Tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chuy&ecirc;n đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 theo Th&ocirc;ng b&aacute;o 284-TB/TĐTN-BTG về việc ban h&agrave;nh chuy&ecirc;n đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn c&oacute; thể tải t&agrave;i liệu học tập d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Gld46TEZNrAI9h8Ux_2vQHLF6kC0XrkD?usp=sharing"><em><u>tại đ&acirc;y</u></em></a>.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;