“Cuốn hồi kí là những gì chú nghe, thấy trong suốt cuộc đời mình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi giao lưu tr&ograve; chuyện với ch&uacute; Nguyễn Long Trảo - t&aacute;c giả cuốn Hồi k&iacute; &ldquo;Khi Tổ Quốc gọi&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o s&aacute;ng 1/9. Bạn đọc kh&ocirc;ng chỉ được lắng nghe c&acirc;u chuyện về t&igrave;nh y&ecirc;u nước, m&agrave; c&ograve;n học hỏi th&ecirc;m nhiều b&agrave;i học kinh nghiệm sống.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mong cuốn s&aacute;ch như c&acirc;u chuyện lịch sử</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm 73 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/8/1945 &ndash; 19/8/2018) v&agrave; Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 &ndash; 2/9/2018), Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu với t&aacute;c giả Hồi k&iacute; &ldquo;Khi Tổ Quốc gọi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute; Nguyễn Long Trảo - nguy&ecirc;n l&agrave; Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Khu Chế xuất S&agrave;i G&ograve;n - Sepzone, Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Xuất nhập khẩu IMEXCO, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Tổng hợp Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Cuốn Hồi k&igrave; &ldquo;Khi Tổ quốc gọi&rdquo; của ch&uacute; Nguyễn Long Trảo do Nh&agrave; xuất bản Tổng hợp TP Hồ Ch&iacute; Minh t&aacute;i bản bổ sung năm 2018.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về c&aacute;i t&ecirc;n của cuốn s&aacute;ch &ldquo;Khi Tổ Quốc gọi&rdquo;, ch&uacute; cho biết, ch&uacute; đi theo C&aacute;ch mạng cũng từ tiếng gọi thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ Quốc. Vượt qua tất cả kh&oacute; khăn, gian khổ cũng v&igrave; ch&uacute; y&ecirc;u Tổ Quốc n&agrave;y. Khi Tổ Quốc gọi ch&uacute; cũng chỉ mới 15, 16 tuổi nhưng tiếng gọi ấy vẫn xuy&ecirc;n suốt cuộc đời ch&uacute;, đến tận b&acirc;y giờ vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về cuốn s&aacute;ch Hồi k&iacute; &ldquo;Khi Tổ Quốc gọi&rdquo;, ch&uacute; Long Trảo n&oacute;i: &ldquo;Ch&uacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; nh&agrave; văn, n&oacute;i về viết s&aacute;ch th&igrave; ch&uacute; chỉ c&oacute; một cuốn n&agrave;y duy nhất. Năm 2013, ch&uacute; mắc bệnh hiểm ngh&egrave;o, cơ thể yếu. L&uacute;c đ&oacute;, con g&aacute;i Bạch Dương n&oacute;i ch&uacute; viết Hồi k&iacute;, ch&uacute; cũng l&uacute;ng t&uacute;ng: &ldquo;Biết viết g&igrave; đ&acirc;y?&rdquo;. Sau đ&oacute;, con g&aacute;i mua cho ch&uacute; một c&aacute;i latop v&agrave; ch&uacute; bắt đầu viết từ đ&oacute;. Cuốn hồi k&iacute; l&agrave; những g&igrave; ch&uacute; nghe, thấy trong suốt cuộc đời m&igrave;nh.&nbsp;Bắt đầu từ đất nước bị x&acirc;m lược cho đến khi đất nước đ&atilde; h&ograve;a b&igrave;nh x&acirc;y dựng Chủ nghĩa x&atilde; hội, kh&ocirc;ng gian trải d&agrave;i từ mặt trận miền Đ&ocirc;ng đến miền T&acirc;y, từ Nam ra Bắc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31362/IMG_3608.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31362/IMG_3610.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh của ch&uacute; Long Trảo nhận được sự quan t&acirc;m </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">của đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Ban đầu, ch&uacute; viết bằng c&aacute;ch nhớ g&igrave; viết nấy, tr&iacute; nhớ theo d&ograve;ng thời gian rồi viết. Ch&uacute; lấy cuộc đời thật của m&igrave;nh, kỉ niệm ng&agrave;y đ&oacute; để ph&acirc;n t&iacute;ch chiều s&acirc;u, suy tưởng hơn về cuộc đời của những người l&iacute;nh c&aacute;ch mạng, qu&aacute; tr&igrave;nh sự kiện lịch sử, li&ecirc;n quan đến cuộc kh&aacute;ng chiến. Sau n&agrave;y, ch&uacute; c&agrave;ng muốn viết cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n hơn. Ch&uacute; mong c&aacute;c ch&aacute;u đọc cuốn s&aacute;ch như đọc một cuốn truyện v&agrave; tiếp nhận lịch sử đất nước như l&agrave; một c&acirc;u chuyện xuy&ecirc;n suốt d&ograve;ng thời gian&rdquo;, ch&uacute; Trảo t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hỏi về điều trăn trở nhất hiện tại, ch&uacute; cho rằng, khi đọc lại cuốn Hồi k&iacute;, ch&uacute; vẫn c&ograve;n trăn trở về những c&acirc;u chuyện của người l&iacute;nh kh&ocirc;ng đi tập kết ở miền Bắc m&agrave; tiếp tục chiến đấu ở miền Nam trong 21 năm. Hiện tại ch&uacute; đang cố gắng t&igrave;m cho đủ t&agrave;i liệu để tiếp tuc viết. C&oacute; thể những người l&iacute;nh ấy đ&atilde; ra đi, c&oacute; người mất, c&oacute; người vẫn c&ograve;n sống, nhưng ch&uacute; vẫn sẽ tiếp tục t&igrave;m v&agrave; viết. Điều ch&uacute; hằng mong ước l&agrave; ho&agrave;n chỉnh cuốn tư liệu một c&aacute;ch đầy đủ nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phải biết &ldquo;lăn&rdquo; v&agrave;o cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn H&agrave; Phương Vi (22 tuổi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n quận Đo&agrave;n Thủ Đức) hỏi: &ldquo;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c ở Nh&agrave; m&aacute;y V-119, ch&uacute; từng l&agrave;m Quản đốc Ph&acirc;n xưởng sửa chữa Radar v&agrave; quản l&yacute; nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n ở đ&acirc;y. Vậy ch&uacute; c&oacute; thể chia sẻ b&iacute; quyết trở th&agrave;nh một nh&agrave; l&atilde;nh đạo trong c&ocirc;ng xưởng nh&agrave; m&aacute;y hiệu quả được kh&ocirc;ng ạ? B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute; c&ograve;n l&agrave; người đầu ti&ecirc;n th&agrave;nh lập Khu chế xuất của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, vậy ch&uacute; c&oacute; thể cho ch&aacute;u biết người trẻ khởi nghiệp hiện nay đang thiếu điều g&igrave; kh&ocirc;ng ạ?&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trả lời c&acirc;u hỏi về nh&agrave; l&atilde;nh đạo, ch&uacute; Long Trảo cho biết, một người l&atilde;nh đạo giỏi l&agrave; người phải am hiểu một c&aacute;ch đầy đủ nơi l&agrave;m việc của m&igrave;nh. Phải thương y&ecirc;u cấp dưới, lu&ocirc;n động vi&ecirc;n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tận t&acirc;m tận lực với c&ocirc;ng việc. C&ograve;n về vấn đề khởi nghiệp, ch&uacute; cho rằng, bạn trẻ hiện nay vẫn c&ograve;n thiếu kĩ năng &ldquo;lăn v&agrave;o cuộc sống&rdquo;. Kĩ năng đ&oacute; phải được r&egrave;n luyện bằng c&aacute;ch biết khắc phục kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng đầu h&agrave;ng bất cứ c&aacute;i g&igrave;, đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n đi tri thức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Qua chia sẻ của &ocirc;ng Nguyễn Long Trảo, em hiểu th&ecirc;m về cuộc sống những người l&iacute;nh, những trận chiến năm ấy cũng như cuộc đời những người phụ nữ lu&ocirc;n đứng sau lưng hỗ trợ &ocirc;ng. Đọc cuốn s&aacute;ch Hồi k&iacute; &ldquo;Khi Tổ Quốc gọi&rdquo;, em cảm thấy cảm động v&agrave; đ&atilde; r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học cho bản th&acirc;n m&igrave;nh, về đời sống, c&aacute;ch sinh hoạt, về sự ki&ecirc;n cường chiến đấu nhiều kh&oacute; khăn c&ugrave;ng đồng đội v&agrave; kĩ năng viết văn tr&ocirc;i chảy&rdquo;, bạn Hồ Lưu Lợi (lớp 10C1, trường THPT L&ecirc; Trọng Tấn) chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN