Tư tưởng vĩ đại của K.Marx với Cách mạng Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="font-size:16px">Kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh K.Marx (05/5/1818 - 05/5/2018)-Nh&agrave; tư tưởng thi&ecirc;n t&agrave;i, nh&agrave; c&aacute;ch mạng vĩ đại, l&atilde;nh tụ kiệt xuất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i viết &ldquo;Tư tưởng vĩ đại của K.Marx với C&aacute;ch mạng Việt Nam&rdquo;.</span></div> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">B&agrave;i viết nhấn mạnh, thực tiễn c&aacute;ch mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua l&agrave; minh chứng sinh động, đầy sức thuyết phục về gi&aacute; trị bền vững, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Marx-Lenin. Tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn b&agrave;i viết:</span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Năm nay, nh&acirc;n loại tiến bộ kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh K.Marx (Karl Marx)-Nh&agrave; tư tưởng thi&ecirc;n t&agrave;i, nh&agrave; c&aacute;ch mạng vĩ đại, l&atilde;nh tụ kiệt xuất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Nh&acirc;n loại m&atilde;i m&atilde;i khắc ghi những cống hiến to lớn của K.Marx-Người đ&atilde; c&ugrave;ng F.Engels (Friedrich Engels) x&acirc;y dựng n&ecirc;n hệ thống l&yacute; luận c&aacute;ch mạng v&agrave; khoa học, l&agrave; kim chỉ nam, vũ kh&iacute; tinh thần sắc b&eacute;n, soi s&aacute;ng sự nghiệp c&aacute;ch mạng của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động to&agrave;n thế giới trong cuộc đấu tranh x&oacute;a bỏ &aacute;p bức, b&oacute;c lột. Cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng cao cả của K.Marx đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử thế giới như một trong những ng&ocirc;i sao s&aacute;ng nhất tr&ecirc;n bầu trời tr&iacute; tuệ nh&acirc;n loại, đ&uacute;ng như F.Engels đ&atilde; khẳng định: &ldquo;T&ecirc;n tuổi v&agrave; sự nghiệp của &ocirc;ng đời đời sống m&atilde;i&rdquo; [1].</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:16px"><img alt="f" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/karlmarxstatue.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:321px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><span style="font-family:arial">Tượng Karl Marx ở Chemnitz, Đức. (Nguồn: Reuters)</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Trong di sản l&yacute; luận kinh điển đồ sộ v&agrave; uy&ecirc;n b&aacute;c của K.Marx, bộ s&aacute;ch &ldquo;Tư bản&rdquo; m&agrave; Người coi l&agrave; sự nghiệp của cả đời m&igrave;nh v&agrave; Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n của Đảng Cộng sản được K.Marx v&agrave; F.Engels xuất bản lần đầu v&agrave;o năm 1848, l&agrave; những t&aacute;c phẩm bất hủ, c&oacute; tầm ảnh hưởng rộng lớn tr&ecirc;n thế giới.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Tr&ecirc;n lĩnh vực triết học, &ldquo;triết học của Marx l&agrave; một chủ nghĩa duy vật triết học ho&agrave;n bị, n&oacute; cung cấp cho lo&agrave;i người v&agrave; nhất l&agrave; cho giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n những c&ocirc;ng cụ nhận thức vĩ đại&rdquo; [2]. K.Marx đ&atilde; vận dụng ph&eacute;p biện chứng duy vật v&agrave;o việc nghi&ecirc;n cứu lịch sử, x&atilde; hội, s&aacute;ng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, l&agrave;m cho chủ nghĩa duy vật biện chứng trở n&ecirc;n ho&agrave;n chỉnh, từ chỗ nhận thức thế giới tự nhi&ecirc;n đến chỗ nhận thức x&atilde; hội lo&agrave;i người. &ldquo;Giống như Darwin (Charles Darwin) đ&atilde; t&igrave;m ra quy luật ph&aacute;t triển của thế giới hữu cơ, K.Marx đ&atilde; t&igrave;m ra quy luật ph&aacute;t triển của lịch sử lo&agrave;i người&rdquo; [3] v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong những ph&aacute;t kiến vĩ đại nhất của K.Marx đối với nh&acirc;n loại, như V. Lenin (Vladimir Lenin) khẳng định: &ldquo;Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx l&agrave; th&agrave;nh tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học&rdquo; [4].</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Tr&ecirc;n lĩnh vực kinh tế ch&iacute;nh trị, K.Marx đ&atilde; vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng v&agrave; chủ nghĩa duy vật lịch sử v&agrave;o việc nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chỉ ra những quy luật kinh tế, qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t sinh, ph&aacute;t triển v&agrave; diệt vong của chủ nghĩa tư bản. K.Marx đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra quy luật gi&aacute; trị thặng dư-&ldquo;quy luật vận động ri&ecirc;ng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại v&agrave; của x&atilde; hội tư sản do phương thức đ&oacute; đẻ ra&rdquo; [5]; chỉ r&otilde; m&acirc;u thuẫn cơ bản của x&atilde; hội tư bản l&agrave; m&acirc;u thuẫn giữa lực lượng sản xuất ng&agrave;y c&agrave;ng x&atilde; hội h&oacute;a cao với chế độ chiếm hữu tư nh&acirc;n về tư liệu sản xuất chủ yếu, mẫu thuẫn giữa giai cấp tư sản v&agrave; giai cấp v&ocirc; sản, m&agrave; &ldquo;sự sụp đổ của giai cấp tư sản v&agrave; thắng lợi của giai cấp v&ocirc; sản đều l&agrave; tất yếu&rdquo; [6]. Đ&aacute;nh gi&aacute; về kh&aacute;m ph&aacute; vĩ đại tr&ecirc;n của K.Marx, V. Lenin khẳng định: &ldquo;Học thuyết gi&aacute; trị thặng dư l&agrave; vi&ecirc;n đ&aacute; tảng của học thuyết kinh tế của Marx&rdquo; [7].</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Về chủ nghĩa x&atilde; hội khoa học, K.Marx đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra quy luật vận động, ph&aacute;t triển của x&atilde; hội, chỉ r&otilde; giai cấp v&ocirc; sản c&oacute; sứ mệnh lịch sử ti&ecirc;u diệt chế độ tư bản, s&aacute;ng tạo ra x&atilde; hội mới. Người khẳng định: &ldquo;Thay cho x&atilde; hội tư sản cũ, với những giai cấp v&agrave; đối kh&aacute;ng giai cấp của n&oacute;, sẽ xuất hiện một li&ecirc;n hợp, trong đ&oacute; sự ph&aacute;t triển tự do của mỗi người l&agrave; điều kiện cho sự ph&aacute;t triển tự do của tất cả mọi người&rdquo; [8]&hellip;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/20180221tuyenngoncsruby(1).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:800px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:458px" /></span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Với hệ thống l&yacute; luận ho&agrave;n chỉnh gồm ba bộ phận cấu th&agrave;nh l&agrave; Triết học Marxist, Kinh tế ch&iacute;nh trị Marxist v&agrave; Chủ nghĩa x&atilde; hội khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau, K.Marx v&agrave; F.Engels đ&atilde; x&acirc;y dựng n&ecirc;n một thế giới quan khoa học, phương ph&aacute;p luận c&aacute;ch mạng để nhận thức v&agrave; cải tạo thế giới, như V. Lenin khẳng định: &ldquo;Học thuyết của Marx l&agrave; học thuyết vạn năng v&igrave; n&oacute; l&agrave; một học thuyết ch&iacute;nh x&aacute;c. N&oacute; l&agrave; một học thuyết ho&agrave;n bị v&agrave; chặt chẽ; n&oacute; cung cấp cho người ta một thế giới quan ho&agrave;n chỉnh, kh&ocirc;ng thỏa hiệp với bất cứ một sự m&ecirc; t&iacute;n n&agrave;o, một thế lực phản động n&agrave;o, một h&agrave;nh vi n&agrave;o bảo vệ sự &aacute;p bức của tư sản&rdquo; [9]. Qua đ&oacute;, giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động to&agrave;n thế giới đ&atilde; t&igrave;m thấy trong học thuyết của K.Marx v&agrave; F.Engels vũ kh&iacute; l&yacute; luận, vũ kh&iacute; tư tưởng sắc b&eacute;n trong cuộc đấu tranh chống &aacute;p bức, b&oacute;c lột, hướng tới một tương lai x&aacute;n lạn.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Tr&ecirc;n cơ sở những nguy&ecirc;n l&yacute; cơ bản của chủ nghĩa Marx v&agrave; từ thực tiễn đấu tranh c&aacute;ch mạng, V. Lenin đ&atilde; kế tục xuất sắc sự nghiệp của K.Marx v&agrave; F.Engels, bổ sung, ph&aacute;t triển, l&agrave;m phong ph&uacute; chủ nghĩa Marx về nhiều vấn đề quan trọng trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản đ&atilde; chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, như l&yacute; luận về chủ nghĩa đế quốc v&agrave; c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản; l&yacute; luận về chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược của giai cấp v&ocirc; sản trong thời đại mới; l&yacute; luận về vấn đề d&acirc;n tộc, thuộc địa, về phong tr&agrave;o giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc; l&yacute; luận về vai tr&ograve; của đảng v&agrave; nh&agrave; nước trong thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội&hellip;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu l&agrave; V. Lenin, giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động Nga đ&atilde; hiện thực h&oacute;a chủ nghĩa Marx bằng thắng lợi của cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga vĩ đại năm 1917, lập n&ecirc;n nh&agrave; nước x&atilde; hội chủ nghĩa đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới, mở ra một thời đại mới-thời đại qu&aacute; độ từ chủ nghĩa tư bản l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội. Trong hơn 70 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, Li&ecirc;n X&ocirc; đ&atilde; gi&agrave;nh được những th&agrave;nh tựu quan trọng tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực ch&iacute;nh trị, kinh tế, khoa học-kỹ thuật, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo, quốc ph&ograve;ng, an ninh&hellip;, l&agrave; chỗ dựa vững chắc cho phong tr&agrave;o cộng sản v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n quốc tế, phong tr&agrave;o đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn v&agrave;o cuộc đấu tranh v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ v&agrave; tiến bộ x&atilde; hội tr&ecirc;n thế giới.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa x&atilde; hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước đ&atilde; trở th&agrave;nh hệ thống c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa; nhiều nước ở ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u Phi v&agrave; ch&acirc;u Mỹ Latinh đ&atilde; gi&agrave;nh được độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; lựa chọn con đường x&atilde; hội chủ nghĩa cho sự ph&aacute;t triển&hellip; Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những th&agrave;nh quả rực rỡ m&agrave; chủ nghĩa Marx-Lenin đem lại.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Đối với Việt Nam, chủ nghĩa Marx-Lenin đ&atilde; trở th&agrave;nh sức mạnh vật chất v&agrave; di sản tinh thần qu&yacute; b&aacute;u, gắn liền với truyền thống y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc ta. Tr&ecirc;n con đường đi t&igrave;m ch&acirc;n l&yacute; cứu nước, người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Nguyễn &Aacute;i Quốc, sau n&agrave;y l&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; sớm tiếp thu &aacute;nh s&aacute;ng của chủ nghĩa Marx-Lenin, t&igrave;m thấy con đường giải ph&oacute;ng c&aacute;c d&acirc;n tộc thuộc địa gắn chặt với cuộc đấu tranh của giai cấp v&ocirc; sản.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ngay từ đầu năm 1923, Người đ&atilde; khẳng định: &ldquo;Chỉ c&oacute; chủ nghĩa cộng sản mới cứu nh&acirc;n loại, đem lại cho mọi người kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt chủng tộc v&agrave; nguồn gốc sự tự do, b&igrave;nh đẳng, b&aacute;c &aacute;i, đo&agrave;n kết, ấm no tr&ecirc;n quả đất, việc l&agrave;m cho mọi người v&agrave; v&igrave; mọi người, niềm vui, h&ograve;a b&igrave;nh, hạnh ph&uacute;c&hellip;&rdquo; [10]. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 l&agrave; kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Marx-Lenin với phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; phong tr&agrave;o y&ecirc;u nước Việt Nam, tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:16px"><img alt="g" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/20160128_bemacdh12.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:378px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><span style="font-family:arial">Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)</span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại lu&ocirc;n lấy chủ nghĩa Marx-Lenin l&agrave;m nền tảng tư tưởng v&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động của m&igrave;nh; lu&ocirc;n vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa Marx-Lenin v&agrave;o điều kiện cụ thể của c&aacute;ch mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa giai cấp v&agrave; d&acirc;n tộc, độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n ta vượt qua mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c. Từ thắng lợi vĩ đại của cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, khai sinh ra nh&agrave; nước c&ocirc;ng n&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, dưới sự l&atilde;nh đạo s&aacute;ng suốt, t&agrave;i t&igrave;nh của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; tiếp tục gi&agrave;nh được những thắng lợi vẻ vang trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20, do nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan v&agrave; chủ quan, chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa ở Li&ecirc;n X&ocirc; v&agrave; một số nước Đ&ocirc;ng &Acirc;u sụp đổ; chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; phong tr&agrave;o cộng sản, c&ocirc;ng nh&acirc;n quốc tế l&acirc;m v&agrave;o tho&aacute;i tr&agrave;o. Đ&acirc;y l&agrave; tổn thất lớn đối với phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường x&atilde; hội chủ nghĩa vẫn ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng cộng sản chủ nghĩa v&agrave; tiến h&agrave;nh cải c&aacute;ch, đổi mới.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Đảng ta lu&ocirc;n giữ vững bản chất c&aacute;ch mạng của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, ki&ecirc;n định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; ki&ecirc;n tr&igrave; đường lối đổi mới, coi đ&acirc;y l&agrave; y&ecirc;u cầu bức thiết của sự nghiệp c&aacute;ch mạng, l&agrave; vấn đề c&oacute; &yacute; nghĩa sống c&ograve;n. Lịch sử đ&atilde; chỉ cho ch&uacute;ng ta rằng, c&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của thời đại, ch&uacute;ng ta c&agrave;ng phải ki&ecirc;n tr&igrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa Marx-Lenin; x&aacute;c định r&otilde; đổi mới kh&ocirc;ng phải l&agrave; từ bỏ mục ti&ecirc;u của chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; l&agrave; l&agrave;m cho chủ nghĩa x&atilde; hội được nhận thức đ&uacute;ng đắn hơn v&agrave; được x&acirc;y dựng c&oacute; hiệu quả hơn; đổi mới kh&ocirc;ng phải l&agrave; xa rời, m&agrave; l&agrave; nhận thức đ&uacute;ng, vận dụng v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, lấy đ&oacute; l&agrave;m nền tảng tư tưởng v&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động của Đảng, l&agrave;m cơ sở phương ph&aacute;p luận quan trọng nhất để hoạch định v&agrave; ho&agrave;n thiện đường lối đổi mới.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta l&agrave; đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội của nước ta l&agrave; ph&ugrave; hợp với thực tiễn của Việt Nam v&agrave; xu thế ph&aacute;t triển của lịch sử.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Thực tiễn c&aacute;ch mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua l&agrave; minh chứng sinh động, đầy sức thuyết phục về gi&aacute; trị bền vững, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Marx-Lenin.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh K.Marx l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta &ocirc;n lại v&agrave; b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn v&ocirc; hạn về những cống hiến vĩ đại của Người đối với giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, trong đ&oacute; c&oacute; giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động Việt Nam.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Khẳng định gi&aacute; trị qu&yacute; b&aacute;u v&agrave; sức sống m&atilde;nh liệt của chủ nghĩa Marx-Lenin kh&ocirc;ng phải ở chỗ cung cấp lời giải cho mọi vấn đề m&agrave; l&agrave; trang bị phương ph&aacute;p luận, thế giới quan khoa học để giải quyết đ&uacute;ng đắn y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ do thực tiễn x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội đặt ra, như V. Lenin đ&atilde; khẳng định: &ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng hề coi l&yacute; luận của Marx như l&agrave; một c&aacute;i g&igrave; đ&atilde; xong xu&ocirc;i hẳn v&agrave; bất khả x&acirc;m phạm; tr&aacute;i lại ch&uacute;ng ta tin rằng l&yacute; luận đ&oacute; chỉ đặt nền m&oacute;ng cho m&ocirc;n khoa học m&agrave; những người x&atilde; hội chủ nghĩa cần phải ph&aacute;t triển hơn nữa về mọi mặt, nếu như họ kh&ocirc;ng muốn trở th&agrave;nh lạc hậu đối với cuộc sống. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nghĩ rằng những người x&atilde; hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cần phải tự m&igrave;nh ph&aacute;t triển hơn nữa l&yacute; luận của Marx, v&igrave; l&yacute; luận n&agrave;y chỉ đề ra những nguy&ecirc;n l&yacute; chỉ đạo chung, c&ograve;n việc &aacute;p dụng những nguy&ecirc;n l&yacute; ấy th&igrave;, x&eacute;t ri&ecirc;ng từng nơi&hellip;&rdquo; [11].</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta đẩy mạnh nghi&ecirc;n cứu, học tập, vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave; ph&aacute;t triển, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận của chủ nghĩa Marx-Lenin. Chủ động nghi&ecirc;n cứu, tiếp thu c&oacute; chọn lọc c&aacute;c l&yacute; thuyết ph&aacute;t triển, c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học x&atilde; hội ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới. Tiếp tục l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nhận thức, quan niệm về chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội của nước ta, tập trung v&agrave;o c&aacute;c vấn đề: Độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội; ph&aacute;t triển nền kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng; tăng trưởng kinh tế với ph&aacute;t triển văn h&oacute;a v&agrave; thực hiện tiến bộ, c&ocirc;ng bằng x&atilde; hội; ph&aacute;t huy v&agrave; thực h&agrave;nh quyền d&acirc;n chủ của nh&acirc;n d&acirc;n; x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa của nh&acirc;n d&acirc;n, do nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n; ph&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t quyền lực trong Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa d&acirc;n chủ v&agrave; kỷ luật, kỷ cương; những vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; những vấn đề thực tiễn v&agrave; l&yacute; luận đang đặt ra cấp b&aacute;ch trong thời đại ng&agrave;y nay&hellip;</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ch&uacute; trọng tổng kết thực tiễn, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận về Đảng cầm quyền, về đổi mới phương thức l&atilde;nh đạo của Đảng, về ph&aacute;t huy v&agrave; thực thi d&acirc;n chủ trong Đảng, n&acirc;ng cao tầm tr&iacute; tuệ v&agrave; văn h&oacute;a, năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng. N&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, nhất l&agrave; cho thế hệ trẻ. Chăm lo c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng bộ m&aacute;y nh&agrave; nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc v&agrave; triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng (Kh&oacute;a XII) về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến,&rdquo; &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị (Kh&oacute;a XII) về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh, l&agrave;m thất bại &acirc;m mưu, hoạt động &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch; chủ động ngăn chặn, phản b&aacute;c những luận điệu, tư tưởng phản động, cơ hội.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Chủ nghĩa Marx do K.Marx, F.Engels s&aacute;ng lập c&aacute;ch đ&acirc;y gần hai thế kỷ, được V. Lenin ph&aacute;t triển l&ecirc;n một tầm cao mới, mang &yacute; nghĩa c&aacute;ch mạng vĩ đại, v&ocirc; c&ugrave;ng lớn lao trong lịch sử nhận thức của nh&acirc;n loại. Đến nay, &ldquo;K.Marx vẫn được coi l&agrave; người c&oacute; ảnh hưởng nhất&rdquo; [12], những nguy&ecirc;n l&yacute; cơ bản do những nh&agrave; kinh điển của chủ nghĩa Marx-Lenin đề ra, m&agrave; nền tảng l&agrave; thế giới quan v&agrave; phương ph&aacute;p luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, vẫn m&atilde;i m&atilde;i soi đường cho nh&acirc;n loại tiến bộ đi tới tương lai tốt đẹp hơn.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Dưới &aacute;nh s&aacute;ng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, giữ vững niềm tin son sắt v&agrave;o l&yacute; tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn, ch&uacute;ng ta quyết t&acirc;m đẩy mạnh to&agrave;n diện v&agrave; đồng bộ c&ocirc;ng cuộc đổi mới, ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua th&aacute;ch thức, năng động v&agrave; s&aacute;ng tạo, nỗ lực phấn đấu x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh./.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GS. TS. Trần Đại Quang</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam</span></span></span></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[1] K.Marx v&agrave; F.Engels: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia-Sự Thật, H&agrave; Nội, 1995, t. 19, tr. 502.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[2] V. L&ecirc;nin: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2005, t. 23, tr. 54.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[3] K.Marx v&agrave; F.Engels: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia-Sự Thật, H&agrave; Nội, 1995, t. 19, tr. 499.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[4] V. L&ecirc;nin: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2005, t. 23, tr. 53.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[5] K.Marx v&agrave; F.Engels: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia-Sự Thật, H&agrave; Nội, 1995, t. 19, tr. 500.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[6] K.Marx v&agrave; F.Engels: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia-Sự Thật, H&agrave; Nội, 1995, t. 4, tr. 613.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[7] V. L&ecirc;nin: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2005, t. 23, tr. 55.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[8] K.Marx v&agrave; F.Engels: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia-Sự Thật, H&agrave; Nội, 1995, t. 4, tr. 628.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[9] V. Lenin: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2005, t. 23, tr. 50.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[10] Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2000, t. 1, tr. 461.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[11] V. Lenin: To&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2005, t. 4, tr. 232.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">[12] T&ocirc;-ni Ben: A future for socialism (Tương lai của chủ nghĩa x&atilde; hội), Nxb Ha-pơ C&ocirc;-lin, 1991, tr. 62.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;"><span style="font-size:16px">Nguồn: vietnamplus.vn</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN