Đồng chí Võ Văn Thưởng: 'Hôm nay là Thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là Thanh niên tiên tiến'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30726/1037cc0b69f087aedee1.jpg" style="height:515px; width:900px" /></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><strong style="font-size:14px; font-weight:bold">Tại Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018, đồng ch</strong><strong><span style="font-size:14px">&iacute;​&nbsp;V&Otilde; VĂN THƯỞNG&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương&nbsp;Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ban Bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin tr&iacute;ch đăng b&agrave;i diễn văn.</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Thưa c&aacute;c vị đại biểu, kh&aacute;ch qu&yacute;; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Thưa to&agrave;n thể c&aacute;c đồng ch&iacute;; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; cả nước ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại, 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, h&ocirc;m nay tại&nbsp;Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n&nbsp;Người, t&ocirc;i rất vui mừng thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước về dự Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018 do Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, t&ocirc;i xin gửi tới tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute;, c&aacute;c vị đại biểu v&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi cả nước lời ch&agrave;o th&acirc;n thiết, lời ch&uacute;c mạnh khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; qua 5 kỳ tổ chức, khẳng định được uy t&iacute;n, sức sống trong đời sống thanh ni&ecirc;n, đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; t&ocirc;n vinh nhiều c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp trong x&atilde; hội, truyền đi những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa cho thế hệ trẻ r&egrave;n luyện, phấn đấu. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo của Trung ương Đo&agrave;n trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh ph&ugrave; hợp với thanh thiếu nhi, đưa nội dung học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c trở th&agrave;nh nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được chuyển tải v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh, phong tr&agrave;o, cuộc vận động của Đo&agrave;n, Hội, Đội với nhiều h&igrave;nh thức, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo, phong ph&uacute; v&agrave; bắt nhịp với xu thế hiện đại th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n Internet, mạng x&atilde; hội. Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c bằng những c&aacute;ch l&agrave;m thiết thực, hiệu quả, ph&ugrave; hợp với giới trẻ đ&atilde; tạo n&ecirc;n kh&iacute; thế thi đua phấn khởi, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng mọi mặt c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n, n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, gương mẫu của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ phong tr&agrave;o thi đua n&agrave;y, đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n lượt thanh thiếu nhi ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c được tuy&ecirc;n dương ở c&aacute;c cấp. Trong đ&oacute;, 336 c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu xuất sắc được biểu dương, t&ocirc;n vinh tại Đại hội n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong tr&agrave;o thi đua của tuổi trẻ cả nước v&agrave; tuổi trẻ đang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c ở nước ngo&agrave;i. Điều đ&aacute;ng mừng l&agrave; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến xuất hiện ở mọi lĩnh vực, v&ugrave;ng miền, d&acirc;n tộc, c&aacute;c giới kh&aacute;c nhau, c&oacute; uy t&iacute;n, ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội. Những c&acirc;u chuyện giản dị m&agrave; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc, những việc l&agrave;m b&igrave;nh thường m&agrave; c&oacute; sức truyền cảm hứng lớn lao từ mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến mang đến Đại hội m&agrave; đại hội mới chỉ giới thiệu 4 gương mặt, 4 c&acirc;u chuyện l&agrave; những minh chứng thuyết phục cho một thế hệ trẻ tự tin, năng động, s&aacute;ng tạo, nhiệt huyết với ho&agrave;i b&atilde;o lớn lao, với ước mơ cao đẹp l&agrave; được cống hiến cho x&atilde; hội, cho Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa th&acirc;n y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thay mặt L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, t&ocirc;i ghi nhận, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; tuổi trẻ cả nước đ&atilde; đạt được trong thời gian qua, đồng thời hoan ngh&ecirc;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chỉ đạo tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Li&ecirc;n hoan, tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh những kết quả đ&atilde; đạt được, tổ chức Đo&agrave;n cũng cần thẳng thắn nh&igrave;n nhận một số hạn chế, yếu k&eacute;m cần được khắc phục ngay như: sự l&uacute;ng t&uacute;ng trong việc x&acirc;y dựng kế hoạch l&agrave;m theo B&aacute;c của một số tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, số lượng nội dung c&ocirc;ng việc cụ thể, đăng k&yacute; học tập, l&agrave;m theo B&aacute;c chưa được nhiều; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ở c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n c&ograve;n nhiều hạn chế; việc cụ thể h&oacute;a v&agrave; tổ chức thực hiện c&aacute;c chuẩn mực đạo đức, đăng k&yacute; học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c ở nhiều nơi vẫn c&ograve;n h&igrave;nh thức...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ l&agrave; chủ nh&acirc;n tương lai của nước nh&agrave;, l&agrave; một trong những nh&acirc;n tố quyết định sự th&agrave;nh bại của c&ocirc;ng cuộc c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, hội nhập quốc tế, nhất l&agrave; trong bối cảnh c&aacute;ch mạng khoa học - c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển mạnh mẽ hiện nay. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, m&agrave; tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, hơn bao giờ hết, c&agrave;ng trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng đối với mỗi bạn trẻ để h&igrave;nh th&agrave;nh nhận thức đ&uacute;ng đắn, l&yacute; tưởng sống cao đẹp, n&acirc;ng cao năng lực tư duy, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện v&agrave; tu dưỡng phẩm chất đạo đức, t&aacute;c phong, lối sống đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của thời kỳ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c trong thế hệ trẻ, t&ocirc;i xin n&ecirc;u một số nội dung để c&aacute;c đồng ch&iacute; c&ugrave;ng suy nghĩ v&agrave; t&igrave;m biện ph&aacute;p thực hiện tốt hơn:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Một l&agrave;,</em> tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp phải l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh một c&aacute;ch to&agrave;n diện, s&acirc;u rộng, để thế hệ trẻ nhận thức ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u sắc hơn những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave;m cho việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Người trở th&agrave;nh &yacute; thức tự gi&aacute;c v&agrave; c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để c&oacute; thể tập hợp, l&ocirc;i cuốn được đ&ocirc;ng đảo giới trẻ, tổ chức Đo&agrave;n phải chủ động nghi&ecirc;n cứu nhu cầu, nguyện vọng, t&acirc;m l&yacute; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ, tận dụng thế mạnh của truyền th&ocirc;ng đa phương tiện, Internet, mạng x&atilde; hội, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục. C&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, xuất bản của Đo&agrave;n phải t&iacute;ch cực hơn nữa trong xuất bản c&aacute;c ấn phẩm, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, t&aacute;c phẩm, tư liệu về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; gi&aacute; trị gi&aacute;o dục tốt cho thanh ni&ecirc;n. Tạo điều kiện, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&agrave; văn trẻ viết về c&aacute;c h&igrave;nh mẫu t&iacute;ch cực trong thanh ni&ecirc;n. Những t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật hay sẽ đi v&agrave;o l&ograve;ng người c&oacute; sức thuyết phục, cảm h&oacute;a to lớn, nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn, đời sống tinh thần của người trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Hai</em><em> l&agrave;,</em> tiếp tục triển khai việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với tăng cường, đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi. Cần thường xuy&ecirc;n gi&aacute;o dục, định hướng kịp thời cho thanh thiếu ni&ecirc;n để tăng sức đề kh&aacute;ng cho giới trẻ trước ảnh hưởng của những hiện tượng ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội v&agrave; sự chống ph&aacute;, xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, để thanh thiếu ni&ecirc;n c&oacute; &yacute; thức đ&uacute;ng đắn hơn, nhạy b&eacute;n với những vấn đề ch&iacute;nh trị-x&atilde; hội, t&iacute;ch cực đấu tranh phản b&aacute;c những th&ocirc;ng tin v&agrave; luận điệu sai tr&aacute;i, nhất l&agrave; đấu tranh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ X đ&atilde; x&aacute;c định gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của thanh ni&ecirc;n Việt Nam l&agrave;<em>&ldquo;T&acirc;m trong, tr&iacute; s&aacute;ng, ho&agrave;i b&atilde;o lớn&rdquo;.</em> Tuổi trẻ của ch&uacute;ng ta y&ecirc;u nước, c&oacute; l&ograve;ng tự trọng, c&oacute; l&ograve;ng dũng cảm, c&oacute; nhiều mơ ước v&agrave; đủ quỹ thời gian để thực hiện những ước mơ, kế hoạch của đời m&igrave;nh, cho n&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n rất cần tập trung cổ vũ, động vi&ecirc;n để thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển những phẩm chất tốt đẹp đ&oacute;. Tổ chức Đo&agrave;n phải x&aacute;c định được c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;, chuẩn mực trong h&agrave;nh vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi tr&ecirc;n nền c&aacute;c gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lấy đ&oacute; để x&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Ba</em><em> l&agrave;,</em> đi đ&ocirc;i với việc l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương, tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, gương người tốt, việc tốt, tổ chức đo&agrave;n c&aacute;c cấp cần quan t&acirc;m hơn tới việc chăm lo, bồi dưỡng, ph&aacute;t huy gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, lan tỏa rộng r&atilde;i những c&acirc;u chuyện, h&agrave;nh động đẹp, yếu tố t&iacute;ch cực trong đời sống x&atilde; hội. Đặc biệt phải coi trọng t&iacute;nh n&ecirc;u gương, gương mẫu, n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, chống th&oacute;i &iacute;ch kỷ, c&aacute; nh&acirc;n chủ nghĩa, đề cao n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m của c&aacute;n bộ đo&agrave;n c&aacute;c cấp để l&agrave;m n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Bốn l&agrave;,</em> mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c h&atilde;y lu&ocirc;n t&acirc;m niệm: H&ocirc;m nay l&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, ng&agrave;y mai vẫn phải l&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, v&igrave; vậy phải tiếp tục kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, tu dưỡng, ph&aacute;t huy gi&aacute; trị của bản th&acirc;n cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng x&atilde; hội; trở th&agrave;nh người c&oacute; sứ mạng truyền đi v&agrave; lan tỏa trong giới trẻ những gi&aacute; trị cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c, để việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c thực sự trở th&agrave;nh nhu cầu tự th&acirc;n của thế hệ trẻ, trở th&agrave;nh &yacute; thức tự r&egrave;n luyện, tự tu dưỡng, tự ho&agrave;n thiện nh&acirc;n c&aacute;ch của mỗi bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn th&acirc;n mến</em><em>,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh thời B&aacute;c Hồ mu&ocirc;n v&agrave;n k&iacute;nh y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta đ&atilde; khẳng định: <em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n l&agrave; người chủ tương lai của nước nh&agrave;</em><em>&hellip; N</em><em>ước nh&agrave; thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn l&agrave; do c&aacute;c thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em>. Người lu&ocirc;n căn dặn Đảng ta phải chăm lo bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau. T&ocirc;i đề nghị cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể c&aacute;c cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đo&agrave;n đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, tạo điều kiện về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch để Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n thực hiện tốt nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y Th&aacute;ng Năm lịch sử, hướng về B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, thế hệ trẻ ch&uacute;ng ta nguyện quyết t&acirc;m học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Người, r&egrave;n luyện bản lĩnh, nu&ocirc;i dưỡng kh&aacute;t vọng, s&aacute;ng tạo trong h&agrave;nh động v&agrave; ra sức thi đua để c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện t&acirc;m nguyện của Người x&acirc;y dựng đất nước Việt Nam &ldquo;đ&agrave;ng ho&agrave;ng, to đẹp&rdquo;, để c&oacute; thể &ldquo;s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u&rdquo; trong một tương lai kh&ocirc;ng xa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Xin cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN