Các tham luận Tọa đàm Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe height="1180" src="https://drive.google.com/file/d/1usRqHRqNicV5Y9gnWJ3EHPRFG8yphyMQ/preview" width="940"></iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN