Tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chuy&ecirc;n đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 theo Th&ocirc;ng b&aacute;o 284-TB/TĐTN-BTG về việc ban h&agrave;nh chuy&ecirc;n đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn c&oacute; thể tải t&agrave;i liệu học tập d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Gld46TEZNrAI9h8Ux_2vQHLF6kC0XrkD?usp=sharing"><em><u>tại đ&acirc;y</u></em></a>.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;