute;ng. Phải học tập ch&iacute;nh trị, phải gắn liền tinh thần thi đua với tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; tinh thần quốc tế.&nbsp;<em>Tuyệt đối chớ tự ki&ecirc;u tự m&atilde;n, chớ xa rời quần ch&uacute;ng</em>. Phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n nhớ rằng: th&agrave;nh t&iacute;ch l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch tập thể, anh h&ugrave;ng l&agrave; anh h&ugrave;ng tập thể, chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; anh h&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n. Đ&oacute; l&agrave; vinh dự chung của d&acirc;n tộc, chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; vinh dự ri&ecirc;ng của c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; đo&agrave;n thể đ&atilde; đặt&nbsp;<em>kế hoạch tăng gia sản xuất v&agrave; tiết kiệm,</em>&nbsp;về qu&acirc;n sự th&igrave; c&oacute;&nbsp;<em>kế hoạch chỉnh huấn v&agrave; t&aacute;c chiến.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh phủ, đo&agrave;n thể, to&agrave;n thể qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta, nhất l&agrave; c&aacute;c chiến sĩ thi đua, phải quyết t&acirc;m vượt qua mọi kh&oacute; khăn để thực hiện cho bằng được kế hoạch ấy. Ch&uacute;ng ta phải cố gắng để trong&nbsp;<em>Đại hội chiến sĩ</em>&nbsp;năm sau, ch&uacute;ng ta sẽ c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch to lớn v&agrave; vẻ vang hơn nữa v&agrave; nhiều anh h&ugrave;ng chiến đấu, nhiều anh h&ugrave;ng lao động hơn nữa. Thế l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Người người thi đua,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;nh ng&agrave;nh thi đua,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Ta nhất định thắng,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Địch nhất định thua.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>9.</strong>&nbsp;<strong>Điện gửi Đại hội li&ecirc;n hoan Chiến sĩ thi đua Nam Bộ&nbsp;</strong><em>(T&agrave;i liệu lưu tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh) -&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 8, tr525).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Nh&acirc;n dịp c&aacute;c chiến sĩ thi đua Nam Bộ họp Đại hội li&ecirc;n hoan, t&ocirc;i th&acirc;n &aacute;i ch&uacute;c c&aacute;c đại biểu vui vẻ, mạnh khỏe, v&agrave; l&agrave;m việc c&oacute; kết quả tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i &yacute; kiến t&oacute;m tắt để gi&uacute;p Đại hội nghi&ecirc;n cứu:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -<em>&nbsp;Mục đ&iacute;ch thi đua&nbsp;</em>của mọi người, mọi ng&agrave;nh v&agrave; mọi cơ quan l&agrave;: Sửa chữa khuyết điểm, ph&aacute;t triển ưu điểm, tiết kiệm sức người, sức của, n&acirc;ng cao mức sản xuất - để cải thiện đời sống của bộ đội, của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; của c&aacute;n bộ; để đẩy mạnh c&ocirc;ng việc kh&aacute;ng chiến, kiến quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;<em>C&aacute;ch thức thi đua -&nbsp;</em>Kế hoạch phải thiết thực. Tổ chức phải hẳn hoi. L&atilde;nh đạo phải chặt chẽ. Ph&acirc;n c&ocirc;ng phải r&otilde; r&agrave;ng. Mọi việc phải d&acirc;n chủ. Thi đua phải bền bỉ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;<em>Quần ch&uacute;ng thi đua -&nbsp;</em>Thi đua phải l&agrave; một phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng rộng r&atilde;i. C&aacute;c chiến sĩ phải l&agrave; người kiểu mẫu, l&agrave; những đầu t&agrave;u để gi&uacute;p đỡ v&agrave; l&ocirc;i k&eacute;o những người kh&aacute;c c&ugrave;ng thi đua, c&ugrave;ng tiến l&ecirc;n. H&agrave;ng vạn người đều tăng gia sản xuất 10%, th&igrave; kết quả chung sẽ to hơn v&agrave;i trăm chiến sĩ vượt mức 1.000%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>- Kinh nghiệm thi đua -&nbsp;</em>C&aacute;c cơ quan l&atilde;nh đạo phải thiết thực gi&uacute;p đỡ v&agrave; bồi dưỡng c&aacute;c chiến sĩ. Phải phổ biến những kinh nghiệm v&agrave; s&aacute;ng kiến hay. Phải thiết thực gi&uacute;p đỡ đ&ocirc;n đốc những người hậu tiến theo kịp những chiến sĩ ti&ecirc;n tiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>- Đ&aacute;nh th&ocirc;ng tư tưởng -&nbsp;</em>Muốn thi đua trở n&ecirc;n một phong tr&agrave;o s&acirc;u rộng, mọi người đều hăng h&aacute;i tham gia, th&igrave; cần đ&aacute;nh th&ocirc;ng tư tưởng của mọi người. Phải l&agrave;m cho mọi người đều hiểu r&otilde; thi đua l&agrave; &iacute;ch nước lợi nh&agrave;, thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đại hội n&ecirc;n chọn lọc kỹ lưỡng, bầu cử d&acirc;n chủ những chiến sĩ v&agrave; những đơn vị xuất sắc nhất trong c&aacute;c ng&agrave;nh, tr&igrave;nh l&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ, Ch&iacute;nh phủ sẽ khen thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c Đại hội th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i v&agrave; quyết thắng</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&aacute;ng 6 năm 1954</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">HỒ CH&Iacute; MINH</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>10. N&oacute;i chuyện tại Đại hội chiến sĩ thi đua n&ocirc;ng nghiệp to&agrave;n quốc lần thứ III&nbsp;</strong><em>(N&oacute;i ng&agrave;y 23-5-1958, B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, số 1534, ng&agrave;y 25-5-1958) -&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 11, tr414).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Dưới &aacute;ch đế quốc v&agrave; phong kiến, cuộc sống của n&ocirc;ng d&acirc;n ch&acirc;n lấm tay b&ugrave;n, đầu tắt mặt tối, m&agrave; đ&oacute;i vẫn ho&agrave;n đ&oacute;i, khổ vẫn ho&agrave;n khổ. Nay n&ocirc;ng d&acirc;n lao động đ&atilde; được chia ruộng đất, đ&atilde; l&agrave;m chủ n&ocirc;ng th&ocirc;n, đời sống đ&atilde; được cải thiện, nhưng chưa đủ. Thế th&igrave; phải l&agrave;m thế n&agrave;o?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Phải&nbsp;<em>tổ chức nhau lại</em>. C&oacute; tổ chức để&nbsp;<em>tăng gia sản xuất, thực h&agrave;nh tiết kiệm</em>, th&igrave; của cải ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, đời sống c&agrave;ng được cải thiện. Phải tổ chức để&nbsp;<em>thi đua</em>, thi đua để tăng gia sản xuất v&agrave; phải biết tiết kiệm, sản xuất m&agrave; kh&ocirc;ng tiết kiệm th&igrave; như gi&oacute; v&agrave;o nh&agrave; trống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Muốn sản xuất tốt, phải ch&uacute; &yacute; đến:&nbsp;<em>nhất nước, nh&igrave; ph&acirc;n, tam cần v&agrave; tứ l&agrave; cải tiến kỹ thuật</em>. Trước hết ch&uacute; &yacute; đến nước l&agrave; đ&uacute;ng, v&igrave; xứ ta hầu như năm n&agrave;o cũng bị hạn, bị lụt, v&igrave; vậy ch&uacute;ng ta phải&nbsp;bắt buộc nước phục vụ n&ocirc;ng nghiệp. Việc n&agrave;y ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m c&oacute; kết quả hơn l&uacute;c c&ograve;n đế quốc phong kiến, nhưng chưa đủ. Muốn chống hạn c&oacute; kết quả, phải học kinh nghiệm của anh em Trung Quốc. Từ th&aacute;ng 10 năm ngo&aacute;i đến th&aacute;ng 9 năm nay, Trung Quốc dự định ph&aacute;t triển&nbsp;thuỷ n&ocirc;ng cho 6 triệu mẫu t&acirc;y m&agrave; mới đến th&aacute;ng 3 năm 1958, đ&atilde; l&agrave;m được 18 triệu mẫu t&acirc;y. Tỉnh H&agrave; Nam c&oacute; đến 87 phần trămđất n&uacute;i, &iacute;t s&ocirc;ng, &iacute;t mưa, lu&ocirc;n lu&ocirc;n bị hạn h&aacute;n mất m&ugrave;a. Trước ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, đến m&ugrave;a h&egrave; nh&acirc;n d&acirc;n ăn cả vỏ c&acirc;y, rễ cỏ, chết&nbsp;đ&oacute;i h&agrave;ng vạn, cho n&ecirc;n&nbsp;c&oacute; c&acirc;u ca dao:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>N&uacute;i trọc như đầu b&igrave;nh v&ocirc;i</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>S&ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nước, nước hiếm hoi như v&agrave;ng,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>H&agrave;ng năm hạn h&aacute;n tai hoang</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Người người đ&oacute;i r&aacute;ch, l&agrave;ng l&agrave;ng x&aacute;c xơ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">H&agrave; Nam lại c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn: thiếu sức người, thiếu kinh nghiệm, thiếu lương ăn. Nh&acirc;n d&acirc;n quen chờ trời Phật. Lại c&ograve;n kh&oacute; khăn phải&nbsp;<em>đưa nước ngược l&ecirc;n n&uacute;i</em>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đề ra kế hoạch biến đổi t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;i khổ n&agrave;y, c&aacute;c cấp bộ Đảng từ tỉnh đến x&atilde; đ&atilde; ra sức tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục nh&acirc;n d&acirc;n tin tưởng sức người thắng được trời. C&aacute;c c&aacute;n bộ triệt để tin tưởng v&agrave;o tr&iacute; kh&ocirc;n v&agrave; lực lượng của n&ocirc;ng d&acirc;n. C&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo lại thường xuy&ecirc;n điều tra nghi&ecirc;n cứu, đ&uacute;c kết v&agrave; phổ biến kinh nghiệm. Nh&acirc;n d&acirc;n khi đ&atilde; hiểu r&otilde; v&agrave; được tổ chức lại, đều ra sức thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về kỹ thuật, ch&uacute; trọng&nbsp;<em>tiểu thuỷ n&ocirc;ng</em>&nbsp;trước, tiến dần đến trung thuỷ n&ocirc;ng v&agrave; đại thuỷ n&ocirc;ng. Mọi người g&oacute;p sức, g&oacute;p của, g&oacute;p kinh nghiệm... quyết thực hiện cho kỳ được &quot;chứa nước mưa, trữ nước s&ocirc;ng, moi nước dưới đất l&ecirc;n&quot; v&agrave; &quot;trồng c&acirc;y tr&ecirc;n n&uacute;i, vỡ ruộng bậc thang, cải biến chất đất&quot;. Nh&acirc;n d&acirc;n lại quyết &quot;k&eacute;o d&agrave;i ng&agrave;y l&agrave;m việc&quot; bằng c&aacute;ch kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute; th&igrave; giờ, tranh thủ l&agrave;m sớm về chậm, l&agrave;m cả l&uacute;c mưa, nắng, r&eacute;t. Ng&agrave;y Tết, kh&ocirc;ng ph&iacute; ng&agrave;y ăn chơi, nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện &quot;ch&uacute;ng ta ra ngo&agrave;i đồng để vừa l&agrave;m ruộng, vừa ch&uacute;c Tết nhau cho Tết vui hơn&quot;. Kết quả l&agrave; một mẫu t&acirc;y từ chỗ thu 7 tạ rưỡi (1949) l&ecirc;n hơn 14 tạ th&oacute;c, tổng thu hoạch từ 2 triệu 30 vạn tấn (1949) l&ecirc;n 5 triệu 5 vạn tấn. Kế hoạch dự định cho thuỷ n&ocirc;ng l&agrave; 61 triệu đồng, sau Ch&iacute;nh phủ chỉ xuất 19 triệu, c&ograve;n bao nhi&ecirc;u đều do nh&acirc;n d&acirc;n tự lực g&oacute;p sức, g&oacute;p của. Từ th&aacute;ng 10 năm 1957 đến th&aacute;ng 1 năm 1958, nh&acirc;n d&acirc;n H&agrave; Nam l&agrave;m được 34 vạn mẫu t&acirc;y, vượt kế hoạch năm 1957 đến 4 lần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Được như thế l&agrave; do đ&acirc;u? Do n&ocirc;ng d&acirc;n hăng h&aacute;i v&agrave; c&oacute; tổ chức, do c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Ơn Đảng như mẹ như cha,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Mở mang thuỷ lợi, nh&agrave; nh&agrave; ấm no.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Ấm no kh&ocirc;ng đợi trời cho,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Người l&agrave;m ra nước, sức to hơn trời.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng nh&acirc;n n&ocirc;ng trường quốc doanh Trung Quốc đ&atilde; quyết kh&ocirc;ng xin th&ecirc;m tiền v&agrave; vỡ hoang từ 5 triệu đến 6 triệu rưởi mẫu t&acirc;y, trong khi kế hoạch của Ch&iacute;nh phủ l&agrave; 2 triệu rưởi mẫu t&acirc;y. Anh em n&ocirc;ng binh đi vỡ v&ugrave;ng đại sa mạc to&agrave;n c&aacute;t sỏi, đ&atilde; lập được 44 n&ocirc;ng trường trồng trọt, 16 khu chăn nu&ocirc;i v&agrave; 99 c&ocirc;ng xưởng. Anh em phục vi&ecirc;n quyết biến v&ugrave;ng Bắc Đại Ho&agrave;ng ở Hắc Long Giang nhiều rừng v&agrave; đất lầy th&agrave;nh kho th&oacute;c lớn của Tổ quốc. C&aacute;c đồng ch&iacute; n&ocirc;ng binh, phục vi&ecirc;n Trung Quốc đ&atilde; kh&ocirc;ng xin Ch&iacute;nh phủ cho th&ecirc;m m&aacute;y, th&ecirc;m tiền v&agrave; đ&atilde; bắt buộc rừng rậm, đất lầy, b&atilde;i c&aacute;t th&agrave;nh những v&ugrave;ng gi&agrave;u c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đất ruộng ta kh&ocirc;ng xấu. Năng suất 1 mẫu t&acirc;y từ 13 tạ th&oacute;c đ&atilde; l&ecirc;n b&igrave;nh qu&acirc;n 18 tạ. C&oacute; thửa đột xuất đến 62 tạ. B&igrave;nh qu&acirc;n 1 mẫu t&acirc;y của x&atilde; Hiệp An l&agrave; 32 tạ. C&oacute; kinh nghiệm của anh em Trung Quốc, c&oacute; kinh nghiệm của bản th&acirc;n ta, nhất định ch&uacute;ng ta l&agrave;m được. Gốc của thắng lợi l&agrave; tổ chức, trước hết l&agrave;&nbsp;<em>tổ đổi c&ocirc;ng</em>&nbsp;cho tốt rồi tiến dần l&ecirc;n&nbsp;<em>hợp t&aacute;c x&atilde; n&ocirc;ng nghiệp.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Phải ph&aacute;t triển tốt phong tr&agrave;o đổi c&ocirc;ng v&agrave; hợp t&aacute;c; phải thi đua tăng gia sản xuất thực h&agrave;nh tiết kiệm, ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh vượt mức kế hoạch Nh&agrave; nước. C&aacute;c đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n lao động phải v&agrave;o tổ đổi c&ocirc;ng v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde;,&nbsp;<em>phải l&agrave; gương mẫu</em>&nbsp;để l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ của đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; tổ đổi c&ocirc;ng v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde; sẽ n&acirc;ng cao sản xuất, th&igrave; nay c&oacute; một b&aacute;t cơm, một c&aacute;i &aacute;o, mai sẽ c&oacute; hai b&aacute;t cơm, hai c&aacute;i &aacute;o, như thế l&agrave; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. N&ocirc;ng d&acirc;n ta đ&ocirc;ng người nhất, kinh tế n&ocirc;ng nghiệp quan trọng nhất; n&ocirc;ng d&acirc;n ta đ&atilde; anh h&ugrave;ng trong c&aacute;ch mạng, trong kh&aacute;ng chiến, trong cải c&aacute;ch ruộng đất, th&igrave; trong cuộc c&aacute;ch mạng biến đổi n&ocirc;ng nghiệp từ thấp l&ecirc;n cao n&agrave;y, n&ocirc;ng d&acirc;n ta cũng phải l&agrave; anh h&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta phải học kinh nghiệm anh em Trung Quốc, thi đua với anh em Trung Quốc, theo kịp anh em Trung Quốc, tiến kịp anh em Li&ecirc;n X&ocirc;. Đ&atilde; hứa th&igrave; phải l&agrave;m, l&agrave;m th&igrave; nhất định phải được. N&ocirc;ng d&acirc;n ta phải thật sự tham gia x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, x&acirc;y dựng đất nước. Th&ecirc;m một tấn th&oacute;c l&agrave; th&ecirc;m một lực lượng trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nh&agrave;, cho n&ecirc;n n&oacute;i:&nbsp;<em>Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Cuối c&ugrave;ng, ch&uacute;c c&aacute;c chiến sĩ vui vẻ, khoẻ mạnh, thực hiện tốt những điều đ&atilde; hứa hẹn h&ocirc;m nay, đưa phong tr&agrave;o đổi c&ocirc;ng v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde; l&ecirc;n bước tiến mới, l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>11. Lời ch&agrave;o mừng Đại hội Anh h&ugrave;ng v&agrave; chiến sĩ thi đua to&agrave;n quốc lần thứ II&nbsp;<em>(</em></strong><em>Đọc ng&agrave;y 7-7-1958. B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, số 1578, ng&agrave;y 8-7-1958) -&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxbctqg, Xb lần thứ ba, tập 11, tr494)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i thay mặt Trung ương Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ nhiệt liệt ch&agrave;o mừng c&aacute;c anh h&ugrave;ng v&agrave; chiến sĩ v&agrave; th&acirc;n &aacute;i gửi lời hỏi thăm những chiến sĩ v&agrave; những anh chị em lao động ch&acirc;n tay v&agrave; tr&iacute; &oacute;c c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c nơi đang hăng h&aacute;i tham gia thi đua y&ecirc;u nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ở Đại hội lần thứ nhất c&oacute; bảy anh h&ugrave;ng, trong đ&oacute; c&oacute; bốn Anh h&ugrave;ng qu&acirc;n đội, v&agrave; 150 Chiến sĩ thi đua. Đại hội lần n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&oacute; 26 Anh h&ugrave;ng lao động v&agrave; 69 Anh h&ugrave;ng qu&acirc;n đội v&agrave; 446 chiến sĩ thay mặt cho hơn 42.700 Chiến sĩ thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; rất tốt. Con số đ&oacute; chứng tỏ sự tiến bộ kh&ocirc;ng ngừng của nh&acirc;n d&acirc;n ta, qu&acirc;n đội ta, chế độ ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ở Đại hội n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&oacute; anh h&ugrave;ng v&agrave; chiến sĩ lao động ch&acirc;n tay v&agrave; tr&iacute; &oacute;c đủ c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc anh em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; rất tốt. N&oacute; chứng tỏ sự đo&agrave;n kết chặt chẽ v&agrave; sự cố gắng to&agrave;n diện của nh&acirc;n d&acirc;n lao động ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ở Đại hội n&agrave;y, trong số 26 Anh h&ugrave;ng lao động, c&oacute; 5 phụ nữ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; rất tốt. N&oacute; chứng tỏ sự cố gắng v&agrave; tiến bộ của phụ nữ ta v&agrave; chứng tỏ dưới chế độ ta, nam nữ thật sự b&igrave;nh quyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ở Đại hội n&agrave;y c&oacute; 6 Anh h&ugrave;ng v&agrave; nhiều chiến sĩ l&agrave; đồng b&agrave;o miền Nam tập kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; rất tốt. N&oacute; chứng tỏ rằng đồng b&agrave;o v&agrave; c&aacute;n bộ miền Nam tập kết ở đ&acirc;y đang ra sức g&oacute;p phần to lớn trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng miền Bắc tiến dần l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, l&agrave;m cơ sở vững chắc cho sự nghiệp thống nhất nước nh&agrave;. Điều n&agrave;y sẽ c&oacute; ảnh hưởng rất tốt đến đồng b&agrave;o ta ở miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Trong h&agrave;ng ngũ vẻ vang c&aacute;c Chiến sĩ thi đua, c&oacute; nhiều đồng ch&iacute; bộ đội phục vi&ecirc;n, thương binh v&agrave; gia đ&igrave;nh liệt sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; rất tốt. N&oacute; chứng tỏ rằng anh em thương binh v&agrave; bộ đội phục vi&ecirc;n đ&atilde; tiếp tục v&agrave; ph&aacute;t triển truyền thống anh dũng trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến v&agrave;o trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng ho&agrave; b&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh liệt sĩ cũng cố gắng để g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng Tổ quốc, x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Ở Đại hội n&agrave;y lại c&oacute; một Anh h&ugrave;ng v&agrave; nhiều chiến sĩ l&agrave; người d&acirc;n c&aacute;c nước anh em lao động ở nước ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Thế l&agrave; rất tốt. N&oacute; chứng tỏ tinh thần quốc tế cao cả của giai cấp lao động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">*</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Dưới chế độ tư bản, thực d&acirc;n v&agrave; phong kiến quyết kh&ocirc;ng thể c&oacute; phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, v&igrave; giai cấp lao động kh&ocirc;ng dại g&igrave; m&agrave; ra sức thi đua l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m cho bọn chủ để rồi lại bị ch&uacute;ng &aacute;p bức b&oacute;c lột th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Chỉ c&oacute; dưới chế độ d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa, dưới chế độ m&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động l&agrave;m chủ nước nh&agrave;, th&igrave; mới c&oacute; phong tr&agrave;o thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước ở ta ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; l&agrave;m chủ nước nh&agrave;, v&igrave; nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave; l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đại gia đ&igrave;nh x&atilde; hội chủ nghĩa, v&igrave; ta được sự gi&uacute;p đỡ v&ocirc; tư của c&aacute;c nước anh em, trước hết l&agrave; Li&ecirc;n X&ocirc; v&agrave; Trung Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Về thi đua y&ecirc;u nước, trong khu&ocirc;n khổ v&agrave; khả năng của ch&uacute;ng ta, ch&uacute;ng ta phải học tập phong tr&agrave;o thi đua của Trung Quốc, cố gắng tiến kịp Trung Quốc, rồi cố gắng tiến kịp Li&ecirc;n X&ocirc;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, ở Li&ecirc;n X&ocirc; hầu hết việc l&agrave;m c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp đều l&agrave;m bằng m&aacute;y. ở Trung Quốc th&igrave; vừa ph&aacute;t triển m&aacute;y m&oacute;c, vừa tận dụng sức người. V&igrave; vậy, t&ocirc;i muốn n&ecirc;u l&ecirc;n v&agrave;i kinh nghiệm thi đua ở Trung Quốc để ch&uacute;ng ta nghi&ecirc;n cứu, học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ở Trung Quốc, tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế v&agrave; văn ho&aacute; đều đang hăng h&aacute;i thi đua v&agrave; đ&atilde; thực hiện khẩu hiệu &quot;<em>nhiều, nhanh, tốt, rẻ&quot;.</em>&nbsp;Kế hoạch sản xuất&nbsp;<em>c&ocirc;ng nghiệp</em>&nbsp;do Ch&iacute;nh phủ giao xuống, c&ocirc;ng nh&acirc;n đều ho&agrave;n th&agrave;nh gấp rưỡi, gấp đ&ocirc;i, m&agrave; kh&ocirc;ng xin th&ecirc;m m&aacute;y, th&ecirc;m tiền, th&ecirc;m người. Nhiều x&iacute; nghiệp c&ograve;n giảm bớt số người chuyển sang x&iacute; nghiệp mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Trong phong tr&agrave;o thi đua, nhiều chiến sĩ đ&atilde;&nbsp;<em>cải tiến kỹ thuật v&agrave; tăng năng suất</em>&nbsp;đến mức xưa nay chưa từng c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; những tiến bộ nhảy vọt đ&oacute;, một mặt l&agrave; v&igrave; mọi người lao động đều tư tưởng th&ocirc;ng suốt, hăng h&aacute;i thi đua; một mặt l&agrave; v&igrave; sự&nbsp;<em>l&atilde;nh đạo</em>&nbsp;thiết thực v&agrave; to&agrave;n diện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ở x&iacute; nghiệp th&igrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo của chi bộ, của đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, của c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; gi&aacute;m đốc đều trực tiếp tham gia sản xuất. ở n&ocirc;ng th&ocirc;n th&igrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&oacute; phải tự tay l&agrave;m ruộng th&iacute; nghiệm v&agrave; trực tiếp tham gia lao động trong c&aacute;c hợp t&aacute;c x&atilde; n&ocirc;ng nghiệp. Như vậy, c&aacute;n bộ vừa l&atilde;nh đạo ch&iacute;nh trị, vừa l&atilde;nh đạo sản xuất một c&aacute;ch chặt chẽ. C&aacute;n bộ v&agrave; quần ch&uacute;ng ho&agrave; th&agrave;nh một khối cho n&ecirc;n mọi vấn đề đều giải quyết tốt v&agrave; nhanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&oacute;m tắt những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; ch&uacute;ng ta cần học tập v&agrave; &aacute;p dụng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">*</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Anh h&ugrave;ng, chiến sĩ thi đua đ&atilde; l&agrave; những người ti&ecirc;n phong trong sản xuất, m&agrave; cũng l&agrave; gương mẫu về đạo đức c&aacute;ch mạng. Họ đặt lợi &iacute;ch chung của d&acirc;n tộc tr&ecirc;n lợi &iacute;ch ri&ecirc;ng của c&aacute; nh&acirc;n. Họ to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n chứ kh&ocirc;ng phải nửa t&acirc;m nửa &yacute;. Họ kh&ocirc;ng sợ kh&oacute; nhọc, ra sức vượt mọi kh&oacute; khăn để ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh vượt mức nhiệm vụ m&agrave; Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ giao cho họ, chứ họ kh&ocirc;ng suy b&igrave; hơn thiệt của c&aacute; nh&acirc;n, kh&ocirc;ng ganh tị về địa vị v&agrave; hưởng thụ. Họ kh&ocirc;ng giấu nghề, kh&ocirc;ng d&igrave;m những anh em chung quanh m&igrave;nh, họ gi&uacute;p đỡ mọi người c&ugrave;ng tiến bộ. Họ kh&ocirc;ng tự ki&ecirc;u, tự m&atilde;n, tự tư tự lợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; những đức t&iacute;nh c&aacute;ch mạng m&agrave; ch&uacute;ng ta cần phải học tập c&aacute;c anh h&ugrave;ng, chiến sĩ thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c anh h&ugrave;ng, chiến sĩ thi đua th&igrave; cần nhận r&otilde; rằng: Th&agrave;nh t&iacute;ch l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch chung của tập thể. T&aacute;ch rời tập thể th&igrave; d&ugrave; t&agrave;i giỏi mấy, một c&aacute; nh&acirc;n cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m được g&igrave;. Cho n&ecirc;n c&agrave;ng c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch, th&igrave;&nbsp;<em>c&agrave;ng phải cố gắng, c&agrave;ng phải khi&ecirc;m tốn</em>. Tuyệt đối chớ tự m&atilde;n, tự t&uacute;c. V&igrave; vậy, c&aacute;c anh h&ugrave;ng, chiến sĩ cần phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n cố gắng v&agrave; khi&ecirc;m tốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c anh h&ugrave;ng v&agrave; chiến sĩ thi đua cần phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n dắt d&igrave;u, gi&uacute;p đỡ những người chung quanh m&igrave;nh c&ugrave;ng tiến bộ. Mọi người đều phải cố gắng tiến kịp c&aacute;c anh h&ugrave;ng, chiến sĩ; anh h&ugrave;ng, chiến sĩ th&igrave; cần tiến m&atilde;i kh&ocirc;ng ngừng. Như vậy, th&igrave; Đại hội lần sau ch&uacute;ng ta sẽ c&oacute; h&agrave;ng trăm anh h&ugrave;ng, h&agrave;ng chục vạn chiến sĩ. Như vậy th&igrave; kế hoạch Nh&agrave; nước năm nay cũng như kế hoạch 3 năm chắc chắn sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh vượt mức. Như vậy, đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n ta chắc chắn sẽ cải thiện hơn nữa. Như vậy, ch&uacute;ng ta sẽ vững bước tiến dần l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; nhất định thắng lợi trong sự nghiệp thống nhất nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><a href="http://bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1316:m-t-s-b-c-thu-bai-noi-bai-vi-t-c-a-ch-t-ch-h-chi-minh-v-thi-dua-ai-qu-c&amp;catid=99&amp;Itemid=743&amp;lang=vi"><strong>Theo website Ban Quản l&yacute; Lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong></a></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN